Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości do 90 mln zł

 EZP nr MN.271.88.2012         Gdynia 31.10.2012r.
                                                            
                       
Ogłoszenie o wyniku postępowania o  udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości   do  90 mln zł z przeznaczeniem na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 113 poz.759 z 2010 r. z późn.zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia nr 8441/12/VI/K  Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego EZP nr MN.271.88.2012     w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w  wysokości   do     90 mln zł z  przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   z tytułu kredytów - dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty.

 
Lp.WyszczególnienieCena = prowizja +odsetki w okresie kredytowaniaMarżaProwizja
 1. Getin Noble Bank S.A.Centrala             
02-672 Warszawa  ul.Domaniewska 39
42 646 589,601,68%0,50%
 2.BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.    II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Śląska 23/25 81-319 Gdynia41 182 756,171,45%0,50%
3.NORDEA BANK POLSKA S.A. Departament Sektora Publicznego i Projektów Finansowych ul.Kielecka 2   81-303 Gdynia40 422 241,671,38%0,15%
4.POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Świętojańska 17 81-368 Gdynia40 096 306,851,35% 0,00%
5.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Gdańsku 80-846 Gdańsk ul.Kowalska 1040 091 792,311,28%0,49%
  

Elementem oceny ofert była cena 100%. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Gdańsku  
  80-846 Gdańsk 
 
  ul.Kowalska 10
 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 30.10.2012
Data udostępnienia informacji: 02.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2012 08:17 Korekta Barbara Iwaniak
02.11.2012 08:15 Korekta Barbara Iwaniak
02.11.2012 08:13 Korekta Barbara Iwaniak
02.11.2012 08:08 Dodanie informacji Barbara Iwaniak