XXII Sesja Rady Miasta z dn. 29 sierpnia 2012 r.

PORZĄDEK OBRADXXII SESJI RADY MIASTA GDYNI 29 sierpnia 2012 rokuGODZ. 12.00, s. 105 UM 
1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:

4.1   zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.2   zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024, zobacz projekt,
4.3   zaciągnięcie pożyczki na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenia Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” w ramach inicjatywy JESSICA, zobacz projekt,

4.4   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.5   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobacz projekt,

4.6   podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zobacz projekt,
4.7   zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, zobacz projekt
4.8   upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zmiany treści porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 12 lipca 2005 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska a Prezydentem miasta Gdyni, zobacz projekt
4.9   zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, zobacz projekt
4.10                       zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji, zobacz projekt
4.11                       kontynuacji przez Gminę Miasta Gdyni realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie” dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, w latach 2012-2013, zobacz projekt
4.12                       przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci”, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.13                       zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/383/2012 Rady Miasta Gdyni z 23.05.2012, zobacz projekt
4.14                       nadania imienia Gimnazjum nr 16 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21, zobacz projekt,
4.15                       ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, zobacz projekt,
4.16                       przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt
4.17                       zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Marynarskiej, zobacz projekt,
4.18                       wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika na rzecz jej użytkownika wieczystego, zobacz projekt,
4.19                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwaszczyńskiej, zobacz projekt,
4.20                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szymona Krofeya, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.21                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kadmowej 7, zobacz projekt,
4.22                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego, zobacz projekt
4.23                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pustej, zobacz projekt,
4.24                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 8A, zobacz projekt
4.25                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów 23A, zobacz projekt
4.26                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego i Waleriana Szefki, zobacz projekt
4.27                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, zobacz projekt,
4.28                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Piotrkowskiej 9, zobacz projekt,
4.29                       przekazania w drodze darowizny przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Morskiej, zobacz projekt,
4.30                       nadania nazwy ulicy (Promenada Ireny Kwiatkowskiej), zobacz projekt,
4.31                       skargi pana xx, zobacz projekt
4.32                       zmiany Uchwały nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt

 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Kultury,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Oksywie,
7.                           Sprawozdanie z pracy Młodzieżowej Rady Miasta, zobacz tekst,
8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
9.                           Interpelacje.
10.                        Informacje.
11.                        Wolne wnioski.
12.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
13.                        Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 22/12
XXII SESJI
RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 29 sierpnia 2012 r.
 
 
Porządek obrad:
1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
 
 
4.1  zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012,
4.2  zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024,
4.3  zaciągnięcie pożyczki na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenia Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” w ramach inicjatywy JESSICA,
4.4  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
4.5  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4.6  podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4.7  zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
4.8  upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zmiany treści porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 12 lipca 2005 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska a Prezydentem miasta Gdyni,
4.9  zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
4.10                     zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji,
4.11                     kontynuacji przez Gminę Miasta Gdyni realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie” dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, w latach 2012-2013,
4.12                     przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci”,
4.13                     zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/383/2012 Rady Miasta Gdyni z 23.05.2012,
4.14                     nadania imienia Gimnazjum nr 16 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21,
4.15                     ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
4.16                     przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni,
4.17                     zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Marynarskiej,
4.18                     wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika na rzecz jej użytkownika wieczystego,
4.19                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwaszczyńskiej,
4.20                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szymona Krofeya,
4.21                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kadmowej 7,
4.22                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego,
4.23                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pustej,
4.24                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 8A,
4.25                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów 23A,
4.26                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego i Waleriana Szefki,
4.27                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej,
4.28                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Piotrkowskiej 9,
4.29                     przekazania w drodze darowizny przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Morskiej,
4.30                     nadania nazwy ulicy (Promenada Ireny Kwiatkowskiej),
4.31                     skargi pana xx,
4.32                     zmiany Uchwały nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni,
4.33                     zaliczenia ul. Słonecznej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu,
4.34 zaliczenia ul. Łużyckiej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
 
5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Kultury,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Oksywie,
7.                           Sprawozdanie z pracy Młodzieżowej Rady Miasta,
8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
9.                           Interpelacje.
10.                       Informacje.
11.                       Wolne wnioski.
12.                       Ustalenie terminu następnej sesji.
13.                       Zakończenie obrad.
 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne nazwy komisji- patrz załączony materiał  zawierający opinie poszczególnych komisji.
Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
 
Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.
 
Ad 2.
Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym 2. projektów uchwał dotyczących tej samej kwestii, tj. włączenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (dot. ulic Łużyckiej i Słonecznej).
Uzasadniając zastosowanie trybu nadzwyczajnego Wiceprezydent wyjaśnił, iż zaliczenie przedmiotowych ulic do kategorii dróg gminnych musi być poprzedzone opublikowaniem uchwał w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego. Tym samym wejście w życie uchwał będzie miało miejsce w 3. kwartale bieżącego roku. Pilne objęcie remontem i modernizacją przedmiotowych ulic jest niezbędne, o czym najlepiej wiedzą okoliczni mieszkańcy.
Dotychczasowa kategoria w/w ulic została ustalona na początku lat 90., kiedy to ulica Łużycka nie miała takiej rangi jak obecnie, a w przypadku ulicy Słonecznej wystąpiły błędy w dokumentach, np. w postaci nieprawidłowej nazwy (ulica Słonecznikowa).
 
Przewodniczący poinformował, iż wprowadzone projekty uzyskują numery 4.33 i 4.34.
 
Zmodyfikowany w wyniku wprowadzenia powyższej zmiany porządek obrad uzyskał jednogłośną akceptację: 23 gł. za.
 
Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XXI sesji za przyjęty.
 
Ad 4.1.
Przed prezentacją (zgodnie z treścią załącznika ) proponowanych zmian po stronie dochodów i wydatków Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki uprzedził, iż poświęci prezentacji więcej czasu niż zazwyczaj, z uwagi na konieczność szerszego odniesienia się do kwestii podnoszonych na posiedzeniach komisji.
- Pierwsza sprawa to zmniejszenie w części wydatkowej i dochodowej wykorzystania środków europejskich na zadania już realizowane. Wynika to z rozstrzygnięć przetargowych, a więc uzyskania niższych cen niż szacowane w planowanych kosztorysach oraz z przesunięcia realizacji zadań na przyszły rok, czego efektem będzie niezrealizowanie w b. r. zaplanowanych kwot w całości. Te zadania to przede wszystkim rozwój komunikacji rowerowej, ochrona wód Zatoki Gdańskiej oraz rozbudowa i modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu.
W zakresie zwiększenia wydatków szczególne zainteresowanie i kontrowersje budziło zwiększenie wydatków na promocję Miasta oraz sprawy związane z wydatkami bieżącymi. Na wydatki związane z promocją składają się dwie kwoty. Pierwsza wiąże się z promocją poprzez sport. Tą kwotę podnosimy w sposób systematyczny w tym mniej więcej czasie (okres letni), a jest to związane z systemem finansowania działalności klubów sportowych, które mają w Gdyni swoje siedziby. Dzięki tym środkom kluby są w stanie sfinansować całość przygotowań i samo uczestnictwo w zawodach poprzez korzystanie z naszych obiektów. Jest to realizowane za pośrednictwem GOSiR-u, który zarządza halą widowiskowo – sportową. Kwestią, którą na pewno należy kontrolować, jest podział środków pomiędzy poszczególne kluby. Tych klubów jest obecnie 5. Za te sprawy odpowiada Dyrektor GOSiR-u.
- Mogę tylko zapewnić – oświadczył Skarbnik – że nie pozwolę, aby środki były przekazywane w sposób niekontrolowany. Wszystko do wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów  i ostatecznego zaakceptowania przez Prezydenta.
Dlaczego tak późno korygowana jest wielkość środków finansowych dla klubów? Są dwa powody. Budżet łączy ze sobą dwa sezony sportowe: sezon 2011 – 2012 i 2012 – 2013. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć na etapie kształtowania budżetu jak będą faktycznie przebiegać zawody i tu występuje czynnik elastyczności wykorzystywania środków.
Druga sprawa to zapis dotyczący 1 mln. zł. na promocję Miasta (zwiększenie wydatków). GOSiR posiadając harmonogram wydarzeń promocyjnych i sportowych potrzebował środków na ich realizację. Nie posiadaliśmy wówczas wolnych środków na realizację tych zadań i dlatego ten 1 mln. zł. został przeniesiony z budżetu wydziału polityki gospodarczej. Przyrzekłem naczelnikowi tego wydziału, że pieniądze te będą zwrócone i tego właśnie dotyczy ta pozycja. Jest to inaczej uzupełnienie budżetu wydziału polityki gospodarczej zaplanowanego na realizację różnych zadań promocyjnych, które Państwo de facto zaakceptowaliście poprzez przyjęcie całości budżetu.
Zdejmujemy 3 mln. zł. z zadań związanych z kapitalizacją spółek komunikacji miejskiej. Jest to związane z działaniami metropolitarnymi, które na razie nie mogą być realizowane (prawdopodobnie będą miały miejsce w 2013 roku) oraz z rezygnacją z zakupu namiotu na rzecz Teatru Muzycznego, ponieważ uznano to za inwestycję zbyt przesadzoną  (1 mln. zł.).
Kończąc wystąpienie p. Szałucki oświadczył: - Każdy wydatek jestem w stanie wytłumaczyć, natomiast teraz wyjaśniłem te sprawy, które były przedmiotem dyskusji na komisjach.
 
Wszystkie komisje stałe RMG zaopiniowały projekt pozytywnie (szczegóły jak w biuletynie załączonym do protokołu).
 
DEBATA:
Wystąpienie Ireneusza Bekisza w imieniu klubu PO: - Pan Skarbnik wyjaśnił dużo niejasności jeśli chodzi o promocję Miasta poprzez sport i przeznaczoną na to kwotę 2 400 000 zl. Prosiliśmy Pana Stasiaka i Panią Helbin, żeby precyzyjnie określili kwoty dotyczące poszczególnych klubów. Pani Helbin nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiaj otrzymałem odpowiedź z GOSiR-u. Bardzo rozszerzył informację Pan Skarbnik. Jestem kibicem sportu gdyńskiego, a zatem nie mam nic przeciwko temu, żeby promować się poprzez sport, ale zastanawiam się jak Pan Prezydent będzie chciał załatwić sprawę 2. klubów koszykarskich ekstraklasy. Trzy lata temu otrzymałem informację, że Miasto nie może się promować poprzez  3 kluby piłki nożnej, ponieważ zabrania tego ustawa, dlatego jestem ciekaw jak to obecnie rozwiążemy.
Odpowiedź Pana Skarbnika w sprawie 1 mln. zł. na promocję była bardzo lakoniczna, ale nie ma tu wątpliwości skoro wcześniej te kwotę zaakceptowaliśmy, tym niemniej apeluję do Kolegium i radnych o ujęcie dodatkowej kwoty na remonty i utrzymanie dróg gminnych. Jest to poważny problem. W wielu miejscach drogi wymagają natychmiastowej interwencji. Jest pozycja w wykazie zmniejszeń wydatków. Myślę o 1 mln. zł. zaplanowanym na zakup namiotu dla teatru. Nie ma obecnie tej pozycji i dlatego mam gorącą prośbę (takie są oczekiwania naszych wyborców), aby ten 1 mln. zł. przeznaczyć na utrzymanie i remonty dróg gminnych. Jest to i tak „kropla w morzu” potrzeb. Zmniejszamy też wydatki na rozwój komunikacji rowerowej o 4,5 mln. zl., a to też jest infrastruktura. Myślę więc, że znalezienie dodatkowego 1 mln. zł. nie będzie problemem. To i tak nie zaspokoi wszystkich potrzeb, ale podziękowania naszych wyborców będą olbrzymie. Miasto dokładnie wie, które odcinki dróg są nieprzejezdne. Wnioskuję więc o ten 1 mln. zł. na drogi gminne.
 
Marcin Horała- gdyby się zastanowić co jest szczególnie pilne, czy gdybyśmy spytali o to mieszkańców i zebrali te opinie, to na pewno byłyby one różne, ale idę o zakład, że na czele tych potrzeb nie znalazłyby się wydatki na promocję Miasta. Do tych wydatków radni PiS zawsze podchodzili sceptycznie. Szanuję obietnicę Pana Skarbnika, że 1 mln. zl. zabrany wydziałowi zostanie zwrócony, ale – z całym szacunkiem - jest to kompetencja Rady Miasta i my tą obietnicą Skarbnika nie jesteśmy związani. Podobnie jeśli chodzi o promocję przez kluby sportowe. Popieramy oczywiście wspieranie gdyńskiego sportu, natomiast poziom szczegółowości informacji na temat tego jak ten podział ma wyglądać jest dalece niedostateczny. Nie wiemy nic o przyczynach przeznaczania określonych kwot. Podejrzewam, że jest to kwota tylko szacunkowa. Przyłączając się do apelu mojego przedmówcy  składam następującą poprawkę, na którą składa się co następuje:
- w pozycji ‘dofinansowanie działań promocyjnych  poprzez kluby sportowe” zmniejszenie do wysokości 1 950 000 zł.;
- skreślenie 1 mln. zł. w pozycji „promocja Miasta”;
- zwiększenie środków na realizację projektów wskazywanych przez Rady Dzielnic
Skala realnych, dotykających ludzi potrzeb, wielokrotnie przekracza kwoty przeznaczane dla rad dzielnic. Co więcej urząd obecnie praktykuje takie działanie, że kieruje mieszkańców z ich postulatami właśnie do rad dzielnic, a skoro tak, to powinniśmy też skierować dodatkowe kwoty. Na pewno drogi, oświetlenie czy urządzenie przestrzeni publicznej są, moim zdaniem, istotniejsze niż zwiększanie środków na działania promocyjne.
 
I. Bekisz- jestem przeciwny zmniejszaniu wydatków na promocję Miasta poprzez sport. Uważam, że są to dobrze wydawane pieniądze, pomimo mankamentów w postaci braku szczegółowej informacji (słyszałem, że GOSiR nie był jeszcze gotowy do podania szczegółów).
Uważam jednak, że ten 1 mln. zł.. powinien się znaleźć w budżecie inwestycji. Przychodzą do mnie często na dyżury grupy osób i 50 % interwencji dotyczy ciągów pieszych i komunikacyjnych. To są kwestie oświetlenia, bezpieczeństwa i są to zadania własne gminy. ZDiZ na pewno spożytkuje te środki właściwie. Wiem, że jest to kropla w morzu, ale chociaż pokażemy mieszkańcom, że potrafimy się z ich oczekiwaniami utożsamiać.
 
W trybie ad vocem głos zabrał radny M. Horała: - Z wypowiedzi mojego przedmówcy mogłoby wynikać, że nie jestem zwolennikiem gdyńskiego sportu. Jestem za zwiększeniem środków dla sportu, ale o mniejszą trochę kwotę. Jest tak, że pozycje budżetowe przyjmują formę worka i radni muszą się dopytywać, jakie działania z tego worka będą finansowane. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości jakieś środki dla sportu były wygospodarowane, jeśli będzie taka potrzeba. To będzie dobry sygnał, że jeśli przychodzi się do rady po pieniądze, to taki wniosek trzeba dobrze uzasadnić.
 
K. Szałucki- dziękuję za analityczne podejście i łączę się z dwoma argumentami:  że sport jest tak ważny, że ujmowanie tu  niezbędnych środków byłoby błędem  i z tym, że bezpieczeństwo oraz drogi to sprawy pryncypialne. Sugestia więc, żeby zwiększyć na to środki (drogi – p.p.) miałaby pełne uzasadnienie, gdyby nie inny fakt. W zwiększeniu wydatków mieści się jeszcze kwota 2 137 000 zł. na uzupełnienie środków dotacji na publiczne i niepubliczne niesamorządowe szkoły. Jest to jedna z rat, które na oświatę musimy przeznaczyć. Na to trzeba zbierać siły, aby zrównoważyć budżet. Jestem naprawdę nielubiany za to, że każdej inicjatywnie sięgającej kosztem nastu tysięcy złotych mówię „nie”, ale przyjdzie taki czas, w październiku czy listopadzie, a może w grudniu, kiedy trzeba będzie myśleć: oby udało się zrównoważyć budżet realizując te pozycje w edukacji, na które obecnie nie mamy środków w budżecie. Te pieniądze, których będziemy szukać, to ponad 20 mln. zł. Za chwilę runą na nas, niestety, lawiny zobowiązań związanych z edukacją. Nie jest to specyfika Gdyni. To jest sprawa ogólnopolska. W gazetach czytamy o lamencie gmin na temat zobowiązań w zakresie edukacji. Jest to efekt przyjętych przez państwo regulacji i zasady: gmino – męcz się sama. Bardzo proszę o rozwagę.
 
Replika r. I. Bekisza: - Słowa Pana Skarbnika do mnie przemawiają, ale skoro rezygnujemy z zaplanowanych środków na zakup namiotu, to zastanówmy się. Skoro chcemy dodatkowo promować Miasto za 1 mln. zł., to może poczekajmy na szczegółowe informacje, a na razie przekażmy ten milion na drogi gminne. To będzie bardziej zauważone przez mieszkańców i lepiej będzie promowało Radę i Pana Prezydenta. Takie są oczekiwania mieszkańców. Argumentacja Pana Skarbnika nie przemawia do mojej wyobraźni.
 
M. Horała- ja natomiast czuję się trochę przekonany. Za słowami musiałyby jednak pójść czyny. Skoro grożą nam takie wydatki, to tym bardziej nie powinniśmy dorzucać zabranego kiedyś 1 mln. zł. na promocję. Deklaruję, że jeśli wobec tak rysującej się sytuacji wpłynie autopoprawka, że ten 1 mln. zł. wykreślamy, to ja swoje poprawki jestem w stanie wycofać. Jeśli jednak te środki na promocję mają zostać, to uważam, że inwestycje rad dzielnic są potrzebą ważniejszą.
 
Bartosz Bartoszewicz- osoby przysłuchujące się tym wypowiedziom mogą odnieść wrażenie, że oto nagle chcemy zwiększyć budżet promocji. Ta dyskusja już się odbyła rok temu. Rozmawialiśmy o szczegółach, o inicjatywach, na które mają być przeznaczone środki i nie należy teraz sprawiać wrażenia, że jest to dodatkowy 1 mln. zł. na promocję.
 
Bogdan Krzyżankowski- to chyba jakieś nieporozumienie. Zapisy w budżecie jeśli chodzi o promocję nie były konkretne, natomiast ten 1 mln. zł. jest przecież zwiększeniem funduszu na promocję.
 
I. Bekisz- ad vocem: Pan radny Bartoszewicz wprowadza wszystkich w błąd. Pan Skarbnik mówił o tym, że wydział polityki wnosił o większą kwotę przy konstruowaniu budżetu i Pan Skarbnik obiecał, że jeśli pojawią się możliwości, to ten 1 mln. zł. trzeba przeznaczyć na potrzeby wydziału. Samo słowo „zwiększenie” o tym mówi. Proszę czytać uważnie.
 
Odnosząc się do głosu przedmówcy p. K. Szałucki ponownie wyjaśnił: - W wydziale polityki gospodarczej  nie następuje żadne zwiększenie na promocję. Przyznano na to 4 mln. zł. i wydział nie wydatkował tych pieniędzy, bo pojawiły się potrzeby w GOSiR-rze i o tej zmianie Państwo wiedzieliście. Wtedy powstało moje zobowiązanie, że to oddamy. Wydział polityki ma taki budżet jak na początku. O 1 mln. zł. został zwiększony budżet GOSiR-u w związku z aktywnością Miasta na poziomie sportu i tu można coś kwestionować, chociaż ja nie widzę powodu, aby to robić.
 
Marcin Wołek- dyskusja została zdominowana przez dwa elementy – wydatki na sport i promocja Miasta. Wiele miast wykorzystuję furtkę pod nazwą „promocja poprzez sport”. Część tych pieniędzy i tak wróci do budżetu miasta okrężną drogą, chociażby poprzez wynajem obiektów sportowych. To nie są np. pensje dla sportowców. To są środki pozwalające klubom na stabilizowanie ich sytuacji. Planujemy nasz budżet w układzie rocznym, ale w innych terminach niż kluby sportowe. Sposób finansowania gdyńskiego sportu jest, moim zdaniem, modelowy. Dla części z Państwa być może bardziej kontrowersyjny jest 1 mln. zł. na faktyczną promocję Miasta. Promocja jest wpisana do ustawy o samorządzie powiatowym jako zadanie gminy, bo ustawodawca zdał sobie sprawę, że samorząd pełni też funkcje promocyjne, także zewnętrzne. Jest to np. udział w targach, czego efektem jest uczestnictwo w projektach nie tylko twardych, ale i miękkich i mimo że udział w tych projektach nie przynosi dużych zmian w infrastrukturze, to bardzo dobrze pozycjonuje Gdynię w różnych obszarach. Nasi konkurenci w Europie środkowej dysponują znacznie większymi środkami. Są to nasi partnerzy, ale i nasi konkurenci (np. miasta szwedzkie).
 
Joanna Zielińska- cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie sportem. 1 mln. zł. został przesunięty z promocji do GOSiR-u kiedy reprezentacja Irlandii postanowiła przyjąć nasz stadion na bazę treningową, kiedy w Gdyni działał park kibica. Te działania okołosportowe były otwarte dla wszystkich mieszkańców. Patrząc na stopień zaangażowania finansowego innych miast w czasie EURO 1 mln. zł. to naprawdę mała kwota, a promocja poprzez mecz rugby między zawodnikami polskimi i irlandzkimi, poprzez trening na miejskim stadionie, poprzez reklamy przyniosła znakomite efekty.  To nieduże pieniądze w stosunku do wydatków innych miast.
 
B. Bartoszewicz- wierzę, że teraz wszyscy będziemy w stanie pozytywnie zaopiniować projekt.
 
Poprawka r. I. Bekisza w spr. przeznaczenia 1 mln. zł. na remonty i utrzymanie dróg gminnych nie została przyjęta: 7/19/0
 
Poprawka r. M. Horały dot. dofinansowania działań promocyjnych przez kluby sportowe (zmniejszenie z 2 450 000 zł. do 1 950 000 zł.), skreślenia pozycji „promocja miasta – 1 mln. zł.” oraz dopisania pozycji „zwiększenie środków na inwestycje gminne w ramach priorytetów wskazywanych przez rady dzielnic nie została przyjęta: 6/19/1
 
UCHWAŁA NR XXII/444/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012 została podjęta: 24/0/2
 
Ad 4.2.
Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni K. Szałucki.
 
Opinie wszystkich stałych komisji RMG pozytywne
 
M. Horała- myślę, że nad zmianami w prognozie też warto się zastanowić. W dyskusji dot. poprzedniego punktu padł szereg stwierdzeń, które mogą wprowadzić w błąd. Faktycznie wcześniej przeznaczyliśmy 1 mln. zł. na EURO, bo wówczas uznaliśmy, że wydatki na promocję miasta są mniej priorytetowe. W tej sytuacji wywód, iż stanowi to jakiś moralny dług wobec wydziału polityki gospodarczej „nie trzyma się kupy”, chyba że zmieniamy filozofię pracy nad budżetem i tak jeśli np. w marcu zdejmiemy 2 mln. zl. to np. w sierpniu będziemy zobowiązani do zwrócenia tej kwoty. Jeśli tak, to dobrze. Zawsze byłem co najmniej zasmucony zmniejszaniem środków przeznaczanych na inwestycje. Skoro tak, to moralne długi w zakresie inwestycji będą tak samo priorytetowo traktowane.
 
K. Szałucki- przewrotność argumentacji mojego przedmówcy jest onieśmielająca. Zmiany w budżecie wydziału inwestycji następują wyłącznie na wniosek samego wydziału inwestycji. Jeśli coś korygujemy to dlatego, że wydział nie widzi szans wykorzystania środków. Wobec tego nie ma czegoś takiego jak moralny dług wobec wydziału inwestycji. To Kolegium Prezydenta przeznaczyło dodatkowe środki dla GOSiR-u na skutek różnych okoliczności, głównie na skutek wysiłku związanego z EURO. My po prostu nie mieliśmy wyjścia i dlatego – wezmę to na siebie - moralnie zobowiązałem się do powrotu tych pieniędzy do wydziału polityki gospodarczej.
 
Głos ad vocem r. M. Horały: - Zbliżamy się do wypracowania nowej zasady. Jeśli wydział wnioskuje o zmniejszenie środków to dobrze, natomiast jeśli jest do tego zmuszany, to powinien mieć nadzieję, że te pieniądze będą zwrócone. Jest to traktowanie naczelników jako samodzielnych dysponentów budżetu. Trzeba się zastanowić, czy jest to słuszne.
 
UCHWAŁA NR XXII/445/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.3.
Projekt przedstawiła Wiceprzewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska, która przypomniała na wstępie o ubieganiu się przez Gdynię o uzyskanie środków w ramach inicjatywy JESSICA, które miałyby posłużyć  m. in. budowie Muzeum Emigracji. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Pożyczka jaką uzyska gmina będzie udzielona na bardzo korzystnych warunkach. W ten sposób Gdynia uzyska 75 % kwoty potrzebnej na realizację inwestycji. Otwarcie muzeum jest zaplanowane na wrzesień 2014 roku. Będzie to jedyna tego typu placówka w Polsce.
Radna przypomniała o fali emigracji w latach 70. i 80., której droga biegła przez port gdyński.
Reszta informacji jak w załączniku.
Wiceprzewodnicząca poinformowała też o zmieniającej się formie pomocy, jakiej udzielać będzie UE. Do tej pory pieniądze były przez Unię dawane, natomiast w latach 2014-2020 w większości będą to pożyczki udzielane na bardzo korzystnych warunkach.
 
Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Budżetowa- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/446/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu miejskiego pn. „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni”, w ramach inicjatywy JESSICA została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Wystąpienie Prezydenta Wojciecha Szczurka: - Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na uroczyste podpisanie umowy dotyczącej finansowania tego historycznego projektu, które będzie miało miejsce 14 września b.r., na terenie Dworca Morskiego. Na razie projekt jest w fazie organizacyjnej poprzedzonej staraniami Miasta o uzyskanie środków z funduszu JESSICA. Myślę, że pozytywny finał tych starań to wielki sukces naszego Miasta. Swój udział w tej uroczystości zapowiedzieli m. in. ministrowie Elżbieta Bieńkowska, Bogdan Zdrojewski i marszałek senatu, pan Jan Borusewicz. Dla gdynian będzie to wielkie święto. Ranga gości, którzy potwierdzili swój udział, świadczy o tym, że będzie to bardzo ważne wydarzenie, wpisujące się w najistotniejsze działania z zakresu kultury, budowania tożsamości narodowej w kraju i poza jego granicami. Jest to projekt szczególny, który ma stanowić realizację zobowiązania Polski wobec polskiej diaspory na całym świecie. Jak się obecnie szacuje, poza granicami kraju żyje około 17 milionów Polaków, którzy oczekują placówki dokumentującej historię wielkiej emigracji, jaka miała miejsce na przestrzeni polskiej historii, kiedy to Polacy szukali swojego miejsca na ziemi, od wschodu do zachodu. Myślę, że będzie to ważna placówka dla Polaków w kraju i za granicą. Będzie to miejsce uświadamiające jak ważne jest utrzymanie więzi z Polonią. Uznaliśmy, że to Gdynia jest szczególnie zobowiązana do utworzenia takiej placówki.
Dworzec Morski, na terenie którego ma się mieścić Muzeum Emigracji, powstał jako element świadomie prowadzonej polityki emigracyjnej państwa w latach 20. i 30. Myśląc o tym mamy często przed oczyma odpływające z nabrzeża francuskiego wielkie transatlantyki, które, tak naprawdę, składały się na flotę budowaną przez polskie państwo, z uwagi na konieczność rozwiązania problemu emigracji. Wcześniej Polacy odpływali z portów niemieckich, bardzo często w złych warunkach, nie odpowiadającym standardom, które państwo polskie chciało zapewnić swoim obywatelom. To był bardzo trudny dla Polski czas, szczególnie dla południowej Polski, dla bardzo ubogich rodzin, które w emigracji widziały szansę na poprawę swojego bytu. Zbudowanie Dworca Morskiego było wielkim wysiłkiem. Myślę, że wszyscy znamy budynki tzw. etapu emigracyjnego – dzisiejszych koszar na Grabówku, do których trafiali emigranci z różnych miejsc Polski. Tam byli edukowani, udzielano im wsparcia prawnego, przygotowywano potrzebne dokumenty, poddawano kwarantannie. Dzisiejsze koszary na Babich Dołach to nic innego jak pierwszy szpital zbudowany z myślą o emigrantach. Pierwszy statek, który był wodowany przez Stocznię Gdynia, o nazwie „Samarytanka”, transportował ze szpitala chore osoby do Dworca Morskiego. Emigracja bardzo silnie wrosła w rzeczywistość naszego miasta.
Myślę, że wielu gdynian nie do końca zna te karty historii. Chcemy o tym opowiedzieć w bardzo szeroki, bardzo nowoczesny sposób. Muzeum będzie z jednej strony realizacją pewnego moralnego zobowiązania, ale też będzie ważnym miejscem zdobywania wiedzy na temat historii naszego kraju.
Jestem przekonany, że ten projekt wszystkich nas połączy, że Muzeum stanie się jednym z ważniejszych miejsc dla tych, którzy będą odwiedzać nasz kraj.
 
Ad 4.4.
Wstęp prezentacji Wiceprezydenta Michała Gucia odnosił się do przedmiotowego jak i dwóch kolejnych projektów, związanych z kwestią odbierania odpadów komunalnych: - Te trzy projekty wynikają z ustawowej zmiany. Przypomnę, iż jej wynikiem będzie przejęcie przez gminy odpowiedzialności za przejmowanie odpadów. To one będą odpowiedzialne za odbieranie odpadów od mieszkańców, a także, opcjonalnie, od przedsiębiorców, a następnie za ich zagospodarowywanie w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego i europejskiego. Prace nad trzema projektami toczyły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Projekty były upublicznione, podlegały konsultacjom ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości i firmami zajmującymi się gospodarką śmieciową. Gminy prowadziły też dyskusje między sobą, a w końcowej fazie odbyła się też dyskusja w gronie komisji naszej rady. Zgłosiliście Państwo szereg uwag, które znalazły swoje odzwierciedlenie w przedłożonych propozycjach poprawek.
Odnosząc się do pierwszego projektu Wiceprezydent mówił: - Generalnie regulamin nie jest nowym aktem. Mamy już taki regulamin, tyle że jego przepisy zostały dostosowane do przepisów nowej ustawy, które jednocześnie są kompatybilne z drugim projektem (pkt 4.5.). Uchwalenie więc przedmiotowej uchwały jest niezbędne do kontynuowania pracy nad kolejnymi etapami oraz do przygotowywania specyfikacji zamówień publicznych w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy będą odbierali odpady w imieniu gminy.
Autopoprawka – treść jak w załączniku.
 
Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
Radny Paweł Stolarczyk wniósł do ustępu 3. paragrafu 16. rozdziału 7. projektu poprawkę, zgodnie z którą przedmiotowy przepis uzyskałby następujące brzmienie: „Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza teren własnej posesji na smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu wyłącznie przez osoby pełnoletnie”.
Uzasadniając propozycję radny stwierdził: - Częstą praktyką w rodzinach jest wyprowadzanie psów przez osoby niepełnoletnie, co oczywiście nie jest naganne, ale tu mamy do czynienia z psami agresywnymi. Dzieci często nie są w stanie utrzymać tych psów. Cóż z tego, że odpowiedzialność spada na dorosłych, skoro w razie wypadku jest już za późno. Nasza uchwała będzie też miała na celu zapewnienie ochrony.
Radny zgłosił też poprawkę do ustępu 4. paragrafu 16, zgodnie z którą przepis uzyskałby następujące brzmienie: „Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niż uznawanej za agresywną lub jej mieszkańca jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec”.
- Chodzi mi o jasne sformułowanie tego przepisu – uzasadniał radny Stolarczyk.
 
B. Krzyżankowski- każdy pies źle wychowywany może być agresywny i każdy agresywny, duży pies może być niebezpieczny i o tym trzeba pamiętać. Wymyślanie sztucznych tworów w postaci listy ras agresywnych jest tylko stwarzaniem pozoru, że sprawa jest uporządkowana.
Radny odniósł się do ustępu 5. paragrafu 16 mówiącego o terenach stanowiących wybiegi dla psów: - Mówiliśmy już o tym przed 6. laty. W każdym osiedlu musi być dostęp do takiego wybiegu i muszą to być wybiegi na tyle duże, aby psy mogły się wybiegać. Uważamy, że już w momencie kiedy powstał pierwszy wybieg powinien powstać regulamin, a już na pewno powinien on być załącznikiem do tego projektu. Uważam to za poważne niedopatrzenie.
Radny zgłosił poprawkę do ustępu 4. paragrafu 16, zgodnie z którą do proponowanego tekstu dopisanoby następujące zdanie: „Powyższe nie dotyczy szczeniąt do 6. miesiąca życia”.
Komentując powyższą propozycję r. Krzyżankowski argumentował: - Wszyscy specjaliści mówią, że aby szczeniak, a potem pies, rozwijał się prawidłowo, musi mieć kontakt ze światem poprzez zmysł smaku, węchu czy dotyku. Graniczny wiek to 6 miesięcy. Nieuwzględnienie tego w przepisach jest, moim zdaniem, błędem.
 
M. Guć- mogę wyrazić zadowolenie, że jedyne uwagi do tego tak ważnego projektu dotyczą tylko rozdziału 7. Co do poprawki rozszerzającej zapis o osoby pełnoletnie (patrz wyżej: poprawka r. Stolarczyka), to jest ona warta rozważenia, natomiast jej obecne uwzględnienie może spowodować, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody może być negatywne (kilka razy wojewoda już uznał, że drobne elementy są niezgodne z prawem i uchylał uchwały). Proponuję więc niewprowadzanie dzisiaj ad hoc tych poprawek, natomiast zobowiązuję się, że w przeciągu miesiąca zostaną wypracowane takie zapisy, które na pewno będą merytorycznie i formalnie poprawne i że zostaną one przedstawione na kolejnej sesji. Obecnie bardzo proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanym kształcie.
 
P. Stolarczyk- z mojej strony nie ma zgody. W innych przypadkach, takich jak ważne uchwały dotyczące planów zagospodarowania, nie obawiamy się rozstrzygnięcia wojewody i potem musimy je poprawiać i uchwalać jeszcze raz. Odwlekanie jest tutaj niepotrzebną stratą czasu.
 
Radny B. Krzyżankowski zgodził się na wycofanie swojej poprawki, po czym zwracając się do radnego Stolarczyka stwierdził: - Żeby Panu koledze zamącić w głowie zapytam: - Czy 80-letnia babcia zapanuje lepiej nad dużym, agresywnym psem niż 16-letni osiłek?
 
Poprawka radnego P. Stolarczyka dot. ustępów 3. i 4. paragrafu 16 została odrzucona: 2/22/1
 
UCHWAŁA NR XXII/447/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni została podjęta: 23/0/2
 
M. Guć- rozumiem, że poprawka radnego Stolarczyka nie została odrzucona ze względu na jej treść, ale ze względu na zwiększenie ryzyka zakwestionowania uchwały, bo rozumiem, że opinii prawnej do poprawki Pan radny nie dostarczył.
 
Ad 4.5.
M. Guć- w przedmiotowym projekcie jest określone jakie usługi będzie świadczyła gmina w zamian za opłatę. Od połowy przyszłego roku mieszkańcy będą uiszczali opłatę śmieciową, a gmina będzie za to świadczyła usługę, która w projekcie jest opisana. Odpady niewymienione w projekcie musza być utylizowane przez mieszkańców we własnym zakresie.
Autopoprawka stanowi załącznik.
 
Opinie komisji j.w.
 
B. Krzyżankowski- w punkcie 3. poprzedniej uchwały jest napisane, że właściciele pozbywają się odpadów i są tam wymienione m. in. odpady zielone. Jeśli spojrzymy na paragraf 1. przedmiotowego projektu, to zobaczymy, że wymienione są wszystkie rodzaje odpadów poza odpadami zielonymi. . Proponuję wpisane także tych odpadów. Proponuję, aby ten paragraf został uzupełniony o pkt 6. o brzmieniu: „komunalne odpady zielone, zbierane w sposób selektywny, określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni, w każdej ilości”. Nieuwzględnienie tego będzie sprzeczne z zamysłem, żeby dopingować mieszkańców do racjonalnego gospodarowania śmieciami. Odpady zielone będą traktowane jako część odpadów mieszanych i będzie to duże obciążenie dla właścicieli. Koszenie trawy, zbieranie liści są to działania, które mają upiększać nie tylko ogródki, ale pośrednio także miasto. Posiadanie powierzchni biologicznie czynnej jest też obowiązkiem narzuconym prawem, chociażby w postaci planów zagospodarowania przestrzennego. Te odpady powinny być też odbierane ze względów pragmatycznych. Jeśli tak nie będzie, to będą one składane w pryzmach kompostowych, a to będzie pachniało bardzo nieprzyjemnie i będzie stanowiło dużą uciążliwość zwłaszcza tam, gdzie jest gęsta zabudowa i domy jednorodzinne sąsiadują z dużymi budynkami.
 
M. Guć- nie będą też odbierane przez gminę odpady budowlane i rozbiórkowe. Nie ukrywam, że kwestia odpadów zielonych była bardzo długo dyskutowana i o ostatecznym zapisie przesądził wojewódzki plan gospodarki odpadami, w którym stwierdza się, że podstawową formą utylizacji odpadów zielonych powinno być kompostowanie. Jeśli zaś zabudowa jest gęsta, to działki w mieście są na ogół małe, a więc i tego kompostu jest niewiele, stąd nie wydaje się konieczne ich odbieranie. Poza tym wiązałoby się to z trudną do rozstrzygnięcia kwestią terenów wokół budynków. Rekomenduję jednak proponowaną wersję. Jeśli ktoś uzna, że nie chce się zajmować kompostowaniem, może opłacić dodatkową usługę.
 
B. Krzyżankowski- oczywiście nie byłoby nic złego w kompostowaniu na kompostowniach, które zorganizowałoby Miasto po to, żeby nie zatruwać życia mieszkańcom.
 
Poprawka radnego B. Krzyżankowskiego dot. dopisania do paragrafu 1. ustępu 6. została odrzucona: 7/18/0
 
UCHWAŁA NR XXII/448/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 4.6
Jak wyjaśniał Wiceprezydent M. Guć, podział miasta na sektory ma prowadzić do większej konkurencji, a co za tym idzie mniejszych opłat. Proponuje się podział miasta na 7 sektorów. Nie są to równe sektory, ponieważ tu nie ma obowiązku stosowania proporcjonalności. Wyznaczono takie funkcjonalne obszary, które będą najlepiej służyły obsłudze mieszkańców.
Reszta informacji jak w zał.
Autopoprawka stanowi załącznik.
 
Opinie komisji j.w.
 
I. Bekisz- skoro musi być w mieście jednakowa cena, to jak to się ma do przetargów?
 
P. Stolarczyk- proponowany podział jest zgodny z ustawą, ale nie uwzględnia interesów zarządców dużych nieruchomości, w których interesie jest, aby obsługiwał ich jeden podmiot gospodarczy. Należy uwzględnić w projekcie ten wariant. Co do wyboru oferty to można zaprosić przedstawicieli rad dzielnic do komisji przetargowych, a na pewno spółdzielni mieszkaniowych i dużych zakładów, gdyby przyjęto możliwość wydzielenia  tych podmiotów z sektorów.
Radny zaproponował poprawkę, tj. dopisanie do paragrafu 1. punktu 8. o brzmieniu: „Z sektorów 1 -7 mogą być wydzielone spółdzielnie mieszkaniowe posiadające nieruchomości w różnych sektorach celem obsługi przez jeden podmiot”.
 
Radna Beata Szadziul zapytała przedmówcę na jakiej zasadzie, w myśli zgłoszonej poprawki, byłyby podpisywane umowy z firmami.
 
M. Guć- pytanie radnego Bekisza: uśredniamy cenę na poziomie gminy i następować to będzie w myśl takiego mechanizmu (przewidzianego w ustawie), że mając 7 rejonów zsumujemy ceny uzyskane w przetargach, a wynik podzielimy przez miernik przyjęty przez gminę do obliczania opłaty.
Jeśli chodzi o czas trwania umowy, to ustawa przewiduje okres do 3. lat i taki mniej więcej okres będziemy proponowali. Za długi okres „zabetonuje” rynek, natomiast nadmierne jego skrócenie mogłoby spowodować, że nie byłby to już tak łakomy kąsek, a to odbiłoby się niekorzystnie na konkurencyjności.
Co do propozycji radnego Stolarczyka, której nie do końca rozumiem jeśli chodzi o sens, to  czy Pan radny ma opinię prawną do tej poprawki? Jest na sali mecenas, który sygnalizował, że ta poprawka jest prawnie niedopuszczalna.
 
Poprawka radnego P. Stolarczyka (patrz wyżej – dot. pkt-u 8 paragr. 1) została odrzucona: 2/22/0
 
UCHWAŁA NR XXII/449/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych została podjęta: 22/0/2
 
Ad 4.7.
Prezentujący projekt Dyrektor ZKM, pan Olgierd Wyszomirski, poinformował, iż potrzeba zmiany uchwały wynika z czynników zewnętrznych, tj. konieczności wprowadzenia systemowych uregulowań taryfowych (szczegóły jak w załączniku).
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej – pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/450/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.8
O. Wyszomirski- zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian do obowiązującego porozumienia, celem wyeliminowania z porozumienia zapisów o nie funkcjonujących już liniach hipermarketowych. Istnieje też potrzeba doprecyzowania przepisów taryfowych dotyczących korzystania z linii objętych porozumieniem i stworzenia możliwości oznaczenia linii specjalnych w relacji Gdynia Dworzec Główny – Port Lotniczy w Gdańsku, w celu jednoznacznego identyfikowania tych linii przez pasażerów.
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/451/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zmiany treści porozumienia międzygminnego, zawartego w dniu 12 lipca 2005 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska a Prezydentem Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.9
Pełna informacja dot. przedmiotowego projektu, przedstawionego przez p. O. Wyszomirskiego - patrz  załącznik
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/452/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.10
M. Guć- Pomorski Park Naukowo – Technologiczny rozwija się nie tylko w sensie infrastrukturalnym, ale tez w sferze merytorycznej i to jest powodem wprowadzenia stosownych zmian do statutu.
Więcej informacji – patrz załącznik.
 
Opinia Komisji Strategii- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji została podjęta: 22/0/2
 
Ad 4.11
Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił p. M. Guć.
 
Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/454/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie kontynuacji przez Gminę Miasta Gdyni realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie”, dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, w latach 2012-2013 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 4.12
Projekt przedstawiła (zgodnie z treścią zał.) radna Beata Szadziul.
Autopoprawki:
- w preambule poprawienie błędu pisarskiego – winno być: poniżej 18. roku życia;
- w podpunkcie 4. punktu 4. wykreślenie zdania rozpoczynającego się słowami: „następne forum odbędzie się …”
 
Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/455/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci” została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.13
Wiceprezydent Ewa Łowkiel rozpoczęła prezentację od informacji dot. autopoprawki, tj.: wpisania do podstawy prawnej art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Uchwała ma na celu zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego RIO. W zaskarżonym akcie określono zasady udzielania dotacji placówkom niepublicznym. Uznano, iż konieczne jest też wpisanie kwot. Uchwała, której nieważność stwierdziła RIO, była kontrolowana przez ten sam podmiot, który pierwotnie nie wniósł żadnych uwag, dlatego rozstrzygnięcie nadzorcze było dużym zaskoczeniem. Wysokość kwot ustalona została dwoma zarządzeniami Prezydenta, ponieważ system udzielania dotacji jest dość skomplikowany. Niektórym z tych placówek przekazywana jest dotacja ze środków otrzymywanych od państwa w ramach subwencji. Sprecyzowanie kwot następuje po otrzymaniu tzw. metryczki. W przypadku szkół, dla których wysokość dotacji zależy od wydatków bieżących, wysokość kwot jest określana zarządzeniami Prezydenta po przyjęciu uchwały budżetowej, bo w oparciu o tę uchwałę określane są kwoty dotacji.
 
Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/456/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XX/383/2012 RMG z 23.05.2012 r. została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.14
E. Łowkiel- w przypadkach, gdy gimnazja wchodzą w skład zespołów szkół, w których funkcjonują także szkoły podstawowe, tradycją jest nadawanie gimnazjum tego samego imienia co szkole podstawowej. Pozwala to na budowanie jednolitego programu wychowawczego.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/457/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 16 w Gdyni, przy ul. Porębskiego 21 została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.15
E. Łowkiel- proponujemy podjęcie uchwały, w której stosujemy się do rozstrzygnięcia RIO mimo jego zaskarżenia (patrz pkt 4.13) przede wszystkim z racji trybu w jakim ta uchwała wchodzi w życie (jest to akt prawa miejscowego). Chodzi o zamiar niedopuszczenia do powstania luki prawnej, bo takie ryzyko istnieje.  
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/458/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.16
Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o następujących autopoprawkach:
- w podpunkcie 1. punktu 2. paragrafu 2. regulaminu wpisanie przecinka przed słowami „o której” oraz po słowach „100 zł.” dodanie zapisu: „poniżej kwoty, o której mowa w art. 90 d ust. 7 ustawy o systemie oświaty”;
- w punkcie 5. paragrafu 5 wpisanie: „postępowanie w sprawie przyznania zasiłku szkolnego prowadzi Prezydent Miasta Gdyni”
- Zmiana uchwały wynika z tego, że od 1 października zmieniają się kryteria związane z dochodem na osobę w rodzinie i to zmieniają się znacząco. Zostało już podpisane zarządzenie dotyczące zmiany wysokości zasiłku rodzinnego. Zapis procentowy pozwoli na harmonijne określanie wysokości stypendiów i zasiłków przy kolejnych zmianach kryteriów, bez potrzeby zmieniania uchwały. Dzisiaj nie umiem powiedzieć, o ile wzrośnie liczba uprawnionych do stypendiów z chwilą podniesienia progu dochodowego.
Szczegóły ( w tym kwoty)  jak w załączniku.
 
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/459/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.17
Wiceprezydent B. Stasiak przedstawił cały blok projektów dotyczących nieruchomości, począwszy od przedmiotowego do projektu występującego pod numerem 4.29 włącznie.
- Projekt koryguje błąd w numeracji. W międzyczasie dokonano podziałów geodezyjnych, co stało się powodem zmiany numeru jednej z działek. Sprzedaż będzie realizowana w drodze przetargu.
 
Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
/opinie w/w komisji są pozytywne w przypadku wszystkich projektów do nr-u 4.29 włącznie/
 
UCHWAŁA NR XXII/460/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Marynarskiej została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za
 
Ad 4.18
 
UCHWAŁA NR XXII/461/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Mikołaja Kopernika na rzecz jej użytkownika wieczystego została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.19
 
UCHWAŁA NR XXII/462/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwaszczyńskiej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.20
 
UCHWAŁA NR XXII/463/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szymona Krofeya została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.21
Zbycie nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.
Pozostałe informacje jak w zał.
 
UCHWAŁA NR XXII/464/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Kadmowej 7 została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.22
Nabycie od osób fizycznych. Czynność jest związana z inwestycją komunikacyjną.
Więcej informacji – p. uzasadnienie projektu.
 
UCHWAŁA NR XXII/465/12 RADY MIASTA GYDNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.23
Nabycie od osób fizycznych. Bez względu na formę przejęcia nieruchomości, konieczne będzie rozliczenie się z jej właścicielem.
Pozostałe informacje zgodne z treścią zał.
 
UCHWAŁA NR XXII/466/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pustej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 4.24
Nieruchomość jest niezamieszkała, chroniona przez służby miejskie. Zbycie pozwoli na jej zagospodarowanie.
 
UCHWAŁA NR XXII/467/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Platynowej 8A została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.25
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
Pozostałe informacje jak w uzasadnieniu.
 
UCHWAŁA NR XXII/468/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Legionów 23A została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.26
Projekt porządkuje stany terenowo – prawne. Nieruchomości zajęte są pod drogi publiczne.
 
UCHWAŁA NRA XXII/469/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności  nieruchomości,  położonej  przy ul. Gryfa Pomorskiego i Waleriana Szefki została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.27
Działka znajduje się poza przestrzenią objętą planem i stanowi część terenu o charakterze komunikacyjnym.
 
UCHWAŁA NR XXII/470/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.28
Nieruchomość okolona zabudową jednorodzinną i taki też, potencjalny sposób jej zagospodarowania będzie miał miejsce. Zbycie w drodze przetargu.
 
UCHWAŁA NR XXII/471/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Piotrkowskiej 9 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.29
 
UCHWAŁA NR XXII/472/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekazania w drodze darowizny przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Morskiej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 4.30
Przedstawiający projekt Przewodniczący Komisji Statutowej, radny A. Kieszek, poinformował o autopoprawce (treść jak w załączniku).
Pozostałe informacje zgodne z treścią załącznika.
 
Opinia Komisji Kultury- pozytywna
 
Przewodniczący St. Szwabski poinformował o proteście p. M. Sokołowskiej związanym z projektowaną nazwą, deprecjonującym osobę Pani Ireny Kwiatkowskiej.
- Pani Irena Kwiatkowska była żołnierzem AK, uczestnikiem podziemnego życia państwa polskiego, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Jest to osoba, która na pewno nie zasłużyła sobie na poddawanie w wątpliwość jej zasług.
 
UCHWAŁA NR XXII/473/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy ulicy – Promenada Ireny Kwiatkowskiej – została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.31
Projekt przedstawił – zgodnie z treścią załącznika – radny Kamil Góral.
Autopoprawka: w podstawie prawnej zmiana art. 229 pkt 4 na art. 229 pkt 3 kpa.
- Komisja Gospodarki Komunalnej opiniowała przedmiotowy projekt. Członkowie komisji nie zgodzili się co do meritum zarzutu. Z autorem skargi prowadzona była korespondencja. Skarga dotyczy braku ulg czy zniżek dla emerytów w cenach biletów na Tramwaj wodny oraz braku możliwości zakupu biletów w gdyńskiej kasie, na trasę między Helem a Gdańskiem i Sopotem. Bilet i tak ma połowę wartości (połowa jest subwencjonowana przez gminy. Gdynia nie może sama w tej sprawie decydować, ponieważ zgodę musieliby też wyrazić pozostali udziałowcy.
Wobec powyższego skargę uznano za bezzasadną.
 
Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/474/12 RADY MIASTA GDYNI  w  sprawie skargi p. xx została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 4.32
W imieniu grupy radnych, autorów projektu wystąpił radny B. Krzyżankowski: - Statut Gdyni w paragrafie 24 punkcie 1. mówi, że do komisji stałych radni zgłaszają się wg swojego uznania. W tym samym paragrafie, w punkcie 3. jest napisane, że komisja może liczyć maksymalnie 8. członków – gdyńska Komisja Rewizyjna liczy ich 6. Każdy radny ma prawo, a nawet obowiązek, jak najlepiej służyć swoim wyborcom. Podczas spotkań z wyborcami wielokrotnie byłem adresatem sugestii, że powinienem wejść w skład Komisji Rewizyjnej. O mojej decyzji zdecydowało ostatnie spotkanie z kupcami, podczas którego mówiono w sposób niedwuznaczny o pewnych nieprawidłowościach mających miejsce między spółką
Gdyńskie Hale Targowe a Miastem, które ciągną ze sobą 1 mln. zł. długu i które wynikają z  parasola ochronnego związanego z powiązaniami rodzinnymi między politykami „Samorządności” a Prezesem tej spółki. Jest chęć, jest możliwość i wydaje się, że nie ma o czym dyskutować. Identyczny projekt już raz został odrzucony. Moje doświadczenie z przedstawiania projektu na posiedzeniu Komisji Samorządności mówi mi, że ta sytuacja może się powtórzyć, bo projekt zaopiniowano negatywnie. Nie padły żadne racjonalne argumenty, można się więc tylko domyślać co do przyczyn. Bardzo trudno dyskutować, jeśli się nie zna tych argumentów, ja jednak spróbuję Państwa przekonać.
 Bezpośrednie wybory dały Prezydentowi bardzo dużą władzę. Jest on jedynym dysponentem gdyńskiej kasy. Mieszkańcy mogą sprawować kontrolę nad sposobem wydawania pieniędzy za pośrednictwem swoich przedstawicieli, czyli nas, radnych. To na nas ciąży obowiązek dopilnowania, aby te pieniądze wydawano racjonalnie, żeby nie było żadnych nieprawidłowości. Rada Miasta powołuje Komisję Rewizyjną, aby tę funkcję kontrolną pełniła. W dojrzałych demokracjach jest niemal regułą, że przewodniczącym komisji rewizyjnej zostaje członek opozycji. Ma to też wymiar symboliczny, bo jest to komunikat, że „możecie nas kontrolować, bo nie mamy niczego do ukrycia”. Gdyńska praktyka jest zupełnie inna. Przepisy otwierają też inną drogę – na pisemny wniosek 2. radnych, członków komisji rewizyjnej, może być coś przeforsowane, ale w skład gdyńskiej komisji rewizyjnej wchodzi tylko jeden radny opozycji. Wnoszę o rozszerzenie składu komisji rewizyjnej o jeszcze jednego radnego opozycji. Inaczej sposób potraktowania wniosku jednego radnego opozycji będzie zależał od dobrej woli przewodniczącego tej komisji. Skoro jesteście Państwo przekonani, że sprawy w Gdyni mają się dobrze, to nie brońcie opozycji dostępu do komisji rewizyjnej. Taka postawa przyda władzy jeszcze więcej splendoru i udowodni, że wszystko toczy się prawidłowo. Nieprzekonani przekonają się. Inaczej można będzie sądzić, że bronicie dostępu do tej komisji ze względu na partykularne interesy. Jest jeszcze jedna możliwość – że chcecie pokazać, kto ma władzę i kto jest silniejszy. Może chcecie pokazać tej części wyborców, którzy mieli czelność myśleć inaczej i wybierać inaczej, że ich przedstawiciele zawsze będą stawiani do kąta i ich wnioski zawsze będą odrzucane. Jeśli tak, to sprzeniewierzacie się ideom solidarności. W imię czego? Że na każdy argument można odpowiedzieć argumentem siły? Gdynia to jest już takie miejsce, gdzie słowo „samorządność” zaczyna się kojarzyć tylko z nazwą ugrupowania, które sprawuje władzę od wielu lat. Jest już pora, aby temu słowu przywrócić jego pierwotne znaczenie, by to, co było w maju precedensem, nie powtórzyło się dzisiaj, a potem nie stało się regułą. Na koniec może być tak, że stworzy się dwie komisje dla radnych opozycji. Jedna będzie się nazywała „niczego się nie dowiesz”, a druga „niczego wam nie pozwolimy zrobić”.
 
Opinia Komisji Samorządności- negatywna
 
DEBATA:
M.Wołek- wypowiedź Pana Bogdana rozdzieliłbym na dwa elementy – sam projekt i uzasadnienie, które jest mieszanką różnych sugestii, domysłów, insynuacji. Nie wiem, czy to już początek kampanii, ale ja bym szukał porozumienia  i nie rysowałbym tak czarnego obrazu upadku samorządności w Gdyni. Nazwa jest dobra, ale to nie wszystko. Za nią stoją działania i ludzie i myślę, że dlatego do tej pory mieszkańcy Gdyni powierzali nam mandaty. Przypomnę, że w ostatnich wyborach „Samorządność” zdobyła 21 mandatów i myślę, że skład komisji jest w miarę proporcjonalnym odzwierciedleniem układu sił. Nie jest też tak, że opozycja nie posiada nikogo w komisji rewizyjnej i nie jest też tak, że posiedzenia tej komisji są zamknięte. Kiedyś tak było (w 91 roku). Obecnie każdy może przyjść na posiedzenie komisji. Nie jest też tak, że wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami i niczego nie można się dowiedzieć. Trudno zgodzić się z tym uzasadnieniem. Kładę to na karb emocji. Myślę, że radnych nie trzeba straszyć apokaliptyczną wizją rezerwatu komisji dla opozycji, bo chyba do tego zmierzała Twoja ostatnia konkluzja.
 
M. Horała- systemy polityczne kształtowane są przez dwa czynniki. Jest to aspekt formalno – prawny oraz zwyczaje czy standardy. Znamy przykłady bardzo opresyjnych państw, które formalnie posiadały demokratyczne konstrukcje, ale praktyka powodowała, że były jakie były. W tej sprawie aspekt formalno – prawny jest jasny. A jakie są standardy? Standardy, zwyczaje przyjęte w polskich samorządach i sejmie sprawiają, że opcja, która ma większość, dzieli się funkcjami chociażby po to, żeby wykazać szacunek dla wyborców, którzy poparli mniejszość, czy też z braku arogancji, który pozwala pamiętać, że nie jest się królem dziedzicznym, tylko że pełni się swoją funkcję z wyboru i woli mieszkańców, a ta zawsze może się zmienić, więc – nie czyń bliźniemu, co tobie z czasem byłoby niemiłe. Kiedyś władzę może sprawować opozycja. Ten standard w Gdyni został obniżony, czy złamany. Innym obyczajem jest to, że funkcje przewodniczących  komisji rewizyjnych powierza się opozycji . Ten standard w Gdyni został także obniżony. Członkostwo radnych opozycji w komisji rewizyjnej zostało zablokowane. Zawsze mówiłem, że „Samorządność” to jest taka sama partia jak inne, tyle że lokalna. Wiele osób się ze mną nie zgadzało, mówiono, że jest czymś innym i tu byłbym w stanie przyznać teraz rację, że rzeczywiście jest czymś innym, ale nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak widać pewne zwyczaje wypracowane przez te straszne partie sprawiające, że jednak umieją podzielić się władzą, w Gdyni nie są przestrzegane. Wiem, że jest to przykre dla tych kolegów i koleżanek, w których dobre intencje głęboko wierzę i dlatego bardzo proszę, abyście Państwo udowodnili, że się mylę i żebyście zagłosowali za projektem. Będę naprawdę zadowolony, jeśli okaże się, że w tym przypadku myliłem się.
 
J. Zielińska- nie zdarzyło się jeszcze, żeby projekt prezentowany był przez osobę, której on dotyczy. Nie ma takiego zakazu, ale są standardy. Mówiono o braku racjonalnych powodów. Racjonalne powody są . Jest to matematyka – 6. radnych komisji rewizyjnej na 28 członków rady. Pięciu radnych PO daje 1 i 1/14. Jeśli zwiększymy skład komisji do 7. członków, to nasze x wyniesie 1,25, czyli że trzeba by dobrać ¼ osoby z PO. Nie lubimy krwi, dlatego teraz nie podejmiemy tej uchwały. Padły takie określenia jak „wyborcy mieli czelność”, pojawiła się sugestia, że jesteśmy w coś „umoczeni”. Nie, proszę Państwa. Jest czysta relacja – matematycznie przypada Państwu jeden mandat. Ta matematyka jednak by się zachwiała, gdyby radni PiS podjęli na początku kadencji duże zobowiązanie i wyrazili wolę bycia w komisji rewizyjnej. Na propozycję, żeby jeden członek PiS wstąpił do komisji rewizyjnej, Panowie stwierdzili, że nie. Podejrzewam, że przerosła Was ilość pracy w tej komisji.
 
Łukasz Cichowski- standardy: mówienie, że nie jest standardem, gdy osoba zainteresowana prezentuje projekt, a jest standardem jeśli nie dopuszczamy do komisji 2. członków  opozycji jest trochę dziwne.
Odnośnie trudnego dla mnie wzoru, który Pani Wiceprzewodnicząca przedstawiła, to bardzo bym prosił o przedstawienie tego na piśmie.
 
J. Zielińska- 6. klasa!
 
Ł. Cichowski- tak to Pani przedstawiła, że jednak proszę na piśmie. W komisji gospodarki komunalnej zasiada np. 3. radnych opozycji i 5. z „Samorządności” i tu wzór wyglądałby inaczej.
Co do wypowiedzi radnego Wołka to przywołam słowa piosenki zespołu „Łzy”: „z szeroko zamkniętymi oczami”. Parafrazując – zapraszacie Państwo radnych opozycji do komisji „z szeroko zamkniętymi drzwiami”. Różnica między byciem na posiedzeniu komisji a byciem jej stałym członkiem jest chyba oczywista.  Intencje nie są do końca zrozumiałe. Zobrazuję to przykładem: jestem zaproszony na wesele i posadzono mnie przy osobnym stoliku, gdzieś w kącie. Niby muzyka ta sama, ale czuję się nieswojo. Moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie decyzja polityczna i pokaz siły, ale na zasadzie silny mąż ujarzmiony przez żonę – niby ma mięśnie, ale silnym człowiekiem nie jest. Powiem tak: nie lękajcie się, prawda Was wyzwoli.
Część z Państwa zdążyłem lepiej poznać i nie chce mi się wierzyć, że każdy z Was z wewnętrznego przekonania będzie głosował przeciw tej uchwale. Rozumiem, że obowiązuje dyscyplina partyjna, ale gdybym ja miał głosować, że np. radna Szadziul ma nie pracować w tej komisji, to czułbym się z tym źle – byłbym zażenowany i byłoby mi wstyd. Chciałbym tylko zapytać, czy nie będzie Wam wstyd głosować przeciw temu projektowi?
 
M. Wołek- drogi Łukaszu, praca w komisji to nie wesele. Dwa lata to dość czasu, żeby się co do tego zorientować.
 
M. Horała- nawiązując do słów Pani Wiceprzewodniczącej, jedni radni mogą pracować, a drudzy muszą i jeśli mają inny pomysł na realizowanie swojego mandatu, to jest już źle. Jak zauważyła Pani Wiceprzewodnicząca jest nas 2. radnych i padło stwierdzenie, że być może baliśmy się pracy. Jestem w stanie przygotować raport i porównać mierzalne aspekty pracy radnych. Akurat prowadzę tego rodzaju statystyki, więc naprawdę z miłą chęcią … Sugerowanie czegoś takiego akurat nam jest działaniem na zasadzie „nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobi?”. Koniec końców przegłosujecie jak będziecie chcieli, natomiast pewien niesmak pozostanie.
 
P. Brutel- w odpowiedzi na wypowiedź Pana Cichowskiego: mnie osobiście byłoby bardzo przykro, gdyby kolega Krzyżankowski został dzisiaj wybrany, a Ty (radny Cichowski) z tego samego powodu wybrany nie zostałeś, bo bardzo Cię cenię.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny St. Borski- ja też miałbym wątpliwości jak głosować, gdyby chodziło tylko o wstyd. Kiedy zaplanowaliśmy posiedzenie komisji w sprawie absolutorium, osobiście wysłałem do radnego Cichowskiego zaproszenie na to posiedzenie i otrzymałem pisemną odpowiedź „dziękuję, nie skorzystam”.
 
Ł. Cichowski- dlaczego więc w poprzednim głosowaniu koledzy głosowali tak, a nie inaczej (w odpowiedzi na wypowiedź r. Brutela)? Jeśli ktoś zamyka przede mną drzwi w sposób jednoznaczny, to ja się nie pcham tam, gdzie mnie nie chcą. To chyba jest oczywiste.
 
St. Borski- jeśli Państwo zarzucacie, że próbujemy coś ukryć, to żeby w jakiś sposób Państwa zapewnić, że coś takiego nie ma miejsca, zwracam uwagę, że w komisji pracuje Przewodniczący klubu PO. Osobiście mogę też ponowić zaproszenie Pana Cichowskiego, ponieważ chciał pracować w komisji. Poprzednie zaproszenie było próbą, czy rzeczywiście chce pracować. Wydaje mi się, że nie. Zapraszam wszystkich Państwa, także radnego Krzyżankowskiego, na nasze posiedzenia, które są jawne.
 
B. Krzyżankowski- zwracam tylko uwagę na jedną rzecz: mówiłem, że w takim stanie rzeczy jaki ma miejsce dzisiaj, opozycja jest uzależniona od dobrej woli Przewodniczącego komisji, czy zechce w danej sprawie zwołać posiedzenie. Jest druga możliwość, czyli zwołanie komisji na pisemny wniosek 2. radnych, ale tych 2. radnych opozycji nie ma i stąd różnica między pracą w komisji a formalną do niej przynależnością.
 
Projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni nie został przyjęty: 7/17/0
 
Ad 4.33
Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił radny P. Brutel.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR XXII/475/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zaliczenia ul. Słonecznej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za
 
Ad 4.34
Projekt (p. zał.) przedstawił r. P. Brutel.
 
Opinia komisji j.w.
 
UCHWAŁA NR XXII/476/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaliczenia ul. Łużyckiej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za
 
Ad 5.
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury, przedstawione przez radną Maję Wagner, stanowi załącznik.
 
Ad 6.
Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Oksywie, przedstawione przez jej Przewodniczącego, pana Krzysztofa Dżus, stanowi załącznik.
 
Ad 7.
Sprawozdanie z pracy Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawione przez p. Tomasza Drozdzińskiego, stanowi załącznik.
 
Ad 8.
St. Szwabski- sprawozdanie z prac Związku Komunalnego za minione pierwsze półrocze będzie dostępne na stronie internetowej KZG oraz w formie pisemnej u mnie w biurze.  Zgromadzenie Związku odbędzie się 24 września i w jego wyniku nastąpi korekta budżetu związku. Poza normalną działalnością Związek uczestniczy w tworzeniu nowych dokumentów związanych z wdrożeniem nowego modelu gospodarki odpadami. Staramy się, aby dokumenty przyjmowane przez poszczególne gminy były ze sobą skoordynowane, a przynajmniej nie sprzeczne, co wynika z tego, iż wszystkie gminy będą korzystały z tego samego zakładu utylizacji, czyli EKO DOLINY, który przyjął standardy wypracowane przez związek. Wymaga to pracy negocjacyjnej, uczestnictwa w pracach zwłaszcza mniejszych gmin, a także ciągłych konsultacji na poziomie odpowiednich komórek KZG.
 
Ad 9.
Złożone do Prezydium interpelacje radnych Ł. Cichowskiego i T. Szemiota opublikowane są na stronie: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html
 
Ad 10.
Przewodniczący St. Szwabski przekazał informacje dotyczące następujących kwestii:
- zmiany terminu sesji październikowej – zamiast 4., 5-ta środka miesiąca (31 października);
- zaproszenia do Muzeum Miasta Gdyni na otwarcie wystawy współorganizowanej przez niemiecką grupę badawczą uczonych historyków, która podjęła się zadania odkłamania kart historii dotyczących wypędzeń z Gdyni
 
Radna D. Reszczyńska zaprosiła wszystkich zainteresowanych na wrześniowe posiedzenie Komisji Zdrowia poświęcone omówieniu raportu z realizacji gminnego programu działań przeciwalkoholowych.
 
Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o uroczystościach związanych z obchodami 32. rocznicy podpisania porozumień społecznych oraz 30. rocznicy utworzenia „Solidarności Walczącej” - oddziału trójmiejskiego.
 
Radny M. Horała poinformował o inicjatywie radnych PiS związanej z projektem w sprawie podatku „śmieciowego”, zgodnie z którym mieszkańcy sami zdecydowaliby o wysokości podatku w drodze referendum.
Radny zaprosił zainteresowanych do uczestnictwa w pracach nad projektem.
 
Ad 11.
B. Krzyżankowski- w związku z  tym, co dzisiaj powiedział Pan Guć, wnioskuję o powołanie grupy radnych, która zajmie się problemem uporządkowania przepisów dotyczących psów. Proszę, aby to zrobiono jak najszybciej. Z myślą o tym zrezygnowałem z dzisiaj zgłoszonej poprawki. Nie chciałbym, aby ktoś bardzo ortodoksyjnie podchodzący do tego problemu, ubierał swojego malucha w kaganiec.
Radny złożył wniosek na ręce Przewodniczącego Prezydium.
 
Ad 12.
Termin kolejnej sesji RMG: 26 września b.r.; godz. 12
 
Ad 13.
Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.
 
Na podstawie stenogramu opracowała:
insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2012
Data udostępnienia informacji: 16.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 13:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.05.2018 11:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.08.2012 10:18 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.08.2012 12:15 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.08.2012 11:28 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.08.2012 10:00 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.08.2012 08:40 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.08.2012 12:50 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.08.2012 12:06 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.08.2012 09:50 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska