Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

Gdynia, dnia 30.05.2012r.

UIR.271.1.7.2012.AS.518

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn:
„Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego dniu 22.05.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa ul. Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 1 330 421,45 zł złożonej przez Firmę Budowlano Drogową MTM SA, z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 35, działającej na podstawie wpisu do KRS nr 0000023405.

Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę firmy POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 35, z uwagi na jej niezgodność z SIWZ.
Stosownie do zapisu punktu 3.5 SIWZ, Zamawiający wymagał aby minimalny okres rękojmi i gwarancji wynosił 36 miesięcy.
Ponadto, jednym z kryteriów oceny ofert był okres udzielonej gwarancji.
Firma POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o. zaoferowała udzielenie 3 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, a więc nie spełniającej stawianego przez Zamawiającego wymogu.

Pozostałe 6 ofert oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5248/12/VI/U z dnia 07.02.2012r.: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 3%, okres udzielonej gwarancji 2%:

Oferta nr 01 - TRAKCJA -TILTRA SA, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa:
1. cena brutto - 1 725 389,60 zł 6,68 pkt
2. okres wykonania - 90 dni kalendarzowych 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 42 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 6,74 pkt

Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,WOD-KAN GRZENKOWICZ'' Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:
1. cena brutto - 1 472 310,00 zł 8,48 pkt
2. okres wykonania - 51 dni kalendarzowych 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 8,84 pkt


Oferta nr 03 - Firma Budowlano Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 1 330 421,45 zł 9,50 pkt
2. okres wykonania - 75 dni kalendarzowych 0,08 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,64 pkt

Oferta nr 05 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto - 1 449 202,74 zł 8,65 pkt
2. okres wykonania - 70 dni kalendarzowych 0,13 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,14 pkt
RAZEM 8,92 pkt

Oferta nr 06 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto - 2 027 440,78 zł 4,52 pkt
2. okres wykonania - 80 dni kalendarzowych 0,04 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 4,76 pkt

Oferta nr 07 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia:
1. cena brutto - 1 509 917,25 zł 8,22 pkt
2. okres wykonania - 75 dni kalendarzowych 0,08 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 8,36 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 03 złożona przez Firmę Budowlano Drogową MTM SA, z siedzibą w Gdyni, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.06.2012
Data udostępnienia informacji: 04.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2012 11:15 Dodanie informacji Anna Stankiewicz