Opracowanie i aktualizacja Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości

EZP MN.271.91.2012

dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na usługę opracowania i aktualizacji Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości   

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 8444/12/VI/M z dnia 30 października 2012r. postanowiono:
1. Zaakceptować wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZP nr MN.271.91.2012 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, na usługę opracowania i aktualizacji Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości.
2. Zatwierdzić wybór Wykonawcy i udzielić zamówienia na realizację usługi opracowania i aktualizacji Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323812, NIP 586-223-12-14, za wynagrodzeniem w kwocie 98.000,00 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100). 

W terminie składania ofert, do dnia 18 października 2012 r. do godz. 9.00 ofertę złożyło trzech wykonawców. W dniu 18 października 2012 r. o godz. 9.30 odbyło się publiczne otwarcie ofert. Dane oraz kwoty, zaproponowane przez oferentów przedstawia poniższa tabela.
 

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena
1AGENCJA ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o.
81-404 Gdynia, ul. Świętojańska 141
cena ofertowa brutto: 98.000,00 zł
2IDEA! MANAGEMENT CONSULTING POZNAŃ Sp. z o.o.
60-758 Poznań, ul. Grottgera 16/1
cena ofertowa brutto: 109.470,00 zł
3„EU-CONSULT” Sp. z o.o.
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1
cena ofertowa brutto: 100.000,00 zł
 
W dniu 23 października 2012 r. obradowała komisja przetargowa. W trakcie prac komisja oceniła oferty pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
1. Cena – waga kryterium 60%,
2.  Innowacyjność koncepcji i kompleksowe ujęcie tematyki Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości oraz czas realizacji zamówienia – waga kryterium 40%.  

Oferta Agencji Rozwoju Gdyni spełniła kryteria zawarte w SIWZ i okazała się najkorzystniejsza, zatem z tym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 30.10.2012
Data udostępnienia informacji: 05.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.11.2012 15:00 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
05.11.2012 14:56 Dodanie informacji Monika Antkowiak