Budowa oświetlenia odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych).

UIR.271.1.9.2012.MP                                                                                    Gdynia, dnia 01.08.2012r 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 dotyczy:  przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót  budowlanych: „Budowa oświetlenia odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)”.  

Zarządzeniem nr 7404/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 20.06.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa oświetlenia odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)”oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 65 199,83 złożonej przez "Omega" s.c. Instalacje i Pomiary Elektryczne Piotr i Stanisław Karbowski, mającą  swą siedzibę w Wejherowie (84-200) przy  ul. Harcerskiej 16/19, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  REGON 191455873, NIP 5881441711,  z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

W postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 € na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa oświetlenia odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)”  oferty złożyło 6 wykonawców.

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Volfram Spółka jawna, Mokrzycki, Podgórski, ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz

1.    cena brutto                                         -  96 938,40 zł                          (5,03 pkt)

2.    okres udzielonej gwarancji               - 55 miesięcy                           (0,20 pkt)

                                                                                                  RAZEM  5,23  pkt

Oferta nr 2:

 Przedsiębiorstwo Portowe "Sieć" Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia

1.    cena brutto                                         -  114 933,65 zł                        (2,32 pkt)

2.    okres udzielonej gwarancji               - 36 miesięcy                           (0,00 pkt)

                                                                                                  RAZEM  2,32  pkt

Oferta nr 3:

 FUP PROTEL Mirosław Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino

1.    cena brutto                                         -   80 319,00 zł                          (7,53 pkt)

2.    okres udzielonej gwarancji               -  55 miesięcy                           (0,20 pkt)

                                                                                                    RAZEM  7,73 pkt

Oferta nr 4:

 Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "TELMAX" Edward Pastuła, ul. I. Krasickiego 40,   84-120 Władysławowo,

1.    cena brutto                                         -   79 517,53 zł                          (7,65 pkt)

2.    okres udzielonej gwarancji               - 55 miesięcy                            (0,20 pkt)

                                                                                                  RAZEM     7,85 pkt 

Oferta nr 5:

 "Omega" s.c. Instalacje i Pomiary Elektryczne Piotr i Stanisław Karbowski, 84-200 Wejherowo,   ul. Harcerska 16/19

1.    cena brutto                                         -  65 199,83 zł                          (9,80  pkt)

2.    okres udzielonej gwarancji               -  60 miesięcy                           (0,20 pkt)

                                                                                                 RAZEM   10,00  pkt

Oferta nr 6:

 KRELBUD Sp. z o.o., ul. Rogaczewskiego 45, 84-200 Wejherowo

1.    cena brutto                                         -   67 528,01 zł                          (9,45 pkt)

2.    okres udzielonej gwarancji               -   36 miesięcy                          (0,00 pkt)

                                                                                                 RAZEM    9,45  pkt

 

Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6440/12/VI/U z dnia 15 maja 2012 r:

- cena oferty brutto                              - 98 %

- okres gwarancji                             -      2 %.

 

      Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez  "Omega" s.c. Instalacje i Pomiary Elektryczne Piotr i Stanisław Karbowski, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

           

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Maria _Plotka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Plotka
Data wytworzenia informacji: 02.08.2012
Data udostępnienia informacji: 02.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2012 09:54 Dodanie informacji Maria Plotka