Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22-nadzór inwestorski


UIR.271.1.17. 2012.AS.914

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanyc pn:
„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.09.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 31.08.2012r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto 91 020,00 zł złożonej przez Pana Przemysława Marszałkowskiego, właściciela firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino, działającej na podstawie wpisu do CEIDG, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 7558/12/VI/U z dnia 14.08.2012r.: cena oferty brutto 100 %.

Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
Z uwagi na nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, firma Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca ten na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia treści oferty oraz do jej ewentualnego uzupełnienia, złożył wymagane wyjaśnienia ale nie uzupełnił oferty o drugą usługę nadzoru spełniającą wymogi SIWZ.
Na podstawie art. art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego, tj. ofertę nr 02 uznaje się za odrzuconą.

Oferta nr 01 - Polski Rejestr Statków S.A., Al. Generała Józefa Hallera 126,80-416 Gdańsk:
cena brutto: 193 110,00 zł

Oferta nr 03 - FU ASPOL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr inż.. A. Światek, ul. Łubinowa 5, 84-240 Reda:
cena brutto: 129 642,00 zł

Oferta nr 04 - Tebodin Poland Sp. z o.o., biuro w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 32 A, 80-394 Gdańsk:
cena brutto: 485 254,68 zł

Oferta nr 05 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 143 664,00 zł

Oferta nr 06 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC Sp. z o.o., ul. 3 Maja6, 10-118 Olsztyn:
cena brutto: 103 197,00 zł

Oferta nr 07 - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino:
cena brutto: 91 020,00 zł


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 07 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie, która zaoferowała najniższa cenę.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 05.10.2012
Data udostępnienia informacji: 05.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2016 09:03 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
03.10.2016 09:03 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
05.10.2012 15:32 zamieszczenie ogłoszenia o wyn Anna Stankiewicz