Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22

UIR.271.1.12.012.AS.913

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych:
„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.10.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.08.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22" oraz wybór oferty nr 3 z ceną ryczałtową brutto: 11 218 113,43 zł złożonej przez Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "S- BUD" S.A., ul. Ceynowy 27, 83-200 Starogard Gdański, nr KRS 0000093016.

Do upływu terminu składania złożono 9 ofert.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) oraz art. 90 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę nr 01 złożoną przez firmę Sport Halls Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, z uwagi na nie wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą firmy:
1. IDS - BUD Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
2. BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krótka 1, 84-242 Luzino,
3. Przedsiębiorstwo Budowlane SOMBUD Sp. z o.o., ul Polna 6c, 83-314 Somonino,
4. Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski, ul. Komunalna 12, 83-00 Pruszcz Gdański,
5. PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia,
6. konsorcjum firm: Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA, ul. Kurkowska 12, 80-803 Gdańsk-lider konsorcjum oraz SKAT Firma Handlowa Budowlano-Usługowa Roman Sawicki, ul. Nowowiejskiego 24A, 83-000 Pruszcz Gdański,
zostały wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.


Pozostałe 2 oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 7424/12/VI/U z dnia 31.07.2012r.: cena oferty brutto 93 %, okres udzielonej gwarancji 2%, okres wykonania 5%.

Oferta nr 3 - Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "S- BUD" S.A., ul. Ceynowy 27, 83-200 Starogard Gdański:
1. cena brutto - 11 218 113,43 9,30 pkt
2. okres wykonania - 52 tygodni 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,80 pkt

Oferta nr 4 - Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 11 777 170,43 8,84 pkt
2. okres wykonania - 48 tygodni 0,50 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,14 pkt
RAZEM 9,48 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "S- BUD" S.A z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 05.10.2012
Data udostępnienia informacji: 05.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2016 08:55 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
05.10.2012 15:25 Dodanie informacji Anna Stankiewicz