Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni


UIR.271.1.6.2012.AS.932

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych
„Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 02.10.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 z ceną ryczałtową brutto: 1 473 199,7 zł brutto zł złożonej przez Firmę Budowlano Drogowa MTM S.A, ul. Hutnicza 35 z siedzibą w Gdyni (81-061), KRS nr 0000023405.

Do upływu terminu składania złożono 5 ofert.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5700/12/VI/U z dnia 20.03.2012r.: cena oferty brutto 90 %, okres udzielonej gwarancji 2%, okres wykonania 8%:

Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A , ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 1 473 199,78 zł 9,00 pkt
2. okres wykonania - 10 tygodni 0,48 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,54 pkt


Oferta nr 2 - Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:

1. cena brutto - 1 555 680,80 zł 8,50 pkt
2. okres wykonania - 10 tygodni 0,48 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,04 pkt

Oferta nr 3 - POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk:

1. cena brutto - 1 744 887,57zł 7,34 pkt
2. okres wykonania - 10 tygodni 0,48 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 8,02 pkt


Oferta nr 4 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o, ul.Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

1. cena brutto - 1 657 659,82 zł 7,88 pkt
2. okres wykonania - 9 tygodni 0,64 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,14 pkt
RAZEM 8,66 pkt


Oferta nr 5 - STRABAG Sp. z o.o, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:

1. cena brutto - 1 591 659,53 zł 8,28 pkt
2. okres wykonania - 8 tygodni 0,80 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,14 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano Drogowa MTM S.A, ul. Hutnicz 35 z siedzibą w Gdyni (81-061), KRS nr 0000023405, z którą zostanie podpisana umowa na roboty budowlane.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.2 pkt.3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż nie odrzucono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 10.10.2012
Data udostępnienia informacji: 10.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2012 14:37 Dodanie informacji Anna Stankiewicz