Oświetlenie cmentarza przy ul. Legionów w Gdyni

UIR.271.1.2. 2012.AS Gdynia, dnia 27.03.2012r

OGŁOSZENIE O WYNIKUdotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Oświetlenie cmentarza przy ul. Legionów w Gdyni"


Zarządzeniem Nr 5835/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.03.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Oświetlenie cmentarza przy ul. Legionów w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 136 530,00 zł złożonej przez Pana Mirosława Kopacza, właściciela firmy PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, działającej na podstawie wpisu do CEIDG, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na niezgodność złożonych ofert z SIWZ Zamawiający odrzucił następujące oferty z postępowania o udzielenie zamówienia:
a) Ofertę nr 01 złożoną przez firmę KRELBUD Sp. z o.o., ul. Rogaczewskiego 45 w Wejherowie;
b) Ofertę nr 03 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki, Podgórski Sp. J, ul. Swarzewska 16 w Lebczu;
c) Ofertę nr 05 złożoną przez firmę PRO-ELEKTRO Paweł Zieliński, ul. Lipowa 8/2 w Pucku;
d) Ofertę nr 08 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7 w Gdyni;
e) Ofertę nr 09 złożoną przez firmę PMP Sp. z o.o., ul. Budowlanych 2 w Wejherowie.

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia Pana Dariusza Możdżanowskiego, właściciela firmy Zakład Usług Technicznych AMPER, ul. Kielecka 99D/4, 81-650 Gdynia.
Na podstawie art. art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Pozostałe 3 oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5133/12/VI/U z dnia 31.01.2012r.: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 5%:
Oferta nr 02 - Zakład Wykonawstwa Sieci elektrycznych TELMAX Edward Pastuła, ul: Ignacego Krasickiego 40, 84-120 Władysławowo:
1. cena brutto - 138 794,75 zł 9,34 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,50pkt
RAZEM 9,84 pkt

Oferta nr 04 - ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda, ul. Zielona7,
84-242 Luzino:
1. cena brutto - 218 847,69 zł 3,77 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0 pkt
RAZEM 3,77 pkt


Oferta nr 07 - PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 136 530,00 zł 9,50 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,50 pkt
RAZEM 10 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 07 złożona przez Pana Mirosław Kopacza, właściciela firmy PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacza, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.Ogłoszenie o wyniku - oświetlenie cmentarz Legionów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 27.03.2012
Data udostępnienia informacji: 29.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2012 09:33 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka