XXV Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2012 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXV SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 listopada 2012 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
  

4.1  zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” w ramach Inicjatywy JESSICA, zobacz projekt,

4.2  wyboru JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2012 rok, zobacz projekt

4.3  przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni, zobacz projekt

4.4  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, zobacz projekt,

4.5  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, zobacz projekt, zobacz załącznik

4.6  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kcyńskiej, zobacz projekt

4.7  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego, zobacz projekt

4.8  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Górniczej, zobacz projekt

4.9  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żwirowej 43, zobacz projekt

4.10                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Władysława IV i Al. Marszałka J. Piłsudskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt

4.11                     wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej, zobacz projekt

4.12                     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni przy ul. Krasickiego 28, zobacz projekt

4.13                     nadania nazwy drodze wewnętrznej w porcie w Gdyni, zobacz projekt, zobacz załącznik

4.14                     szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia, zobacz projekt

4.15                     wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zobacz projekt

4.16                     wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt

 
5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Śródmieście,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.   


Aneks do porządku obrad
XXV sesji Rady Miasta Gdyni
28 listopada 2012 r. 
   
 
Projekty uchwał w sprawach: 
 
1.                  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012; zobacz projekt, zobacz załącznik
2.                  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2012 – 2024, zobacz projekt, zobacz załącznik
3.                  skargi z dnia 30 października 2012 roku wniesionej przez Piotra Pomorskiego na uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni rejon ulic Zielonej i A.Dickmana; zobacz projekt
4.                  udziału Gminie Miasta Gdyni w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, zobacz projekt
5.                  wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie pn. „Smart City Ruhr: RELIEF”, zobacz projekt,
6.                  wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie pn: „CASCADE Cities exchanging on local energy leadership; zobacz projekt
7.                  wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, zobacz projekt,
8.                  zmiany uchwały nr X/185/11 Rady Miasta Gdyni z 07 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat zaświadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni; zobacz projekt
9.                  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON, zobacz projekt, zobacz załącznik


PROTOKÓŁ nr 25/12XXV SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 28 listopada 2012 r. Porządek obrad:1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta,4.                           Projekty uchwał w sprawach:  4.1  zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” w ramach Inicjatywy JESSICA,4.2  wyboru JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2012 rok,4.3  przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni4.4  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni,4.5  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia,4.6  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kcyńskiej,4.7  wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego,4.8  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Górniczej,4.9  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żwirowej 43,4.10                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Władysława IV i Al. Marszałka J. Piłsudskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,4.11                     wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej,4.12                     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni przy ul. Krasickiego 28,4.13                     szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia,4.14                     wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,4.15                     wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdyni,4.16                     Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013,4.17                     zmiany Uchwały RMG Nr XII/223/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu,4.18                     zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012;4.19                     zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2012 – 20244.20                     skargi z dnia 30 października 2012 roku wniesionej przez xx na uchwałę nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni rejon ulic Zielonej i A.Dickmana;4.21                     udziału Gminie Miasta Gdyni w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”4.22                     wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie pn. „Smart City Ruhr: RELIEF”4.23                     wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie pn: „CASCADE Cities exchanging on local energy leadership;4.24                     zmiany Uchwały Nr XLVII/1109/10 RMG Z 20 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia,4.25                     wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.4.26                     zmiany uchwały nr X/185/11 Rady Miasta Gdyni z 07 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat zaświadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni;4.27                     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej,6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Śródmieście,7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,8.                           Interpelacje.9.                           Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.      Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne nazwy komisji- patrz załączony materiał  zawierający opinie poszczególnych komisji. Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.      Ad 1.Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RM, radny Stanisław Szwabski. 

Wystąpienie Wiceprezydenta Michała Gucia (poza porządkiem obrad):

- Gdynia była pierwszym miastem w Polsce, które 8 lat temu podjęło wysiłek w kierunku stworzenia spójnej, konsekwentnej polityki w stosunku do seniorów. Dzisiaj wszyscy mówią o tym, że Polska się starzeje, że średnia wieku mieszkańców Polski rośnie. 8 lat temu te fakty miały już co prawda odzwierciedlenie w statystykach, ale nie towarzyszyły temu określone działania. Gdynia była wyjątkiem. W 2004 roku podjęła działania w tym zakresie, a w 2005 Rada Miasta powołała Centrum Aktywności Seniorów, komórkę, która miała aktywizować seniorów. W ramach swojej działalności centrum prowadzi 4 miejskie kluby seniora i dodatkowo wspiera 22 kluby prowadzone przez różne instytucje. Mamy dość gęstą sieć tych placówek, dzięki czemu każdy senior, który chce uczestniczyć w tego typu aktywności, ma taką  możliwość. Obecnie kluby liczą około 3 tysiące członków.

W 2004 roku powołano Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku - to inicjatywa samorządu i organizacji pozarządowych. Obecnie jest 54 przedmiotów w 10. blokach tematycznych i ponad 2 tysiące studentów. Ponadto 43 grupy bierze udział w różnego rodzaju zajęciach. Trzy lata temu uruchomiliśmy w ramach centrum zajęcia sportowe. Chodziło o zachęcenie do korzystania z tego typu aktywności płci męskiej i to się po części udało – proporcja udziału mężczyzn rośnie. Skorzystało z tej oferty 2 tysiące gdyńskich seniorów.

Jednym ze sztandarowych projektów jest program Gdynia 55 +. Są to projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i kierowane do gdyńskich seniorów. Rocznie z tego typu zajęć korzysta około 5 tysięcy osób.

Te wszystkie działania służą nie tylko aktywizacji, ale i dialogowi międzypokoleniowemu.

Chcemy też, aby seniorzy uczestniczyli w decyzjach podejmowanych przez Miasto, stąd powołanie Gdyńskiej Rady Seniorów, organu, który doradza Prezydentowi w sprawach dotyczących seniorów. Przykładem może być gdyński dialog nt. jakości usług opiekuńczych, gdzie seniorzy wspólnie z organizacjami pozarządowymi i MOPS-em wypracowali standardy tych usług. Innym przykładem jest gdyński dialog o przestrzeni. Seniorzy w trakcie spacerów, na razie w obrębie Śródmieścia, odkrywają niedogodności i wskazują na nie, a następnie te wskazówki są nanoszone na specjalną mapę. Ta mapa będzie jedną z przesłanek projektowania w przyszłości przyjaznych dla każdego rozwiązań.

Dzisiaj, w różnego rodzaju działaniach, bierze udział ponad 10 tysięcy seniorów.  

To wszystko zostało  nagrodzone nagrodą główną w kategorii samorządów, przyznaną przez .

 

St. Szwabski- myślę, że możemy sobie wzajemnie pogratulować, bo jest to też wynik ciężkiej pracy samorządu w ciągu długich lat.

  Ad 2.

Do porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel wniosła o włączenie do porządku w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia.

Projekt – jak wskazała Wiceprezydent – jest kompatybilny z projektem dotyczącym wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dzieci w żłobkach (projekt zawarty w aneksie do porządku obrad), dlatego zasadne jest umieszczenie obu dokumentów obok w siebie w porządku .

 

Wiceprezydent M. Guć wniósł o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w spr. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program był gotów do wniesienia go w trybie 7-dniowym, ale w ostatniej chwili pojawiła się wątpliwość prawna, stąd jego wniesienie w trybie nadzwyczajnym. Projekt był dostarczony radnym do wglądu wcześniej i zajęła się nim komisja samorządności.

 

Radny B. Bartoszewicz wniósł o włączenie do porządku w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu. Celem wniesienia projektu jest usunięcie zawartych w statucie nieścisłości.

 

W imieniu projektodawców – Komisji Statutowej – radny Andrzej Kieszek, przewodniczący komisji, wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu występującego pod numerem 4.13, w spr. nadania nazwy drodze wewnętrznej portu w Gdyni.

Jak wyjaśniał radny, ujawniły się nowe fakty, do których komisja powinna się odnieść.

 

Przewodniczący RM zaproponował przegłosowanie w trybie an bloc kwestii wniesienia w trybie nadzwyczajnym  3. projektów uchwał.

 

Powyższa propozycja nie spotkała się ze sprzeciwem. Wprowadzenie 3. projektów uchwał (o tytułach jak wyżej) zostało zaakceptowane jednogłośnie: 27 gł. za

 Porządek obrad, zmodyfikowany w wyniku ustalonych wyżej zmian oraz uwzględnienia aneksu do porządku, przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Ad 3.Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 24. sesji za przyjęty.  Ad 4.1.

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki przedstawił powody wniesienia pod obrady przedmiotowego projektu. – Projekt dotyczący zaciągnięcia pożyczki JESSICA został uchylony przez RIO. Pożyczka ma charakter celowy i nie znajduje swojego uzasadnienia wprost w ustawie o finansach publicznych. W artykule 89 określone są powody, dla których zasadne jest zaciągnięcie pożyczki, tj. deficyt i konieczność prefinansowania działań. JESSICA nie ma tych uzasadnień, zatem jest formą narzędzia finansowego nie przewidzianego w ustawie. Wieloletnia prognoza Gdyni wykazywała nadwyżkę operacyjną, a to znaczyło, że Miasto nie ma prawo ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie. Mogliśmy się odwołać od tej decyzji RIO, ale znaczyłoby to poddanie się kilkumiesięcznej procedurze, dlatego zmieniliśmy przeznaczenie środków w prognozie i w ten sposób pojawił się formalny powód zaciągnięcia pożyczki. Anachronizm ustawy o finansach publicznych spowodował, że znaleźliśmy się w kłopocie, dlatego nie chciałbym, aby to pozostało bez echa - chcę podjąć działania, poza projektem, w celu usunięcia tej niedogodności. Tego rodzaju pożyczka jest instrumentem szeroko stosowanym na świecie. Ze strony władz Banku Gospodarki Krajowej, który prowadzi sprawę pożyczki, do projektu nie ma zastrzeżeń. Formalnie nastąpiła jedna zmiana – w podstawie prawnej przytoczony jest art. 89 ustawy o finansach publicznych.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 UCHWAŁA NR XXV/519/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu  miejskiego pn. „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” w ramach inicjatywy JESSICA została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.2.

K. Szałucki- ustawa o finansach publicznych określa zadanie przeprowadzenia audytu zewnętrznego sprawozdań finansowych za rok 2012. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie zapytaliśmy ofertowo 4 podmioty zajmujące się przeprowadzaniem audytów. Najtańsza oferta została złożona przez podmiot wymieniony w tytule projektu, który już dwukrotnie audytował nasze Miasto.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Budżetowa- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXV/520/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2012 rok została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.3.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił p. K. Szałucki.

 

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXV/521/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.4

Wiceprezydent Marek Stępa- ostatnie studium zostało przyjęte w lutym 2008 roku i można by dalej, w oparciu o nie prowadzić politykę przestrzenną, gdyby nie to, że w 2010 roku przyjęto zmiany w ustawach o gospodarce  nieruchomościami oraz zagospodarowaniu przestrzennym, które m. in. wskazywały na wymóg wskazywania w studiach rozmieszczenia urządzeń wytwarzania z odnawialnych źródeł energii. Niedawno rada przyjęła plan działania na rzecz równoważenia energii w mieście Gdynia i w nim wskazała kierunkowe działania mające na celu wprowadzenie w jak największym zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Niedługo rada otrzyma założenia w sprawie zaopatrzenia  Gdyni w energię i ciepło. W tych dokumentach, a także w naszych działaniach i deklaracjach, chcemy te źródła promować. Stąd oczywiste się staje, że w tym zakresie należy studium uaktualnić.

Skoro już będziemy pracować nad studium, chcemy przeanalizować parę innych zagadnień, jak choćby sieć infrastruktury komunikacyjnej czy transportowej. Warto też przemyśleć zagadnienia związane z częścią obiektów handlowych w mieście. Zgodnie z wymogiem ustawowym studium winno pokazywać rozmieszczenie obiektów o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. Nie przystąpimy do tej analizy z tezą, że jest ich za mało, czy za dużo. Trzeba się po prostu przyjrzeć nowym zjawiskom.

Prace nad studium odbywają się w ramach podobnej jak w przypadku planów procedury,  a więc będzie można do projektu zgłaszać wnioski.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Mirosława Król- w trakcie sporządzania planu dla Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej pojawił się pomysł zlokalizowania w tej części miasta urządzeń odnawialnych źródeł energii. W uchwalonym planie ostatecznie dopuszcza się lokalizację urządzeń wiatrowych. Jest to temat bardzo kontrowersyjny. Interweniowałem w tej sprawie składając  interpelacje i pisma w Biurze Planowania Przestrzennego i u Wojewody zwracając uwagę, że takie tereny (przeznaczone do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych) należy wskazać w studium, bo w dotychczasowym studium takich wskazań brakuje. Taki obowiązek został wprowadzony ustawą z 6  sierpnia 2007 r. Ustawa mówi, że aktualizacja studium jest możliwa po zaktualizowaniu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło i energię. Na posiedzeniu Komisji Strategii wyjaśniono mi, że Gdynia posiada taką aktualizację założeń zaopatrzenia gminy w energię. Rozumiem, że komisje i rada otrzymają te założenia. Reasumując: uważam, że po zapoznaniu się z tymi założeniami należy pozytywnie odnieść się do propozycji przystąpienia do prac nad aktualizacją  studium.

 

Tadeusz Szemiot- po lekturze uzasadnienia pomyślałem, że warto zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia w pracach planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym studium winno uwzględnić taki plan.  

 UCHWAŁA NR XXV/522/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.5.

M. Stępa- rada zaleciła opracowanie przedmiotowego planu uchwałą z 2011 roku. Projekt uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się publiczna dyskusja. Zgłoszono 7 uwag, z czego Prezydent 2. uwzględnił w całości, 2. w części, a 3. nie uwzględnił.

Na terenie objętym planem będzie gospodarować szereg podmiotów zamiast jednej Stoczni Gdynia, która już nie istnieje, ale teren dalej służy produkcji stoczniowej, czy quasi stoczniowej. Istotne jest zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej, która wcześniej realizowana była na drogach wewnętrznych. Mogło tak być, kiedy funkcjonował tu jeden podmiot gospodarczy, ale obecnie jest ich wiele. Musieliśmy zadbać o zapewnienie niezależnego dostępu komunikacyjnego do poszczególnych podmiotów, nieuwarunkowanego zgodą innego podmiotu. Najważniejsza w tej sieci będzie ulica przelotowa, która kiedyś była ulicą wewnętrzną, a obecnie będzie oddana do użytku publicznego. Utrwaliliśmy pewną ilość dróg wewnętrznych, które  powinny być chronione przed pomysłami ich zabudowy. To oczywiście nie są jedyne tereny, po których będzie się odbywać ruch kołowy, ale w  sprawie pozostałych terenów decyzje będą podejmować gospodarze. Ustalenia planu powinny sprzyjać dalszej intensyfikacji wykorzystania tego terenu jako zagłębia miejsc pracy.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 DEBATA: 

Paweł Stolarczyk- proszę o informację jakie do tej pory gmina podjęła działania i jakie podejmuje obecnie, aby doprowadzić do odrodzenia się dawnej stoczni jako dźwigni gdyńskiej gospodarki wraz z portem. Zadaję to pytanie w kontekście odpowiedzi udzielonej przez Pana Prezydenta na posiedzeniu komisji, zgodnie z którą zapisy planu nie stoją na przeszkodzie do ponownej lokalizacji na tym terenie stoczni.

 

Przewodniczący St. Szwabski odnosząc się do powyższej wypowiedzi stwierdził: - Myślę, że nie ma najmniejszego powodu do zajmowania się tą kwestią.

 

Marcin Horała- gros tego terenu to tereny przemysłowe. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie jest to zgodne z najnowszymi trendami, a więc że w miarę rozwoju gospodarki rosnąć ma zatrudnienie w sektorze usług, a w przemyśle będzie malało. Ostatnie doświadczenia całego świata pokazują, że jest to mit. Istotne jest, abyśmy myśląc o zrównoważonym rozwoju Gdyni widzieli też miejsca dla przemysłu, w tym przemysłu gospodarki morskiej szeroko pojętej – nie tylko stoczni. Bardzo dobrze, że dzięki temu planowi działania przemysłowe będą mogły być prowadzone i bardzo dobrze, że obejmuje to też przemysł idący w kierunku odbudowy potencjału stoczniowego, czego – miejmy nadzieję – kiedyś doczekamy.

 

A. Kieszek- pracuję na terenie postyczniowym i pracowałem w stoczni. To bardzo ważny dokument. Kiedyś samorząd próbował wyegzekwować od dyrekcji stoczni, aby droga przelotowa stała się też dostępna dla mieszkańców. Niestety, dyrekcja stoczni nie wyraziła na to zgody. Nowa droga przelotowa rozwiąże całą, trudną obecnie, sytuację drogową. Są to tereny, którymi wcześniej nikt się nie zajmował. Obecnie ich właścicielem jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i jest tam wielki plac budowy. Na nowo są prowadzone wszystkie media. Właściciele tych terenów także inwestują i z tego trzeba się cieszyć. Wnioskuję o przyjęcie planu.

 

M. Stępa- Pan radny Stolarczyk był uprzejmy przywołać naszą rozmowę z posiedzenia komisji, aczkolwiek nieprecyzyjnie. Rzeczywiście powiedziałem, że plan nie stoi w poprzek produkcji stoczniowej, ale mówiłem też, że ta działalność tam de facto ma miejsce. Mówię o firmach, które tam działają i zajmują się przemysłem stoczniowym. Czy będziemy się zajmować wskrzeszaniem stoczni? Wątpię, bo nie jest to rolą samorządu, natomiast poprzez te ustalenia stwarzamy warunki do rozwoju produkcji stoczniowej w tym miejscu. Pan Wiceprezydent Stasiak uczestniczył w rozmowach na szczeblu rządowym, dotyczących dalszych losów tych terenów.

 

B. Stasiak- upoważniły  Prezydenta i mnie w jego imieniu do wygłaszania komunikatów, że naszym oczekiwaniem jest kontynuowanie na tych terenów procesów produkcyjnych związanych z gospodarką morską. W wyniku sprzedaży tych terenów pojawiły się na nich podmioty zajmujące się produkcją stoczniową, a dopięciem wszystkiego jest proponowany plan. Myślę, że za jakiś czas odwiedzimy ten teren jak niegdyś. Zarówno przedmiotowy projekt jak i projekt występujący pod numerem 4.7. służą utrzymaniu charakteru tego obszaru.

 UCHWAŁA NR XXV/523/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.6.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Komunikacji Rowerowej, radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- przedmiotowy projekt uchwały ma zwieńczyć szereg czynności, które już zostały wykonane, związanych z budową ciągu pieszo – rowerowego, na granicy dzielnic Pustek Cisowskich i Cisowej. Połączenie już zostało wykonane. Droga, de facto, została przekazana do zarządu. Konieczne jest obecnie przejęcie własności, czyli wykup terenu o łącznej powierzchni 2 300 m kw. Po wykupie możliwe będzie oddanie zrealizowanej już inwestycji do użytkowania.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXV/524/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Kcyńskiej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.7.

B. Stasiak- przyjęcie planu dla przedmiotowego terenu komplikuje kwestię podziałów geodezyjnych. Droga przelotowa, z chwilą przekazania jej do użytku publicznego, przechodzi prędzej czy później na własność samorządu terytorialnego.

Wiceprezydent zwrócił uwagę na obszar nr 17, który – jak informował – nie do końca jest tożsamy z opisem zawartym w planie, wobec czego konieczne jest podjęcie przedmiotowego projektu dotyczącego nabycia całych nieruchomości, a następnie projektów dotyczących udziałów w tych nieruchomościach.

Wiceprezydent zgłosił autopoprawkę dotyczącą nast. kwestii:

- pkt 7. – iloraz winien wynosić: 10 520;

- wykreślenie punktu 8. (działka nr 88/2);

- iloraz punktu 9. (po wykreśleniu j.w. pkt 8) winien wynosić: 1 093;

- iloraz punktu 13. (po zmianach pkt 12) winien wynosić: 735

- Te poprawki – wyjaśniał Wiceprezydent – wynikają z trwających prac geodetów.

Przyp. prot.: tekst jednolity uwzględniający autopoprawkę stanowi załącznik.  

Opinie 3. komisji jak w poprzednim punkcie.

 UCHWAŁA NR XXV/525/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.8.Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił p. B. Stasiak.  

Opinie 3. komisji j.w. (dot. wszystkich projektów prezentowanych przez p. B. Stasiaka).

 UCHWAŁA NR XXV/526/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Górniczej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.9

B. Stasiak- na przedmiotowej działce może być realizowane budownictwo jednorodzinne. Przewidujemy sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.

Pozostałe informacje jak w zał.  UCHWAŁA NR XXV/527/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Żwirowej  43 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.10

B. Stasiak- plan przewiduje realizację zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Pozostałe informacje jak w zał.  UCHWAŁA NR XXV/528/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni, u zbiegu ulic Świętojańskiej, Władysława IV i Al. Marszałka J. Piłsudskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.11Projekt – zgodnie z treścią zał. – przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak. UCHWAŁA NR XXV/529/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Sopockiej, na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.12

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił radny J. Kłodziński.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXV/530/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Puktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, przy ul. Krasickiego 28 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.13

Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska- regulamin Nagrody Literackiej wymaga doprecyzowania z uwagi na zmianę przepisów, a to z kolei wymaga podjęcia uchwały. Każda zmiana w regulaminie będzie odtąd przedmiotem projektu uchwały wnoszonego pod obrady rady. Po raz pierwszy uchwała dotycząca nagrody będzie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego, co będzie skutkowało  terminem jej wejścia w życie (po 14 dniach od ogłoszenia).

Wiceprzewodnicząca omówiła pokrótce, co jest przedmiotem regulacji – zgodnie z treścią załącznika.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXV/531/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.14

W imieniu projektodawców, klubu radnych PO, projekt przedstawił radny Bogdan Krzyżankowski: - Przedmiotowy projekt i kolejny powinny być traktowane komplementarnie. Oba idealnie wpisują się w ideę programu „Gdynia Rodzinna” i mogłyby być do niego włączone, gdyby nie fakt, że ustawodawca nakazuje, aby rada wypowiedziała się w tym względzie w formie uchwały.

Decyzja zapadła 27 kwietnia b.r – postanowiliśmy, że koszt rejestracji żłobków będzie wynosił 30 % minimalnego wynagrodzenia. My proponujemy symboliczną złotówkę. Dlaczego rejestracja jest tak ważna? Żłobki, które decyduję się na rejestrację, muszą wykonać mnóstwo działań przystosowawczych, aby spełnić wymogi przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, a także muszą być spełnione rygory odnośnie wykształcenia  i liczby opiekunów. Te działania są kosztowne i powodują, że żłobki nie są rejestrowane. Rejestracja daje gwarancję, że jakość usług żłobków będzie najwyższa. Wpis do rejestru daje Miastu możliwość kontroli żłobków, a więc to gminie powinno bardziej zależeć, aby żłobki wpisywały się do rejestru. Nie powinniśmy stwarzać dodatkowych barier w rejestrowaniu się. Ten projekt w połączeniu z kolejnym mają spowodować, że w konsekwencji przybędzie miejsc w żłobkach najbardziej wartościowych i tym samym zwiększy się dostępność opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Opinia Komisji Zdrowia- negatywna

 DEBATA: 

Andrzej Denis- intencje są bardzo szlachetne, ale praktyka pokazuje (przykład Gdańska), że obniżanie opłat niewiele daje. Żłobki nie są zainteresowane rejestracją i podjęcie uchwały dałoby tylko tyle, że żłobki i tak nie będą się rejestrować, ponieważ koszty, które muszą ponieść są dużo wyższe niż ta  oszczędność. Taka była sytuacja w Starogardzie Gdańskim. Kontrola wykazała wiele nieprawidłowości w prowadzeniu żłobków. Skandalem jest to, że żłobki można prowadzić w okresie przejściowym jako zwykłą działalność gospodarczą, a więc poza wszelką kontrolą. Sytuacją patologiczną jest to, że kontrola może nastąpić tylko w wyniku interwencji Rzecznika Praw Dziecka. Proponuję skupić się na działaniach prowadzących do zmiany prawa, co dałoby możliwość przeprowadzania kontroli. Apeluję, aby radni PO próbowali wpłynąć w tej kwestii na posłów.

 

Bartosz Bartoszewicz- zwracam uwagę, że ustawa funkcjonuje dopiero od roku. Art. 33 ust. 3 nakazuje samorządom ustalenie kwoty obowiązującej przy rejestracji do 50 % minimalnego wynagrodzenia. W Warszawie obowiązuje maksymalna kwota. Tak samo w Poznaniu. W Gdyni jest to 30 %.

Jest też drugi aspekt tej sprawy: jeśli wyobrazić sobie przedsiębiorcę rozważającego utworzenie żłobka, dla którego 450 zł. będzie kwotą zaporową, to myślę, że jest to dobra decyzja.

 

B. Krzyżankowski- rozumiem, że Panowie popieracie projekt uchwały, skoro Pan radny Denis utyskuje, że żłobki nie mają motywacji do rejestracji. Ta motywacja jest w drugim projekcie mówiącym o dotowaniu żłobków. Dlatego te projekty należy traktować komplementarnie. Trudno pobierać pieniądze od podmiotu, skoro to nam bardziej zależy na rejestracji. To, co powinniśmy zrobić, to stworzyć jak najwięcej jak najlepszych miejsc w żłobkach. „Samorządność” przez ponad 20 lat nie potrafiła stworzyć tej opieki na odpowiednim poziomie. Żłobki, które już są, stworzono w okresie przejściowym i one spełniają swoją funkcję, bo wiele osób korzysta z ich usług i są zadowolone.

 

Łukasz Cichowski- polityka prorodzinna w naszym mieście powinna być polityką priorytetową, a to m. in. znaczy nieograniczony dostęp do żłobków tanich i bezpiecznych. Nie zrzucajmy odpowiedzialności za politykę prorodzinną na rząd. To też jest zadanie samorządu. Jest to kwestia decyzji politycznej – czy jest to dla nas priorytetowe zadanie czy nie. Obniżenie do złotówki samo w sobie być może nie skłoni do rejestracji, ale pamiętajmy o drugim projekcie uchwały dotyczącym dotacji. Razem może to skłonić do rejestracji.

Przykro mi, że ugrupowanie, które miesiąc temu wniosło bardzo fajny projekt „Gdynia Rodzinna”, nie popiera projektu niosącego realną pomoc.

Radny odniósł się z kolei do wypowiedzi r. Bartoszewicza: - Gdynia chce być pionierska, więc czemu i tu nie może być pionierska?

 

A. Denis- rejestracja jest warunkiem, żeby można było mówić o jakiejkolwiek formie dotacji. Tyle żłobków powstało w Polce właśnie dlatego, że nie są kontrolowane i nie ma wymogu rejestrowania. Poddanie kontroli sprawiłoby, że personel musiałby być wykwalifikowany, spełnione musiałyby być wymogi lokalowe.

Projekt dotyczący pełnej dotacji celowej nie ma pełnej podstawy prawnej - nie ma artykułu 250 ustawy o finansach publicznych. Nieprawne jest też użycie pojęcia: „każde dziecko stale zamieszkujące Gdynię”. Takiego zwrotu użyto w Łodzi i RIO to uchyliła.

 

Wiceprzewodnicząca Beata Łęgowska zwróciła uwagę przedmówcy, że ostatnia kwestia zawarta w jego wypowiedzi (uchwała RIO dot. aktu przyjętego w Łodzi) nie powinna być przedmiotem debaty.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- do wsparcia rodzin chcemy użyć narzędzia w postaci jednorazowej ulgi dla przedsiębiorcy. Nie ma żadnych podstaw, aby sądzić, że to przełoży się na wysokość opłat wnoszonych przez rodziców. Są to symboliczne oszczędności. Nie przypominam sobie, żeby wśród problemów omawianych na posiedzeniu Komisji Zdrowia, goszczące na nim właścicielki żłobków mówiły o barierze w postaci opłaty rejestracyjnej. Podstawową barierą jest to, że mało osób decyduje się na korzystanie z tej formy opieki nad dziećmi. Wysokość opłaty na pewno nie ma przełożenia na jakość świadczonych usług.

 

B. Krzyżankowski- nie jest to projekt, który ma ulżyć przedsiębiorcy. Chodzi o ograniczenie barier w rejestracji podmiotów, które są pożądane w gminie. Rejestracja jest rodzajem certyfikatu i gwarancją jakości. Ustawa wyznacza tylko dwa obszary ulg – ewentualna dotacja i opłata rejestracyjna. Nie mamy innych narzędzi, a więc z obu powinniśmy skorzystać.

 Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za wpis do  rejestru żłobków i klubów dziecięcych nie został przyjęty: 5/18/0 Ad 4.15

W imieniu projektodawców wystąpił radny B. Krzyżankowski: - Jest to znacznie ważniejszy projekt, bo daje realne narzędzie, które mogłoby spowodować, że żłobki będą rejestrowane. Proponujemy udzielenie dotacji celowej na poziomie 300 zł. na każde dziecko do lat 3.,  stale mieszkające w Gdyni oraz dotację celową dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce – 150 zł. na każde dziecko do lat 3., stale mieszkające w Gdyni. Przerażające dane demograficzne powinny skłaniać do podjęcia szerokich działań. Polityka prorodzinna jest tym, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Wydawało się, że wszyscy jesteśmy zgodni, że jest to priorytet najwyższy. W Gdyni funkcjonuje jeden żłobek mający 160 miejsc, a 170. dzieci – jak donosi prasa -  nie dostało się w tym roku do żłobka. Luki w systemie wypełniły żłobki prywatne. Nie jestem w stanie ocenić jakości tej oferty, bo Miasto nie może tego kontrolować. Kontrola będzie możliwa jeśli te żłobki wpiszą się do rejestru. Nie może być tak,  że koszty tych żłobków są tak wysokie, że się nie rejestrują, bo to się nie opłaca. Nasz projekt ma zachęcić do rejestrowania, a jednocześnie zwiększy się dostępność do żłobków, ponieważ obniżeniu ulegną ceny. Stanie się tak niewątpliwie, bo działać tu będą prawa rynku – im więcej żłobków tym większa konkurencja i ceny będą spadać. Uzyskamy wzrost liczby miejsc, jakości usług, zwiększenie dostępności. Wiele miast dotuje dzieci w żłobkach prywatnych na różnym poziomie. Wiele tych miast traktuje politykę prorodzinną bardzo poważnie. Koszty tego projektu odpowiadają kwocie około 100 tysięcy zł. w skali roku zważywszy liczbę dzieci, które są w żłobkach prywatnych. To jest 1/5 tego, co Państwo proponowaliście przeznaczyć na bilety w programie Gdynia Rodzinna. Jest to 1/8 tego, co będziecie płacili w związku z Infoboxem. Nie są to więc kwoty, które osłabią budżet, a są bardzo istotne dla opieki nad dziećmi.

 

Opinia Komisji Zdrowia- negatywna

 DEBATA: 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Danuta Reszczyńska- myślę, że ten projekt nie jest taki dobry, ponieważ nie ma możliwości prawnych przełożenia dotacji celowej na wysokość opłat wnoszonych przez rodziców z uwagi na fakt, że jest to obecnie działalność gospodarcza. Nawet gdyby był dodatkowy zapis w umowie między osobą prowadzącą a Miastem, to zawsze osoba prowadząca mogłaby podnieść opłaty. Panie prowadzące prywatne żłobki zarejestrowały je (mowa o osobach goszczących na posiedzeniu komisji), ale same stwierdziły, że koszty są wysokie i że dotacja Miasta nie miałaby wpływu na wysokość opłat wnoszonych przez rodziców. Na pewno regulowałby to tylko rynek.

 

A. Denis- w paragrafie 2. projektu jest napisane, że ustala się dotację dla dzieci stale mieszkających w Gdyni. Ten zwrot spowoduje uchylenie uchwały, ponieważ uchwała RIO z Łodzi mówi, że każde dziecko ma prawo do miejsca w żłobku bez względu na miejsce zamieszkania. Warunkiem udzielenia jakiejkolwiek pomocy publicznej jest rejestracja, która daje gminie możliwość kontroli. Bez tego nie można udzielić jakiejkolwiek dotacji. Głównym murem zaporowym są wymogi odnośnie kwalifikacji personelu i wymogi lokalowe.

 

M. Horała- oczywiście, że nie ma mechanizmu, który w prosty sposób przełożyłby dotację na wysokość opłat, ale żłobek, który w ten sposób wykorzysta otrzymaną dotację, że obniży opłaty, zyska przewagę konkurencyjną. Chyba że oskarżamy właścicieli żłobków o stosowanie zmowy cenowej, co jest zakazane. Gdyby mimo to stwierdzono nieprawidłowości, to możemy otwarcie zakomunikować, że kolejną uchwałą cofniemy dotację. Nie widzę tu żadnego niebezpieczeństwa.

Nad zastrzeżeniami prawnymi radnego Denisa możemy się pochylić. Decyzja RIO w Łodzi jest wskazówką co do interpretacji, natomiast nie jest opinią wiążącą. Troska byłaby autentyczna, gdyby Pan radny złożył poprawkę. Możemy przecież wykonać jakiś gest w kierunku odczuwalnego ułatwienia życia gdyńskim rodzinom.

 

B. Bartoszewicz- jest taki podmiot jak organizacja pozarządowa, który działa zgodnie z zasadą non profit. Jest też działalność gospodarcza, której podstawowym celem jest dążenie do  powiększania zysku. Nie mamy żadnej pewności, że dotacja obniży opłaty – może jedynei zwiększyć zyski przedsiębiorcy.

 

B. Krzyżankowski- nawet gdyby było tak, jak mówi Pan Bartoszewicz – aczkolwiek ja wierzę w prawa rynku – to jednak powstałyby miejsca w żłobkach i to zarejestrowanych. Nie rozumiem, dlaczego Pan Denis ciągle powtarza, żeby kontrolować w celu zarejestrowania żłobków. Powinna być odwrotna kolejność – żłobki musza się zarejestrować, a potem mogą być poddane kontroli i dopiero wtedy mogą dostać dotację. Rozumiem więc, że powinien Pan być usatysfakcjonowany, bo nasz projekt ma powodować możliwość przeprowadzania kontroli.

Widziałem uchwały innych gmin, w których takie zapisy nie były zakwestionowane. Gdyby jednak nawet tak się stało, to potraktujmy to jako promocję. Jest duże prawdopodobieństwo, że ludzie stwierdzą, iż w Gdyni warto się osiedlać, bo zobaczą, że w tym mieście warto żyć, że rodziny w tym mieście są otoczone opieką. Miasto Sopot ma podobny zapis  i Pana radnego Denisa nie martwi, że dzieci z Gdyni nie będą mogły korzystać z sopockich żłobków.

Projekt jest ważny i potrzebny. Apeluję o jego przyjęcie.

 

Ł. Cichowski- w wypowiedziach radnych Reszczyńskiej i Bartoszewicza była obawa, że udzielenie dotacji może nie wpłynąć na obniżenie opłat pobieranych od rodziców. Tak rzeczywiście może być, dlatego zgłaszam poprawkę zmieniająca zapis w paragrafie 1. na następujący: „ustala się wysokość dotacji celowej na takim samym poziomie jak dotacja Gdyni dla żłobków publicznych na każde dziecko do lat 3., stale mieszkające w Gdyni (ten zapis też ewentualnie można usunąć – komentarz radnego) o ile opłaty pobierane od rodziców przez żłobek  występujący o dotację udzielanej przez gminę Gdynia dla podmiotów prowadzących żłobki, nie przekroczą wysokości opłat w żłobkach publicznych”.

Zmianie uległby też zapis w paragrafie  2.: „ustala się wysokość dotacji udzielanej przez gminę Gdynia podmiotom prowadzącym kluby dziecięce  na poziomie 50 % dotacji gminy dla żłobków publicznych, na każde dziecko do lat 3., stale mieszkające w Gdyni, o ile opłaty pobierane przez klub występujący o dotację nie przekraczają 50 % opłaty pobieranej w żłobkach publicznych”.

- Poprawka zwiększa wysokość dotacji udzielanej żłobkowi, natomiast usuwa problem braku kontroli co do wysokości środków pobieranych od rodziców. Takie uchwały obowiązują już w paru miastach.

 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel- nie ustalamy dotacji na dziecko w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest samorząd. My dla żłobka ustalamy budżet. Kierujemy znacznie wyższe dopłaty od kwot, do kierowania których zobowiązuje nas ustawa. Na samorządy są nakładane z roku na rok dodatkowe obowiązki, a to znacząco obniża nasz budżet. Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3. jest bublem prawnym i będzie nowelizowana. Chcę też zwrócić uwagę, że narzędzia kontroli jakie przysługują gminie zgodnie z ustawą, są bardzo ograniczone i nie dają gwarancji zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Na razie badamy pod kątem prawnym, jaka jest możliwość kontrolowania żłobków niezarejestrowanych. Zapis w ustawie jest wieloznaczny. Czeka nas spore zadanie, bo jest to kwestia ponad 120. żłobków., które zarejestrowały działalność gospodarczą. Niewątpliwie ważna jest dostępność do żłobków. Przypomnę, że od przyszłego roku urlop macierzyński ma ulec wydłużeniu. Czekamy na rozstrzygnięcia, które pozwolą na budowanie w sposób świadomy, przemyślany polityki w tym zakresie. Czekamy na zapis w ustawie pozwalający na tworzenie oddziałów przedszkolno – żłobkowych. Mamy doświadczenia związane z dotowaniem tych placówek, które podlegają ustawie o systemie oświaty (przedszkola i szkoły). Jesteśmy zobowiązani do przekazywania kwot, natomiast nie mamy narzędzi do kontrolowania, na co te pieniądze są wydawane. Nie ma regulacji dotyczących łączenia funkcji właściciela z funkcją dyrektora, a to niesie ze sobą skutki finansowe. Wysokość pensji dyrektorów wprawiają nieraz w zdumienie. Myślę, że trzeba się skupić na działaniach prowadzących do tego, by ustawy dawały takie narzędzia, dzięki którym przekazywanie dotacji będzie się wiązało z możliwością prawnego nadzoru nad wykorzystywaniem tych środków.

 

P. Stolarczyk- przed miesiącem przyjęliśmy program „Gdynia Rodzinna” i ten projekt będzie pierwszym sprawdzianem, na ile deklaracje chcemy wprowadzić w życie. Często bodźcem dla ustawodawcy jest właśnie działalność samorządów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Gdynia była prekursorem przy wprowadzaniu właściwych rozwiązań.

 

A. Denis- jeśli są dotacje w innych miastach, to powinny w nich powstawać masowo nowe żłobki, a tak się nie dzieje. Działa tu szara strefa.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- szkoły niepubliczne, którym musimy przekazywać dotacje, w żadnym zakresie nie zmieniły wysokości czesnego. Ta regulacja nie wywoła żadnych zmian, ponieważ świadczenie tej usługi (żłobki) wiąże się z bardzo wysokimi kosztami i standardami. Jeśli sytuacja w żłobkach wygląda tak, jak mówią właścicielki tych żłobków, to mnie to nie dziwi. Działalność gospodarczą prowadzi się w celu osiągania zysków, a więc rozumiem, że dla nich ta dotacja byłaby atrakcyjna, natomiast uzasadnienie, że projekt wpisuje się w działania prorodzinne, że zwiększy się dostępność, nie przekonuje mnie. Nic na to nie wskazuje. W obecnych placówkach są wolne miejsca i nie jest tak, że potrzebne są jakieś nowe podmioty. Te osoby, które chcą oddać dziecko do żłobka mogą to zrobić.

 Wniosek formalny o zakończenie dyskusji, który  zgłosiła radna J. Zielińska, został przyjęty: 17/6/0

Radna uzasadniła zgłoszenie wniosku powtarzalnością argumentów w wystąpieniach.

 

Głos zabrały te osoby, które zgłosiły chęć wystąpienia przed przyjęciem powyższego wniosku formalnego.

 

Ł. Cichowski- inne gminy działają w obrębie tego samego prawa, mają takie same wydatki, a jednak prowadzą inną politykę w zakresie żłobków. Znowu wracamy do retoryki, że wszystkiemu jest winien polski rząd. Jest to kwestia decyzji, na co wydajemy pieniądze -  czy budujemy Infoboxy i muzea, czy też budujemy żłobki. Opłaty w publicznym żłobku wynoszą obecnie 900 zł., a w prywatnych 750 zł.

Zwracając się do r. Denisa mówca stwierdził: - Odnośnie Pańskiego stwierdzenia, że podobne rozwiązania w innych gminach nie sprawdziły się – proszę o dostarczenie stosownych danych.

 

Radny M. Horała odniósł się do wystąpienia Wiceprezydent E. Łowkiel: - Podzielam poczucie braków w kwestii ustawowej, jednak na tej sali tego nie zmienimy. Na razie róbmy to, co leży w zakresie naszych możliwości.

Odpowiadając radnemu Trzebiatowskiemu radny stwierdził: - Co to znaczy, że żłobki działają poniżej granicy opłacalności? To znaczy, że wkrótce będziemy mieli do czynienia z likwidacją tych placówek i temu może zapobiec dotacja. Jest to na pewno nie idealna, ale jednak jakaś realna pomoc dla rodziny.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke- rozumiem, że klub PO w osobie radnego Cichowskiego złożył autopoprawkę. Jaką ona ma moc w stosunku do projektu? Jeśli mamy poważnie dyskutować i potem głosować nad dokumentem jakim jest projekt uchwały, to w przypadku zgłoszenia daleko idącej zmiany jaką jest autopoprawka, wymagana jest nowa opinia prawna, albowiem te poprawki, w mojej ocenie, są  sprzeczne z prawem. Żaden podmiot działający  gospodarczo nie ma prawa do dotacji celowej ze strony gminy.

Co do wcześniejszych wypowiedzi, że jakoby przez 10 lat samorząd nie rozwiązał problemu dzieci w żłobkach przypomnę radnemu Krzyżankowskiemu, że naszym oczekiwaniem 8 czy 10 lat temu było to, aby w żłobkach nie było w ogóle dzieci. Uznaliśmy, że nadrzędną wartością jest bycie dziecka przy mamie i dlatego utrzymaliśmy tę formę opieki na poziomie 170. miejsc, przy poziomie dotacji jakiej żadna gmina nie powstydziłaby się.

 Autopoprawki radnego Ł. Cichowskiego dot. paragrafów 1. i 2. (treść jak w wypowiedzi radnego – patrz wyżej) nie zostały przyjęte: 3/17/2 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdyni nie został przyjęty: 5/17/0 Ad 4.16

Radny B. Bartoszewicz przypomniał, że przyjmowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stało się obowiązkiem od czasu wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Gdynia wprowadziła ten zwyczaj znacznie wcześniej). Treść programu każdorazowo jest szeroko konsultowana z organizacjami, w efekcie więc jest on wynikiem wspólnej pracy – organizacji, samorządu, Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego i osób fizycznych zainteresowanych tą tematyką.

Treść programu – jak w załączniku.  

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 DEBATA: 

Ł. Cichowski- naszemu klubowi nie podoba się taki tryb wniesienia projektu pod obrady. Przed sesją zostały zgłoszone uwagi do programu.

Radny zgłosił 4 poprawki rozszerzające – jak poinformował – katalog kryteriów oceny realizacji projektu – poprawki cytowane są w części protokołu  odzwierciedlającej wyniki głosowań nad ich treścią – przyp. prot.

Radny Cichowski poprosił o poddanie każdej z  poprawek oddzielnemu głosowaniu.

 

B. Bartoszewicz- jako Komisja Samorządności zanotowaliśmy ten apel i w przyszłym roku projekt będzie przekazany wcześniej. Niestety, ustawa nakłada obowiązki konsultacji, co znacznie opóźnia procedowanie.

Radny rekomendował odrzucenie poprawek zgłoszonych przez r. Cichowskiego, po czym odniósł się do każdej z nich:

- pierwsza poprawka- ponadlokalna działalność organizacji jest niemożliwa, ponieważ zadania zlecane organizacjom do realizacji dotyczą ściśle sfery działalności samorządu  - wyjątek może tu stanowić jedynie promocja Gdyni. Z kolei dzielnicowy zasięg działań spowodowałby znaczną formalizację w realizowaniu przedsięwzięć;

- druga poprawka – to się dzieje. Jest sprawozdanie i w nim dokładne wskazanie jaki procent kwoty jest przeznaczony na poszczególne działania;

- trzecia poprawka dot. pobudzania aktywności gospodarczej – ten aspekt jest ujęty w rocznym programie (pkt 10);

- czwarta poprawka: kwestie w niej zawarte mają odzwierciedlenie w wieloletnim programie współpracy.

Inicjatywa lokalna – mówi o tym paragraf 9., a zatem ta ścieżka jest otwarta.

 

Ł. Cichowski- ta dyskusja jest kolejnym dowodem, że należy nad tym procedować w normalnym trybie.

 Poprawka nr 1 dot. dopisania do punktu 4. paragrafu 6. podpunktu 14. o następującej treści: „zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania – dzielnicowy, miejski, ponadlokalny” nie została przyjęta: 5/17/0. Poprawka nr 2. dot. dodania do pkt-u 4. paragrafu 6. podpunktu 15. o treści: „wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych”  nie została przyjęta: 5/17/0 Poprawka  nr 3. dot. dodania do pkt-u 1. paragrafu 2. podpunktu 10. o treści: „pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców i kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości” nie została przyjęta: 5/16/0 Poprawka nr 4. wprowadzająca dodatkowy paragraf 3. dot. form współpracy (wyliczenie form jak w załączniku) nie została przyjęta: 5/16/0 UCHWAŁA NR XXV/532/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 została podjęta: 18/0/3 Ad 4.17

W imieniu Komisji Samorządności projekt statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni przedstawił r. B. Bartoszewicz.

Odnosząc się do dotychczas obowiązującego dokumentu radny stwierdził: - Statut był nieprecyzyjny w jednym aspekcie. Zakładaliśmy, że w radzie mogą zasiadać przedstawiciele zespołu szkół albo szkół. W 2. miejscach jest to inaczej uregulowane. Obecnie proponujemy, aby w skład rady weszli przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych lub zespołów szkół.

 

Ł. Cichowski- apeluję, aby nie powtórzyła się sytuacja z zeszłego roku. Napisano, że wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. W zeszłym roku w czasie wyborów panował chaos i bałagan. Gdyby nie zaangażowanie grupy radnych, wybory nie odbyłyby się. Wszystkie czynności powinien wykonywać przedstawiciel wydziału edukacji. Ze strony urzędu powinien mieć miejsc nadzór tak, aby szkoły nie były pozostawione samym sobie. Apeluję o większe zaangażowanie ze strony wydziału edukacji.

 

M. Stępa- skoro w uchwale jest napisane, że wykonanie powierza się Prezydentowi, to nie znaczy, że automatycznie powierza się je wydziałowi edukacji. Prezydent wyznacza odpowiednią komórkę czy osobę. W tym przypadku nie wyznaczył wydziału edukacji. Prosił grupę radnych o zajęcie się tą sprawą. Jeśli Pan radny Cichowski włączył się do tego, to jeszcze raz bardzo dziękujemy.

 UCHWAŁA NR XXV/533/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XII/223/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.18

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik K. Szałucki.

 

Wiceprezydent B. Stasiak odniósł się do jednego z aspektów projektu: - Zainteresowanie wzbudziła pozycja 800 tys. zł. (Infobox). Spółka Forum Kultury została wyposażona w kapitał 5,5 mln. zł. Pierwszym realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez spółkę była scena letnia w Orłowie. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ok. 1 mln. zł. Roczne koszty eksploatacyjne sceny to ok. 250 do 300 tys. zł., zaś roczny wpływ z usług to 0,5 mln. zł. rocznie. Pierwszy milion złotych spółka wydała na realizację inwestycji, której koszt zwraca się w okresie paroletnim. Zostaje spółce 4,5 mln. zł. (są to środki obrotowe, a nie kapitał). Pytanie, czy wydatki nagle się zwiększyły. Nie. Po przetargu obiekty kubaturowe Infoboxu mają kosztować 4 650 000 zł. netto (ok. 5 700 000 zł. brutto). Nie znaczy to, że ta kwota jest równoznaczna z wysokością środków kapitałowych spółki. Pominę sprawę VAT-u, który wynosi 1 101 000 zł. To znaczy, że spółka wszystkie swoje środki przeznaczyła na realizację sceny letniej i realizację aktualnych inwestycji. Zasilenie kapitałowe wynosi 800 tys. zł. Takie zasilenie może być wprowadzone do spółki raz na 3 lata. Tak więc nie jest to zmiana w finansowaniu przedsięwzięcia pt. Infobox. W projekcie budżetu, w inwestycjach kapitałowych, nie przewiduje się podwyższenia kapitału spółki.

 

Wiceprezydent M. Guć- dlaczego obniżeniu ulega budżet projektu „Rodzina bliżej siebie”? Nic takiego nie ma miejsca. Po prostu na etapie planowania budżetu nie mieliśmy informacji z instytucji pośredniczących, ile wyniesie możliwa do uzyskania dotacja na lata 2012 – 2013. Roboczo przyjęto, że będzie to taka kwota jak w 2011 roku. Pod koniec roku zarząd województwa poinformował, że kwota dotacji z europejskich funduszy wyniesie 4 320 000 zł., ale na 2 lata. Prowadziliśmy jeszcze negocjacje z urzędem marszałkowskim w kwestii ewentualnego zwiększenia tej kwoty, ale nie udało się niczego wynegocjować.  Urząd marszałkowski z roku na rok obniża swoje dotacje mając świadomość kończenia się okresu programowania. Obniżenie jest więc tylko dostosowaniem marzeń do realiów.

 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.

 DEBATA: 

M. Horała- kiedy kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy o Infoboxie i wypowiedziałem na ten temat wiele krytycznych uwag, jednym z kontrargumentów jakie padły w odpowiedzi na moje wystąpienia, było to, że nie są to środki budżetowe, ale środki spółki. Nawet jednak ja nie spodziewałem się, że tak szybko spółka zwróci się o kolejne środki budżetowe. Nie tylko spółka, ale i inne podmioty miejskie, a na pewno jeden, mają też zagwarantowane środki i na komisjach dokonuje się rzezi wniosków pod hasłem, że budżet bardzo skromny i trzeba oszczędzać. Każdy może sobie wyświetlić liczbę tematów, które można by załatwić w miejsce Infoboxu. Wiele problemów, z którym ludzie borykają się od lat można by rozwiązać. Patrząc na te środki, które przeznacza się na wątpliwą przyjemność wypicia kawy i pooglądania makiet przyszłych inwestycji, a także jak się pomyśli jakie jeszcze środki na ten cel będą przeznaczone, bo będą, to tego rodzaju działań nie sposób popierać.

 

Ł. Cichowski- opinia klubu PO: będziemy głosować przeciw. Przede wszystkim jest oczywiste, że podwyższenie kapitału zakładowego Forum Kultury ma bezpośredni związek z budową Infoboxu. Gdyby nie ta inwestycja, ta spółka nie straciłaby płynności. Ponosimy i dalej ponosić będziemy związane z tym koszty. Z przebudowy dróg powiatowych zdjęliśmy 7 mln. zł., a teraz zdejmujemy kolejne 7 mln. zł. Z czego to wynika? Dlaczego od razu nie zdjęliśmy 10 mln. zł.? Zdjęto też 1 700 000 zł. z budowy parku w Chwarznie.

 

B. Stasiak- dementuję informację o braku płynności spółki Forum Kultury. Ten podmiot funkcjonuje płynnie. Jeśli powierza się podmiotowi realizację określonych zadań, to musi mieć miejsce określony sposób finansowania. Równie dobrze można by kwestionować wydatki na scenę letnią. Te wydatki są potem przekształcane na określoną infrastrukturę i wydatki majątkowe. Kapitał spółki jest przeznaczany na realizację zadań rzeczowych.

 

B. Krzyżankowski- chciałbym przypomnieć, że wszyscy w naszym klubie (PO – p.p) byliśmy przeciwni powołaniu tej spółki. Uważamy, że jest niepotrzebna. Są to zmarnowane pieniądze, a Infobox jest „kwiatkiem przy kożuchu”.

Kwestia sceny letniej: dotujemy teatr, a potem teatr płaci Forum Kultury za wykonywanie różnych czynności z tą sceną związanych (rozbiórka, przechowywanie, itd.). Wszystkie pieniądze de facto, które forum zarabia, zarabia dzięki Miastu. Koszty spółki przy tak małych obrotach są bardzo wysokie.

 

Do jednej z kwestii poruszonej przez r. Cichowskiego (dot. dróg) odniósł się Wiceprezydent M. Stępa: - Ulica Morska – dlaczego jest robiona w kawałkach? Dlatego, że w czasie poprzedniej sesji mówiliśmy, że może wyłonimy wykonawcę, który zdąży jeszcze coś zrobić. Ulica Morska jest inwestycją, której koszt kształtuje się na poziomie ok. 5 mln. EURO. Przetarg będzie trwał dwa tygodnie. Gdyby udało się przeprowadzić przetarg, np. w pierwszej połowie listopada, to nie moglibyśmy go przeprowadzić bez stosownego zapisu w budżecie. Istniało duże prawdopodobieństwo, że te roboty dokonają się przynajmniej na jakimś odcinku. Teraz te nadzieje okazały się płonne. Byłoby jeszcze gorzej, gdyby dokumentacja jednak została ukończona i mielibyśmy wykonawcę, a nie byłoby na to pieniędzy.

 UCHWAŁA NR XXV/534/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012 została podjęta: 18/3/2 Ad 4.19

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. K. Szałucki.

 UCHWAŁA NR XXV/535/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2012 – 2024 została podjęta: 18/3/1 Ad 4.20

M. Stępa- uchwała będąca przedmiotem skargi m. in. reguluje sposób zagospodarowania terenu na podejściu do lotniska. Dom skarżącego znajduje się niemal na osi pasa startowego. Wydaje się, że zapewnienie możliwości funkcjonowania lotniska jest wyższą wartością.

Pozostałe informacje jak w zał.  UCHWAŁA NR XXV/536/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 30 października 2012 r. wniesionej przez xx na uchwałę nr XXIII/479/12 RMG z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 4.21Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent M. Guć.  

Wiceprzewodniczący J. Miotke zapytał o wysokość wkładu Gdyni.

 

M. Guć- wkład własny to 15 %. Kwota 300 tys. zł. będzie rozłożona pomiędzy wszystkie gminy uczestniczące w programie.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXV/537/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udziału Gminy Miasta Gdyni w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 4.22

Wiceprezydent M. Stępa odniósł się do przedmiotowego, jak i kolejnego projektu mówiąc: - Szukamy kompetencji w zakresie aktywności energetycznej Miasta. Uczestniczyliśmy już w różnych programach europejskich, ale dotyczących optymalizacji transportu miejskiego. W sprawach efektywności energetycznej na razie uczymy się. Nasz udział w przedmiotowych programach nie wiąże się z ponoszeniem kosztów, ponieważ chcą go pokryć zapraszający Gdynię do programów.

Pozostałe informacji jak w załączniku (dot. też 4.23). UCHWAŁA NR XXV/538/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie pn.: „Smart City Ruhr: RELIEF” została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 4.23 UCHWAŁA NR XXV/539/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie pn.: „CASCADE Cities exchanging on local energy leadership” została podjęta jednogłośnie: 18 gł. za Ad 4.24

Projekt prezentowała Wiceprezydent Ewa Łowkiel: - Ten projekt powinien być przyjęty przed kolejnym, gdyż do rejestru placówek, które mają prawo gromadzenia środków na własnym rachunku dodajemy żłobek, co pozwoli na uporządkowanie przepływu pieniędzy między Miastem a tą placówką. Chodzi o kwoty przeznaczane na wyżywienie dzieci.

 UCHWAŁA NR XXV/540/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/1109/10 RMG  z 20 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 4.25Wiceprezydent E. Łowkiel na wstępie prezentacji zgłosiła następujące autopoprawki:- w paragrafie 4. wykreślenie słów: „oraz za wyżywienie”;

- poprawki gramatyczne w ostatnim zdaniu uzasadnienia – patrz tekst załączony do protokołu

- Regulacja wynika ze wzrostu kosztów utrzymania żłobka. Oczywiście tego typu regulacje nie są oczekiwane przez rodziców. Wynikają z czynników, na które jako samorząd nie mamy wpływu. Sądzę, że opłata nie będzie wygórowaną kwotą tym bardziej, że proponujemy obniżenie stawki w przypadku korzystania z usług placówki przez więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.

- Z niecierpliwością oczekujemy zmiany ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3. Natychmiast powołamy zespoły przedszkolno – żłobkowe. Polityka dotycząca żłobków musi być spójna z polityką dotyczącą przedszkoli. Fundacja otrzymała dalsze 28 mln. zł. i deklaruje otwieranie kolejnych bezpłatnych żłobków, w tym 3 w Gdyni. Sumując wszystkie inicjatywy widzimy, że znacząco zwiększa się oferta w tym zakresie.

 

Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna

 DEBATA: 

P. Stolarczyk- proponuję poprawkę w paragrafie 1. ust. 2.: po słowach „z usług żłobka” dodanie słów: „lub żłobków i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”. Chodzi o sytuację, w której jedno dziecko jest w przedszkolu, a drugie w żłobku. Chodzi też o ułatwienie weryfikacji stanu faktycznego, dlatego mówimy o placówkach prowadzonych przez Gdynię.

 

Prowadzący obrady J. Miotke zwrócił uwagę mówcy: - Zakładam, że widzi Pan, że jeden projekt dotyczy żłobków, a drugi przedszkoli?

 

P. Stolarczyk- oczywiście. Analogiczne poprawki przygotowaliśmy do kolejnego projektu. Państwo proponujecie dwa różne projekty, więc do każdego z nich musimy się odnieść.

 

B. Krzyżankowski- punkt 2. paragrafu 3.: jaka idea Państwu przyświecała? Rozumiem, że nie chcieliście Państwo zachęcić do kierowania dzieci do żłobka? Na wzrost dzietności zapis o 50 % bonifikacie nie będzie miał wpływu, bo dotyczy dzieci w tym samym wieku, a jeśli rodzice mają troje dzieci w różnym wieku, to już żadnej pomocy nie otrzymają. Nie spodziewam się, żeby to była pomoc socjalna, bo nie weryfikuje się tego pod względem dochodowości. Obawiam się, że jest to kolejne działanie piarowskie. Ta propozycja nie rozwiązuje niczego systemowo. Każde dziecko w gminnym żłobku otrzymuje pewien rodzaj wsparcia (do każdego dziecka dopłacamy 600 zł.). Czy jest to wystarczający powód dla stosowania dodatkowych ulg? Przed chwilą odmówiliście Państwo innym dzieciom jakiegokolwiek wsparcia. Wyobraźmy sobie sytuację, że w gminnym żłobku zostaną dwa miejsca i dwoje z trojga dzieci w jakiejś rodzinie dostaje się do niego, a trzecie trzeba umieścić w prywatnym żłobku, w którym nie ma dopłaty. Dobrze byłoby, gdyby rozwiązania były systemowe.

W imieniu klubu PO radny zaproponował następującą poprawkę: punkt 2. paragrafu 1. otrzymuje brzmienie: „Każdemu drugiemu i następnemu dziecku w rodzinie obniża się wysokość opłaty za usługi żłobka o 50 %”. – Byłaby to ewidentna promocja dzietności. Apelujemy więc, aby podobne rozwiązania przyjęto dla prywatnych żłobków.

 

Ł. Cichowski- paradoks tego projektu polega na tym, że rodzicom, którym udało się umieścić dwójkę dzieci w publicznym żłobku będą uszczęśliwiani jeszcze bardziej, a rodziców, którzy takiego szczęścia nie mają  już uszczęśliwiać  nie chcemy – ilu rodzin  to dotyczy?

 

Danuta  Reszczyńska- nie jest to hipotetyczna sytuacja, że dwoje dzieci jest w tym samym żłobku. Dotyczy to np. bliźniąt, gdzie bardzo trudno znaleźć opiekunkę. W przypadku żłobków samorządowych sytuacja jest inna, bo tu jest możliwość prowadzenia kontroli i zapewniania odpowiednich standardów. W przypadku żłobków prywatnych nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka jest opieka, a dopłata nie miałaby żadnego przełożenia na cenę usługi.

 

E. Łowkiel- nie przez przypadek w tytule projektu jest liczba mnoga. Zakładam, że w przyszłym roku w Gdyni tych placówek będzie więcej. Mamy jeden żłobek, a nie dwa, by nie mnożyć kosztów administracyjnych. Jeśli powstaną kolejne, to będą to filie. Umieszczenie dzieci w żłobkach prywatnych dotyczy kilkoro rodziców. Nie umiem powiedzieć, jaki będzie koszt po stronie gminy w przypadku przyjęcia poprawki r. Krzyżankowskiego. Takich zmian ad hoc wprowadzać nie można. Nie każdy rodzic korzysta z usług żłobka i przedszkola. Jest tylko obowiązek przygotowania przedszkolnego począwszy od 5-latków, narzucony zresztą ustawowo bez złotówki dotacji. Przełożyło się to na konieczność utworzenia dodatkowych 100. etatów. Jednocześnie dbamy, by nie ograniczać dostępu 3-latkom i 4-latkom do przedszkoli. Nie szczędzimy więc wysiłków, by budować systemowe rozwiązania. To nie jest piarowska uchwała. Czuję się trochę schizofrenicznie, bo to Pan radny Krzyżanowski zabiegał o wprowadzenie takiej ulgi. Myślę, że oba dokumenty pokazują, że uchwała podjęta na poprzedniej sesji niesie ze sobą rozwiązania mające charakter  prorodzinny. Działamy w oparciu o dwie ustawy – ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. i ustawy o systemie oświaty. Przypominam, że zadaniem gminy jest zapewnienie rodzicom 5-godzinnej bezpłatnej opieki przedszkolnej, na co też nie ma żadnej subwencji. Dopóki nie ma możliwości nadzoru nad żłobkami prywatnymi, nie będziemy wprowadzać regulacji pozwalających na dotowanie tych placówek.

 

Głos ad vocem r. B. Krzyżankowskiego: - Wszystkie dzieci powinny być równo traktowane i tylko do tego mamy zastrzeżenia, że jednych dotujemy wielokrotnie, innym odmawiamy jakiejkolwiek dotacji. Jest to jedyna przesłanka wniesienia poprawki.

 

Radny P. Stolarczyk zaproponował, aby w przypadku pozostawienia – decyzją rady – dotychczasowego zapisu, w ustępie 2. paragrafu 1. zamieniono słowo „żłobka” na „żłobków”.- Będzie to zgodne z tytułem uchwały i tym, o czym mówiła Pani Prezydent.

 

Wiceprezydent E. Łowkiel- nie możemy w ciągu paru minut zdecydować o zmianie tytułu uchwały, który dotyczy wszystkich żłobków.

 

Radny P. Stolarczyk ponownie nawiązał do kwestii ostatniej, zgłoszonej przez siebie poprawki: - Zwracam uwagę, że może to stanowić problem w praktyce. Wynikną z tego zapisu dyskusje, czy tytuł uchwały może decydować o stanie prawnym. Jednoznaczne wskazanie w treści uchwały nie będzie budziło wątpliwości.

 

J. Zielińska- odnoszę wrażenie, że dyskutują osoby, które nigdy nie prowadziły dzieci do przedszkola czy żłobka. Nie ma możliwości, aby rodzic miał dzieci w 2. różnych żłobkach.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke przystąpił do poddawania pod głosowanie poprawek rozpoczynając od poprawki zgłoszonej przez r. Stolarczyka.

 Poprawka radnych PiS (po słowach „z usług żłobka” dodanie: „lub żłobków i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”) nie została przyjęta: 3/14/1 Przyp. prot.: w trakcie głosowania nad powyższą poprawką radny B. Krzyżankowski zwrócił uwagę Wiceprzewodniczącemu, iż jego poprawka jest dalej idąca i jako taka powinna być poddana pod głosowanie jako pierwsza.  Poprawka r. B. Krzyżankowskiego, tj. nadanie punktowi 2. paragrafu 1. następującego brzmienia: „Każdemu drugiemu i następnemu dziecku w rodzinie obniża się wysokość opłaty za usługi żłobka o 50 %”, nie została przyjęta: 3/14/1 Poprawka r. P. Stolarczyka – w ust. 2. paragrafu 1. zmiana liczby pojedynczej na liczbę mnogą (żłobków) nie została przyjęta: 1/14/3 UCHWAŁA NR XXV/541/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka  w żłobkach prowadzonych przez Gmine Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 18 gł. za Ad 4.26

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o autopoprawce odnoszącej się do uzasadnienia projektu (p. zał.) – 0,50 % na 2 % (dot. procentowego wzrostu opłaty)

Pozostałe informacje jak w zał.  P. Stolarczyk- dziękuję Pani Wiceprezydent tym razem za konsekwencję, tj. że w tytule i treści projektu zastosowana jest liczba mnoga słowa „przedszkole” (treść poprawki – patrz niżej). 

W trakcie głosowania nad poprawką r. Stolarczyka radny B. Krzyżanowski zabrał głos w sprawie formalnej: - Zgodnie z regulaminem najpierw powinna być głosowana poprawka dalej idąca. Przykro mi, że moja poprawka głosowana w poprzednim punkcie nie została zrozumiana. Ponieważ przedmiotowa poprawka jest podobna do poprzedniej, spróbuję wyjaśnić, o co chodzi. Naszą intencją było to, że jeśli jedno dziecko chodzi do żłobka, a jest dwoje dzieci w rodzinie, to sam ten fakt zmniejsza o 50 % opłatę za pobyt w placówce drugiego dziecka. Mówiłem Panu Wiceprzewodniczącemu Miotke, że moja poprawka powinna być głosowana pierwsza, jako dalej idąca, a Pan Przewodniczący powinien się zainteresować dlaczego. Jest to systemowa poprawka, która ma promować dzietność.

 

Wiceprzewodniczący J. Miotke uznał powyższą uwagę za zasadną i zmienił kolejność głosowanych poprawek.

 Poprawka r. B. Krzyżanowskiego – w ust. 2 paragrafu 1. proponowany zapis zastąpić następującym: „każdemu drugiemu i następnemu dziecku w rodzinie obniża się wysokość opłaty obliczonej  wg zasad określonych w ust. 2. za usługi przedszkola o 50
%”
– nie została przyjęta: 3/14/1 Poprawka radnych PiS dot. paragrafu 1. ust. 2 – po słowach „z usług przedszkoli” dodanie: „lub przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” – nie została przyjęta: 1/14/3 UCHWAŁA NR XXV/542/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr X/185/11 RMG z 07 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 18 gł. za Ad 4.27 Projekt uchwały – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił radny K. Góral.  UCHWAŁA NR XXV/543/12 RADY MIASTA GDYNI  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie: 18 gł. za Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej, przedstawione przez jej Przewodniczącego, radnego A.  Kieszka, stanowi załącznik.

 Ad 6.

Sprawozdanie przedstawione przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Śródmieście, pana Jarosława Wojciechowskiego, stanowi załącznik.

 Ad 7.

Wiceprzewodnicząca Beata Łęgowska- w okresie sprawozdawczym związek pracował siłami Zarządu i komisji. Zarząd przygotował na 3. grudnia Walne Zgromadzenie, na którym poddane będą pod głosowanie bardzo istotne uchwały, bo dotyczące wieloletniej prognozy zaopatrzenia i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie związku, wieloletniej prognozy dotyczącej budżetu związku na rok 2013. Przedłożone będą też zmiany w budżecie na rok 2012.

W związku ze zmianami, które nastąpią w wyniku wprowadzenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości, czyli przejęcia przez gminy obowiązku zagospodarowywania odpadów, składka wpłacana przez gminy na rzecz związku ulegnie zmniejszeniu o ok. 22 groszy na mieszkańca. W skali Gdyni będzie to w sumie kwota ok. 55 tys. zł. Związek przejmie na siebie dużo obowiązków związanych z selektywną zbiórką odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych, a także w związku z działaniami edukacyjnymi w tym zakresie.  

 Ad 8.

Treść interpelacji złożonej do Prezydium RM - patrz strona: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 Ad 9.

Wiceprezydent M. Stępa – pierwsza informacja dotyczy upadku kondycji radnych. Niegdyś zaczynano obrady o godzinie 10., a o godzinie takiej jak obecnie (godz. 17) dojrzewano do ogłoszenia przerwy, zaś frekwencja wynosiła ok. 80 % radnych. Dzisiaj jest nas już zaledwie 50 %.

Druga informacja dotyczy ciągu wydarzeń, które zaowocowały bardzo niesympatyczną i niezasłużoną publikacją. Swego czasu otrzymałem informację, że grupa radnych PO zawiązała nieformalną grupę „Przyjaciół Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej”. Pomyślałem sobie, że skoro ogłaszają się przyjaciółmi, to przynajmniej nie będą szkodzić tej inwestycji. Niestety myliłem się. Pani Król w ramach zaprzyjaźniania się z OPAT-em zapoznała się z zapisami dotyczącymi OPAT-u w naszym studium i w studium Kosakowa i jest to oczywiste oraz bardzo pozytywne. Zachęcam do tego także innych radnych. Pani radna zauważyła nieprzystawalność rysunku i opisu dotyczących OPAT-u w tych 2. dokumentach i zachowała się racjonalnie, bo wystąpiła z interpelacją do Prezydenta. Niestety, Pani radna nie czekając na odpowiedź podjęła dialog z mediami, które nagłośniły wątpliwości Pani radnej, a jak to media z igły zrobiły widły. W piśmie Pani radnej była mowa o niespójnościach między zapisami, które merytorycznie nie stanowią żadnego zagrożenia dla realizacji OPAT-u, ale media nazwały to nieprawidłowościami. I tak przyjaciele przyczynili się do publikacji, która nie służy tej inwestycji. Akurat w tym czasie ministerstwo transportu przysłało do nas ankietę prosząc o podanie danych dotyczących OPAT-u i w tym też czasie ukazała się ta publikacja w Dzienniku Bałtyckim, podważająca jakość naszego przygotowania. Mogę to jedynie tak skomentować powtarzając czyjeś słowa: „Panie Boże chroń mnie od przyjaciół, bo z wrogami sobie poradzę”.

 

Mirosława Król- oczywiście wystąpiłam z interpelacją. Wczoraj zadzwoniono do mnie i powiedziałam, że nie udzielę informacji dopóki nie otrzymam odpowiedzi na interpelację i że wiem o niespójności. Proszę więc ważyć słowa.

 

M. Stępa- słowa są zważone. W dalszym ciągu podtrzymuję, że ta publikacja nam szkodzi i twierdzę, że ona by się nie ukazała, gdyby nie udział Pani radnej. Czy Pani radna sugeruje, że tej informacji udzieliło biuro rady, do którego składa się interpelacje?

 

Radna B. Szadziul poinformowała o terminie sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

 

Ł. Cichowski- nie ma chyba nic złego w złożeniu interpelacji (odniesienie do wystąpienia p. M. Stępy). Wszyscy wiemy, jakie są media.

W czasie dyskusji nad poprawkami dotyczącymi regulacji w spr. żłobków, padały stwierdzenia „zmarnowany czas”, „zobaczcie, która godzina”. Udział w sesjach jest naszym obowiązkiem, a jeśli ktoś się nudzi, to zawsze jest możliwość złożenia mandatu.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o uroczystościach związanych z rocznicami grudniowymi.

 Ad 10.

Z. Zmuda Trzebiatowski- wnioskuję o precyzyjne rozstrzygnięcie, czy w toku głosowania możliwe są takie sytuacje, jakie dzisiaj miały miejsce. Z mojej wiedzy wynika, że w czasie głosowania nie można składać wniosków. Warto, abyśmy na tej sali mieli jednakową wiedzę.

 

Wiceprzewodniczący J. Miotke zobowiązał się do przedstawienia stosownej informacji na kolejnej sesji.

 

M. Król- w imieniu Przewodniczącego klubu PO: mając na uwadze znaczenie budżetu na rok 2013 zwracam się z prośbą, aby dyskusja odbywała się na spotkaniach komisji  poświęconych tylko i wyłącznie temu zagadnieniu. Ostatnie doświadczenia wskazują, że radni nie zapoznali się z budżetem w sposób wystarczająco szczegółowy, co wynika z ograniczonego czasu pracy komisji.

 Ad 11. Termin kolejnego posiedzenia: 19 grudnia b.r.; godz. 12 Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke.

   Na podstawie stenogramu opracowała:insp. Zofia Kostrzewska              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.11.2012
Data udostępnienia informacji: 15.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 13:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.02.2013 12:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.11.2012 10:48 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
22.11.2012 09:55 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
22.11.2012 08:23 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.11.2012 14:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.11.2012 12:55 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.11.2012 12:25 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.11.2012 14:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.11.2012 11:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.11.2012 08:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.11.2012 14:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.11.2012 09:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.11.2012 09:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.11.2012 08:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.11.2012 08:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska