XX Sesja Rady Miasta z dn. 23 maja 2012 r.

PORZĄDEK OBRAD
XX SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 maja 2012 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta,
4.                           Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011,
5.                           Projekty uchwał w sprawach:
 5.1   przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego, zobacz projekt, zobacz załącznik
5.2   przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polany Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, zobacz projekt, zobacz załącznik,
5.3   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni. zobacz projekt, zobacz uzasadnienie, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2, zobacz załącznik 3
5.4   skargi na Uchwałę nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego wniesionej przez xx, zobacz projekt,
5.5   udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego, zobacz projekt,
5.6   ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, zobacz projekt,
5.7   szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zobacz projekt,
5.8   wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sieradzkiej 105, zobacz projekt,
5.9   wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 88, zobacz projekt,
5.10                       wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 86, zobacz projekt,
5.11                       zmiany Uchwały Nr XIV/275/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011 r. (dotyczy Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk) zobacz projekt,
5.12                       wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną przy ul. Bosmańskiej, zobacz projekt,
5.13                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,
5.14                       wyrażenia zgody na lokalizację pomnika inż. Tadeusza Wendy, zobacz projekt,
5.15                       nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. kmdra B.Nowotnego), zobacz projekt,
5.16                       nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. adm. R.Wagi), zobacz projekt, zobacz załącznik,
5.17                       trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zobacz projekt,
5.18                       zmiany Uchwały nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni zobacz projekt,

 6.                           Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,
7.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Orłowo,
8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
9.                           Interpelacje.
10.                        Informacje.
11.                        Wolne wnioski.
12.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
13.                        Zakończenie obrad. 
 

Aneks do porządku obrad
XX sesji Rady Miasta Gdyni
23 maja 2012 r.

     Projekty uchwał w sprawach:   
1.     zmiany treści regulaminu konkursu dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach”., zobacz projekt
2.     wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego działki nr 424/7 położonej przy ul. Raduńskiej 23d, zobacz projekt

PROTOKÓŁ NR 20/12XX SESJI RADY MIASTA GDYNIGdynia, 23 maja 2012 r. Porządek obrad:1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta,4.                           Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011,5.                           Projekty uchwał w sprawach: 5.1  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego,5.2  przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polany Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,5.3  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni.5.4  skargi na Uchwałę nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego wniesionej przez xx,5.5  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego,5.6  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,5.7  szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,5.8  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sieradzkiej 105,5.9  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 88,5.10                     wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 86,5.11                     zmiany Uchwały Nr XIV/275/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011 r. (dotyczy Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk)5.12                     wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną przy ul. Bosmańskiej,5.13                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,5.14                     wyrażenia zgody na lokalizację pomnika inż. Tadeusza Wendy,5.15                     nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. kmdra B.Nowotnego),5.16                     nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. adm. R.Wagi),5.17                     trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,5.18                     zmiany Uchwały nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni;5.19                     wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do komisji konkursowych konkursów dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach” i „Bezpieczna dzielnica”;5.20                     zmiany treści regulaminu konkursu „Gdynia po godzinach”;5.21wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego działki nr 424/7, położonej przy ul. Raduńskiej 23d  6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,7. Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Orłowo,8. Informacja o pracach Związku Komunalnego,9. Interpelacje.10. Informacje.11. Wolne wnioski.12. Ustalenie terminu następnej sesji.13. Zakończenie obrad.   Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne nazwy komisji- patrz załączony materiał  zawierający opinie poszczególnych komisji. Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 Ad 2.

Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Radny Marcin Horała wniósł o uzupełnienie porządku obrad poprzez wpisanie nowego punktu 4.5. o treści: „informacja Prezydenta na temat dotychczasowych działań oraz planów na przyszłość w odniesieniu do zespołu miejskich hal targowych” oraz nowego punktu 4.6. o treści: „dyskusja na temat informacji udzielonej w punkcie 4.5.”

Radny Horała tak uzasadnił powyższe wnioski: - Wokół tematu hali narosło wiele nieporozumień i zrozumiałego niepokoju środowisk kupieckich, czego wyrazem jest dzisiejsza demonstracja. Myślę, że warto wyjaśnić te nieporozumienia i z tą wiedzą dotrzeć do mieszkańców.

 

Przewodniczący komisji samorządności, radny Bartosz Bartoszewicz, wniósł o wprowadzenie do porządku projektu uchwały dotyczącego wytypowania przedstawicieli RM do komisji konkursowych w związku z konkursami dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach” i „Bezpieczna dzielnica”:. – Trzeba podjąć taką decyzję na dzisiejszej sesji, jeśli do komisji mają być oddelegowani przedstawiciele Rady Miasta – stwierdził wnioskodawca.

 Wniosek radnego M. Horały (o treści j.w.) nie został przyjęty. Wynik głosowania: 6/16/0 Wniosek radnego B. Bartoszewicza przyjęto jednogłośnie: 22 gł. za Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjęcia jednego z wniosków do porządku (patrz wyżej) i uzupełniony o aneks został przyjęty jednogłośnie: 22 gł. za 

Do kwestii poruszonych przez radnego M. Horałę odniósł się Przewodniczący St. Szwabski informując: - Pan Prezydent przygotuje projekt uchwały dotyczący hal targowych na czerwcową sesję i wówczas będziemy mogli uzyskać informację na temat ich dalszego funkcjonowania.

 Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół XIX sesji za przyjęty.

 Ad 4.

Prezentujący w imieniu Prezydenta sprawozdanie radny B. Bartoszewicz poinformował na wstępie, iż do przedstawiania Radzie sprawozdania obliguje zapis ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Treść sprawozdania została przyjęta zarządzeniem Prezydenta i przekazana na ręce Przewodniczącego RM w kwietniu b.r.

- Wiele z zadań omówionych w sprawozdaniu realizowano w czasie, kiedy byłem jeszcze Pełnomocnikiem Prezydenta ds. organizacji pozarządowych i dlatego to ja przedstawiam Państwu ten dokument, a właściwie kilka najistotniejszych, zawartych w nim informacji.

Współpraca z organizacjami w roku 2011 odbywała się na podstawie 2. dokumentów: programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz wieloletniego programu współpracy, który Gdynia przyjęła jako pierwsza gmina w Polsce.

W sprawozdaniu szczegółowo są omówione realizowane projekty (sprawozdanie stanowi załącznik).

W okresie objętym sprawozdaniem wystąpiły dwa zasadnicze problemy. Pierwszy z nich dotyczył miejsca, gdzie organizacje mogłyby się spotykać. Drugi to problem finansowy i tu możemy się pochwalić, że zostało przekazanych organizacjom ponad 7,5 mln. zł więcej od przyznanych środków. Odpowiada  to 4,28 % wydatków bieżących z budżetu Miasta. Ponad 15,5 mln. zł. wniosły same organizacje z własnych środków.

Liczba wieloletnich zadań, w których realizację zaangażowane są organizacje, wskazuje na to, iż są one traktowane przez samorząd jako mocny partner.

Gdynia jako miasto była stawiana za wzór jeśli chodzi o system współpracy z organizacjami pozarządowymi i tu bardzo dużo podziękowań dla Rady Pożytku Publicznego. Gmina udostępnia organizacjom lokale, organizuje szkolenia (np. w zakresie księgowości).
Ważna jest działalność Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które w roku 2011 zorganizowało blisko tysiąc spotkań, w których wzięło udział ponad 18,5 tysiąca osób, tak więc teoretycznie co 12 mieszkaniec brał udział w spotkaniach organizowanych przez centrum.

Radny poinformował, iż nazwa „pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych” zmieniona została na: „pełnomocnika Prezydenta ds. aktywności i partycypacji obywatelskiej”. Obecnie funkcję pełnomocnika pełnić będzie Wiceprezydent Michał Guć.

Radny wyjaśnił, iż dokument nie był przedmiotem obrad na kwietniowej sesji, ponieważ musiał być zaopiniowany przez Gdyńską Radę Pożytku Publicznego. Przekazane dotychczas uwagi dotyczyły jedynie kwestii edytorskich. Dokument zostanie poddany pod głosowanie Wysokiej Rady w czerwcu b.r.

 Ad 5.1.

Wyjaśniając przyczyny ponownego przystąpienia do sporządzania planu Wiceprezydent Marek Stępa przypomniał, iż w roku sporządzania planu (2003) na przedmiotowym terenie zastrzeżono możliwość realizacji jedynie funkcji komercyjnych, jednak w okresie 9. lat właściciel terenu nie znalazł chętnych na zainwestowanie. W międzyczasie handel uległ istotnym zmianom strukturalnym. Jest to za mały teren, aby możliwe było utworzenie zespołu handlowego, a jeśli chodzi o małe sklepiki także nie znaleźli się chętni, aby w ten rodzaj usług inwestować. Właściciel terenu składa wnioski o dokonanie zmiany w planie już od 2. lat i dlatego proponuje się umieszczenie tu funkcji mieszkaniowej przy zastrzeżeniu, że nie mogą być przekroczone parametry otaczającej zabudowy. Będzie to zabudowa wielorodzinna, ale o niskiej intensywności dzięki temu, że działka jest głębsza od sąsiednich działek i dlatego większa kubatura zmieści się w niskich kondygnacjach rozciągniętych w głąb działki. Plan jest ujęty w planie prac planistycznych. Nie był wcześniej realizowany, ponieważ były pilniejsze przedsięwzięcia.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej –pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XX/378/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Bonisławskiego, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.2.

M Stępa- tu też jest sytuacja, gdzie właściciele terenów objętych planem z roku 2005 zgłaszali wnioski i zawarte w nich merytoryczne argumenty trafiały do przekonania, ale i tu sytuacja była taka, że zadania pilniejsze przesuwały rozwiązanie na później. Problem polega na tym, że działka właściciela wynosi 6,5 tys. m2, a zapisy planu mówią, że minimalna działka może wynosić 3,5 tys. m2. W istocie te 6,5 tys. m2 zostało uszczuplone o prawie 1 tys. m2 przeznaczone pod zieleń publiczną i stoi tam kapliczka będąca przedmiotem kultu, więc nie jest możliwe branie pod uwagę tej działki. Działki o powierzchni 5,5 tys. m2 nie da się podzielić na dwie po 3,5 tys. m2. Dlatego proponujemy dopuszczenie zagospodarowania działek, jeśli mają po 2,5 tys. m2 i wówczas możliwy już będzie podział terenu na dwie działki. Można by wyjść naprzeciw postulatom właściciela już przy uchwalaniu planu w roku 2005, gdyby stosowny wniosek został zgłoszony w trakcie procedury uchwalania planu. Obecny właściciel wyjaśnił, iż jego poprzednik prawny  znajdował się w stanie zdrowotnym nie pozwalającym na branie udziału w procedurze, stąd obecna propozycja przystąpienia do dokonania zmiany.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XX/379/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polany Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.3.

M. Stępa- w 2007 r. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do procedowania w zakresie przedmiotowego planu. Rozpoczęcie procedowania uzależnione było od działań projektowych związanych z przyszłą Obwodową Północną (OPAT) aglomeracji trójmiejskiej. Dopiero ukończenie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego pozwoliło na sporządzenie rysunku planu uwzględniającego postanowienia studium. Projekt uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia i był wyłożony do publicznego wglądu. 12 stycznia odbyła się publiczna dyskusja. Wpłynęło 16 uwag, z czego 4 uwzględniono w całości, 10 w części, a 2 zostały odrzucone. Uwagi uwzględnione zaskutkowały na tyle poważnymi zmianami w sensie formalno – prawnym, że spowodowało to konieczność ponownego wyłożenia i odbycia dyskusji publicznej. Tym razem wpłynęło 10 uwag, z których 2 w części uwzględniono, a 8 oddalono. Uwagi zgłoszone w drugiej turze były powtórzeniem uwag nieuwzględnionych w pierwszej. Czego dotyczyły? Przede wszystkim podnoszono zarzut niezgodności ze studium (literalne różnice między rysunkiem studium a rysunkiem planu). To buduje wniosek, że podmioty składające wnioski (kancelarie prawne) nie rozumieją kwestii hierarchiczności planu. Plan jest daleko bardziej szczegółowym zapisem i może się zdarzyć, co jasno określa studium, uściślenie różnych polityk przestrzennych, doprecyzowanie podziału terenu czy korekty geometrii. Warunkiem jest utrzymanie ogólnej logiki układów liniowych i ogólnych dyspozycji funkcjonalnych zawartych w studium. Jeśli się o tym pamięta, jeśli przeczyta się całe studium, to nie ma wątpliwości, że plan jest sporządzony zgodnie z zasadami sztuki.

W innych uwagach pisanych przez mieszkańców kwestionowano szerokości układów drogowych, bo dla ich potrzeb są one zbyt duże, ale nie brano pod uwagę, że drogi te nie są projektowane wyłącznie dla nich, ale też dla obsługi rozwijającego się Miasta, a ponadto obowiązują normy projektowania dróg, nawet tych mniej istotnych. Propozycje mieszkańców często te normy bagatelizowały.

Wnioskowano też o przybliżenie linii zabudowy do linii rozgraniczających. W kilku przypadkach, gdzie było to możliwe, taka korekta została sporządzona, natomiast nie dokonano obniżenia kategorii dróg.

Padały też postulaty dotyczące wyższych wskaźników intensywności zabudowy i były to wyraźnie działania „na zapas”, bo kiedy poproszono o skonkretyzowanie zamiarów inwestycyjnych okazało się, że są one możliwe do zrealizowania w ramach przewidzianych współczynników.

Postulowano o zmianę funkcji rolnej i zieleni ekologicznej na usługi, ale tego pomysłu nie uwzględniono, ponieważ uważamy za niewłaściwe rozproszenie zabudowy. Nie ma tam infrastruktury, dróg publicznych, są złe warunki gruntowe, a więc nie jest to miejsce, gdzie takie funkcje są pożądane.

Jedna uwaga Izby Gospodarczej dotycząca dopuszczenia na terenach komunikacji urządzeń reklamowych została częściowo uwzględniona poprzez dopuszczenie instalowania reklam na wiatach przystankowych i innych meblach miejskich pod warunkiem, że wpiszą się w system informacji miejskiej, a więc nie będą obniżały rangi estetycznej krajobrazu.

Plan sporządzono zgodnie ze studium.

 Opinie komisji j.w. DEBATA: 

Mirosława Król- Obwodnica Północna jest drogą, której oczekują mieszkańcy i gospodarze Pomorza, jest szansą na uruchomienie nowych potencjałów inwestycyjnych i na rozwój zaplecza gdyńskiego portu, dlatego należy się cieszyć, że po 5. latach od przystąpienia do procedury planistycznej projekt planu rezerwujący tereny pod realizację OPAT został przedstawiony Wysokiej Radzie. Generalnie ustalenia są racjonalne, m. in. elastyczne postanowienie dotyczące klasy technicznej obwodnicy, co jest słuszne ze względu na różne możliwe źródła finansowania. Jednak niektóre ustalenia budzą zasadnicze wątpliwości, jak np. te dotyczące elektrowni wiatrowych. Klub radnych PO opowiada się za rozwijaniem odnawialnych źródłach energii tym bardziej, że zgodnie z dyrektywą UE docelowy udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł energii odnawialnych, który ma być osiągnięty przez każde przedsiębiorstwo, musi uzyskać poziom 20 % do 2020 roku, przy uwzględnieniu polityki energetycznej całego miasta. W tym planie decyzja o lokalizacji wiatrowej budzi wątpliwości. Po pierwsze odległość wiatraków, tj. 400 metrów od zabudowy mieszkaniowej może wpłynąć na pogorszenie jakości życia mieszkańców i spowodować spadek cen nieruchomości. Wątpliwości zgłosili też mieszkańcy i podtrzymali swoje uwagi na wczorajszym posiedzeniu Komisji Strategii sugerując, że podtrzymanie decyzji może wywołać niezadowolenie społeczne. Przy uwzględnieniu stosowanych współcześnie technologii w zakresie wytwarzania energii, parametrów urządzeń, mocy i wysokości wiatraków oraz uwarunkowań związanych ze strefą ograniczenia wysokości obiektów budowlanych w związku z pobliskim lotniskiem, wątpliwe wydaje się znalezienie potencjalnego inwestora do realizacji elektrowni wiatrowych. Obowiązujące studium kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zawiera żadnych ustaleń dotyczących polityki przestrzennej w zakresie energetyki wiatrowej. Studium przewiduje dla tego terenu lokalizację zieleni, łąk, zadrzewienie, zalesienie, itd. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że uchwalenie planu może skutkować stwierdzeniem przez Wojewodę jego nieważności z powodu niezgodności z ustaleniami studium (przypomnę tu o takim rozstrzygnięciu dotyczącym planu Babich Dołów).

Radna oświadczyła: - Wymienione uwagi zostały zgłoszone planistom. Uwagi dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych zostały również zgłoszone przez instytucje uprawnione do uzgadniania planów miejscowych. Klub PO będzie głosował „za”  projektem biorąc pod uwagę, że po 5. latach od przystąpienia do realizacji procedury planistycznej projekt planu został przedstawiony. Jednocześnie jednak klub uważa, że racjonalnym posunięciem, które odsunęłoby możliwość stwierdzenia przez Wojewodę nieważności planu, byłoby stworzenie systemowych opracowań dotyczących zaopatrzenia w energię, ciepło i paliwa gazowe, aktualizacja studium w zakresie energetyki i dopiero wtedy uchwalenie planu. Klub pochyla się nad uwagami mieszkańców dzielnic północnych i obawia się, że generalnie dobry plan dla Gdyni może nie wejść w życie z powodu uchybień, których można by uniknąć.

 

Do powyższego głosu odniósł się Wiceprezydent M. Stępa: - Pani radna wyraziła parę pozytywnych uwag, z którymi w pełni się zgadzam, ale Pani radna przestrzega też przed niebezpieczeństwem, którego nie ma. Faktem jest, że w obecnym studium nie ma zapisów co do lokalizacji urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Prawdą jest też to, że jest przepis obligujący rady do opisania w studiach polityki dotyczącej tej dziedziny, ale to zobowiązanie nie dotyczy studiów już uchwalonych. Opieramy się na obecnym studium, ponieważ decyzja o przystąpieniu do sporządzania planu zapadła w czasie, kiedy tego obowiązku jeszcze nie było. Dzisiaj, gdybyśmy dopiero przystępowali do sporządzania planu,  rzeczywiście musielibyśmy najpierw zmienić studium poprzez wprowadzenie stosownego zapisu i dopiero wówczas plan uchwalić.

Pani radna twierdzi, że wpłynęły uwagi od mieszkańców – żadnych uwag w trybie sporządzania planu, które kwestionowałyby dopuszczenie budowy elektrowni wiatrowej na tym terenie, nie otrzymaliśmy.

 

Marcin Wołek-jestem przewodniczącym komisji, w posiedzeniu której brali udział mieszkańcy. My nie przesądzamy o lokalizacji inwestycji. To nie jest decyzja o lokalizacji elektrowni wiatrowej. Plan jedynie dopuszcza taką możliwość, a dopiero inwestor będzie musiał tą sprawę przeprowadzić. Jest to teren gdzie w większości działki są własnością mieszkańców, a zatem nie można inwestycji realizować wbrew ich woli. Poruszano też kwestię ograniczeń wysokościowych, ale zrozumiałem, że tam ograniczenia nie są tak rygorystyczne. Studium uwarunkowań jest dokumentem kierunkowym, ale nie przesądza o realizowaniu pewnych funkcji, które są precyzowane w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Tadeusz Szemiot- jeśli Wojewoda nie uchyli planu, to będzie to dobra wiadomość. Nie zmienia to faktu, że nie jest dobra sytuacja, w której najpierw tworzymy założenia do planu w zakresie zaopatrzenia w ciepło, a potem dokonujemy aktualizacji studium.

 

M. Stępa- oczywiście, dobrze by było mieć wszystkie papiery w porządku. Pracujemy nad tym planem od 2007 roku. Istnieje obawa, dla mnie znacznie poważniejsza,  powstania poważniejszych zagrożeń, które dotyczyłyby budowy OPAT-u, poprzez pojawienie się inwestycji czy działań utrudniających tą budowę. Kiedy w 2007 roku przystępowaliśmy do sporządzania planu nie mieliśmy intencji, aby trwało to tak długo. Trwało tak długo, bo tak długo opracowywano studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowe i bardzo długo trwały konsultacje społeczne. Nie chciałbym tego wysiłku zmarnować. Skoro nadarza się okazja, bo mamy już wszystko, co jest wymagane, trzeba plan przyjąć. Ostrzeżenia Pani radnej traktuję poważnie, ale twierdzę, że nie musimy się tego bać. Co zaś do kwestii planu zaopatrzenia gminy w energię, to pracujemy nad tym. Robią to planiści, którzy są świadomi tego, co już powstaje w zakresie planów. Plan jedynie wskazuje miejsce, w którym mogłaby być zlokalizowana elektrownia wiatrowa. Podkreślam, że jest to potencjalne miejsce. Jeśli jednak właściciel terenu nie będzie chciał energii wiatrowej, to nie. Może się też okazać, że ta lokalizacja z punktu widzenia warunków wiatrowych nie jest opłacalna. Nie zbadaliśmy tego, bo taki proces kosztuje i może go sfinansować ktoś, kto będzie liczył na zyski z takiej instalacji. Założenia do planu zaopatrzenia gminy w energię robimy i jeszcze w tym roku chcemy je przedstawić komisjom. Będziemy też niedługo prosić o możliwość przystąpienia do  aktualizacji studium po to m. in., żeby uwzględnić możliwość produkowania energii z odnawialnych źródeł.

  UCHWAŁA NR XX/380/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 5.4.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.

 UCHWAŁA NR XX/381/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na Uchwałę Nr XXXVII/839/09 RMG z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, wniesionej przez xx została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 5.5.

Wiceprezydent Ewa Łowkiel- projekt jest adresowany do wszystkich szkół zawodowych i ma na celu doposażenie, przy współudziale finansowym gminy, pracowni zawodowych w gdyńskich szkołach. W ramach projektu prowadzone będą kursy zawodowe, dzięki którym uczniowie będą lepiej przygotowani do znajdywania pracy.

Reszta informacji jak w zał. Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XX/382/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 5.6.

Na wstępie prezentacji Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o autopoprawce dot. przeredagowania paragrafu 4. (uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego).

Projekt jest wynikiem sporu toczonego przez gminę.

Wiceprezydent opisała okoliczności związane z powyższym stwierdzeniem: - Ustawa dała gminom większe kompetencje w zakresie nadzoru nad placówkami niepublicznymi w zakresie sposobu wydawania przez nie dotacji. Skorzystaliśmy z tego i wprowadziliśmy uchwałą zasady, które pozwoliły na skuteczniejsze monitorowanie sposobu wydawania publicznych środków. Niestety sąd zakwestionował te zasady uznając, że ustawodawca nie daje gminom takiej delegacji. Dotyczyło to konkretnie zapisu o wstrzymaniu dotacji jeśli podmiot prowadzący nie złoży rozliczenia do końca stycznia każdego roku, a także przepadnięcia środków niewydanych do końca stycznia. Uznaliśmy, że tryb powinien być taki sam jak w przypadku szkół publicznych i organizacji pozarządowych. Sąd uznał te zasady za nieprawne.

Obecnie rozdzielamy sposób wypłacania dotacji w zależności od statusu placówki. Szkoły niepubliczne będą miały rozliczane dotacje, kiedy będziemy mieli określone przez ministerstwo wysokości kwot przypadających na te podmioty, natomiast w przypadku placówek publicznych wysokości dotacji będą określane po przyjęciu budżetu Miasta.

 Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XX/383/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych) przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za 

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o złożeniu na jego ręce petycji zawierającej postulaty kupców gdyńskiej hali targowej.

- Wszyscy Państwo możecie być spokojni o swoją przyszłość – nie mamy innych kupców - mamy tylko Was – zapewnił Przewodniczący. – Wszyscy Państwo jesteście w okresie, w którym kończą się umowy. Zapewniam, że kolejne umowy nie będą gorsze od tych, które macie obecnie. Rada na czerwcowej sesji będzie nad tą kwestią obradować. Możecie Państwo obserwować te obrady. Jesteście też Państwo zaproszeni na posiedzenie jednej z komisji – Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.

Przewodniczący RM zarządził 10 minut przerwy w celu umożliwienia kupcom wręczenia wszystkim radnym ich postulatów.

 Ad 5.7.

E. Łowkiel- ustawa o wspieraniu rodziny dała samorządom delegację do ustalania wysokości opłat jakie ponoszą rodzice za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W projekcie określone są zasady, wg których można odstąpić od naliczania opłaty, a także zasady dotyczące umarzania należności. Wysokość opłaty jest uzależniona od poziomu dochodów w rodzinie.

Szczegóły jak w załączniku.  Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR XX/384/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za.  Ad 5.8.

Projekt przedstawił – zgodnie z treścią załącznika – Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna/Przewodniczący w/w komisji poinformowali o pozytywnych opiniach odnośnie całego bloku projektów, do 5.13 włącznie/ UCHWAŁA NR XX/385/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sieradzkiej 105 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.9.

Wiceprezydent Bogusław Stasiak- wymieniony w podstawie prawnej artykuł określa wprost, kiedy użytkownik wieczysty może wnioskować o przedłużenie użytkowania i przedmiotowy projekt dotyczy takiego przypadku. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowo – mieszkalnym.

 UCHWAŁA NR XX/386/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 88 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.10

Przedstawił p. B. Stasiak.

Informacje jak w załączniku.  UCHWAŁA NR XX/387/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 86 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.11

Jak wyjaśnił Wiceprezydent B. Stasiak, zmiana uchwały następuje w drodze autopoprawki. W treści poprzedniej uchwały niewłaściwie był przetłumaczony tytuł projektu. Zmianie ulega także tytuł uchwały, co jest konsekwencją powyższego.

 UCHWAŁA NR XX/388/12 RADY MIASTA GDYNI  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professional) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 5.12

B. Stasiak- projekt dotyczy gruntu gminy,  gdzie użytkownikiem jest Skarb Państwa oraz nieruchomości, która z kolei jest własnością Skarbu Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest gmina Gdynia. Jest to więc jakby lustrzane odbicie stanów prawnych i stąd propozycja zamiany. Jeden z gruntów jest zabudowany, drugi nie i stąd różnica w wycenie. W ten sposób zniesiony zostanie obowiązek ponoszenia rocznych opłat, które co prawda miały charakter symboliczny, ale prawo nakazuje dokonywanie ich aktualizacji, a co za tym idzie mogą się stać dolegliwsze, zwłaszcza że jest to duża powierzchnia.

 

J. Miotke- czy grunt na Oksywiu ma przeznaczenie w planie zagospodarowania?

 

Wiceprezydent B. Stasiak nie potrafił udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie: - Gdyby był plan zagospodarowania to fakt ten byłby przywołany zgodnie ze stosowaną regułą. Nie otrzymałem tego pytania w wykazie pytań sporządzonym po posiedzeniach komisji.  

 UCHWAŁA NR XX/389/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,położonych  przy ul. Hutniczej na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną  przy ul.
Bosmańskiej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 Ad 5.13

B. Stasiak- na przedmiotowym gruncie trzeba wykonać czynności geodezyjne. Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego. Teren jest przewidziany do zabudowy mieszkaniowej.

 UCHWAŁA NR XX/390/12 RADY MIASTA GDYNIM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Krośnieńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.14

Prezentujący projekt, zgodnie z treścią załącznika, Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek, poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą z podstawy prawnej ulega wykreśleniu słowo „działając”.

Radny odczytał uzasadnienie do projektu (jak w zał.) Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna 

Paweł Stolarczyk- przedmiotowy projekt nie uwzględnia postulatu dotyczącego miejsca lokalizacji pomnika. Pan Jan Mnichowski, jeden z inicjatorów budowy pomnika, słusznie upomina się o lokalizację w wyeksponowanym miejscu na Skwerze Kościuszki. Tadeusz Wenda przysłużył się swoim dziełem miastu i Polsce. Nie można więc tego pomnika wtłoczyć w miejsce oddalone od głównego szlaku turystycznego i miejsc najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. Chodzi o to, by każdy odwiedzający Gdynię mógł spotkać się z historią Miasta. Tadeusz Wenda jest postacią ogólnogdyńską i miejsce jego upamiętnienia, podobnie jak w przypadku Eugeniusza Kwiatkowskiego, powinno się znaleźć w ciągu ulicy 10 Lutego i Skweru Kościuszki, którego budowa również jest Jego dziełem. Miejsce wskazane przez Komisję Statutową jest w odczuciu wielu gdynian nieadekwatne do zasług Tadeusza Wendy. Nadmieniam, że spotkanie w tej sprawie stron starających się o pomnik, tj. Towarzystwa Miłośników Gdyni oraz Towarzystwa pamięci Józefa Piłsudskiego, odbędzie się po dzisiejszej sesji.

Podjęcie przez Wysoką Radę przedmiotowej uchwały, narzucającej lokalizację, byłoby przedwczesne.

 

A. Kieszek- Pan Mnichowski nie wskazywał miejsca. Wskazał je inny wnioskodawca. Komisja badała wszystkie proponowane lokalizacje i ta, określona w projekcie, jest - zdaniem członków komisji - najlepsza.

 

Ireneusz Bekisz- jest kwestią dyskusji, czy jest to właściwe miejsce. Mówiliśmy o tym na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i uznaliśmy, że jest to bardzo dobre miejsce. Pytanie tylko, w którą stronę będzie zwrócony. Ta lokalizacja okaże się jeszcze lepsza, gdy będzie zagospodarowane Molo Rybackie, dla którego plan już przyjęliśmy. Lokalizacja wskazuje na powiązanie postaci Wendy z portem.

 

T. Szemiot- rzecz gustu, a o gustach się nie dyskutuje. Ja dostrzegam w tej lokalizacji pewną symbolikę, która mnie przekonuje. Pomnik ma być zlokalizowany w miejscu, które dopiero powstanie, które będzie kolejnym etapem rozwoju Miasta i ja tu dostrzegam pewną paralelę.

 

A. Kieszek- za dwa lata będziemy obchodzili rocznicę 150. urodzin inżyniera Tadeusza Wendy.

 UCHWAŁA NR XX/391/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika inż. Tadeusza Wendy została podjęta: 23/0/1 Ad 5.15

A. Kieszek- Wojewoda zakwestionował obie zmieniane uchwały (także punkt 5.16), stąd uzasadnienie jest dla obu projektów takie samo. Wojewoda wskazał, że zapis w uchwale winien brzmieć, iż uchwała wchodzić w życie po upływie 14 dni.

Autopoprawka: skreślenie w podstawie prawnej słowa „działając” (na wniosek radcy prawnego UM).

 UCHWAŁA NR XX/392/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. kmdr-a B. Nowotnego) została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.16Uzasadnienie i autopoprawka jak w punkcie 5.15. – przedstawił r. A. Kieszek.  UCHWAŁA NR XX/393/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. adm. R. Wagi) została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.17

Łukasz Cichowski- od 99 roku obowiązuje już w Gdyni uchwała w  sprawie  lokalnych inicjatyw. Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową, we współpracy z mieszkańcami. Obywatele, którzy uważają, że jest potrzebna jakaś inwestycja lub działanie, występują z wnioskiem w sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej. Zakres zadań, które mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej został określony w ustawie dość szeroko (radny odczytał katalog zadań wymienionych w ustawie). Inicjatywa może mieć charakter świadczenia pracy społecznej, świadczenia rzeczowego czy pieniężnego. Aby ta nowa forma realizacji zadań mogła wejść w życie rada musi podjąć uchwałę w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków, co niniejszym projektem uchwały proponujemy. Oceny wniosku dokonuje organ wykonawczy. Ustawa nie narzuca wzoru umowy (sporządza się ją na podstawie k.c.). Oczywiście gmina musi przewidzieć środki na realizację takich zadań, bo trudno tu coś z wyprzedzeniem zaplanować. Jedną z możliwości jest realizacja w kolejnym roku budżetowym, a inną zabezpieczenie w budżecie  rezerwy na te cele.

Projekt przesłano do konsultacji drogę elektroniczną do wszystkich organizacji pozarządowych oraz wszystkich członków Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego, a także został zaopiniowany przez Młodzieżową Radę Miasta. Przesłane do nas opinie są w zasadzie pozytywne, a nieliczne uwagi zostały przeanalizowane i nie zostały przez projektodawców uwzględnione.

 Opinia Komisji Samorządności – negatywna.  

Przewodniczący Komisji Samorządności Bartosz Bartoszewicz- wyraziłem swój pogląd nt. projektu na posiedzeniu Komisji Samorządności. Przede wszystkim inicjatywa lokalna nie jest nową możliwością. Pojawiła się wraz z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ja osobiście, jeszcze jako pełnomocnik, spotykałem się z mieszkańcami, by uzyskać od nich opinie, w jakim trybie chcieliby działać. My też zastanawialiśmy się nad wdrożeniem najlepszego rozwiązania. Nie wszyscy członkowie Rady Pożytku Publicznego dostali taką informację – ja osobiście (a też jestem członkiem rady pożytku) takiej informacji nie dostałem (podobnie jak inni radni będący członkami rady). Oczywiście nie ma obowiązku informowania. Ja otrzymałem ten dokument dopiero podczas prac komisji. Kiedy powstawał pierwszy program współpracy z organizacjami w roku 95, wysłano do organizacji pozarządowych zaproszenie i praca nad nim trwała bardzo długo. Tu zaskakuje mnie tak szybki tryb pracy.

W jakim trybie konsultowano ten projekt z organizacjami i z Radą Pożytku Publicznego? Jaka była liczba opinii i jakie to były opinie? Jaka była opinia Młodzieżowej Rady Miasta i czy została ona wyrażona na sesji tej rady? Ja zawsze widziałem dużą potrzebę konsultowania tego typu dokumentów na etapie ich tworzenia.

 

W kwestii formalnej głos zabrał radny Tadeusz Szemiot: - Proszę Prezydium o dopilnowanie, aby dyskusja dotyczyła treści uchwały.

 

Radny Łukasz Cichowski wyjaśnił radnemu Bartoszewiczowi, iż jego adres emailowy jest inny niż ten, który jest podany na stronie organizacji pozarządowych i to, prawdopodobnie, było przyczyną, iż nie otrzymał projektu. – Nie uznaję więc tego argumentu. Ustawa mówi o obowiązku konsultowania z organizacjami pozarządowymi, natomiast nie określa trybu i szczegółowych zasad tych konsultacji. Nasze lokalne prawo też nie określa szczegółowego trybu czy zasad konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami.  Jest program wieloletniej współpracy z organizacjami i jest informacja, że uchwały podlegają konsultacjom przez Radę Pożytku Publicznego, ale tryb też nie jest określony. Projekt został wysłany do wszystkich organizacji i do członków rady pożytku. Określono też termin wydania opinii. Tą sprawę uważam za zamkniętą.

Jeśli chodzi o młodzieżową radę, to są opinie jej poszczególnych komisji, ponieważ ich sesja odbędzie się po naszej sesji.  Jedna uwaga dotyczyła ustawy, a nie projektu. Druga uwaga nadeszła od Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego i dotyczy zmiany w punkcie 5. (szczegółowe kryteria) - uznaliśmy, że decyzję powinien podjąć organ wykonawczy (skoro opinia Rady Pożytku Publicznego nie jest wiążąca, to decydować powinien organ wykonawczy).

 

Radny B. Bartoszewicz sprostował błąd w swojej poprzedniej wypowiedzi informując, iż  w programach rocznym i wieloletnim jest zapisany obowiązek konsultowania. - Jest to więc projekt sprzeczny z prawem i dlatego nie jest to dyskusja nad meritum. Nie otrzymali go też pozostali członkowie Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego, a nie tylko ja. Nie opiniowała też projektu młodzieżowa rada, tylko poszczególne komisje tej rady. W moim odczuciu i w kontekście praktyki gdyńskiego samorządu oraz w kontekście zapisów wieloletniego programu współpracy, która jest stawiana za wzór w zakresie konsultowania, wymóg konsultacji nie został spełniony. Co do Rady Pożytku Publicznego, to konsultowanie z nią takich dokumentów nie jest obowiązkiem, ale jest dobrym obyczajem.

 

Zygmund Zmuda Trzebiatowski- przypomnę casus projektów dotyczących spraw komunikacyjnych: zapoznajemy się z opiniami, które nie determinują decyzji, natomiast są nieodłącznym elementem procedowania. Fakt, że młodzieżowa rada będzie miała dopiero sesję, nie powinien być powodem pominięcia jej opinii. Wobec tego powinno się na nią poczekać. Podobnie ma się sprawa z radą pożytku. Jest to kwestia nie tylko formalna, ale i kwestia dobrego obyczaju. Nic się nie stanie, jeśli da się tym podmiotom realną możliwość wypowiedzenia się. Projekt nie straci nic ze swojej istoty. Ten wypracowany obyczaj, honorowany przez Gdynię, wart jest tego, żeby go szanować.

 

T. Szemiot- bardzo dziękuję za poprzednie wystąpienie, bo nową twarz pokazali nie krytycy, tylko osoby sugerujące przesunięcie w czasie głosowania nad tym projektem. Zaś ta twarz, która do tej pory była prezentowana, to mam do niej pytanie, czy dysponuje jakąkolwiek opinią prawną, żeby móc tak szastać , z taką łatwością, stwierdzeniami, że coś jest niezgodne z prawem. Przestrzegam przed takim świadomym nadużywaniem tego rodzaju sformułowań. Są one zwyczajnie nieprawdziwe.

Odnosząc się do wypowiedzi, za którą dziękuję, to jeśli wolą Rady Miasta będzie przesunięcie głosowania nad tym projektem w oczekiwaniu na ewentualną opinię pokrzywdzonych, którzy nie dostali rzekomo tego projektu, jak również innych ciał, które w tych konsultacjach należałoby ująć, to sądzę, że wyrażenie takiej woli przez Radę Miasta będzie akceptowalne.

 

Replika radnego B. Bartoszewicza: - Proszę o przeczytanie rozdziału 12. uchwały z 23 listopada 2011 r., gdzie jest informacja o trybie konsultowania. Jeśli radny Szemiot uważa, że zostało to dobrze skonsultowane z organizacjami pozarządowymi i radą pożytku to zachęcam do procedowania, natomiast ja namawiam do przełożenia głosowania i skonsultowanie projektu nie tylko z członkami rady pożytku wywodzącymi się z organizacji pozarządowych, ale także z członkami rady będącymi przedstawicielami Rady Miasta i Prezydenta.

 

Ł. Cichowski- widać, że projekt nie ma szans na tej sali, dlatego wnoszę o wycofanie go z porządku obrad.

 W związku z powyższym odstąpiono od głosowania nad  projektem w sprawie trytu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.  Ad 5.18

Ł. Cichowski- w imieniu grupy radnych, a szczególnie własnym, wnoszę o rozważenie włączenia mnie do składu Komisji Rewizyjnej. Nie udało mi się wnieść tego projektu w innym trybie. Prowadziłem z Panem Przewodniczącym korespondencję na ten temat przez 1,5 miesiąca i ostatecznie Pan Przewodniczący poradził mi złożenie wniosku w imieniu grupy radnych.

 Opinia Komisji Statutowej- negatywna DEBATA: 

M. Horała- jestem bardzo zdziwiony, że kwestia tej technicznej uchwały uzyskała negatywną opinię Komisji Statutowej. Bardzo proszę o uzasadnienie tej opinii.

 

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny A. Kieszek- jak czytamy w uzasadnieniu Pan Cichowski wyraził chęć pracy w Komisji Rewizyjnej. Nie przekonuje nas ten argument. Nikt nie broni radnemu Cichowskiemu, żeby pracował, a więc zabierał głos i dyskutował.

 

Ł. Cichowski- czy Pan żartuje, czy poważnie uzasadnia stanowisko komisji?

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Borski- skład Komisji Rewizyjnej został ustalony zaraz po wyborach. Szanujemy decyzje wyborców. Do składu komisji zostali zaproszeni członkowie innych klubów, a więc wszyscy uczestnicy wyborów. Skorzystał z tego klub PO desygnując do pracy w komisji swojego Przewodniczącego. Radni PiS z tego nie skorzystali. Obrady komisji są otwarte i zapraszamy do udziału w nich przedstawicieli wszystkich opcji. Do chwili obecnej Pan Cichowski nie wziął udziału w ani jednym posiedzeniu. Nie wiem, skąd nagle takie zainteresowanie komisją. Przedstawiciel PO jest czynnym członkiem komisji, pracuje z nami od początku i myślę, że obecny skład jest na chwilę obecną wystarczający.

 

T. Szemiot- pragnę wszystkim Państwu, którzy za chwilę zagłosują przeciw projektowi kierując się opinią Komisji Statutowej, zwrócić uwagę, że tym samym zabronią radnemu podjęcia pracy w wybranej przez siebie komisji. Nie ma tu żadnej podstawy prawnej. W komisji może zasiadać nawet 7. radnych opozycji.

 

Replika r. M. Horały do wypowiedzi radnego St. Borskiego: - Mój stan zdziwienia jest coraz głębszy. Dotychczas praktyka w tej radzie była taka, że jeśli było miejsce w komisji, nie było problemu i każdy radny mógł się przenieść do innej komisji. Nie wiem, skąd wniosek o nieuszanowaniu głosu wyborców, jeśli w komisji znajdzie się 2. przedstawicieli PO. Dodam, że dobrym obyczajem jest, gdy przewodniczącym tej komisji jest radny opozycji, bo jest to komisja kontrolująca i radny opozycji w sposób naturalny jest bardziej predestynowany do pełnienia takiej funkcji. Nie wiem, skąd to się bierze. Nadal przecież „Samorządność” będzie miała w tej komisji większość. Jestem zupełnie zdumiony tą sytuacją. Nie wiem, po co koleżanki i koledzy radni biorą na siebie tą decyzję.

 

Wiceprzewodnicząca Beata Łęgowska- Komisja Rewizyjna jest komisją specyficzną i nie można jej mylić z komisjami merytorycznymi. Jej zadania są określone w ustawie o samorządzie gminy i dobór członków też następuje w inny sposób, nie tylko na zasadzie wyrażenia woli pracy w komisji. Na przykład członkom Prezydium rady nie wolno pracować w tej komisji, bo zabrania tego ustawa. Skład Komisji Rewizyjnej nie jest tak ustalany jak w przypadku innych komisji. Z regulaminu pracy rady wynika, że każdy radny ma prawo wchodzić w skład 2. komisji, ale nie wlicza się w to Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej, która też jest powoływana z pewnego klucza. Każdy ma prawo pracować w Komisji Rewizyjnej, tyle że bez prawa głosu. Nie ma tu specjalnego powodu do zmiany składu komisji.

 

Bogdan Krzyżankowski- tej ostatniej wypowiedzi już w ogóle nie mogę zrozumieć. Żaden z tych argumentów nie uzasadnia odmowy radnemu pracy w komisji. Nie jest on członkiem Prezydium. Skoro koleżanka mówiła o regulaminie, to zwracam uwagę, że mówi on też, iż  posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane na wniosek 2. radnych. W tej komisji jest tylko jeden radny opozycji, a wobec tego nie ma takiej możliwości. Ideą funkcjonowania Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie przez nią funkcji kontrolnej, która jest niezwykle ważna. Przed chwilą przekonaliśmy się o tym spotykając się z kupcami narzekającymi na funkcjonowanie spółki, która jest uzależniona od Miasta. Byłoby celowe, gdyby Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą.  

 

B. Łęgowska- moja wypowiedź dotyczyła tylko specyfiki tej komisji, bo we wszystkich wypowiedziach traktujecie Państwo tą komisję jak każdą inną, a tak nie jest. Nie jest to taka komisja, jak każda inna. Ostatnio moje wypowiedzi nigdy nie są rozumiane przez Pana radnego. Przykro mi.

 

B. Krzyżankowski- zgadzam się, że ta komisja jest specyficzna, bo jest po prostu najważniejsza, dlatego powinniście Państwo umożliwić koledze pracę w niej

 

St. Borski- Komisja Rewizyjna jest otwarta dla wszystkich radnych, także radnych opozycji. Zapraszam. Terminy są do wglądu w biurze rady.

 

Przewodniczący RMG nie udzielił głosu radnemu Tadeuszowi Szemiotowi w ramach repliki stwierdzając, iż dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa.

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej nie został przyjęty. Wynik głosowania: 6/18/0 Ad 5.19

W imieniu projektodawców – Komisji Samorządności – projekt przedstawił radny B. Bartoszewicz. Radny powtórzył uzasadnienie przedstawienie w punkcie 2. niniejszego protokołu.

 

Ireneusz Bekisz- dlaczego projekt jest wprowadzany „tylnymi drzwiami” i nie zapytano, czy ktoś spoza „Samorządności” nie chce pracować w tych komisjach?

 

B. Bartoszewicz- w takim trybie musimy procedować. W tym przypadku nie możemy czekać, ponieważ zbliża się czas rozstrzygnięć konkursów. Uchwała była prezentowana na posiedzeniu komisji.  Radny Cichowski z klubu PO głosował, o ile pamiętam,  za projektem. Przyjęliśmy regulamin, z którego wynika ilu może być przedstawicieli radnych. Regulamin dopuszcza 3. radnych Rady Miasta.

 

I. Bekisz- nie otrzymałem odpowiedzi na swoje pytania. Dlaczego np. nie dwóch radnych „Samorządności” i jeden z PO? W ubiegłej kadencji tak było. Widocznie chodzi o to, żeby decydowali ci, którzy mają większość. Ja to szanuję, ale nie szanuję narzucania decyzji.

 

Mirosława Król- może ja odpowiem - byłam członkiem jednej z komisji konkursowych konkursu „Piękna dzielnica” i zauważyłam wiele nieprawidłowości, które zgłosiłam w formach interpelacji i konsultacji. Być może dlatego nie jesteśmy mile widziani w tych komisjach.

 

B. Bartoszewicz- na posiedzeniu Komisji Samorządności obecni byli przedstawiciele „Samorządności”, radni PiS i PO. Projekt wniesiono jednogłośnie. Możecie Państwo wnieść poprawkę i zaproponować inny skład, a ostatecznie zdecyduje rada.

 

M. Horała- zabrakło pointy, że pracować każdy może i że drzwi są zawsze otwarte.  

 UCHWAŁA NR XX/394/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do komisji konkursowych konkursów dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach” i „Bezpieczna dzielnica” została podjęta: 18/1/4 Ad 5.20

Wniesienie projektu pod obrady uzasadniła radna Beata Szadziul stwierdzając, iż z racji powołania młodzieżowej rady i chęci zaangażowania młodzieży w pracę na rzecz dzielnic, projektodawcy proponują, aby w skład komisji konkursowej dla konkursu „Gdynia po godzinach”, który adresowany jest przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców,  powołani zostali 2. członkowie tej rady.

 

Radna B. Szadziul odczytała treść pozytywnej opinii Młodzieżowej Rady Miasta nt. projektu.

 Opinia Komisji Samorządności- pozytywna UCHWAŁA NR XX/395/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści regulaminu konkursu dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach” została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 5.21Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił radny Paweł Brutel. Opinie komisji:Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XX/396/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego działki nr 424/7, położonej przy ul. Raduńskiej 23d została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 6.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty przedstawiła Przewodnicząca komisji, radna Ewa Krym.W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń. Stałym gościem komisji była Wiceprezydent Ewa Łowkiel, która na bieżąco informowała o sprawach dotyczących gdyńskiej edukacji. W ramach przyjętego harmonogramu dot. posiedzeń wyjazdowych komisja odwiedziła Zespół Szkół Mechanicznych oraz SP nr 34.   Ad 7.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Orłowo (patrz załącznik)  odczytał Wiceprzewodniczący rady, pan Marek Krauze.

 Ad 8.

Stanisław Szwabski- w okresie sprawozdawczym związek funkcjonował w oparciu o prace Zarządu -  w tym czasie nie odbyło się zgromadzenie. Przygotowywana jest konferencja dotycząca planu zaopatrzenia aglomeracji w wodę i odprowadzania ścieków. Taki plan został przyjęty przed kilku laty. Obecnie okazało się, że nie odpowiada on w pełni obszarowi, w który można zainwestować, szczególnie jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną. Gminy członkowskie wnioskowały o zmianę granic planu. Na konferencji odbędzie się też dyskusja dotycząca planu dla aglomeracji gminy Szemud. Konferencja odbędzie się 30 czerwca, w siedzibie PWiK.

Zakończyła się seria konkursów wieńczących objęcie szkół edukacją ekologiczną. To zakończenie naszego roku szkolnego odbędzie się 13 czerwca, na terenie Muzeum Gdyni. Będziemy chcieli wyróżnić szkoły i poszczególne dzieci.

Zarząd związku prowadzi działania zmierzające do modernizacji sieci punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. Ma to na celu rozszerzenie możliwości przejmowania przez punkty sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Powinni to co prawda robić sprzedawcy tego sprzętu, ale niestety wciąż pojawia się on w odpadach w nadmiernych ilościach. Jest więc bardzo duża potrzeba jeśli chodzi o funkcjonowanie bezpłatnych punktów odbioru sprzętu, który ma bardzo zły wpływ na środowisko.

 Ad 9.

Treść interpelacji złożonych przez radnych T. Szemiota i B. Krzyżankowskiego – patrz strona  www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 Ad 10.

Wiceprzewodnicząca J. Zielińska poinformowała o zaplanowanych wydarzeniach związanych z nast. przedsięwzięciami:

- przypłynięcia do Gdyni jednostek NATO;

- festiwalem nauki;

- blues festiwalem;

- pokazem orkiestr wojskowych

 

B. Szadziul- 1,5 tygodnia temu Miasto Gdynia wystawiło swoją reprezentację do regat. Miasto Gdynia zajęło drugie miejsce. W skład załogi wchodziła radna Maja Wagner, ja byłam kapitanem.

Radna poinformowała o terminach posiedzeń komisji i sesji Młodzieżowej Rady Gdyni prosząc o wzięcie udziału przez radnych RMG.

 

Radny B. Bartoszewicz poinformował o błędzie jaki popełniono w trakcie dyskusji nad projektem omawianym w punkcie 5.17: - Okazuje się, że – zgodnie z ustawą - jest obowiązek skonsultowania projektu ze wszystkimi członkami Rady Pożytku Publicznego.

 

Radny P. Brutel poinformował, iż 30 czerwca odbędzie się w Gdyni szkolenie dzieci organizowane przez fundację hiszpańską. – Będzie to pierwszy obóz organizowany poza Londynem i Madrytem.

 

Radny St. Borski poinformował o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na którym odbędzie się podsumowanie opinii wszystkich komisji rady na temat absolutorium.

 

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o terminach i miejscach poszczególnych koncertów jakie odbędą się w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej.

 Ad 11.

Beata Szadziul- bardzo proszę radnego Szemiota, aby nie zwracał się do kolegów per: „ta twarz”.

 

Do powyższego wniosku odniósł się jego adresat, r. T. Szemiot: - Wnioskuję, aby z uwagą słuchano moich wypowiedzi. Ta dotyczyła twarzy sprawy,  a nie twarzy konkretnej osoby.

 Ad 12.Termin kolejnej sesji: 27 czerwca b.r.; godz. 12 Ad 13.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

   Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2012
Data udostępnienia informacji: 10.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 12:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.05.2012 14:35 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.05.2012 12:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.05.2012 09:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.05.2012 09:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.05.2012 09:33 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.05.2012 15:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.05.2012 12:30 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.05.2012 10:49 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.05.2012 12:30 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.05.2012 12:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.05.2012 09:41 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.05.2012 08:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska