XXI Sesja Rady Miasta z dn. 27 czerwca 2012 r.

PORZĄDEK OBRADXXI SESJI RADY MIASTA GDYNI 27 czerwca 2012 rokuGODZ. 12.00, s. 105 UM
 
1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta,
4.                           Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,

5.                           Projekty uchwał w sprawach:

  5.1   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, zobacz projekt, zobacz uzasadnienie

5.2   przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2011 (tekst sprawozdania przekazano na płytach CD), zobacz projekt, zobacz załącznik

5.3   udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011, zobacz projekt, zobacz uzasadnienie

5.4   zmieniający uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012, zobacz projekt

5.5   zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024, zobacz projekt, zobacz załącznik

5.6   określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2013, zobacz projekt

5.7   przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. Good governance and cooperation – response to common challenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca – odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, zobacz projekt

5.8   przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do unijnego programu „Europa dla Obywateli”, zobacz projekt, zobacz uzasadnienie

5.9   przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni, zobacz projekt

5.10                       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, zobacz projekt, zobacz załącznik

5.11                       ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt

5.12                       trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnych (projekt złożony przez Prezydenta), zobacz projekt

5.13                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Druskiennickiej, zobacz projekt

5.14                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Słowackiego, zobacz projekt

5.15                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Górniczej zobacz projekt

5.16                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Węglowej, zobacz projekt

5.17                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Warszawskiej, zobacz projekt

5.18                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska, zobacz projekt

5.19                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Łowickiej, zobacz projekt

5.20                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości nr 1122/4 km 53 obręb Gdynia położonej w pasie ulicy Dworcowej, zobacz projekt

5.21                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej nr GD1Y/00075328/9 położonych przy ulicy Puckiej, zobacz projekt

5.22                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 91, zobacz projekt

5.23                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działek drogowych w pasie ulicy Tadeusza Wendy, zobacz projekt

5.24                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00107672/9 położonej przy ul. Węglowej 14, zobacz projekt

5.25                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni u zbiegu ulic Puckiej oraz Złotej, zobacz projekt

5.26                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Witolda 27, zobacz projekt

5.27                       wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego, zobacz projekt

5.28                       zmiany Uchwały nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Gdyni, zobacz projekt

5.29                       zmiany Uchwały nr III/35/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni, zobacz projekt

5.30                       zmiany Uchwały nr IV/83/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 w Gdyni, zobacz projekt

5.31                       zmiany Uchwały nr XLV/1085/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 w Gdyni, zobacz projekt

5.32                       zmiany Uchwały nr XLIV/1058/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 w Gdyni, zobacz projekt

5.33                       zmiany Uchwały nr XLIV/1057/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Gdyni, zobacz projekt

5.34                       nadania Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni, zobacz projekt, zobacz załącznik,

5.35                       nadania Statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni, zobacz projekt, zobacz załącznik

5.36                       zmiany Uchwały nr XVI/304/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku, zobacz projekt

5.37                       nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. Ketlinga), zobacz projekt, zobacz załącznik

5.38                       nadania nazwy placowi w Gdyni (plac ks. Franciszka Blachnickiego), zobacz projekt, zobacz załącznik

5.39                       zmiany Uchwały Nr XVIII/356/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni, zobacz projekt

5.40                       nadania nazw nowym ulicom w Gdyni, zobacz projekt, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2

5.41                       trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (projekt złożony przez klub radnych PO), zobacz projekt, zobacz załącznik

 6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Pogórze,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.  


Aneks do porządku obrad
XXI sesji Rady Miasta Gdyni
27 czerwca 2012 r.

    Projekty uchwał w sprawach:  

1.     przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej, zobacz projekt, zobacz załącznik
2.     przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni, zobacz projekt; zobacz załącznik
3.     wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanej kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonej przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40, zobacz projekt
4.     nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, zobacz projekt,
5.     nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, zobacz projekt,
6.     nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni, zobacz projekt
7.     ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, zobacz projekt

PROTOKÓŁ NR 21/12XXI SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 27 czerwca 2012 r. Porządek obrad:1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta,4.                           Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,5.                           Projekty uchwał w sprawach: 5.1  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,5.2  przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2011 (tekst sprawozdania przekazano na płytach CD),5.3  udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2011,5.4  zmieniający uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012,5.5  zmieniający Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024,5.6  określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2013;5.7  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. Good governance and cooperation – response to common challenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca – odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013,5.8  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do unijnego programu „Europa dla Obywateli;5.9  przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,5.10                     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,5.11                     ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdyni,5.12                     trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnych (projekt złożony przez Prezydenta),5.13                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Druskiennickiej,5.14                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Słowackiego,5.15                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Górniczej,5.16                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Węglowej,5.17                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Warszawskiej,5.18                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska,5.19                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Łowickiej,5.20                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości nr 1122/4 km 53 obręb Gdynia położonej w pasie ulicy Dworcowej,5.21                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej nr GD1Y/00075328/9 położonych przy ulicy Puckiej,5.22                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 91,5.23                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działek drogowych w pasie ulicy Tadeusza Wendy,5.24                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00107672/9 położonej przy ul. Węglowej 14,5.25                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni u zbiegu ulic Puckiej oraz Złotej5.26                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Witolda 27,5.27                     wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego,5.28                     zmiany Uchwały nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Gdyni,5.29                     zmiany Uchwały nr III/35/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni,5.30                     zmiany Uchwały nr IV/83/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 w Gdyni,5.31                     zmiany Uchwały nr XLV/1085/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 w Gdyni,5.32                     zmiany Uchwały nr XLIV/1058/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 w Gdyni,5.33                     zmiany Uchwały nr XLIV/1057/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Gdyni,5.34                     nadania Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni,5.35                     nadania Statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni,5.36                     zmiany Uchwały Nr XVI/304/12 w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 r.;5.37                     nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. Ketlinga),5.38                     nadania nazwy placowi w Gdyni (plac ks. Franciszka Blachnickiego),5.39                     zmiany Uchwały Nr XVIII/356/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni5.40                     nadania nazw nowym ulicom w Gdyni5.41                     przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej,5.42                     przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni,5.43                     wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanej kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonej przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40,5.44                     nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni,5.45                     nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni,5.46                     nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni,5.47                     ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.  6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Pogórze,7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,8.                           Interpelacje.9.                           Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.   Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne nazwy komisji- patrz załączony materiał  zawierający opinie poszczególnych komisji. Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.  Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, radny Stanisław Szwabski.

 Ad 2.

Radny Marcin Horała zgłosił następujące wnioski do przedłożonego porządku obrad:

- przesunięcie punktu 5.41 (tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych – projekt złożony przez radnych PO) w miejsce po punkcie 5.12 (tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych – projekt złożony przez Prezydenta). Oba projekty dotyczą tej samej materii.

Radny zaproponował nadanie przesuniętemu punktowi numeru 5.12 a.

- przesunięcie punktu 3. aneksu do porządku (wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu /…/nieruchomości /…/ zabudowanej kompleksem Miejskich Hal Targowych…) w miejsce następujące po punkcie 5.12 a – jako 5.12 b – jest to bardzo istotny projekt i dobrze byłoby rozpatrzyć go wcześniej niż zaplanowano;

- w punkcie 5.12.c umieszczenie rezolucji stanowiącej poparcie komitetu organizacji marszu w obronie wolności słowa

Odnośnie ostatniego wniosku radny M. Horała stwierdził: - Uważam, że sprawa jest na tyle ważna (świadczy o tym obecność tysięcy gdynian), że powinna być przedmiotem obrad. Komitet zwraca się do rady o poparcie apelu. Apeluję do tych osób, które nie popierają takich postulatów, żeby wyraziły zgodę i aby tym samym mieszkańcy mogli poznać nasze stanowisko.

Treść apelu stanowi załącznik.  

Wniosek o przeniesienie punktu 5.41 w miejsce punktu 5.12 a nie został przyjęty: 6/20/1.

 

Wniosek o przeniesienie punktu 3. aneksu do porządku obrad w miejsce punktu 5.12 b nie został przyjęty: 7/20/0.

 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji został przyjęty: 11/9/6.Projektowi rezolucji nadano numer 5.42. Porządek obrad, zmodyfikowany w wyniku przyjęcia powyższego wniosku, został przyjęty jednogłośnie: 27 gł. za Ad 3. Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół XX sesji za przyjęty.  Ad 4.

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej (pełna treść jak w załączniku) przedstawił jej przewodniczący, radny Stanisław Borski: - Komisja w ostatnim okresie pracowała średnio raz na kwartał. Odbyły się posiedzenia tematyczne z udziałem Wiceprezydenta M. Stępy i naczelnika wydziału inwestycji, p. Teresy Horiszny. Zmiany budżetowe dotyczące inwestycji omawiano z udziałem Skarbnika Miasta Gdyni, p. Krzysztofa Szałuckiego.

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz z dokumentacją otrzymaną z RIO, opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2011, sporządzonymi na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni, informacją o stanie majątku jednostek samorządu terytorialnego  - te dokumenty były przedmiotem prac komisji w czasie ostatnich posiedzeń.

Wniosek komisji został przekazany RIO, o czym szerzej poinformuję w punkcie 5.3.

Bardzo dziękuję za pracę wszystkim członkom komisji.

 Ad 5.1.

Skarbnik Miasta Gdyni K. Szałucki- uprzejmie proszę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Krótki komentarz: w części związanej ze sprawozdaniem finansowym Wysoka Rada miała możliwość zapoznania się z bilansem z wykonania budżetu Miasta Gdyni, z łącznym bilansem jednostek samorządowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, łącznym rachunkiem zysków i strat, które generowały te jednostki oraz z łącznym zestawieniem zmian funduszy jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych. Wszystkie te dokumenty zostały przedłożone w sposób zgodny z ustawą o finansach publicznych i rachunkowości.

W skład sprawozdania z wykonania budżetu wchodzą 2 dokumenty – samo sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o stanie  majątku komunalnego Gdyni. Zwracam uwagę, że gmina wykonała budżet w wysokości 1 223 322 606 zł. na co złożyły się strukturalne dochody, przychody, wydatki oraz rozchody. Jeśli chodzi o stan mienia komunalnego Miasto posiada mienie o wartości 4 128 000 000 zł. i w ciągu 2011 roku zwiększyły się te zasoby o 17 mln. zł. Przyczyny tego zostały przedstawione na posiedzeniach komisji.

Zwracam uwagę, że opinia RIO w zakresie złożonego sprawozdania z wykonania budżetu jest jednoznacznie pozytywna.

Proszę o przyjęcie całości zestawionych dokumentów.

 Opinie wszystkich komisji RMG– pozytywne DEBATA: 

W imieniu klubu PO wystąpił radny Tadeusz Szemiot: - Klub radnych PO dokonując analizy wykonania budżetu w pierwszej kolejności sięgnął po dokument, który dostarczono na etapie tworzenia tegoż budżetu. W obszarze dochodów zaobserwowaliśmy dobrą sytuację (wykonanie w 98 % w stosunku do stanu wyjściowego) – planowanie okazało się bardzo trafne.

Przyglądając się strukturze budżetu widzimy, że dochody majątkowe „ciągną” tę statystykę w dół, przede wszystkim w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. To samo dotyczy środków europejskich (planowano realizację na poziomie ponad 60,5 mln., a zrealizowano ponad 39 milionów). Tak powstała luka w dochodach została pokryta zwiększeniem dochodów bieżących (więcej o 40 mln. zl.) i tu podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej była jednym z tych elementów, które wpłynęły na taki stan rzeczy. Zdecydowały też o tym dochody z rachunków bankowych, czy zwiększone dochody z Gdyńskiego Centrum Innowacji.

Stronę dochodową należy więc ocenić dobrze, ale zwracając uwagę, że nie udało się zrealizować dochodów majątkowych na zaplanowanym poziomie i na to należy zwrócić większą uwagę w kolejnych latach.

W obszarze wydatków udało się wykonać mniej niż planowano. Kiedy jednak spojrzymy dokładniej na strukturę wydatków widzimy, że obniżeniu uległy niestety wydatki majątkowe (65 % planu wyjściowego). Trochę mniejsze niż zaplanowano były wydatki bieżące i tu warto przypomnieć, że w latach 2008 i 2009 mieliśmy tendencję rosnącą.

Ocena odnosząca się do wydatków nie jest już tak pozytywna jak w przypadku realizacji dochodów. Rozumiemy znaczenie czynników obiektywnych, ale oczekujemy, że nastąpi nawrót do poziomów osiąganych w przeszłości, a więc realizacji wydatków majątkowych w 25 % i wydatków bieżących w 75 %.

Oceniając cały budżet klub PO zdecydował, po przeprowadzonej analizie (także poczynionej w ramach prac poszczególnych komisji), wstrzymać się od głosu.

 

W imieniu radnych PiS wystąpił radny Marcin Horała: - Zasadniczo muszę się zgodzić z moim przedmówcą co do oceny mocnych i słabych stron wykonania budżetu. Podtrzymujemy nasze stanowisko, które określiliśmy przy uchwalaniu budżetu. Generalnie można ocenić dobrze wykonanie budżetu, dlatego zdecydowaliśmy się na poparcie absolutorium i sprawozdania z wykonania budżetu, aczkolwiek zaznaczając, że widzimy minusy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku minusów będzie zdecydowanie  mniej, chociażby w zakresie dochodów i wydatków majątkowych.

 

W imieniu klubu „Samorządność” wystąpił radny Marcin Wołek: - Bardzo dobrze się dzieje, że coraz więcej uwagi poświęcamy stronie dochodowej budżetu, bo już jesteśmy w kleszczach  nowych regulacji – myślę o ustawie o finansach publicznych, która ogranicza możliwości realizacji zadań nie tylko tych narzuconych z zewnątrz, ale i takich, które samorząd lokalny uważa za prorozwojowe dla lokalnej społeczności.

 Dochody Miasta przekroczyły  1 mld. zł. Wykonanie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 97 %, co szczególnie zasługuje na uwagę z racji tego, że jak zwykle wysoki jest udział dochodów własnych. Niższe wykonanie udziału w podatku od osób prawnych ma mniejsze znaczenie, ponieważ na poziomie powiatów grodzkich udział w podatku CIT ma niewielkie znaczenie, natomiast tym, co uważam za bardzo pozytywne, są wciąż wysokie dochody z tytułu PIT. Tak naprawdę ten poziom od 2008 roku ustabilizował się i widać, że pomimo różnych zawirowań w koniunkturze  gospodarczej, utrzymuje się wciąż na dobrym poziomie. Każde 50 gr. z 1 złotówki z PIT zostaje w mieście.

Strona wydatkowa to przede wszystkim wydatki bieżące. Wydatki majątkowe sięgnęły 16 % ogółu wydatków co znaczy, że przeznaczyliśmy na to ok. 175 mln. zł. Rzeczywiście, to mniej niż zaplanowaliśmy,  ale pamiętajmy o 2. przyczynach – długim okresie przygotowywania procesów inwestycyjnych oraz niższym wartościowo wykonaniu inwestycji niż zakładano w kosztorysach i tutaj trudno się smucić, choć z taką sytuacją wiążą się też niebezpieczeństwa. Ogółem wydatki przekroczyły 1 100 000 000 zł. Warto przypomnieć sobie początki, kiedy budżet Miasta był o połowę niższy po stronie wydatków.

Z wydatków majątkowych jeden z największych udziałów mają zadania związane z transportem i jak zawsze dominują wydatki związane z edukacją. Na oświatę przeznaczyliśmy ponad 300 mln. zł., czyli ponad 30 % naszego budżetu. Wysoki poziom gdyńskiej oświaty  potwierdza zasadność tych wydatków. Jest to inwestycja w przyszłość.

Wiele lat temu głosowałem nad powołaniem Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego i chyba nikt wtedy nie przeczuwał, może poza Wiceprezydentem Guciem, że park rozwinie się do takich rozmiarów i że na wielu zagranicznych konferencjach park Gdyni będzie wskazywany jako bardzo ciekawy przykład wspierania i kształtowania lokalnej gospodarki.

Poza budżetem jest wiele podmiotów i spółek komunalnych, które samodzielnie realizują różne przedsięwzięcia rozwojowe, m.in. w transporcie. Trudno nie zauważyć postępującej modernizacji komunikacji miejskiej, w tym sieci trolejbusowej. Tu warto dostrzec, że możemy się już zastanawiać, które miasto jest stolicą komunikacji trolejbusowej. Czy jest nią jeszcze Salzburg, czy już jest nią Gdynia. Nasze postępy w tej dziedzinie są uważnie obserwowane w miastach takich państw jak Austria, Niemcy czy Szwecja. Tak więc nie tylko działalność Miasta, ale i spółek komunalnych cechuje silna orientacja prorozwojowa.

Wzrost wydatków bieżących jest faktem, ale są też nowe zadania narzucane samorządom, jak choćby w kwestiach śmieciowych, które nie znajdują się w obecnym wymiarze etatowym, a więc konieczny będzie wzrost zatrudnienia, a więc i być może wzrost wydatków bieżących.

W imieniu klubu „Samorządność” rekomenduję przyjęcie sprawozdań.

 

K. Szałucki- dziękuję radzie za tak głęboki i krytyczny sposób analizowania dokumentów.

Odnosząc się do jednego ze stwierdzeń r. T. Szemiota p. Szałucki stwierdził: - Dla Gdyni wzorcową strukturą wydatków majątkowych i bieżących jest relacja 25 % do 75 % i to się zaczyna nam trochę odchylać w stronę wydatków bieżących, ale jest to ogólnopolski trend. Sprawa dochodów majątkowych: to co jest wpisywane do budżetu jest kwestią naszej dyspozycji, natomiast to, co jest w stanie kupić rynek jest kwestią koniunktury i stąd biorą się korekty. Oczywiście słabą stroną budżetu jest to, że z innych pozycji się wychodzi, a na innych kończy, ale jest to obiektywny proces.

Drugą sprawą są wydatki inwestycyjne. To, że nie można osiągnąć wysokiej sprawności w dochodzeniu do prawdy w zakresie ich realizacji, to nie tylko to, o czym mówili radny Szemiot i radny Wołek. Do budżetu trzeba wpisać wartość zadań inwestycyjnych w całości, których okres realizacji to często 2, 3 lata. Cała kwota musi być, aczkolwiek cały rzeczywisty wydatek pojawia się w 2. czy 3. roku realizacji.

 UCHWAŁA NR XXI/397/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok została podjęta: 22/0/5 Ad 5.2.

Skarbnik K. Szałucki poprosił o przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta: - Zestawiliśmy wszystkie zadania, przedsięwzięcia i projekty realizowane w 2011 roku. Nie ma wątpliwości, że stopień sprawności w ich realizacji osiągnął najwyższą skalę. Nie było takich zadań, do których nie przystąpiono od strony realizacyjnej. Pragnę zwrócić uwagę na złożoność sytuacji w jakiej się znajdujemy. Realizujemy zadania jako gmina, jako powiat i otrzymujemy do realizacji znaczącą liczbę zadań zlecanych przez administrację rządową.

 Opinie wszystkich komisji RMG pozytywne. 

T. Szemiot- radni PO dokonali oceny sprawozdania z działalności Prezydenta i doszli do wniosku, że nasza ocena będzie  pozytywna i że będziemy głosowali za przyjęciem sprawozdania.

 Opinie wszystkich komisji RMG pozytywne. UCHWAŁA NR XXI/398/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2011 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 5.3.

St. Borski- Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 czerwca b.r. zaopiniowała pozytywnie udzielenie absolutorium za miniony okres. Taką opinię przekazaliśmy do RIO i 25 czerwca otrzymaliśmy opinię RIO jednoznacznie potwierdzającą nasz wniosek.

Komisja wnioskuje o udzielenie Prezydentowi absolutorium.

 

Przewodniczący RMG Stanisław Szwabski stwierdził, że uzasadnienie opinii Komisji Rewizyjnej (stanowi załącznik) jest bardzo obszerne i wszyscy radni z przedmiotowym dokumentem zapoznali się.

 Opinie wszystkich komisji pozytywne.  

W imieniu klubu PO radny T. Szemiot poinformował: - Nie dostrzegliśmy powodów, dla których należałoby głosować negatywnie. Będziemy głosować za udzieleniem absolutorium.

 UCHWAŁA NR XXI/399/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2011 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 5.4.

Skarbnik K. Szałucki przedstawił proponowane zmiany do budżetu 2012 zgodnie z treścią załącznika.

 Opinie wszystkich komisji pozytywne.  

M. Horała- z dużą radością witam przeznaczenie dodatkowych środków na utwardzenie ulic technologią yomb. Cieszę się, że pierwotna niechęć w tej kwestii została przełamana. Jest to potrzeba niewspółmiernie duża w stosunku do środków, jakie się na to chce przeznaczyć.

 UCHWAŁA NR XXI/400/12 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 5.5.Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Opinie wszystkich komisji – pozytywne UCHWAŁA NR XXI/401/12 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2024 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.6.

Wiceprezydent Michał Guć- podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli radom dzielnic przystąpić do prac nad budżetami. Odnośnie środków inwestycyjnych rada podjęła już decyzję. Przedmiotem tego projektu jest określenie stawki kawitacyjnej oraz wysokości środków na konkursy. Stawkę staramy się podnosić co roku – obecnie proponujemy 8 zł. Kwota środków na konkursy pozostaje niezmieniona. Są to środki na 4 konkursy. Na 3 konkursy ogłoszone w tej chwili wpłynęły 52 wnioski rad dzielnic i tylko jeden nie spełniał wymogów formalnych. Widać więc, że działania podjęte po ostatnich niepowodzeniach konkursowych rad dzielnic, przyniosły pozytywny skutek.

 

M. Horała- od zeszłego roku bardzo przekonują mnie publiczne wystąpienia wielu przedstawicieli środowisk samorządowych, w tym naszego Miasta, którzy mówią o potrzebie stawiania na działalność lokalną. Rady dzielnic są bliżej mieszkańców niż Rada Miasta. Cieszy formuła konkursowa, natomiast są to jednak ograniczone środki. Ja też wierzę w lokalną samorządność, dlatego będę wnioskował o zwiększenie stawki z 8 zł. na 12 zł. Jest to propozycja poprawki.

Zwracam uwagę, że od pewnego czasu dzieje się tak, że gdy jakiś mieszkaniec zwróci się z jakąś prośbą dotyczącą wykonania czegoś w dzielnicy, to jest on bardzo często odsyłany do rady dzielnicy jako tego organu, który decyduje obecnie o inwestycjach. W odniesieniu do wysokości środków jakimi te rady dysponują jest to nieporozumienie. Uważam, że powinno być więcej środków do dyspozycji rad dzielnic. Mam pomysł, aby co najmniej 5 % wydatków bieżących było rozdysponowywanych przez rady dzielnic i aby rady wskazywały priorytety w obrębie 15 % wydatków bieżących. Obecnie jesteśmy oczywiście kilka rzędów niżej, stąd propozycja poprawki, która ma służyć temu, aby do tego celu dążyć.

 

Ł. Cichowski- klub radnych PO popiera poprawkę zgłoszoną przez radnego Horałę. My również swojego zdania nie zmieniliśmy. Państwo często stosujecie retorykę, że przecież rady dzielnic dostały duże środki na działania inwestycyjne. Są to środki głównie na drogi gminne, a na realizację innych zadań tych środków dalej jest zbyt mało. W projekcie dotyczącym inicjatywy lokalnej, który dzisiaj będziemy rozpatrywać, jest zapis, że rady dzielnic częściowo będą brały na siebie odpowiedzialność finansową za wkład gminy w inicjatywę lokalną. Rady dzielnic nie powstały po to, żeby budować drogi, ale po to, żeby rozwiązywać drobne problemy w swoich dzielnicach.  

 

Poprawka radnego M. Horały dotycząca zwiększenia stawki 8 zł. na 12 zł. nie została przyjęta: 7/20/0

 UCHWAŁA NR XXI/402/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2013 została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.7. 

Skarbnik K. Szałucki wyjaśnił, iż przystąpienie Gdyni do programu wymaga zwiększenia środków do 26 tys. zł.

Reszta informacji jak w załączniku.  UCHWAŁA NR XXI/403/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do projektu pn. Good governance and cooperation – response to common challenges in public finance (dobre zarządzanie i współpraca  odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 5.8.

Prezentująca projekt Wiceprzewodnicząca J. Zielińska poinformowała na wstępie o autopoprawce zmieniającej zapisy w podstawie prawnej (jak w zał.).

Reszta informacji jak w zał.  UCHWAŁA NR XXI/404/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do unijnego programu „Europa dla Obywateli” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.9. Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił p. K. Szałucki.  UCHWAŁA NR XXI/405/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 5.10

Wiceprezydent M. Stępa przypomniał na wstępie prezentacji o podjęciu przez radę w roku 2007 uchwały w sprawie planu dla części dzielnicy Orłowo. Zgodnie z dyspozycją zawartą w planie  przeprowadzony został konkurs architektoniczny. Zwyciężył zespół, który zaproponował utworzenie zjazdu na drogę 37 przy Al. Zwycięstwa.

Plan dopuszczał korektę przebiegu drogi nr 117, ale nie zawierał zapisu o wprowadzeniu dodatkowego zjazdu, a zatem realizacja ustaleń zwycięskiej pracy w tej części, w świetle obowiązującego planu, nie jest możliwa i to jest powodem, dla którego inwestor wystąpił o zmianę planu, a my uważamy tę zmianę za uzasadnioną, bo pogłębione studia nad tym fragmentem zasadność takiego rozwiązania komunikacyjnego potwierdziły.

 Opinie komisji:Komisja Strategii -  pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna DEBATA: 

M. Horała- mamy w Gdyni wiele terenów, które czekają na uchwalenie miejscowych planów i w których dostrzegamy do rozwiązania istotny interes publiczny czy problem urbanistyczny do rozwiązania, ale ze względu na ograniczone możliwości finansowe mamy długoletni plan działania i wielu mieszkańców musi się uzbroić w cierpliwość. Tymczasem jeden podmiot chciałby coś zbudować nie do końca zgodnie z planem. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tak szybko i ochoczo  czynić zadość życzeniu zewnętrznego podmiotu zainteresowanego swoim interesem. Gdyby to był szary Kowalski, a nie inwestor, to czy też wyszlibyśmy mu naprzeciw, gdyby np. chciał zbudować sobie wyższy, niż to plan przewiduje, dom? Jest to moja wątpliwość abstrahując od meritum zmiany, która być może jest uzasadniona. Z tego względu nie mogę głosować „za”.

 

Bogdan Krzyżankowski- wniosek, który złożył inwestor, składa się z 2. części. O jednej z nich mówił Pan Prezydent, ale jest tu jeszcze druga część i bardzo proszę o wyjaśnienie.

 

Wiceprzewodniczący RMG Jerzy Miotke- proszę, aby Pan Wiceprezydent Marek Stępa elementy sprawy od strony technicznej – w którym miejscu miałby powstać ten zjazd?

Uwaga do moich przedmówców: jest to rzeczywisty inwestor, który za niemałe środki kupił teren i wprowadza w to niemałe przedsięwzięcie własne środki. Jeśli prawdą jest to, co mówiliście koledzy na temat niezadowalającego poziomu inwestycji, to nie stwarzajmy problemów tym, którzy chcą inwestować na terenie Miasta.

 

Ireneusz Bekisz- prawo miejscowe w zakresie inwestycji powinno być jak najszybciej załatwiane. Jeśli wejdzie inwestor, który zrealizuje inwestycję i jeśli ma to poprawić funkcjonowanie tego obszaru, to powinniśmy to jak najszybciej uchwalić.

 

Andrzej Bień- wydaje mi się, że sytuacja w tym przypadku jest prosta. Mamy wniosek inwestora, który realizuje już inwestycję i tu Miasto powinno się wykazać dużą elastycznością i życzliwością wobec inwestora. Sugerowanie, że inwestor jest wyjątkowo traktowany, jest niedopuszczalne. Wysiłki inwestora należy wspierać. Są sytuacje wymagające elastycznego działania. Tak właśnie widzę politykę Miasta sprzyjającego inwestorom.

 

W ramach repliki głos zabrał r. M. Horała: - Nie sugeruję, że ten akurat inwestor jest traktowany w sposób szczególny. Nie muszę sugerować rzeczy oczywistych, bo jest to inwestor traktowany w sposób oczywisty. Na jego prośbę faktycznie przystępuje się do zmiany i chociażby przez ten fakt jest szczególnie traktowany abstrahując od tego, że może to być uzasadnione. Tak, oczywiście należy wspierać inwestorów, niemniej inwestor działający na terenie objętym planem powinien się liczyć z tym, co w tym planie jest zapisane. Jest to ryzyko, z którym każdy inwestor powinien się liczyć.

 

M. Stępa- odniosę się najpierw do ostatniej uwagi: oczywiście, inwestor powinien się z tym liczyć, natomiast tu inwestor, zgodnie z dyspozycją planu, ogłosił konkurs, który się cieszył dużym zainteresowaniem w całej Polsce. W wielu pracach pojawił się postulat zmiany obsługi komunikacyjnej. To musiało dawać do myślenia, bo nie możemy się upierać, że zrobiliśmy plan doskonały. Nie tylko zresztą autorzy konkursowych prac, ale i członkowie profesjonalnego jury (nie byłem jego członkiem) zarekomendowali pójście tropem wyznaczonym przez pracę konkursową. Rozważania, czy idziemy na rękę takiemu czy innemu inwestorowi są tu marginalne, bo idziemy też na rękę kilkuset mieszkańcom tego obszaru i tu wyjaśnienia dla Pana Miotke (p. Stępa przedstawił na planie, w jakim miejscu będzie urządzony zjazd).

I jeszcze odniosę się do uwag Pana Horały: podzielam troskę o to, żeby był realizowany plan prac planistycznych. W przypadku tej zmiany mogę powiedzieć, że nie będzie to pracochłonne i w istotny sposób nie wpłynie na harmonogram planu, bo merytorycznie jest już wszystko zrobione i wszystko jest już jasne dzięki wspomnianym pracom konkursowym. Najdłużej trwają czynności związane z wymaganą procedurą, czyli oczekiwanie na opinie wymaganych podmiotów.

Odpowiadając radnemu Krzyżankowskiemu Wiceprezydent wyjaśniał: - Kwestia rozliczania wskaźników w stosunku do poszczególnych terenów: chodzi o to, żeby intensywność, która jest zapisana w planie, była tak obliczona, że bierze się sumę powierzchni wybudowanej w stosunku do obszaru tego terenu. Wyjątkowo jest tak, że prawie cały obszar stanowi tu jedna działka i planiści wyobrazili sobie podział terenu, na skutek czego powstałoby kilka działek do zabudowy. Praktyka budowlana jest taka, że do każdego budynku wydzielana jest działka, a skoro ma stanąć 6 czy 5 budynków, trzeba ten teren podzielić na 6 czy 5 obszarów. Podzielenie tego terenu prowadziłoby jednak do nieracjonalnego przekształcenia tych działek.

 UCHWAŁA NR XXI/406/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni została podjęta: 24/0/2 Ad 5.11

W imieniu Prezydenta projekt przedstawił naczelnik wydziału organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński: - Na podstawie artykułu 13. ustawy przepisy wprowadzające kodeks wyborczy rada ma dokonać podziału na okręgi  wyborcze do 1 listopada b.r., natomiast zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego rada ma uwzględnić liczbę radnych ustalonych przez Wojewodę. Wojewoda ma obowiązek to określić do sierpnia 2014 roku. Wobec oczywistej sprzeczności tych przepisów Państwowa Komisja Wyborcza w grudniu ub. r. stwierdziła, że wystąpi w trybie pilnym o zmianę przepisów . Komisja przyjęła jednak wytyczne w maju, sugerujące tryb postępowania gminy w takiej sytuacji. Zweryfikowaliśmy liczbę radnych ustaloną przez Wojewodę na koniec 1. kwartału i stwierdzamy, że nadal mamy prawo mieć 28. radnych. Proponujemy więc utrzymanie podziału z 2006 roku.

 Opinia Komisji Samorządności- pozytywna 

Zapytany przez radnego I. Bekisza o liczbę mieszkańców p. M. Szpaczyński poinformował: - Właściwa liczba to 236 105 (na koniec marca b.r.). Te dane są w różny sposób mierzone. Ja mówię o liczbie mieszkańców, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu liczby okręgów, na podstawie danych z ewidencji  ludności.

 

A. Bień- może warto to wyjaśnić? Na koniec roku 2011 podaje się 242 160, a więc ubyło bardzo dużo osób, co wydaje się mało prawdopodobne.

 

M. Spaczyński- oczywiście sprawdzę te dane.

 UCHWAŁA NR XXI/407/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 5.12

Wiceprezydent Michał Guć- ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość realizowania działań na styku mieszkańcy gminy i organy samorządu terytorialnego. Ta nowa formuła jest w ustawie nazwana inicjatywą lokalną. Mieszkańcy mogą wnioskować do Prezydenta o realizację określonych  przedsięwzięć jednocześnie deklarując wniesienie określonego wkładu – rzeczowego, finansowego, czy w postaci pracy społecznej. Wnioski mogą być składane osobiście bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Projekt był przygotowywany dość długo, ponieważ był konsultowany z organizacjami pozarządowymi, których ta regulacja też  w jakimś stopniu dotyczy. Po otrzymaniu uwag organizacji projekt był korygowany, a jego zapisy porządkowane. W zakresie działań należących do kompetencji Prezydenta będą uwzględnione inne zapisy w zarządzeniach.

Jeden z radnych wyraził nadzieję, że będą mogły w tym wziąć udział rady dzielnic w postaci wkładów własnych. Jest to możliwość dla rad dzielnic, które w ramach środków na inwestycje mogą angażować mieszkańców w realizację określonych przedsięwzięć.

 Opinia Komisji Samorządności- pozytywna DEBATA: 

Łukasz Cichowski- wyrażam radość, że sprawa inicjatywy lokalnej stała się tak istotna. Nie trzeba być wróżką, żeby wiedzieć, że podejmie się właśnie tą, a nie inną uchwałę. Mimo że nasz projekt na pewno zostanie odrzucony nie ukrywam, że cieszy mnie ten projekt. Nie będę ukrywał pewnej satysfakcji, że nasz klub (PO- p.p.) trochę przyśpieszył prace nad tym zagadnieniem. Nie mamy zasadniczych zastrzeżeń do projektu. Czy to dziwne, że mając swój projekt będziemy głosować za tym projektem? Moim zdaniem nie. Mamy zasadę, że głosujemy pozytywnie w przypadkach dobrych projektów. Szkoda, że Państwo nie przyjęliście takiej filozofii miesiąc temu. Jest niestety taka praktyka w naszym samorządzie, że projekty opozycji są zdejmowane z porządku obrad, ale skoro blokujecie Państwo opozycji możliwość pracy w Komisji Rewizyjnej, to nie ma się co dziwić.

Radny zgłosił następujące poprawki:

- przyznanie Gdyńskiej Radzie Pożytku
Publicznego statusu podmiotu opiniującego;

- wykreślenie paragrafu 7.

Uzasadniając powyższe radny mówił: - Teoretycznie ten zapis jest nawet dobry, ale to jest trochę tak, jak z drogami gminnymi. Kiedyś to Miasto było za nie odpowiedzialne, a teraz odpowiedzialność zrzuciło na rady dzielnic i mieszkańcy są do tych rad odsyłani. Obawiam się, że w tym przypadku będzie tak samo – mieszkańcy będą zgłaszać inicjatywy, a rady dzielnic będą miały swoje plany i prawdopodobnie też będą mieszkańców odsyłać. Czy ten projekt był konsultowany z radami dzielnic? Jeśli tak, to w jakim trybie i jakie były opinie rad?

 

M. Guć- postaram się ograniczyć poruszone do wątków merytorycznych zgłoszonych przez Pana radnego. Pierwszy dotyczy włączenia w proces decyzyjny Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego. Inicjatywa lokalna jest formułą bezpośredniego współdziałania mieszkańców z władzami samorządowymi. Nie widzę uzasadnienia dla wstawiania pomiędzy mieszkańców a urząd Prezydenta Rady Pożytku Publicznego, która miałaby wiedzieć lepiej. Rada ta ma szereg innych zadań i tak naprawdę byłoby to deprecjonowanie inicjatywy mieszkańców. Nie uważam wprowadzania takiego mechanizmu za zasadne.

Paragraf 7 nie był konsultowany z radami dzielnic. Uważam, że nie ma zagrożenia, że ciężar inicjatyw  dodatkowo będzie obciążał rady dzielnic. Można sobie wyobrazić sytuacje, gdy rady dzielnic uważając, że nie mają wystarczających środków na jakieś przedsięwzięcie,  będą zachęcały mieszkańców do wniesienia swojego wkładu. Prezydent nie będzie oceniał inicjatywy pod kątem takich kryteriów jak celowość inicjatywy, natomiast w gestii Prezydenta pozostanie kwestia powiązania inicjatyw z działalnością gminy. Zakładam, że Rada Miasta uchwalając budżet przewidzi środki na inicjatywy lokalne.

 

Ł. Cichowski- ustawa mówi wyraźnie, że wnioskodawcami mogą być mieszkańcy lub organizacje pozarządowe. Dlatego nie widzę problemu w reprezentowaniu organizacji pozarządowych przez Radę Pożytku Publicznego.

Szkoda, że projekt dotyczący rad dzielnic nie był z tymi radami konsultowany.

 

M. Guć- zwracam uwagę, że Pan radny myli się twierdząc, że wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe. Organizacja może być pośrednikiem, natomiast inicjatorami mogą być wyłącznie mieszkańcy i dlatego uważam, że dodawanie kolejnego szczebla do opiniowania jest niezasadne.

 Poprawka r. Ł. Cichowskiego dot. włączenia do opiniowania Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego nie została przyjęta: 5/20/2 

Poprawka r. Ł. Cichowskiego dot. wykreślenia paragrafu 7. nie została przyjęta: 5/20/2

 UCHWAŁA NR XXI/408/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.13

Wiceprezydent B. Stasiak przedstawiał projekty z bloku zainicjowanego przedmiotowym projektem zgodnie z treścią załączników.

 

Przewodniczący 2. niżej wymienionych komisji poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektów od nr-u 5.13 do nr-u 5.24:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna UCHWAŁA NR XXI/409/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej  leżącej w pasie ul. Druskiennickiej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 5.14 UCHWAŁA NR XXI/410/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej  w pasie ulicy Słowackiego została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.15 UCHWAŁA NR XXI/411/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni drogi leżącej w pasie ulicy Górniczej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 5.16 UCHWAŁA NR XXI/412/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni  działki drogowej leżącej w pasie ulicy Węglowej została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 5.17 UCHWAŁA NR XXI/413/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność  Gdyni – miasta na prawach powiatu – działki drogowej położonej w pasie ulicy Warszawskiej została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 5.18 UCHWAŁA NR XXI/414/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – działki drogowej położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 5.19 UCHWAŁA NR XXI/415/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – działki drogowej położonej w pasie ulicy Łowickiej została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.20 UCHWAŁA NR XXI/416/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – nieruchomości nr 1122/4, km 53, obręb Gdynia, położonej w pasie ulicy Dworcowej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 5.21 UCHWAŁA NR XXI/417/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej  nr GD1Y/00075328/9, położonych przy ulicy Puckiej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za 
Ad 5.22
 UCHWAŁA NR XXI/418/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej  przy ul. Chwaszczyńskiej 91 została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.23 UCHWAŁA NR XXI/419/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni, miasta na prawach powiatu, działek drogowych w pasie ulicy Tadeusza Wendy została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.24 UCHWAŁA RN XXI/420/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00107672/9, położonej przy ul. Węglowej 14 została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.25 UCHWAŁA NR XXI/421/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, u zbiegu ulic Puckiej oraz Złotej została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 5.26 UCHWAŁA NR XXI/422/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Witolda 27 została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.27

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iż o poprawę zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości zabiega wspólnota mieszkaniowa, stąd wniosek o sprzedaż na jej rzecz.

Reszta informacji – patrz zał.  UCHWAŁA NR XXI/423/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 5.28

W odniesieniu do bloku projektów dotyczących Rodzinnych Domów Dziecka Wiceprezydent M. Guć przypomniał o zmianie ustawy o pieczy zastępczej, co spowodowało konieczność dokonania odpowiednich zmian w statutach. Dwie placówki, tj. dom nr 1 i dom nr 3 zdecydowały, że nie przekształcą się  w placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego, co skutkuje zmianą numeracji rodzinnych domów.

Autopoprawka: w paragrafie 2. w miejsce 2 lutego (data wejścia w życie) wpisuje się 22 lutego (nie dotyczy kolejnych projektów przedmiotowego bloku).

 

Opinia Komisji Zdrowia – pozytywna (dotyczy całego bloku projektów – do punktu 5.33 włącznie).

 UCHWAŁA NR XXI/424/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1055/06 RMG z dnia 30.08.2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 2 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.29 UCHWAŁA NR XXI/425/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały nr III/35/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.30 UCHWAŁA NR XXI/426/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/83/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 7 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.31 UCHWAŁA NR XXI/427/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/1085/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6  w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.32 UCHWAŁA NR XXI/428/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1058/06  z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.33 UCHWAŁA NR XXI/429/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1057/06  z dnia 30 sierpnia 2006 r. w  sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.34

Wiceprezydent Ewa Łowkiel- w związku ze zmianą ustawy konieczne jest dostosowanie statutów. Dzisiaj przedstawiamy statuty 2. SP ZOZ. Przy okazji porządkujemy strukturę organizacyjną tych placówek.

Szczegółowe informacje jak w zał.  Opinie komisji:Komisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XXI/430/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.35Przedstawiła – zgodnie z treścią załącznika - p. E. Łowkiel.  Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XXI/431/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.36

E. Łowkiel- ponieważ powstały nowe apteki i część aptek zmieniła godziny pracy, zmieniamy uchwałę dotyczącą rozkładu godzin.

Opinia Izby Aptekarskiej nt. projektu jest pozytywna. Izba podkreśla, że nie otrzymuje skarg mieszkańców w zakresie dostępności usług wszystkich aptek, łącznie z całodobowymi.

 Opinie komisji:Komisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywna UCHWAŁA NR XXI/432/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/304/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 5.37

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek, poinformował o zgodzie Rady Dzielnicy na nadanie ulicy przedmiotowej nazwy (patrz niżej).

Pozostałe informacje jak w zał.  Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna UCHWAŁA NR XXI/433/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. Ketlinga) została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.38

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny J. Kłodziński.

 Opinia komisji j.w. UCHWAŁA NR XXI/434/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy placowi w Gdyni (plac ks. Franciszka Blachnickiego) została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.39

Projekt przedstawiła radna M. Balsewicz.

Radna wyjaśniła, iż powodem zmiany podjętej już uchwały jest uzyskanie nowych informacji (okazało się, że nazwania wymagają dwa odcinki przedmiotowej ulicy, rozdzielonej ciągiem pieszych).

Pozostałe informacje – p. zał.  Opinia komisji j.w. UCHWAŁA NR XXI/435/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/356/12 RMG z 28 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 5.40

M. Balsewicz- w tej części Miasta nazwy ulic wzorowane są na nazwach ptaków. Kacze Buki są integralną częścią Wielkiego Kacka.

Pozostałe informacje jak w zał.  Opinia komisji j.w. UCHWAŁA NR XXI/436/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za 

Projektodawcy (klub radnych PO) projektu w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych wycofali projekt z porządku obrad, o czym poinformował radny Ł. Cichowski: - Pojawił się projekt alternatywny (patrz pkt 5.12) i uchwała została podjęta, wycofujemy więc  nasz projekt.

 

Odnośnie projektu rezolucji zgłoszonego w punkcie dot. porządku obrad, projektodaawca radny Marcin Horała poinformował, iż nie uzyskał wymaganej liczby podpisów.

 

Odnosząc się do powyższej informacji Przewodniczący St. Szwabski oświadczył: - Uważam, że projekt rezolucji nie znalazł się w porządku obrad.

 Ad 5.41

M. Stępa- w projekcie chodzi o zawężenie obszaru, dla którego sporządzony jest projekt planu, zwany potocznie planem Międzytorza. Wyłączamy z opracowania obszar ograniczony ulicą Jana z Kolna, terenami WTC, terenami kolejowymi. Przyszłość tych terenów jest bardzo niejasna w sensie własnościowym, chcemy więc uniknąć komplikacji. PKP nie jest jedynym podmiotem, który złożył wnioski o uwłaszczenie, a nam zależy na objęciu planem terenów Nowej Węglowej. Pozostałe tereny wchodzą w skład terenów  wpisanych do rejestru zabytków, a więc chodzi nam o wzmocnienie planem tej ochrony.

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna 

T. Szemiot- mam nadzieję, że ograniczenie obszaru obrodzi efektami jak najszybciej. Szkoda, że to ograniczenie ma miejsce, bo obszar wyłączony  jest ciekawszy z punktu widzenia tego, jak się będzie zmieniało nasze miasto. Jest to tak naprawdę drugie śródmieście. Jak Pan Prezydent ocenia szanse powrotu planistycznego dla całego obszaru?

 

M. Stępa- podzielam przekonanie Pana radnego o doniosłej roli tego obszaru. Zrobienie dobrego planu dla całego obszaru wymaga partnera, który naszą wizję ma szansę zrealizować. Tutaj takiego partnera nie mamy. Tereny są własnością skarbu państwa, pytanie natomiast, kto jest ich użytkownikiem? Były nim PKP, które wystąpiły o pełnię praw, czyli o uwłaszczenie, ale co do niektórych terenów pojawili się konkurencyjni wnioskodawcy, którzy prowadzili tam działalność i teraz uważają, że wywłaszczenie należy im się. Są to skomplikowane procedury, zwłaszcza że chodzi o mienie o dużej wartości. Tak więc nie tryskam optymizmem. Nawet gdyby PKP zostały właścicielem to wiemy, że nie będą partnerem do zainwestowania w te tereny, ale przynajmniej będziemy mogli podjąć wiążącą rozmowę na temat warunków, jakie postawiłyby kontrahentom. Konieczne byłoby uregulowanie z tym partnerem spraw własności terenów pod przyszłymi drogami. Będziemy trzymać rękę na pulsie i obserwować tą sytuację. Obecnie chcemy uregulować to, co jest najpilniejsze.

 UCHWAŁA NR XXI/437/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 5.42

Wiceprezydent M. Stępa zaznaczył, iż skutkiem sporządzenia zmiany będzie możliwość  rozwijania zabudowy usługowej, adresowanej do mieszkańców dzielnic sąsiadujących ze Śródmieściem, a także zabudowy mieszkaniowej.

Pozostałe informacje jak w zał.  UCHWAŁA NR XXI/438/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.43

Wiceprezydent B. Stasiak przypomniał, iż projekt był wielokrotnie omawiany na posiedzeniach zainteresowanych komisji.

Projekt zawiera 3 zasadnicze komponenty:

- w związku z upływem z końcem b.r. umów dzierżaw osób prowadzących działalność na terenie hal, rekomenduje się wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawierania umów najmu;

- okres zawierania umów na czas nie mieszczący się w kompetencjach Prezydenta Miasta, tj. na czas dłuższy niż 3 lata, w tym na czas nieoznaczony;

- formuła udostępnienia nieruchomości kupcom – umowa najmu

- Chociaż zapisy uzasadnienia w części dotyczącej podmiotów, których te umowy mają dotyczyć, wykraczają poza kompetencje rady, tym niemniej dla jasności intencji projektodawców, zostało to w uzasadnieniu zawarte. W momencie podjęcia uchwały, podmioty powinny się legitymować umowami ważnymi do końca b.r. Poza dzierżawami na halach funkcjonują osoby prowadzące działalność na podstawie wnoszonych opłat targowych bądź też osoby aktywne krótkoterminowo. Kolejnymi wymogami będą brak zadłużenia oraz zgodność lokalizacji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku niezgodności z planem przewiduje się możliwość przeniesienia działalności w inne miejsce.

- Założenia dotyczące umów najmu, które będą zawierane po ewentualnym podjęciu uchwały,  szczegółowo były omawiane na posiedzeniach komisji (typy umów jak w załączniku). Sprawy branży będą zależały wyłącznie od decyzji najemców. Określa się też warunki, w których Miasto będzie miało możliwość wypowiedzenia umów i w takich przypadkach będą też wskazywane obiekty zamienne.

W skład zespołu, który przygotowywał projekt wchodził mecenas K. Czupreta, którego opinia została sporządzona na  podstawie analizy orzecznictwa i przepisów.

- Mówiąc oględnie podstawowym zagadnieniem jest to, w jaki sposób te osoby będą mogły funkcjonować przez następne lata.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna DEBATA: 

I. Bekisz- rzeczywiście, Komisja Gospodarki Mieszkaniowej zajmowała się sprawą dwukrotnie. Jedno posiedzenie było poświęcone tylko i wyłącznie sposobowi przedłużenia umów z kupcami. Doszliśmy do pewnego konsensusu, nie do końca wszystkich zadawalającego, szczególnie kupców. Z jednym nie potrafię się zgodzić: tam, gdzie gmina nie jest właścicielem pawilonów, nie może stosować formy najmu. Najem jest tylko i wyłącznie przypisany do obiektów. Dzierżawa gruntu – jak najbardziej tak. Do 21. pawilonów, których gmina jest właścicielem, jak najbardziej można zastosować formułę najmu, ale tam, gdzie właścicielami są kupcy, tam musi być dzierżawa. Nie wiem, co Pan Czupreta napisał, ale gruntów się nie najmuje, a właścicielami obiektów są kupcy. Mało tego, dla nich najem czy dzierżawa to rzecz istotna w sensie podatkowym, dlatego że dzierżawcy mają prawo inwestować, a najemcy nie do końca. Chciałbym, aby ta sprawa została wyjaśniona.

Zawarcie umów wieloletnich – tu rozumiem intencje właściciela. Rozszerzyliśmy to. Kupcy chcieli co najmniej 10 lat, ale Pan Wiceprezydent wyjaśnił, dlaczego mniej. Ja się z uzasadnieniem tego dotyczącym zgadzam.

Druga sprawa dotycząca różnicy zdań, to jest sposób zarządzania. Ten sposób, który był, wiemy wszyscy, że się nie sprawdził. Był to administrator narzucony kupcom. Nie miałem okazji tego Pana, który reprezentuje tą firmę, wysłuchać, ponieważ lekceważył naszą komisję. Był dwukrotnie zapraszany i nie pojawił się, co dla mnie jest niezrozumiałe. Jak może ktoś, kto został „namaszczony” na administratora, lekceważyć komisję? Miasto jest właścicielem, aczkolwiek bierze na siebie dużo dodatkowych obowiązków. Mam nadzieję, że nowy administrator sprawdzi się, ku zadowoleniu i kupców i Miasta.

Wnioskuję do Pana Prezydenta, żeby najem zastosować tam, gdzie właścicielem jest gmina, a dzierżawę tam, gdzie właścicielami są kupcy. Proszę o uwzględnienie tych 2. elementów. To jest bardzo istotne.

 

M. Horała- ten projekt jest jednym z elementów całościowego rozwiązania. Na początku należałoby się odnieść krytycznie do sposobu znalezienia owego rozwiązania, to znaczy nie podjęcia wcześniej poważnych rozmów z kupcami na temat sposobu dalszego zarządzania halą targową. Miasto przyjęło zasadę, że kupcy muszą się najpierw ze sobą dogadać. Rzekomo nie dogadali się. Oczywiście kupcy ze sobą się dogadali, natomiast nie dogadali się z jednym, konkretnym podmiotem, który nie radził sobie wcześniej z funkcją administratora hali i dziwię się, że Miasto dało mu prawo weta wobec wszelkich porozumień kupieckich, czy konkretnych rozmów kupców z Miastem. Wpisuje się w to przyjęte rozwiązanie. Sam projekt daje szanse na zawieranie wieloletnich umów i to jest rozwiązanie będące krokiem w dobrym kierunku w stosunku do pierwotnej propozycji.

Zdecydowanie popieram poprawkę kolegi Bekisza i zgłaszam kolejne dwie poprawki: otóż w uzasadnieniu znajdujemy takie oto słowa: „… jako miejsce tradycyjnego handlu świeżymi produktami …” (patrz uzasadnienie). Jest to zdanie niezgodne z prawdą, ponieważ jeśli ma być utrzymany charakter obecnej hali, to jest to handel wielobranżowy, handlowanie wieloma produktami, nie tylko spożywczymi. Moja pierwsza poprawka dotyczy więc tego, aby te słowa zastąpić następującymi: „… jako miejsce handlu wielobranżowego …”.

Druga poprawka do uzasadnienia: jest to deklaracja pewnych intencji, oczywiście nie leżących w kompetencjach Rady Miasta (są to kompetencje Prezydenta), ale skoro deklarujemy takie intencje jak handlowanie określonymi towarami, co też nie leży w kompetencjach Rady Miasta, to myślę, że inne intencje też możemy wyrazić i stąd moja druga poprawka, aby do uzasadnienia wpisane zostały następujące słowa: „Rada Miasta wyraża nadzieję, iż korzystając z uprawnień nadanych przez niniejszą uchwałę, Prezydent przeprowadzi rozmowy ze środowiskiem kupieckim dążąc do wypracowania rozwiązania opartego o zasadę wieloletnich umów na czas określony oraz bieżącej administracji przez podmiot reprezentatywny dla środowisk kupieckich”. Popieramy takie rozwiązanie z jednej prostej przyczyny – uważamy, że lepszy zawsze jest gospodarz we własnym domu niż w cudzym, dlatego lepsza jakościowo będzie taka administracja, na którą kupcy będą mieli bezpośredni wpływ niż taka, gdzie kupcy będą w stosunku do niej petentami.

Treść projektu bez uwzględnienia poprawek radnego Bekisza i moich nie będzie budziła naszej akceptacji i takiego projektu nie możemy poprzeć. Z drugiej jednak strony niewątpliwie będzie to sytuacja lepsza niż gdyby takiej uchwały w ogóle nie było, dlatego w takim przypadku wstrzymamy się od głosu (radni PiS).

 

I. Bekisz- chcę się jeszcze raz odnieść do istotnej sprawy. Dla Miasta nie ma to naprawdę żadnego znaczenia  jeśli chodzi o wybór – najem czy dzierżawa. Czytamy w uzasadnieniu: „kontynuowanie umów z dotychczasowymi dzierżawcami”, czyli mówi się nie o najemcach, tylko o dzierżawcach …, „statusem dzierżawcy w dniu podjęcia uchwały /…/ będzie status dzierżawcy” – a więc nie najemcy. Wnioskuję więc o wniesienie poprawki, czyli dodanie: „umów najmu lub dzierżawy”.

 

Do powyższych wystąpień odniósł się Wiceprezydent B. Stasiak: - Pan radny Bekisz stwierdził, że w przypadku, gdy ktoś jest właścicielem boksu, powinna być zawarta umowa dzierżawy, jeśli zaś właścicielem jest Miasto -  umowa najmu. Umowy wygasają z dniem 1 stycznia 2013 roku i w związku z tym boksy staną się własnością Miasta, a wobec tego umowy najmu będą jak najbardziej uzasadnione.

Sprawa czynienia nakładów: zarówno obecnie, jak i w przeszłości czynienie nakładów jest wyborem użytkownika boksu.

Wyjaśnienie dla radnego Horały: „lepszy gospodarz we własnym domu” – tak, właścicielem zespołu Miejskich Hal Targowych jest Miasto i dlatego w pełni zgadzam się z tezą Pana radnego. Można oczywiście poddawać w wątpliwość kompetencje Miasta w zarządzaniu. Miasto zarządza obecnie 7. tysiącami lokali mieszkalnych, kilkuset lokalami użytkowymi i ma podpisanych kilka tysięcy umów dzierżawy w ramach użytkowania wieczystego.

Jeśli chodzi o sformułowania dotyczące umów najmu i umów dzierżawy oraz o elementy administrowania to tak, jak powiedziałem, w żadnym momencie i w żaden sposób nie uchylaliśmy się od prowadzenia rozmów dotyczących tego projektu. Projekt dotyczy przede wszystkim odstąpienia od trybu przetargowego, zawarcia umów na czas nieokreślony bądź umów wieloletnich.

Jeśli chodzi o uzasadnienie, to muszę powiedzieć, że w ciągu 22-letniej kariery samorządowej po raz pierwszy spotykam się z tak zdeterminowanym oczekiwaniem co do zmiany treści uzasadnienia. Rozumiem, że Pan radny oczekuje na wyjaśnienie po raz kolejny (jak widać, było to czynione nieskutecznie na posiedzeniach komisji). Na posiedzeniach komisji powtarzaliśmy jak mantrę, że umowy i charakter  prowadzonej działalności będą wynikały z tego, co miało miejsce dotychczas.

Dla Pana radnego Bekisza jeszcze jedno wyjaśnienie: nie przez przypadek przytoczyłem opinię radcy prawnego, a raczej jej fragment mówiący, że nie nomenklatura decyduje o charakterze umowy. Na dzień dzisiejszy umowy, o których mówi się w uzasadnieniu jako o umowach dzierżawy, dotyczą obecnych dzierżawców, czyli tych, którzy te umowy mają do końca  b.r. Stąd określamy je stosowanie do aktualnego stanu. Cytat dotyczący tego, że sama nazwa umowy nie decyduje o jej charakterze jest cytatem z wyroku sądu administracyjnego w Białymstoku z 2007 r. Podpieram się opinią osoby, która jest odpowiedzialna za sposób zredagowania tego projektu. Z dniem 1 stycznia boksy będą należały do Miasta i dlatego proponuję odrzucenie poprawki Pana radnego Bekisza. Cel sformułowany na posiedzeniach komisji to zapewnienie kupcom możliwości stabilnego funkcjonowania w przyszłości. Uważamy, że narzędziem osiągnięcia tego celu powinna być określona w kodeksie cywilnym  zasada umowy najmu.

Podzielając troskę Pana radnego Horały nie będę jednak przeredagowywał uzasadnienia. Także nadzorowi służb Wojewody podlega treść samej uchwały, a nie uzasadnienie.

 

I. Bekisz- czy ja dobrze Pana Prezydenta zrozumiałem? Z dniem 1 stycznia 2013 roku właścicielem boksów będzie Miasto? Rozumiem, że wszyscy ci, którzy na dzień dzisiejszy są właścicielami boksów nie będą już ich właścicielami. To jest bardzo zła wiadomość dla kupców.

 

M. Horała- sprawa owego gospodarza: czy lepiej zarządzają sami zainteresowani czy ABK? Oczywiście nie podważając profesjonalizmu ABK proponuję wybrać 10 klatek zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i 10 klatek zarządzanych przez ABK-i. Nie chodzi tylko o to, jak profesjonalnie będzie to zarządzane, ale również o to, jak do tego dobra będzie się podchodziło.

Druga sprawa dotycząca kwestii branżowości: jeśli tak faktycznie jest – i tu mogę się zgodzić – że sformułowanie w uzasadnieniu nie wywołuje żadnych skutków, to po co wywołuje się niepotrzebne obawy przez umieszczanie takich sformułowań? Ta obawa nie wynika tylko z tego, że ktoś będzie zmuszony do zmiany asortymentu (przyjmuję, że tak nie będzie), ale odnosi się to też do jakości prowadzenia biznesu w całej hali, bo kiedy kupcy np. w naturalny sposób będą rezygnowali z prowadzenia działalności, to wówczas nie będzie już obowiązku honorowania dotychczasowego asortymentu, natomiast stopniowe wypieranie branży spowoduje, że hala stanie się mniej atrakcyjna, mniej opłacalna. Takie zdarzenia miały miejsce w Amsterdamie i Barcelonie, a nie w Toruniu, Szczecinie czy Warszawie. Takie są w Polsce uwarunkowania w handlu, przyciągające klientów.

 

Poprawka radnego I. Bekisza, tj. wpisanie słów: „umów najmu lub umów dzierżawy” nie została przyjęta: 7/17/0

 

Prowadząca obrady Wiceprzewodnicząca J. Zielińska stwierdziła odnośnie poprawek radnego M. Horały: - Głosujemy projekt uchwały, a nie uzasadnienie, dlatego poprawki uważam za bezzasadne i nie poddam ich pod głosowanie.

 UCHWAŁA NR XXI/439/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zabudowanej kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonej przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 została podjęta: 18/3/3 Ad 5.44

Prezentująca projekt Wiceprzewodnicząca B. Łęgowska przypomniała o przyjęciu zmian w Statucie Teatru Miejskiego rok temu.  - Od 1 stycznia  b.r. weszła w życie nowela ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wymuszająca kolejne zmiany w statucie.

Radna wskazała na paragrafy związane ze zmianami, tj. paragrafy 3, 8, 17 i 21 (treść jak w załączniku).

Pozostałe zmiany – informowała r. Łęgowska – mają charakter porządkujący i redakcyjny.

 Opinia Komisji Kultury – pozytywna UCHWAŁA NR XXI/440/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 5.45Projekt  - zgodnie z treścią załącznika – przedstawiła radna M. Wagner.  UCHWAŁA NR XXI/441/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.46Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawiła radna Beata Szadziul. UCHWAŁA NR XXI/442/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.47

Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o przyczynach wniesienia projektu pod obrady:  - Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego zostały skorygowane następujące zapisy w uchwale RMG:

- wykreślenie w paragrafie 2 tekstu związanego z wpisami meldunkowymi – w ocenie Wojewody dowodem na zamieszkiwanie nie jest wyłącznie zameldowanie, ale i inne dokumenty;

- wykreślenie paragrafu 7. – Wojewoda stwierdził, iż rozwiązania dot. pasa drogowego mieszczą się poza ustrojem uchwały dot. strefy płatnego parkowania;

- w paragrafie 8. zawarto sformułowanie dot. opłaty dodatkowej za przekroczenie czasu – tu Wojewoda stwierdził, że nie ma instytucji przekroczenia czasu, a jest czas, za który nie jest uiszczona opłata.

Ponadto wykreślono zapisy mówiące o 5. minutach, w ciągu których można wykupić bilet. Wojewoda stwierdził jednoznacznie, iż osoba nie posiadająca biletu jest osobą, która nie zrealizowała opłaty.

Odnosząc się do ostatniej kwestii Wiceprezydent stwierdził: - Oczywiście pracownicy Straży Miejskiej będą musieli wykazać się zdrowym rozsądkiem.

Ponadto Wiceprezydent informował: - Lektura dotycząca różnego rodzaju rozstrzygnięć nadzorczych skłoniła nas do złożenia przedmiotowego projektu. Jedno z rozstrzygnięć nadzorczych (Wojewody opolskiego) stwierdza, iż zaniechanie zastosowania progresywnego narastania opłat jest istotnym naruszeniem prawa. Co prawda nie dotyczyło to naszej uchwały, ale z pewnej ostrożności procesowej, wiedząc, że wokół stref płatnego parkowania wytwarza się w naszym kraju coraz więcej orzeczeń, rozstrzygnięć, proponujemy autopoprawkę: do tabeli dotyczącej opłat jednorazowych wprowadzamy korzystne dla konsumenta zmiany. Dotychczas obowiązywała zasada, że za pierwsze pół godziny opłata wynosiła 1 zł. , za drugie pół godziny 2 zł., za drugą godzinę 3 zł. i tyle też za kolejne godziny. Obecnie proponujemy za pierwsze pół godziny 80 gr., za drugie pół godziny 2 zł., za drugą godzinę 2,90 zl., za trzecią godzinę 3 zł., a za 4. i kolejne godziny 2,80 zł. w myśl zasady, że opłata za czwartą i kolejne godziny nie może być wyższa niż za pierwszą godzinę, czyli w naszym przypadku jest to 80 gr. plus 2 zł.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna 

Ł. Cichowski- na pewno do podjęcia uchwały skłania fakt obniżenia opłaty, natomiast wynika z tego, że mieliśmy przez jakiś czas uchwałę niezgodną z ustawą abstrahując od tego, czy ta ustawa jest dobra, czy zła.

 UCHWAŁA NR XXI/443/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej została podjęta jednogłosnie: 24 gł. za Ad 6.

Sprawozdanie Rady Dzielnicy Redłowo, przedstawione przez jej Wiceprzewodniczącego, pana Radosława Maślaka, stanowi załącznik.

 Ad 7.

Sprawozdanie z prac Związku Komunalnego przedstawiła Wiceprzewodnicząca B.  Łęgowska: - Od ostatniej sesji prace związku postępowały jak do tej pory. Zarząd spotkał się kilkakrotnie, brał też udział w spotkaniach rad nadzorczych spółek PWiK i EKO DOLINA, na których przedstawiono rozliczenia roczne. Wyniki obu firm są zadawalające.

Na Walnym Zgromadzeniu związku uchwalono zmiany regulaminu zaopatrzenia mieszkańców w wodę (stosownie do wymogów znowelizowanej ustawy). Przyjęto też stosowne zmiany w statucie związku.

 Ad 8.

Treść interpelacji złożonej do Prezydium przez r. M. Horałępatrz strona:

www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 Ad 9.

M. Horała- do tej pory często bywało tak, że odpowiedzi na interpelacje wpływały po terminie do biura rady, a data na dokumencie była o kilka dni wcześniejsza.

23 maja złożyłem interpelację, na którą jedną odpowiedź otrzymałem dzisiaj, natomiast drugiej odpowiedzi jeszcze nie dostałem, co jest już ewidentnym przekroczeniem terminu. Bardzo proszę Prezydium o interwencję i przypilnowanie, aby te terminy były przez urząd przestrzegane.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o uroczystościach organizowanych w ramach obchodów Święta Morza.

 Ad 10.

B. Krzyżankowski- zmienił się sposób procedowania nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Terminy spotkań były ustalane przez Pana Przewodniczącego RM w czasie niezbyt korzystnym, bo o godzinie 15.30. Zaniechano prezentacji, jakie miały miejsce w poprzednich latach, tj. szczegółowego przedstawiania wykonania budżetu w pionach poszczególnych wiceprezydentów. Takie procedowanie jest znacznie mniej wygodne i stąd wniosek klubu radnych PO o przywrócenie dotychczasowego sposobu procedowania nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Wiceprzewodnicząca J. Zielińska wyjaśniła przedmówcy, iż terminy posiedzeń były ustalane na posiedzeniu Komisji Budżetowej przez Przewodniczących wszystkich komisji, z uwagi na napięte terminy w tegorocznym kalendarzu (m. in. zakłócające tok pracy niekorzystne terminy świąt).

 

Do wniosku r. Krzyżankowskiego odniósł się też Przewodniczący Komisji Rewizyjnej St. Borski: - Posiedzenia komisji były łączone na wniosek ich przewodniczących. Pan Skarbnik stale był do dyspozycji. Tempo pracy wynikało z faktu, iż do dnia 15 czerwca byliśmy zobligowani do przedłożenia w RIO wniosku Komisji Rewizyjnej. Między 6. a 15 czerwca był czas na posiedzenia komisji.

 Ad 11.  Termin  kolejnej sesji: 29 sierpnia 2012 r.; godz. 12. Ad 12. 

Zakończenie obrad ogłosiła Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska.

    Opracowała i zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska         

               


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2012
Data udostępnienia informacji: 14.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2012 10:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.06.2012 15:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.06.2012 14:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.06.2012 11:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.06.2012 10:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.06.2012 11:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.06.2012 10:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.06.2012 10:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.06.2012 10:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2012 13:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2012 12:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2012 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2012 10:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2012 09:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2012 09:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2012 07:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2012 07:54 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska