XXIII sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2012 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 września 2012 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
  4.1   podziału Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.2   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.3   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana, zobacz projekt, zobacz uzasadnienie, zobacz zał. 1, zobacz zał. 2, zobacz zał. 3
4.4   „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020”, zobacz projekt, zobacz załącznik, zobacz program,
4.5   ustalenia wspólnych zasad realizacji projektu „Invest in Pomerania” z gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Słupska, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. i Agencją Rozwoju Pomorza S.A., zobacz projekt
4.6   ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni, zobacz projekt,
4.7   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Brukarskiej, zobacz projekt,
4.8   wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Chabrowej, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.9   nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Maciejewicza, zobacz projekt,
4.10                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej przy ul. Płka Stanisława Dąbka zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD 1Y/00030328/2, zobacz projekt,
4.11                       zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości działań organów wykonawczych Miasta Gdyni w zakresie zawieranie i realizacji umów dotyczących dzierżawy oraz administrowania halami targowymi w Gdyni, zobacz projekt,
4.12                       zmiany uchwały nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt.
 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Pogórze,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.   


Aneks do porządku obrad
XXIII sesji Rady Miasta Gdyni
26 września 2012 r.
     Projekty uchwał w sprawach:   
  1. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012; zobacz projekt, zobacz załącznik
  2. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012 - 2024; zobacz projekt, zobacz załącznik
  3. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni; zobacz projekt,
  4. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; zobacz z projekt,
  5. zbycia środka trwałego – karetki pogotowia, zobacz projekt,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janowskiej; zobacz projekt, zobacz załącznik
  7. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przekazania w drodze darowizny przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Morskiej, zobacz projekt.
  8. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zobacz projekt.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.09.2012
Data udostępnienia informacji: 13.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2012 14:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.09.2012 13:13 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.09.2012 12:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.09.2012 12:42 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.09.2012 12:38 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.09.2012 11:33 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.09.2012 11:10 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
18.09.2012 10:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.09.2012 13:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.09.2012 12:34 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.09.2012 09:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.09.2012 09:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.09.2012 11:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.09.2012 09:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska