Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo.


UIR.271.1.15.2012.AS                                                                                                                              Gdynia, dnia 24.08.2012r


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.08.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 13.08.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na roboty budowlane: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 2 272 106,84 zł złożonej przez Firmę Budowlano-Drogową „MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, KRS nr 0000023405, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 7356/12/VI/U z dnia 24.07.2012r.: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 2%, okres wykonania 3%.:
Oferta nr 1 -SKANSKA S.A., ul. Generała Zajączka 9, 01-518 Warszawa

1. cena brutto - 2 699 741,24                            7,71 pkt
2. okres wykonania - 40 tygodni                         0,06 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 40 miesięcy        0,06 pkt
                                                                RAZEM 7,83 pkt

Oferta nr 2 - Firmy Budowlano-Drogowej „MTM" S.A 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 2 272 106,84 zł                              9,50 pkt
2. okres wykonania - 32 tygodnie                            0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy             0,06 pkt
                                                                     RAZEM 9,86 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Firmę Budowlano-Drogową „MTM" S.A w Gdyni, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Maria _Plotka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Plotka
Data wytworzenia informacji: 24.08.2012
Data udostępnienia informacji: 24.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2012 14:27 Korekta Maria Plotka
24.08.2012 14:12 Dodanie informacji Maria Plotka