XXVI Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2012 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
19 grudnia 2012 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
  

4.1  uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013 (projekt przekazano radnym w terminie wcześniejszym),

4.2  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024 (projekt przekazano radnym w terminie wcześniejszym),

4.3  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, zobacz projekt, zobacz załącznik,

4.4  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej, zobacz projekt, zobacz załącznik,

4.5  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Działki Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazimierza Górskiego, zobacz projekt, zobacz załącznik

4.6  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej, zobacz projekt, zobacz załącznik

4.7  skargi z dnia 25 października 2012 roku wniesionej przez xx na uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana, zobacz projekt,

4.8  uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030” (załącznik wyłącznie w wersji elektronicznej), zobacz projekt,

4.9  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu ENTER. HUB (European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits), dofinansowanego w ramach Programu URBACT w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zobacz projekt,

4.10                     wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Inżynierskiej 15A, zobacz projekt,

4.11                     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2013 r., zobacz projekt, zobacz załącznik

4.12                     przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015, zobacz projekt, zobacz załącznik,

4.13                     ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniami dziejów Gdyni, zobacz projekt,

 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Wielki Kack,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.   

Aneks do porządku obrad
XXVI sesji Rady Miasta Gdyni
19 grudnia 2012 r. 
   
 Projekty uchwał w sprawach:  

1.                  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jerzego Waszyngtona/Alei Jana Pawła II w trybie bezprzetargowym, 

PROTOKÓŁ NR 26/12XXVI SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 19 grudnia 2012 r. Porządek obrad: 1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta,4.                           Projekty uchwał w sprawach:  4.1  uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013 (projekt przekazano radnym w terminie wcześniejszym),4.2  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024 (projekt przekazano radnym w terminie wcześniejszym),4.3  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia,4.4  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej,4.5  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Działki Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazimierza Górskiego,4.6  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej,4.7  skargi z dnia 25 października 2012 roku wniesionej przez xx na uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana,4.8  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu ENTER. HUB (European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits), dofinansowanego w ramach Programu URBACT w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),4.9  wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Inżynierskiej 15A,4.10                     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2013 r.,4.11                     przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015,4.12                     ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniami dziejów Gdyni,        4.13         wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jerzego Waszyngtona/Alei Jana Pawła II w trybie bezprzetargowym,   5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Wielki Kack,7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,8.                           Interpelacje.9.                           Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.   Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne nazwy komisji- patrz załączony materiał  zawierający opinie poszczególnych komisji. Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.      Ad 1. Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.  Ad 2.

Przewodniczący RM poinformował o otrzymaniu w dniu poprzedzającym sesję projektu uchwały  związanego z gospodarką odpadami.

Radny St. Szwabski poprosił Wiceprezydenta Michała Gucia o poinformowanie, jaka ma być dalsza procedura związana z pracą nad przywołanym wyżej projektem.

 

M. Guć- jeśli chodzi o kwestię gospodarki odpadami, to sytuacja jest kuriozalna. Półtora roku temu parlament RP przyjął nowelizację ustawy, która z założenia rewolucjonizuje system gospodarki odpadami oddając władztwo nas systemem w tym zakresie gminom. Przez 1,5 roku samorządy gminne składały wnioski, prosiły o zmianę zasad, ponieważ wiele zapisów miało charakter kontrowersyjny. Proponowane regulacje nie pozwalałyby radom gmin na elastyczne kształtowanie systemu. Wszystkie te uwagi były zbywane milczeniem – nie podejmowano dialogu z samorządami. Na kilka tygodni przed przewidzianym ustawowo terminem podejmowania uchwał przez rady gmin, Premier skrytykował ustawę przyjętą przez Parlament i zapowiedział zmianę jeszcze w bieżącym roku. Traktując poważnie tę deklarację wstrzymaliśmy prace czekając na zmiany, które pozwoliłyby nam na zastosowanie rozwiązań bardziej adekwatnych do obecnej sytuacji. Niestety, po kilku dniach okazało się, że ta obietnica nie zostanie dotrzymana. Parlament ma się tym zająć zaraz po nowym roku. To znaczy, że gdyby rada podjęła uchwałę dzisiaj, to byłaby ona zapewne nieaktualna zanim weszłaby w życie. Do takiej sytuacji nie powinniśmy dopuścić, bo narazilibyśmy organ stanowiący naszej gminy na śmieszność, chociaż nie ze swojej winy. To władze centralne postawiły 2,5 tysiąca gmin w takiej sytuacji. Stąd też rekomendacja Prezydenta by nie podejmować dzisiaj uchwały dotyczącej gospodarki odpadami i z jej podjęciem poczekać do czasu przyjęcia przez parlament docelowych przepisów.

 

Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały występującego w zaplanowanym porządku obrad pod numerem 4.8., dot. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 Porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Ad 3.

Do wystąpienia Wiceprezydenta M. Gucia w czasie obradowania nad poprzednim punktem, odniósł się radny Ireneusz Bekisz pytając, czy nie należy podjąć decyzji, że Rada Miasta Gdyni nie będzie się zajmowała sprawą tzw. ustawy śmieciowej, w formie jakiegoś dokumentu. -  Takie decyzje rady innych gmin odnotowały w formie uchwał bądź stanowisk przyjętych przez aklamację.

 

St. Szwabski- spóźnił się Pan z tym wystąpieniem. Punkt 2. został zamknięty.

 

I. Bekisz- cały czas trzymałem w górze rękę.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke- w protokole będzie odnotowane wystąpienie Pana Prezydenta Gucia.

 

St. Szwabski- rozumiem, że chodzi o przyjęcie przez radę jakiegoś zbiorowego dokumentu poza protokołem?

 

Poproszony przez Prezydenta Wojciecha Szczurka o sprecyzowanie swoich intencji, radny I. Bekisz wyjaśniał: - Chodzi o ostrożność, bo zgodnie z ustawą powinniśmy podjąć uchwałę do końca bieżącego roku.

 

Przewodniczący St. Szwabski poprosił radnego Bekisza o złożenie do końca obrad stosownego projektu na piśmie, do którego rada będzie mogła się odnieść.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół 25. sesji za przyjęty,

 Ad 4.1.

Po przedstawieniu danych zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki mówił: - Przy przewadze dochodów bieżących nad wydatkami gmina utrzymuje dotychczasowy poziom intensywności tych wydatków. Wydatki majątkowe przekroczyły 20 % w strukturze wydatkowej tak, jak w dotychczasowych budżetach. Zwracam uwagę na planowany deficyt w wysokości 81 713 000 zł., który będzie pokryty środkami z nadwyżki operacyjnej w podstawowej części. Zwracam też uwagę na kredyt w wysokości 35 mln. zł., który jest wprowadzony wyłącznie jako teza rachunkowa (dla zrównoważenia budżetu), ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że będzie to instrument, po który nie będziemy musieli sięgać w przyszłym roku. Do projektu omawianego na posiedzeniach komisji nie wprowadziliśmy żadnych zmian.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy faksem opinię RIO, która jest opinią pozytywną, ale jednocześnie zawiera dwie uwagi, z którymi się nie zgadzamy, ponieważ naszym zdaniem stanowią one nadinterpretację bądź wynika z niedostrzeżeni pewnych faktów zawartych w budżecie. Pierwsza z nich dotyczy zapisów na rzecz izb rolniczych. Dotąd nie było takiej praktyki. Ustęp ustawy o finansach publicznych odsyła do innych aktów, które wskazują, że ten zapis jest wyłącznie w mocy gmin wiejskich, dla których jest to istotny odpis. W naszym przypadku jest to kwota w wysokości 2 400 zł. i dotąd interpretowano to tak, że taki zapis nie powinien znajdować się w budżecie. Oczywiście w przypadku podtrzymywania przez RIO swojego stanowiska wprowadzimy to w kolejnych zmianach. Ja uważam, że jest on niecharakterystyczny.

Druga uwaga to inaczej zarzut dotyczący niezgodności 2. kwot związanych z organizacjami samorządowymi, tj. kwota w załączniku nr 2 nie zgadza się z kwotą podaną w załączniku nr 3. Otóż w pełni się zgadza. W załączniku nr 2 część A poświęcona jest wydatkom bieżącym, a część B wydatkom inwestycyjnym i te kwoty łącznie są podane w załączniku nr 3.

Innych uwag RIO nie zgłosiła.

Niewątpliwie pierwszą z charakterystyk projektu jest to, że próbujemy osiągnąć w budżecie równowagę. Obecnie towarzyszą nam istotne ograniczenia systemowe. Chodzi o to, że wydatki bieżące będą finansowane wyłącznie z dochodów bieżących. Ta zasada w całości wejdzie w życie w roku 2014, ale liczy się to na podstawie ostatnich 3. lat. Tak więc lata 2011 i 2012 wyznaczyły pole do tej relacji w 2013 roku i stąd przewaga dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami.

Następna sprawa to wykorzystanie środków UE. Jest to końcówka okresu programowania do 2013 roku. Nie możemy sobie pozwolić na zmniejszenie wysiłku inwestycyjnego, chociaż absorbowane będą już znacznie mniejsze środki.

Kolejna rzecz to utrzymanie liniowego trendu w zakresie osiągania  dochodów majątkowych, które zapewniają finansowanie inwestycji. W roku 2013 odrabiamy to, co nie udało się w roku 2012. Musimy to zrobić, aby utrzymać prawo do korzystania z europejskich środków w 2013  r.

Zaczynamy tracić w dochodach bieżących, w zakresie podatkowym. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy „odpuścili” straty w podatkach. Musimy znaleźć na to receptę, a ona polega na zmniejszaniu wydatków bieżących. Wydaje się, że są to skutki recesji gospodarczej.

Trzecia rzecz to starania, abyśmy nie stracili pozycji lidera w zakresie ochrony rynku pracy. Jeśli tego nie zrobimy, a więc nie utrzymamy koniecznego poziomu wysiłku inwestycyjnego, dojdzie do istotnych zwolnień, co dodatkowo odbije się niekorzystnie na samym budżecie.

Budżet na rok 2013 jest optymalny i nie widzę specjalnie możliwości wprowadzania jeszcze dodatkowych zmian, choć są oczywiście zarezerwowane pola do małych elastyczności w poszczególnych wydatkach, przede wszystkim w zakresie wydatków w sferze społecznej.

 Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie (patrz załączony biuletyn rady i wykaz opinii) DEBATA: 

Wystąpienie klubowe radnego Tadeusza Szemiota (w imieniu klubu radnych PO): - Pan skarbnik w swoim wystąpieniu omówił wszystkie obszary, o których chciałem mówić. Nasze myśli są tu właściwie tożsame jeśli chodzi o sposób patrzenia na problematykę budżetową. Zdecydowaliśmy, że będziemy głosować „przeciw”. Dlaczego? Przedstawię powody w skali makro.

W Gdyni mamy do czynienia, naszym zdaniem, ze zbyt dużym wzrostem wydatków bieżących. Ten wzrost postępuje z roku na rok. Na dodatek zakładany wzrost jest zawsze mniejszy niż ten, który ostatecznie ma miejsce. I tak na rok 2012 zaplanowano  965 mln. zł., a wykonano na poziomie 1 004 000 000 zł. Teraz więc możemy się zastanawiać, czy wykonanie zamknie się na poziomie 1 100 000 000 zł. Ta część budżetu niesamowicie ciągnie do góry. Mamy wrażenie, że nie są wyczerpywane wszystkie możliwości, dzięki którym można by tę część budżetu wyhamować, chociażby na rynku regulowanym jakim jest transport miejski. Warto się zastanowić nad celem funkcjonowania kilku spółek transportowych. To oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów. Można też mówić o innych spółkach miejskich, które są wykonawcą zleceń Miasta. Tu też można szukać oszczędności. Należałoby się może zastanowić, czy dwie lub trzy spółki nie są zbędne, bo zadania, do realizacji których zostały powołane, już się zdezaktualizowały. Nowe obszary w wydatkach bieżących wypierają te „stare”, które przecież nie są przedawnione. Chociażby remonty bieżące dróg. W 2013 roku na ten cel zaplanowaliśmy zaledwie 2,5 mln. zł. (w tym roku 3,7 mln. zł.). Można by oczywiście zapytać, czy zakładamy, że w 2013 roku drogi będą się mniej psuły, ale nie o złośliwości tu chodzi. Rozumiem, że szukamy oszczędności. Spodziewamy się, że rok 2013 będzie rokiem najtrudniejszym dla finansów. Jest zaplanowany olbrzymi wydatek w postaci Gdyńskiego Centrum Innowacji, a także Park Naukowo - Technologiczny i tu mamy dwukrotny wzrost w wydatkach bieżących. Może i tu należy szukać oszczędności? Cieszy spadek wydatków na promocję. Cieszy, że utrzymujemy tempo wysokich wydatków na oświatę i że nie szukamy tu oszczędności.

Wydatki majątkowe: nie można nie zauważyć obniżenia poziomu tych wydatków. Plan na 2013 rok to 269 mln. zł. Można zwrócić uwagę tylko na to, że w wydatkach majątkowych spotykamy część „starych znajomych”, chociażby Three Star, który towarzyszy od początku mojej przygody z Radą Miasta.

To jest zbiór przesłanek, które spowodowały, że będziemy głosować przeciw budżetowi. Zdajemy sobie sprawę, że być może nie stawia nas to w dobrej sytuacji z uwagi na spodziewane komentarze dotyczące rządu RP, ale uznaliśmy, że tym się  przejmować nie  należy.

 

Marcin Horała- zasadniczo można się zgodzić z tezami mojego przedmówcy, aczkolwiek nas, radnych Pis, doprowadziły one do nieco innych wniosków. Parę ogólnych uwag: po raz kolejny jest to budżet kontynuacji polityki, co do której jesteśmy krytyczni w kilku jej punktach, chociażby w zakresie maksymalizacji ucisku fiskalnego mieszkańców. Uważamy, że w drobnej części, która od nas zależy, możnaby mieszkańcom „odpuścić”. Zdecydowanie za mały jest nacisk na najważniejsze inwestycje dzielnicowe. Obserwujemy, jak jest wdrażany mechanizm realizacji inwestycji przez rady dzielnic i uważamy, że jest to dobry mechanizm, ale działający trochę na jałowym biegu z uwagi na za niskie środki, ze szkodą dla dobrego mechanizmu. Oczywiście jest sprawa kolejnych spółek jak InfoBox, których można by się doszukiwać w dodanych wydatkach bieżących. Są to wady, natomiast trzeba też dostrzegać uwarunkowania, którym ten budżet podlega, a więc sztywną ustawę o finansach publicznych zakreślającą ramy prawne. Przede wszystkim jest to budżet prowizoryczny, czy budżet zagadka w stosunku do budżetu realnego, realizowanego w ciągu roku. Założenia budżetowe odnośnie wpływów na pewno będziemy musieli przykrawać w ciągu roku do rzeczywistości. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą regulacje w zakresie gospodarki śmieciowej, która na pewno będzie generować wydatki. Biorąc to wszystko pod uwagę zdecydowaliśmy się na poparcie projektu w geście dobrej woli. Z dobrą wolą i nadzieją zakładamy, że nowy rok nie będzie najgorszy.

Z perspektywy tego budżetu widać, jak niedobry był budżet wyborczy w roku 2010, przeciwko któremu głosowaliśmy, kiedy to doprowadziliśmy do wzrostu wydatków bieżących o około 10 %. Jesteśmy chyba najbardziej odpowiedzialną opozycją świata, bo opozycja zawsze namawia do rozdawania, a my dbaliśmy o dobro finansów bardziej niż władze Gdyni. Argumentowano wówczas, że trudno te wydatki kontrolować, tymczasem od 2. lat okazuje się, że da się trzymać pod kontrolą wydatki bieżące i katastrofy nie ma, a wręcz przeciwnie – słyszymy, że w Gdyni jest nienajgorzej. Będę bardzo zawiedziony, jeśli w kolejnym roku wyborczym usłyszę, że budżet został skonstruowany podobnie jak w 2010 roku (co prawda do końca i tak to się nie uda ze względu na ustawę o finansach publicznych). Nie podzielam optymizmu, że rok 2013 będzie najtrudniejszy. Obawiam się, że następne lata będą jeszcze trudniejsze.

 

Wystąpienie klubowe radnego Marcina Wołka (w imieniu klubu „Samorządność”): - Jak wszyscy moi przedmówcy powiedzieli, ten budżet jest kreowany na bardzo trudny czas. Na poziomie lokalnym konsekwencje kryzysu będziemy odczuwać w latach 2013 i 2014. Dzisiaj nikt nie jest w stanie odpowiedzialnie przewidzieć, który okres będzie najtrudniejszy. Być może lata 2013 i 2014 będą początkiem bardzo radykalnych zmian jeśli chodzi o finanse publiczne.

Myślę, że jest to przede wszystkim projekt zrównoważony. Zaważyły na tym nowe regulacje prawne i sytuacja gospodarcza. Zaplanowana w części bieżącej nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to pierwsza charakterystyka tego budżetu. O ile przewidywalność wydatków bieżących jest bardzo wysoka, o tyle przewidywalność części dochodów bieżących jest znacznie niższa. Ministerstwo finansów uprawia futurystyczną twórczość jeśli chodzi o pewne wskaźniki odnośnie samorządów. Myślę, że nikt do końca w nie nie wierzy, ale chcąc nie chcąc musimy te wskaźniki uwzględniać. Mocną stroną jest stabilna baza dochodów lokalnych. Podatek od nieruchomości jak zwykle będzie stanowił mocny punkt, czy podatek cywilno – prawny, czy wreszcie wpływy z ZKM. To dochody, które można planować z dużym prawdopodobieństwem  trafienia. Pewnym problemem będzie podatek od osób fizycznych. Od strony dochodowej jest jeszcze ważny parametr dochodów majątkowych, który też zależy od koniunktury gospodarczej. Myślę, że strona dochodowa została zaplanowana bardzo odpowiedzialnie, a zaplanowana rezerwa da nam jakiś oddech.

Strona wydatkowa – tu istotny jest jeden parametr, czyli wydatki majątkowe. Zaplanowaliśmy utrzymanie ich na poziomie ponad 20 %. Zrobiłem wyliczenie jak to wygląda od 2007 roku i wyszło mi, że średnia za ten okres wynosi około 22 % . W dłuższej perspektywie, w jakiej należy patrzeć na procesy inwestycyjne, trudno znaleźć przykłady tak dużych inwestycji, jak np. Three Star, które dałyby się zamknąć w jednym roku budżetowym. Jeśli spojrzymy na te wydatki w szerszej perspektywie, to zobaczymy, że od 2007 roku zainwestowaliśmy jako Miasto około 1,5 mld. zł., a więc Miasto jest bardzo ważnym podmiotem kształtującym koniunkturę gospodarczą, mimo wielu niekorzystnych uwarunkowań, na które nie ma wpływu.

Zasadniczą część wydatków majątkowych stanowią wydatki na transport – na drogi powiatowe przeznaczono ponad 100 mln. zł., w tym na Three Star 44 mln. zł.. Warto odnieść się do tej ostatniej inwestycji, która na poziomie Miasta, jest jednym z największych projektów realizowanych w Polsce. Był problem ze znalezieniem biura projektowego w całej Polsce, bo wcześniej nikt nie realizował takiego projektu ani inwestycji o takiej skali. Projektanci i wykonawcy w całej Polsce uczą się tego tematu. Inteligentne systemy transportowe zaczęły być wdrażane w Europie Zachodniej na początku lat 90. U nas dzieje się to teraz. Można więc powiedzieć Panu radnemu Szemiotowi, że owszem – projekt towarzyszył mu od początku i dzięki temu Pan radny rozwijał się z tym projektem, a więc może poczuwać się do współautorstwa, czego najlepszym wyrazem byłoby głosowanie przez niego za projektem budżetu i za takimi inwestycjami  jak rozbudowa ulic Chwarznieńskiej, Morskiej, czy projektem jeszcze na etapie planistycznym – węzłem integracyjnym Karwiny powiązanym z koleją metropolitarną. To przykład jak samorząd Gdyni potrafi się znaleźć w niełatwym partnerstwie z samorządem województwa, Gdańska czy z PKP.

Drogi gminne – 17 mln. zł. Cieszy rozbudowa ulic Żwirowej wraz z ulicą Malarską, rozpoczęcie ulic Heweliusza i Lipowej i oczywiście rozpoczęcie przebudowy ulicy Przebendowskich.

Są też inne rozliczne inwestycje, o których warto wspomnieć. Park Naukowo – Technologiczny – inwestycja, która towarzyszy nam od 99 roku. Pamiętam ówczesne zainteresowanie developerów i zdziwienie, że tak ogromnego, atrakcyjnego terenu nie chcemy sprzedać, tylko na wzór skandynawski zamierzamy wspierać firmy innowacyjne. Pamiętam, że funkcjonowała tam baza techniczna przedsiębiorstw transportowych i szkoły zasadniczej. Dzięki konsekwentnym działaniom udało się samorządowi gdyńskiemu ten projekt zrealizować najpierw od strony planistycznej, potem wdrożeniowej. Podeszliśmy do tego długafolowo i odpowiedzialnie najpierw inwestując niewielkie pieniądze, a dopiero potem widząc, że system działa wzmacniając wysiłki finansowe. Na początku będą koszty bieżące – to prawda, ale już możemy przywołać przykłady kilku firm, które rozwinęły się dzięki parkowi. Jest to cegiełka składająca się na różnicowanie krajobrazu gospodarczego Gdyni. Gdy przypomnimy sobie strategię rozwoju z 98 r. zobaczymy, że jednym z zagrożeń była zbyt duża specjalizacja gdyńskiej gospodarki.

Poza „starymi znajomymi” przywitamy się z nowymi przedsięwzięciami jak węzeł integracyjny Karwiny, rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej, czy modernizacja budynku Muzeum Emigracji i modernizacja placówek oświatowych.

Na koniec istotny bardzo parametr, czyli 65 mln. zł. na wydatki majątkowe. Są to środki europejskie, już niewielkie w porównaniu z ubiegłymi latami. Zasadniczą część będą stanowiły nasze środki i jest to zabezpieczenie przed zagrożeniami na rok 2013 oraz kolejne lata. To silna strona naszego budżetu. Jest to budżet niezwykle odpowiedzialny, dostosowany do trudnego czasu na tyle, na ile to jest możliwe. Rekomenduję jego poparcie.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke- informacja, że w projekcie budżetu przeznaczyliśmy 2,5 mln. zł. na remont dróg gminnych  jest prawdziwa, ale niepełna. Na stronie 243, w dziale 758 przywołano kwotę 6 200 000 zł. jako kwotę rezerwy, opisaną precyzyjniej w paragrafie 3., gdzie czytamy o uzupełnieniu jej o kolejne 1 800 000 zł. To kolejne środki do dyspozycji rad dzielnic na kolejne inwestycje i wydatki remontowe. W tym miejscu przypomnę, że Rada Miasta przekazała w 2010 roku kompetencje radom dzielnic do samodzielnego prowadzenia inwestycji i dysponowania przydzielonymi na to środkami. Wspólnie z Panem Kamińskim, Wiceprezydentami Stasiakiem i Stępą dokonaliśmy podsumowania tego, co już rady dzielnic są w stanie z tych środków zrealizować w 2013 r. Wszystkie 22 rady dzielnic dokonały już wyboru przedsięwzięć, które chcą realizować w tej kadencji. Deklarowaliśmy, że na realizację tych zadań przewidujemy nie więcej niż 18 mln. zł. Na jakim etapie są inwestycje zaproponowane przez rady dzielnic? Z 22. 18 rad przedstawiło już konkretne przedsięwzięcia. Będą one realizowane przede wszystkim przez dział inwestycji i ZDiZ. Dla 9. rad Pan Prezydent wydał do 11 grudnia b.r. stosowne zarządzenia dotyczące realizacji tych przedsięwzięć. Tych 9 zarządzeń zamyka się w kwocie ponad 5 mln. zł., a to znaczy, że co najwyżej dwie czy trzy dzielnice będą w stanie w kolejnym roku zrealizować swoje oczekiwania. Pozostałe będą musiały czekać do 2014 roku. Zatem nie 2,5 mln. zł., ale jeszcze dodatkowo 8 mln. zł. na drogi publiczne w dyspozycji rad dzielnic.

Kilka uwag co do kwoty 2,5 mln. zł. na utwardzenie dróg gruntowych technologią yomb. Mam przyjemność przedstawić wynik prac ostatnich 4. miesięcy pod kierunkiem ZDiZ. Zrealizowano 13 ulic za łączną kwotę 2 960 000 zł., czyli prawie wyczerpano kwotę 3 mln. zł. wprowadzoną zmianami w sierpniu. Do zrealizowania zostało 14 ulic i dróg za 4 100 000 zł. W jaki sposób i z jakim skutkiem udało się przeprowadzić te remonty?  Odsyłam do materiałów, w których posiadaniu jestem. W formie elektronicznej są dostępne w biurze rady.

A zatem nie jest to tylko owe 2,5 mln. zł., ale dodatkowo jeszcze 8 mln. zł. w rezerwie.

 

M. Guć- Pan Wołek mówił już o sukcesie pomorskiego parku, natomiast w wypowiedzi Pana Szemiota pojawiła się przygana, że co prawda park jest, ale mógłby kosztować mniej. Zwracam uwagę, że podejmując decyzję o głosowaniu „przeciw” budżetowi, przynajmniej w tej sprawie mylicie się Państwo. Po zakończeniu inwestycji park nie będzie kosztował ani złotówki drożej. Środki, które dokładamy z budżetu w roku 2013 będą takie same jak w bieżącym roku. Pozorne zwiększenie wynika z tego, że po jednej stronie budżetu pojawiają się wpływy od firm korzystających z pomieszczeń biurowych (np. czynsz), a po drugiej będą one pokazane jako koszty  Gdyńskiego Centrum Innowacji. Oprócz tego, że park jest sukcesem gospodarczym, nie będzie też w wydatkach bieżących generował dodatkowych kosztów.

 

T. Szemiot- to nie była przygana tylko pewna wątpliwość, pewien szczegół, na który zwróciłem uwagę z perspektywy ogółu wydatków bieżących, na pokrycie których szuka się rezerwy, być może także w GCI.

Uwaga do radnego Wołka: parę razy zdarzyło mi się głosować za budżetami, w których występował też TRISTAR.

 

St. Szwabski- za TRISTAR dostaliśmy już pierwszą nagrodę.

 

T. Szemiot- wystąpienie Pana Miotke korespondowało z moim wystąpieniem. Ja mówiłem o wydatkach bieżących i remontach dróg, a Pan Wiceprzewodniczący o wydatkach majątkowych.

Radny zgłosił w swoim imieniu następujące poprawki:

- Paragraf 1.: zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.180.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację ulicy Biskupa Dominika

- Paragraf 2: zmniejsza się wydatki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.180.000 zł.

Radny podkreślił, iż przedmiotowe poprawki mają zwrócić uwagę na bardzo istotny problem w postaci ulicy Biskupa Dominika.   

 

Radny Bogdan Krzyżankowski zgłosił następujące poprawkę:

- rozdział 75075 (jednostki samorządu terytorialnego, promocja, INFOBOX) – przeniesienie kwoty 180 tys. zł. do rozdziału 85 111 szpitale ogólne  dla Szpitala Miejskiego w Gdyni.                                                     

Uzasadniając powyższe radny stwierdził: - Dotąd było tradycją  dofinansowywanie gdyńskich szpitali w podobny sposób. Miała też miejsce systematyczność w przekazywaniu środków i była to duża wartość dla szpitali. Szkoda, że odstąpiliśmy od tej tradycji. Potrzeb Szpital Miejski ma bardzo dużo, np. w zakresie sprzętu, którym można by wykonywać programy profilaktyczne dla Miasta (kolonoskop). Wiem, że szpital wnioskował o to do Prezydenta. Zachęcam do przyjęcia poprawki. Jeśli jednak ta inwestycja nie zyska uznania, to proponuję w to miejsce inne, np. przygotowanie lądowiska dla helikopterów ratownictwa medycznego czy remont sal operacyjnych.

Radny przeszedł do kolejnej kwestii stwierdzając: - Niedawno przyjęliśmy program „Gdynia Rodzinna”. Rozumiem, że trudno szukać na to kwot w budżecie, bo są one rozrzucone. Na pewno Panie przygotowujące ten program śledziły sprawę zabezpieczenia finansowego dla jego realizacji. 

Radny poprosił o wskazanie stosownych pozycji w budżecie związanych z programem.

 

Łukasz Cichowski- projekt nie jest wystarczająco dobry, abym mógł go poprzeć, ale są w nim pewne „jaskółki”, które wprawdzie wiosny nie czynią, ale cieszą. Mieszkańcy ulicy Żwirowej wreszcie doczekali się jej modernizacji. Posuwa się do przodu sprawa rewitalizacji Zamenhoffa i Opata Hackiego.

Odnosząc się do kwestii inicjatyw lokalnych i braku środków gminnych na ten cel radny pytał: - Z czego wynika różnica w traktowaniu obu narzędzi – lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i inicjatyw lokalnych?

- Jeszcze we wrześniu Pan Guć stwierdził, że ponieważ przychodnia na Wzgórzu Św. Maksymiliana wynajmuje lokale po korzystnych cenach, nie ma możliwości, żeby Miasto te budynki remontowało. W budżecie jednak pojawiły się na ten cel środki. Co się w tej sprawie od września zmieniło?

Radny zgłosił poprawki o następującej treści:

- paragraf 1: zmienia się treść załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta na 2013 rok”.

- paragraf 2.: zwiększa się wydatki w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę  1 mln. zł. z przeznaczeniem na instalację sztucznej murawy na pełnowymiarowym boisku przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2;

- paragraf 3.: zmniejsza się wydatki w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla Hali Widowiskowo – Sportowej o kwotę 500 tys. zl.

Zmniejsza się wydatki w rozdz. 92118 „Muzea”. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla Muzeum Miasta Gdyni o kwotę 250 tys. zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 250 tys. zł.

Odnosząc się do poprawki dot. paragrafu 2. (zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 1 mln. zł. ) radny Cichowski informował; - Zwracałem się w tej sprawie do Pana Prezydenta wnioskując o przeznaczenie tych środków w roku 2013 i wówczas Pan Prezydent przychylił się do tego wniosku.

 

Prezydent Wojciech Szczurek odniósł się do powyższego stwierdzenia: - Po raz kolejny wprowadza Pan opinię publiczną w błąd. Powiedziałem, że popieram realizację tego projektu, ale że podjęcie decyzji w tej sprawie należy do kompetencji Rady Miasta.

 

Ł. Cichowski- tak powiedziałem -  że generalnie poparł Pan ideę tego przedsięwzięcia, jeśli zaś chodzi o źródło finansowania, to proponuję zmniejszyć dotację dla hali widowiskowo – sportowej o 0.5 mln. zł.

 

Mirosława Król – „kultura fizyczna i sport” – w tym zakresie mamy 19 mln. zł.  Obiekty sportowe to kwota ponad  8 mln. zł. W dziale kultura fizyczna i sport mamy pozycję „budowa boiska na ul. Błękitnej” i jest to kwota 100 tys. zł. Przypomnę, że budowa najtańszego „orlika” to koszt znacznie wyższy. W związku z tym mam następujące pytania: dla uprawiania jakiej dyscypliny będzie przeznaczone to boisko? Jakie będą jego wymiary i nawierzchnia?

Modernizacja boisk przyszkolnych – tu widnieje kwota 200 tys. zł. Kto to zrobi? Jakich modernizacji można dokonać za 200 tys. zł.?

GOSiR otrzymał dodatkowo 1 650 000 zł. na realizację programu profilaktyki w zakresie uzależnień (realizacja przez sport i edukację). Dlaczego w projekcie budżetu GOSiR nie przedstawił zadań i dokładnych kwot przeznaczanych na realizację poszczególnych zadań? Zrobiły to wszystkie organizacje pożytku publicznego, MOPS czy wreszcie samodzielne ZOZ-y. Jedynie GOSiR  tego nie zrobił.

Rozdział „Turystyka” to 1 346 750 zł. Środki te będą przeznaczone na politykę turystyczną Miasta. Są to oczywiście ciekawe zadania i propozycje i należy je promować, ale zainteresowało mnie zadanie w punkcie 7., czyli gdyński szlak modernizmu, szlak kulinarny w centrum Gdyni. Czy te zadania będzie realizowała Agencja Rozwoju Gdyni, która przynosi same straty od momentu powstania?

W rozdziale „pozostała działalność” są wykazane wydatki o wartości ponad 300 tys. zł. (organizacja Forum Gospodarczego). Oczywiście bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ale czy to znowu będzie organizowała Agencja Rozwoju Gdyni?

Radna zgłosiła następujące poprawki:

- paragraf 1.  – zmienia się treść załącznika nr 2 – „Plan wydatków Budżetu Miasta na 2013 r.”;

- paragraf 2. – zmniejsza się wydatki w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę 600 tys. zł. z przeznaczeniem na modernizację boisk przyszkolnych;

- paragraf 3. – zmniejsza się wydatki w rozdz. 92601 – „Obiekty sportowe”. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla Hali Widowiskowo – Sportowej o kwotę 500 tys. zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdz. 92118 – „Muzea”. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla Muzeum Miasta Gdyni o kwotę 100 tys. zł.

Uzasadnienie: obecnie przeznaczona kwota w dziale 926 „Kultura Fizyczna” – rozdz. 92601 „Obiekty Sportowe” „na modernizację boisk przyszkolnych” to 200 tys. zł.

Proponujemy zwiększyć ją  (rozdz. 92601 i rozdz. 92118) o kwotę łączną 600 tys. zł., co daje nam kwotę 800 tys. zł. Kwota ta powinna w skromny sposób zabezpieczyć potrzeby Dyrektorów szkół w zakresie modernizacji boisk przyszkolnych w Gdyni.

 

M. Horała- wypowiedź radnego Miotke: spędziłem na tej sali lata wskazując, że moim zdaniem głównym priorytetem polityki miejskiej powinny być codzienne potrzeby mieszkańców, a inwestycje w rodzaju InfoBox, Forum Kultury, lotnisko i inne cuda na kiju niekonieczne są najistotniejsze. Te apele wolno zaczynają przynosić efekt, ale na razie w sferze pewnych deklaracji. Cały czas mówimy o kwotach w wysokości poniżej 1 % budżetu i poniżej 5 % wydatków inwestycyjnych w budżecie. Realnie są to miliony, ale w skali budżetu są to bardzo małe kwoty.

W wypowiedzi radnego Wołka padło, że jedną z zalet tego budżetu są inwestycje finansowane w dużym stopniu ze środków własnych gminy. Radny Wołek motywował to tym, że środków unijnych będzie mniej i my już się do tego dostosowaliśmy. Jest to rozumowanie typu, że jak jutro będzie deszcz, to od razu wejdę pod prysznic i od razu będę mokry. Nie sposób uznawać za sukces to, że jesteśmy zmuszeni do przeznaczenia dodatkowych środków na te inwestycje. Nie jestem entuzjastą Unii Europejskiej, ale niewątpliwie jej zaletą jest właśnie ta możliwość pozyskiwania środków i akurat to się nie udało. Nie uznawałbym tego za powód do zadowolenia.

 

Wiceprzewodnicząca Beata Łęgowska odniosła się do pytania zadanego przez radną M. Król: - 100 tys. zł. na boisko przy ul. Błękitnej -  Oksywie to 16 tysięcy mieszkańców i duże trudności pod względem własności terenów – większość należy do spółdzielni, wspólnot, wojska, osób prywatnych, a bardzo niewielka część należy do gminy. Na kawałku gruntu gminnego przy ul. Błękitnej, kilka lat temu, Rada Dzielnicy urządziła, przy pomocy środków GOSiR-u, trawiaste boisko do piłki nożnej z placem zabaw dla dzieci. Powstały tam nowe budynki i wojsko teren, który wcześniej użyczyło, odebrało, w tym część gruntu stanowiącego boisko. Kilka lat temu na Oksywiu funkcjonowały 4. boiska, bardzo licznie odwiedzane przez młodych ludzi. Obecnie jest jedno boisko przy ul. Błękitnej i koszt jest taki, jak podał GOSiR.

Radna odniosła się do kwestii jednej ze zgłoszonych poprawek: - Bardzo przestrzegam przed pochopnym cięciem wydatków w dziedzinie kultury. Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni jest najniższa z wszystkich dotacji dla instytucji kultury. Z ustawy wynika, że jeden dzień wejścia do muzeum musi być bezpłatny. Bilety, zgodnie z ustawą, muszą być tańsze niż bilety do teatru, tak więc argumentowanie, że ma tu miejsce niewielki przychód i dlatego trzeba cofnąć środki, jest niestosowne.

 

Do pytań radnej Król odniosła się też Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska: - Co można zrobić za 200 tys. zł.? GOSiR ma w obowiązkach zapisane monitorowanie w każdym roku boisk szkolnych. Pracownicy GOSiR-u stwierdzili, że niektóre boiska można wyremontować za 200 tys. zł., inne za 400 tys. zł., a jeszcze inne za 1 mln. zł. Jeśli jest wpisane 200 tys. zł. to na pewno jedno, a może dwa boiska będą mogły być pokryte dobrą nawierzchnią. Przy jednej z chylońskich szkół została położona sztuczna nawierzchnia za 100 tys. zł.

Dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży: tu ogłaszane są konkursy. Konkurs jest ogłaszany wcześniej, ale pieniądze mogą być przekazane dopiero po podjęciu przez radę uchwały, ponieważ są to dotacje na jeden rok. Gdyby zmieniono kwotę dotacji, konkurs musiałby być unieważniony.

 

Radny M. Wołek odniósł się do wystąpienia radnego Horały: - Ważne są inwestycje lokalne i te większe. Na jakość życia w mieście mają wpływ oba rodzaje inwestycji. Ma na to wpływ także prężny rynek pracy, który jest bardzo odporny na strukturalne zmiany. Takim problemem była Stocznia Gdynia,  gdzie Miastu, poprzez współdziałanie, udało się bardzo dobrze wyjść z tej sytuacji. Gdyby przyjąć ten tok myślenia, to być może nie bylibyśmy dzisiaj miastem, tylko np. sołectwem. Rolą władz Miasta, nas również, jest przewidywanie i kształtowanie rozwoju. Przypomnę sprawę dokończenia Trasy Kwiatkowskiego. Tak naprawdę z decyzją o dofinansowaniu rozbudowy zbiegła się decyzja o budowie terminalu kontenerowego. To są sprawy powiązane ze sobą.

Środki unijne: cały czas podtrzymuję twierdzenie, że fakt, iż inwestycje finansujemy w części z własnych środków jest dowodem prężności i zdrowia naszego budżetu. Nie tylko „wisimy” na regionalnych programach operacyjnych jak wiele samorządów, ale potrafimy te środki pozyskiwać z innych źródeł. Przypomnę o parku, który powstawał w oparciu o środki własne, środki z regionalnego programu oraz z programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. Mówiłem o elemencie niepewności co do kolejnych lat i myślę, że w tym kontekście moja teza się broni. . To tak jak z tymi przygotowaniami do deszczu – jedni wchodzą pod prysznic, drudzy kupują parasole. Nie wiem, które działanie jest bliższe Panu radnemu. Mam nadzieję, że to drugie.

 

M. Horała- mój przedmówca był łaskaw przypisać mi wypowiedź, która nie miała miejsca i  z której można by wnioskować, że postulowałem zarzucenie dużych inwestycji na rzecz małych, a ja tylko wnioskowałem, żeby te małe inwestycje bardziej doceniano. Byłbym nawet szczęśliwy, gdyby to był stosunek środków 40 : 60, a nie jak teraz 90 : 5, czy 90 : 3.

 Po drugie: doceniając pewne wizjonerstwo (być może nie dostrzegam, w jaki sposób picie kawy i oglądanie makiet w InfoBox-ie rozwinie nasz rynek pracy), prosiłbym o podchodzenie z większą pokorą do polityki miejskiej i tym samym do tych, którym służymy. W czasie spotkań z mieszkańcami jeszcze nikt nie powiedział mi, że brakuje mu INFOBOX-u czy Centrum Kultury.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- czytanie budżetu czasami nie rozjaśnia obrazu prowadzonej polityki. Ja oceniam rok 2013, przy wszystkich jego ograniczeniach,  jako rok, który ma szansę przynieść dobre, istotne zmiany jeśli chodzi o politykę rowerową, w której współtworzeniu biorę udział. Chcę powiedzieć, czego w tym zakresie możemy się spodziewać, a też zachęcić Państwa do zaangażowania się w tę tematykę. Chodzi o projekt, którego sensem jest doprowadzenie do certyfikacji polityki rowerowej i który stanowi też plan działania Miasta na 24 miesiące w tym zakresie. Mam nadzieję, że przyszły rok pozwoli na wypracowanie takiego dokumentu, a metodologia pracy pozwoli radnym na wzięcie udziału w rozmowach na jego temat. Rok 2013 będzie rokiem kończenia realizacji w zakresie unijnego projektu rowerowego, czyli powstania 7. kilometrów ścieżek rowerowych w naszym mieście plus parkingów rowerowych w różnych dzielnicach.

Ważnym projektem będzie nadanie nowego charakteru tzw. Trasie 17 Grudnia. Jest pomysł, aby stworzyć z tego połączenie tranzytowe Gdyni i Wzgórza Św. Maksymiliana. To nie będzie wymagało wielu środków.

Instalowane są stojaki rowerowe w dzielnicach. Zaczęliśmy w tym roku, a na 2013 rok też są środki. Tak więc rok 2013 będzie rokiem przełomowym dla działań rowerowych.

 

B. Bartoszewicz- miałem okazję uczestniczyć w lekcji, na której uczniowie rozmawiali o samorządzie terytorialnym. Dyskusję w klasie porównywałem z obecną dyskusją na posiedzeniu rady. Jest to budżet optymistyczny. Zabrakło mi jednego. Zaczęliśmy od mocnego wystąpienia radnych PO, którzy stwierdzili już na początku debaty, że będą przeciw.

 

Przystąpiono do głosowania nad poprawkami zgłoszonymi w trakcie dyskusji:

 

Poprawka radnego T. Szemiota:

- Paragraf 1.: zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.180.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację ulicy Biskupa Dominika- Paragraf 2: zmniejsza się wydatki w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.180.000 zł.  nie została przyjęta: 5/21/2 

Poprawka radnego B. Krzyżanowskiego:

- rozdział 75075 (jednostki samorządu terytorialnego, promocja, INFOBOX) – przeniesienie kwoty 180 tys. zł. do rozdziału 85 111 szpitale ogólne  dla Szpitala Miejskiego w Gdyni                                                      nie została przyjęta: 7/21/0 

Poprawka radnego Ł. Cichowskiego:

- paragraf 1: zmienia się treść załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Miasta na 2013 rok”.- paragraf 2.: zwiększa się wydatki w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę  1 mln. zł. z przeznaczeniem na instalację sztucznej murawy na pełnowymiarowym boisku przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2;- paragraf 3.: zmniejsza się wydatki w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla Hali Widowiskowo – Sportowej o kwotę 500 tys. zl. Zmniejsza się wydatki w rozdz. 92118 „Muzea”. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla Muzeum Miasta Gdyni o kwotę 250 tys. zł. Zmniejsza się wydatki w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 250 tys. zł.  nie została przyjęta: 7/21/0 

Wiceprezydent E. Łowkiel odnosząc się do części poprawki r. Cichowskiego zwróciła uwagę, że nie ma w Gdyni szkoły o nazwie wskazanej w poprawce dot. paragrafu 2.

 

Poprawka radnej M. Król:

- paragraf 1.  – zmienia się treść załącznika nr 2 – „Plan wydatków Budżetu Miasta na 2013 r.”;- paragraf 2. – zmniejsza się wydatki w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę 600 tys. zł. z przeznaczeniem na modernizację boisk przyszkolnych;- paragraf 3. – zmniejsza się wydatki w rozdz. 92601 – „Obiekty sportowe”. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla Hali Widowiskowo – Sportowej o kwotę 500 tys. zł. - zmniejsza się wydatki w rozdz. 92118 – „Muzea”. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla Muzeum Miasta Gdyni o kwotę 100 tys. zł. nie została przyjęta: 7/21/0 UCHWAŁA NR XXVI/544/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013 została podjęta: 23/5/0 

Przewodniczący St. Szwabski- myślę, że możemy sobie pogratulować, że przed kolejnym rokiem budżetowym mamy uchwalony budżet na kolejny rok. Gratuluję przyjęcia budżetu Panu Prezydentowi.

 Ad 4.2.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik K. Szałucki.

 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.

 UCHWAŁA NR XXVI/545/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024 została podjęta: 21/5/0 Ad 4.3.

Projekt przedstawił radny Andrzej Bień: - Dla części przedmiotowego terenu jest już plan, ale wcześniejsze rozwiązania zmieniają się na skutek pojawienia się nowych propozycji co do funkcji, jakie mogą tu być realizowane i które będą korzystnie wpływać na przestrzeń objętą planem. Do nowych ustaleń dopasowano jedną z granic, która pokrywała się częściowo z innym planem.

Pozostałe informacje jak w zał.  

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/powyższe komisje wypowiedziały się pozytywnie na temat wszystkich projektów dotyczących planów/ 

Ł. Cichowski- w pełni popieram projekt jako radny z dzielnicy, której ten plan dotyczy. Rzeczywiście plan wymaga zmiany, szczególnie w rejonie Placu Dworcowego. W tej chwili największy problem występuje przy skrzyżowaniu ulicy Chylońskiej z ulicą Kartuską. Nie wiem, czy jest możliwe zaplanowanie dobudowania tam jednego pasa lewoskrętu, ale zwracam uwagę, że trzeba się nad tym pochylić, bo jest to bardzo ważne.

 UCHWAŁA NR XXVI/546/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.4.

A. Bień- pojawiły się nowe okoliczności prawne, na skutek których musi być sporządzony jednolity tekst, stąd proponujemy uchylenie uchwały z czerwca i przystąpienie do prac nad nowym rozwiązaniem planistycznym.

 UCHWAŁA NR XXVI/547/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.5.Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił radny A. Bień.  UCHWAŁA NR XXVI/548/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Działki Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Kazimierza Górskiego została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.6.

A. Bień- jest to teren w dużej części podzielony na pojedyńcze działki, częściowo należące do developera, który chce je przeznaczyć na realizację funkcji mieszkaniowych. Właściciele muszą obecnie ubiegać się o decyzje. Plan rozwiąże ten problem.

Pozostałe informacje – p. zał.  

Wiceprezydent Marek Stępa dodał, iż najwięcej uwag stanowiło postulaty, żeby móc budować wyżej, szerzej, intensywniej. Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone. Zgodzono się na podwyższenie zabudowy, która będzie realizowana przez developera, o jedną kondygnację. Pierwotnie zakładano zachowanie szerszego pasa izolacji od linii lasu. Ostatecznie zgodzono się na szerokość minimalną, nakazaną przez ustawę, tj. 12 m.

Zrezygnowano z realizacji drogi publicznej, która miała prowadzić przez tereny prywatnych właścicieli, na wniosek tychże.

 UCHWAŁA NR XXVI/549/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.7.

O okolicznościach związanych ze skargą mówił Wiceprezydent M. Stępa: - Skarga dotyczy zarówno uchwały rady jak i zarządzenia Prezydenta. Zarządzenie nie powinno być przedmiotem skargi, natomiast może być przedmiotem skargi uchwała, ale należy ją poprzedzić wezwaniem, czego skarżący nie uczynił. To są względy formalne tłumaczące odrzucenie skargi.

Projekt uchwały rekomenduje odrzucenie skargi także ze względów merytorycznych. Pech skarżącego polega na tym, że jego nieruchomość położona jest na pograniczu nieruchomości, gdzie nie będzie już realizowana zabudowa mieszkaniowa. Dla sąsiednich nieruchomości wydano decyzje, natomiast na działkę Pana x decyzja nie została wydana i można tę nieruchomość przeznaczyć na inne cele, dla realizacji których jest predestynowane jej położenie (na klifie).

 UCHWAŁA NR XXVI/550/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 25 października 2012 r. wniesionej przez xx na uchwałę  nr XXIII/479/12 RMG z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.8.

Wiceprezydent Bogusław Stasiak- projekt ENTER.HUB jest szczegółowo opisany w paragrafie 2. Celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania węzłów komunikacyjnych. Prezydent wystosował list, w którym wykazał zainteresowanie tą inicjatywą. Projekt nakłada też pewne niewielkie zobowiązania w postaci konieczności wyasygnowania 32 tysięcy zł. w 3. kolejnych latach budżetowych.

 

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

 M. Wołek- porównując wkład własny z całkowitym kosztem jest to drobiazg. Trzeba docenić, że Miasto angażuje się w bardzo różne, tzw. miękkie projekty, współfinansowane środkami unijnymi, które co prawda nie tworzą materialnego zasobu Miasta, natomiast dzięki nim mamy możliwość poznania wielu rozwiązań. Jest to też istotny element promocji. Jest kilka projektów, w których Gdynia bierze udział już nie jako podmiot uczący się, ale jako Miasto uczące innych. Tak będzie w przypadku dużego programu DYNAMO. Konsorcjum przedmiotowego projektu jest bardzo prestiżowe (wykaz miast europejskich – patrz uzasadnienie projektu stanowiące załącznik).  UCHWAŁA NR XXVI/551/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu ENTER.HUB (European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefis), dofinansowanego w ramach Programu URBACT w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.9.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXVI/552/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Inżynierskiej 15A została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.10

Wiceprezydent E. Łowkiel omówiła strukturę dokumentu wskazując na nowe zagadnienia, które nie były objęte poprzednimi programami, jak przywołanie danych europejskich, co pozwala na czynienie porównań z polskimi statystykami w zakresie problemów alkoholowych.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 DEBATA: 

B. Krzyżankowski- problem alkoholizmu jest problemem kluczowym w rozwiązywaniu innych problemów społecznych. Parę uwag uzupełniających te, które już wygłaszaliśmy jako radni PO.

Radny odczytał wykaz wad, jakie – jego zdaniem – cechują program, tj.: brak badań własnych – albo ich nie ma albo są bardzo skąpe, brak prób przeprowadzenia analiz, postawienia diagnozy, instytucji, którym przypisana jest realizacja poszczególnych zadań. Jest to program hasłowy, ogólny, mało konkretny.

- Warto się pokusić o przeprowadzenie rodzimych badań. Mamy ośrodki akademickie, które mogłyby takie badania przeprowadzić, a wykonawcami byliby bezrobotni absolwenci uczelni - psychologowie, socjologowie, itd. W Gdyni jest 12. pełnomocników Prezydenta do różnych spraw, w tym bardzo egzotycznych, np. ds. komunikacji rowerowej, natomiast ciągle brakuje pełnomocnika w tej sprawie, mimo że jest to zapisane w ustawie. A jest on potrzebny chociażby ze względu na potrzebę koordynowania działań, tym bardziej, że sprawy mieszczące się w tym zakresie są w gestii 2. Wiceprezydentów.

Jedna rzecz jest dla mnie bardzo ważna i chcę w tej sprawie zgłosić poprawkę, która jest poprawką dość osobistą. Do tej pory moja aktywność wiązała się z intencją, aby ten program ewoluował, jednak tym razem widzę, że ta aktywność spowodowała regres. Na jednym z posiedzeń komisji zwróciłem uwagę, że w programie był zapisany punkt dotyczący przeciwdziałania nietrzeźwości wśród kierowców i że nie został on w ogóle wykonany. Pani Prezydent bardzo szybko zareagowała i ten punkt został wykreślony, a sprawa ta jest przyczyną wypadków, kalectwa, problemów ekonomicznych (konieczność wypłacania rent i odszkodowań). Proponuję, aby w części „Szczegółowe cele i zadania” dopisano punkt 1.4. o brzmieniu: „podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania nietrzeźwości wśród kierowców”. Proponowana przeze mnie poprawka dotyczy zbliżonego zapisu do tego, który przyjęliście Państwo w zeszłym roku. Mam nadzieję, że nie potraktujecie tego Państwo jako anachronizmu i przyjmiecie tę poprawkę.

My, jako klub (klub PO), wyrazimy poparcie dla programu pod warunkiem przyjęcia przedmiotowej poprawki.

 

E. Łowkiel- przeprowadziliśmy badania i ich wyniki są przedstawione. Są to badania porównywalne z badaniami PARP-y. Wyniki naszych badań są identyczne, co dowodzi, że badania PARP-y są reprezentatywne. Uczestniczyło w tych badaniach  ¾ uczniów, a prowadzili je pracownicy uniwersytetu.

Poszczególne działania są przypisane do odpowiednich instytucji zajmujących się profilaktyką. Tłumaczyłam kiedyś Panu radnemu, że są małe gminy, gdzie każda szkoła wybiera sobie program. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić.

Szantaż dotyczący kierowców i sposobu głosowania przez radnych PO trudno przyjąć, ponieważ kierowcami są dzisiaj wszyscy. Program jest kierowany do wszystkich mieszkańców, bo jest programem gminnym. Osobnego programu dla kierowców nie realizujemy, ponieważ takie programy mają charakter ogólnopolski. Najszersze działania adresujemy do młodych ludzi, natomiast w przypadku osób dorosłych są działania adresowane do rodziców. Większość z nich to na pewno także kierowcy.

 

B. Bartoszewicz- bardzo serdecznie dziękuję za włączenie do realizacji programu organizacji pozarządowych. Nie jest prawdą, że realizatorzy nie są przypisani do zadań.

Panu radnemu Krzyżanowskiemu chcę powiedzieć, że jako komisja samorządności spotykamy się z Komendantem Policji i mówimy też o problemie nietrzeźwości kierowców. Serdecznie dziękuję, że tym razem uzależniono poparcie projektu od przyjęcia poprawki i że nie zakładacie Państwo z góry, że będziecie głosować „przeciw”.

 

B. Krzyżankowski- nie mówiłem, że w ogóle nie ma badań, ale są one bardzo skromne i mówią „ile”, a nie „dlaczego”, a to drugie jest dużo bardziej istotne.

Jeśli chodzi o kierowców, to oczywiście programy są w jakiś sposób powielaniem programów  realizowanych w skali makro i jest to oczywiste. Nie muszą to być spoty reklamowe, bo na nie nas nie stać, ale w Gdańsku jest realizowany program „Kieruj bez procentów” i mają tam miejsce różnego typu akcje. My też moglibyśmy coś takiego zrobić. Nie należy chować głowy w piasek, ale rozwiązywać problem. Nie usłyszałem, w jaki sposób chcemy to rozwiązywać. Trzeba przynajmniej zasygnalizować, że ta kwestia mieści się w programie.

Jeśli chodzi o przypisanie poszczególnych zadań podmiotom, to być może ma to miejsce, ale w programie nie ma o tym mowy.

 Poprawka radnego B. Krzyżankowskiego, tj. dopisanie w części „Szczegółowe cele i zadania” punktu 1.4. o brzmieniu: „podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania nietrzeźwości wśród kierowców”, nie została przyjęta: 7/20/0 UCHWAŁA NR XXVI/553/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2013 rok została podjęta: 22/4/1 Ad 4.11

Wiceprezydent E. Łowkiel podczas prezentacji programu zwróciła uwagę na problem związany z dopalaczami, który – jak stwierdziła – wydawało się, że został rozwiązany w całej Polsce z chwilą likwidacji odpowiednich sklepów. Problem ten jest pod nadzorem przede wszystkim SANEPID-u. Środki te, niestety, pojawiają się w innych sklepach i pod inną postacią, np. nawozu do kwiatów. Jest w tym zakresie konieczne zachowanie czujności, ostrzeganie i edukowanie, szczególnie przez te osoby, które zajmują się tym problemem zawodowo.  

 

Andrzej Denis stwierdził, że najlepsze programy nie spełnią swoich zadań, jeśli będą złe regulacje prawne. Przykładem jest rozporządzenie ministerstwa zdrowia, które dopuszcza do sprzedaży specyfiki bez recepty, np. etopirynę.

Radny poruszył problem funkcjonowania stron internetowych związanych ze sprzedażą nielegalnych środków.

 

T. Szemiot- nawet najlepszy program nie zlikwiduje problemu, bo zawsze ktoś znajdzie jakiś uzależniasz, niezależnie od tego, jakiej jakości prawo będzie ustanawiane.

 

B. Krzyżankowski- podejmujmy się realizacji zadań wykonalnych. Sprzedaż narkotyków jest nielegalna. Może Pan Denis poda te strony organom ścigania?

 

A. Denis- jest to kwestia odpowiedzialnej polityki zdrowotnej państwa. Te strony są ogólnie dostępne.

 UCHWAŁA NR XXVI/554/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015 została podjęta jednogłośnie: 27 gł./ za Ad 4.12

B. Bartoszewicz- od kilku lat dbamy o to, aby ludzie piszący o Gdyni otrzymywali wsparcie. W tym roku są to prace doktoranckie poświęcone Gdyni.

Radny przedstawił treść autopoprawki:

- paragraf 2, ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: „O stypendia naukowe mogą ubiegać się studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranci po otwarciu przewodu doktorskiego”;

- paragraf 2., ust. 3., pkt 1 uzyskuje brzmienie: „opinię kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej”

Radny Bartoszewicz wyjaśnił, iż autopoprawki wynikają z wniosku członka Rady Pożytku Publicznego, w którym wskazano na błąd w nazwach (dotyczy także załączników). Te uwagi zostały uwzględnione przez Prezydenta w formie autopoprawki. Oczywiście idea pozostaje taka sama - projekt daje możliwość przyznawania stypendiów.

 

Opinia Komisji Kultury – pozytywna

 

Joanna Zielińska- nagrodzone już prace są do wglądu w wydziale kultury i w Muzeum Gdyni. Wszystkie te wydawnictwa są naprawdę ciekawe.

 

Radny Ł. Cichowski odniósł się do przedstawionych autopoprawek: - Zmiana jest na pewno zasadna, ale czy usuwając jedną barierę nie stawiamy następnej? Czy nie warto usunąć ograniczenia liczbowego? W jednym roku mogą powstać dwie wartościowe prace, a w kolejnym roku już sześć. W kolejnych budżetach można te środki elastycznie zmieniać. Ograniczanie liczby powinno należeć do komisji tym bardziej, że nie jest to bardzo dużo wniosków.

 UCHWAŁA NR XXVI/555/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniami dziejów Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.13

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak. Celem projektu jest umożliwienie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Tereny te są podzielone geodezyjnie, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu. Określona w planie linia zabudowy determinuje nieprzydatność przedmiotowych nieruchomości pod kątem odrębnego zagospodarowania. Jeśli rada wyrazi zgodę na sprzedaż, będzie możliwość zagospodarowania całego kwartału (ilustrowane na prezentowanej mapie).

Odnosząc się do kwestii historycznego krzyża rybackiego, poruszonej na  posiedzeniu jednej z komisji Wiceprezydent informował: - Krzyż stoi na terenie, który nie jest własnością Miasta. Przewidywane są zapisy, które będą stanowiły zabezpieczenie dla tego obiektu i jego bezpośredniego otoczenia. Planuje się niewielkie przesunięcie krzyża w celu jego lepszego wyeksponowania.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii-  pozytywna

 UCHWAŁA NR XXVI/556/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jerzego Waszyngtona/Alei Jana Pawła II, w trybie bezprzetargowym została podjęta: 24/0/2 Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, przedstawione przez radną Beatę Szadziul, stanowi załącznik do protokołu.

 Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Wielki Kack, przedstawione przez jej Przewodniczącego, pana Marka Rodaka,  stanowi załącznik.

 Ad 7.

St. Szwabski- zgromadzenie budżetowe Związku odbyło się 3 grudnia, tak więc związek wejdzie w nowy rok z uchwalonym budżetem wraz z towarzyszącymi uchwałami – prognozą finansową oraz informacją o stanie majątku związku. Na tym samym zgromadzeniu podjęto uchwałę o taryfach w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków najważniejszych firm komunalnych (w tym PWiK). W bieżącym roku podwyżka ceny wody wyniosła ok. 2 %, czyli poniżej wskaźnika inflacji. Gdynia ma teraz najtańszą wodę.

 

Radny I. Bekisz wtrącił: - I najlepszą.

 

St. Szwabski- tak. Związek uchwali też taryfy w zakresie spraw wodno – kanalizacyjnych  dla małych firm, które zaopatrują w wodę niewielką liczbę mieszkańców, w tym dla byłej Stoczni Gdynia i dla mieszkańców Kosakowa. Złożone wnioski taryfowe były częściowo niekompletne, co uniemożliwiło przyjęcie uchwał już w grudniu, ale – jak powiedziałem - dotyczy to stosunkowo małej liczby mieszkańców.

 Ad 8.

Treść interpelacji złożonej do Prezydium przez radnego Ł. Cichowskiego – patrz strona: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 Ad 9.

Z. Zmuda Trzebiatowski- informacja dedykowana radnemu Krzyżankowskiemu: w wielu dużych, polskich miastach funkcjonuje pełnomocnik do spraw polityki rowerowej. Jeśli ma Pan ochotę na łyk egzotyki (choć sądzę, że dla większości mieszkańców nie będzie to egzotyka), zapraszam na organizowany w dniu 30 grudnia zimowy przejazd rowerowy. Wszyscy uczestnicy otrzymają praktyczny zestaw rowerowy.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke- deklarowałem na poprzedniej sesji, że uzyskam opinię prawną co do przerywania głosowania. Zgodnie z opinią uzyskaną od radcy prawnego K. Czuprety, zarządzonego głosowania nad jakąkolwiek kwestią nie można przerywać jakimkolwiek wnioskiem, w tym wnioskiem formalnym o przerwanie obrad, zwłaszcza gdy głosowanie zostało poprzedzone dyskusją.  

 

Wiceprzewodnicząca B. Łęgowska poinformowała o promocji książki, poświęconej gdyńskim dzielnicom, w Muzeum Miasta Gdyni.

 Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 11. Termin kolejnej sesji: 23 stycznia 2013 r.; godz. 12 Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

  Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska`           

                                                                                                             

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 06.12.2012
Data udostępnienia informacji: 06.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 13:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.02.2013 12:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.12.2012 15:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.12.2012 15:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.12.2012 10:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.12.2012 13:36 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
06.12.2012 13:19 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
06.12.2012 09:42 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska