Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na opracowanie projektów 16 tablic tematycznych (treści i projektów graficznych)

Zarządzeniem nr 6602/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2012 r. zaakceptowany został  wynik  postępowania o zamówienie publiczne w sprawie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów 16 tablic tematycznych (treści i projektów graficznych) zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „System Identyfikacji Miejskiej Śródmieścia Gdyni”.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin składania ofert określono na dzień 18.05.2012 roku na godzinę 12:00. W tym terminie złożono jedną ofertę.

W dniu 18.05.2012 roku o godzinie 13:00 odbyło się publiczne otwarcie oferty w siedzibie Zamawiającego. 

Została złożona następująca oferta cenowo brutto:

 

Numer oferty

Nazwa oferenta

Cena brutto

1.

Altix sp. z o.o.

68 700,00 zł

 

Wraz z formularzem oferty wykonawca złożył koncepcję projektu graficznego, wybranej
z rozdziału 3 SIWZ, tablicy tematycznej, zarówno awersu jak i rewersu w postaci wydruku
w wersji papierowej w formacie 1:1 oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD-R. Wykonawca przedłożył również próbny plan tyflograficzny, będący elementem awersu tablicy tematycznej, na papierze pęczniejącym.

 

Oferta spełnia wszystkie wytyczne wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym zamawiający zleci firmie Altix sp. z o.o. opracowanie projektów
16 tablic tematycznych (treści i projektów graficznych).

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Krasińska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2012
Data udostępnienia informacji: 31.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2012 10:07 Aktualizacja treści Agnieszka Krasińska