Budowa schodów terenowych łączących ul. Powstania Listopadowego i ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni

UIR.271.1.7.2012.AS.459                                      
Gdynia, dnia 17.05.2012r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU


 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn:
„Budowa schodów terenowych łączących ul. Powstania Listopadowego i ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6392/12/VI/U z dnia 15.05.05.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 07.05.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa schodów terenowych łączących ul. Powstania Listopadowego i ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 97 954,09 zł złożonej przez Pana Witolda Cygerta, prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą Firma Usługowo-Budowlana WITOLD CYGERT, ul. Kościelna 6, 83-341 Gowidlino.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5685/12/VI/U z dnia 13.03.2012r.: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 2%, okres wykonania 3%.

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia:
1. cena brutto - 117 460,34 zł 7,61 pkt
2. okres wykonania - 59 dni kalendarzowych 0,17 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 7,84 pkt

Oferta nr 2 - Firma Usługowo-Budowlana WITOLD CYGERT, ul. Kościelna 6, 83-341 Gowidlino:
1. cena brutto - 97 954,09 zł 9,50 pkt
2. okres wykonania - 45 dni kalendarzowych 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0 pkt
RAZEM 9,80 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez Pana Witolda Cygerta, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Budowlana WITOLD CYGERT, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.05.2012
Data udostępnienia informacji: 21.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2012 11:36 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
21.05.2012 11:33 wynik postępowania Anna Stankiewicz