Postępowanie na sukcesywną dostawę prasy i czasopism specjalistycznych do Urzędu Miasta Gdyni

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania


Zamawiający:

Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni
Urząd Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, woj. Pomorskie
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
tel:58 66-88-600, 58 66-88-620
fax: 58 66-88-602


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku.

Wpłynęły dwie oferty:
1) RUCH SA Warszawa, Biuro Kolportażu - Zespół Prenumeraty i Obrotu Zagranicznego, Łódź ul. Dostawcza 17 - wartość oferty brutto: 138.585,21 zł.,
2) GARMOND-PRESS S.A. Oddział w Gdańsku, 80-724 Gdańsk ul. Elbląska 54
wartość oferty brutto: 131.231,57 zł.

Wybrano ofertę:
GARMOND-PRESS S.A. Oddział w Gdańsku,
80-724 Gdańsk ul. Elbląska 54
Cena brutto wybranej oferty : 131.231,57 zł.,


Jedynym kryterium oceny ofert była cena = 100%. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: GARMOND PRESS S.A. Oddział w Gdańsku, 80-724 Gdańsk ul. Elbląska 54


Umowa z wybranym Wykonawcą, podpisana będzie po upływie pięciu dni licząc od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Gdynia dn.: 28.11.2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2012
Data udostępnienia informacji: 29.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2012 14:06 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska