Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie konkursu - Legenda Morska Gdyni

 Informacja o wyniku postępowania MN.271.144.2011 prowadzonego w trybie konkursu na „Opracowanie koncepcji kampanii informacyjno – promocyjnej szlaku Legenda Morska Gdyni wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji”   

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 5604/12/VI/M z dnia 6 marca 2012 r. postanowiono:

 

1. Zaakceptować wynik konkursu na „Opracowanie koncepcji kampanii informacyjno – promocyjnej szlaku Legenda Morska Gdyni wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji” ogłoszonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4638/11/VI/M z dnia 13 grudnia
2011 r.

 

2. Zaakceptować przeprowadzenie negocjacji  z Agencją Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańska 141 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000323812, NIP  586-223-12-14 w celu zawarcia umowy na realizację kampanii informacyjno – promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni”.

 

W terminie składania prac konkursowych, do dnia 10 lutego 2012 r.,  do siedziby organizatora wpłynęły 2 prace konkursowe oznaczone w sposób anonimowy jak poniżej:

 

Praca  1, liczba rozpoznawcza 225758

Praca 2, liczba rozpoznawcza 888888

 

W dniu 13 lutego 2012 r. prace konkursowe (po jednym egzemplarzu z każdej z ww. prac) zostały przekazane członkom Sądu Konkursowego  celem oceny zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie i postanowieniami art.87 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.).

W terminie od dnia 13 lutego do dnia 28 lutego 2012 r. prace podlegały ocenie Sądu Konkursowego. W dniu 28 lutego 2012 r. Sąd konkursowy dokonał porównania złożonych prac konkursowych.  W dniu  28 lutego 2012 r.  Sąd Konkursowy dokonał streszczenia ocen i porównania złożonych prac konkursowych.  

Numer pracy

Liczba pkt w kryterium Atrakcyjność planowanych działań ujętych w koncepcji kampanii informacyjno – promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni”  – waga kryterium 50%.

  
Liczba pkt w kryterium Cena – waga kryterium 50%

Razem

225758

33,25 pkt

32 pkt

65,25 pkt
888888

30 pkt

40 pkt

70 pkt

 

Za najkorzystniejszą została uznana praca konkursowa oznaczona liczbą 888888, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

 

Po rozstrzygnięciu konkursu dokonana została identyfikacja autorów prac konkursowych.

Praca 1., liczba rozpoznawcza 225758 Mr. Bloom sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 22/5,
81-758 Sopot

Praca 2., liczba rozpoznawcza 888888 Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia

 W terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu autor wybranej pracy konkursowej - Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu zawarcia umowy na realizację koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni”. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Krasińska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2012
Data udostępnienia informacji: 13.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2012 10:44 Aktualizacja treści Agnieszka Krasińska
13.03.2012 10:41 Aktualizacja treści Agnieszka Krasińska