Dostawa samochodu osobowego


Prezydent Miasta Gdyni

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 euro na dostawę jednego samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r. wybrano firmę: „BMG" Bogdan Goworowski ul. Łużycka 9 81-537 Gdynia Zarządzenie nr 5931/12/VI/S z dnia 03.04.2012r.

Oferty ważne złożyły firmy:

1. „BMG" Bogdan Goworowski ul. Łużycka 9 81-537 Gdynia z ceną 258 150,00 zł
Ofert odrzuconych oraz wykonawców wykluczonych nie było.
Kryterium oceny po spełnieniu warunków SIWZ była cena dostawy plus dodatkowe wyposażenie pojazdu.
Zgodnie z treścią art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8"oraz art. 94 ust.2 pkt1a .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 03.04.2012
Data udostępnienia informacji: 05.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2012 08:22 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski