XVIII sesja Rady Miasta z dn. 28 marca 2012

PORZĄDEK OBRADXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI 28 marca 2012 rokuGODZ. 12.00, s. 105 UM 
1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
 4.1     zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012; zobacz projekt, zobacz załącznik
4.2     zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022; zobacz projekt, zobacz załącznik
4.3     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców, zobacz projekt, zobacz uzasadnienie, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2, zobacz załącznik 3
4.4     wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Andrzeja Sosenko, zobacz projekt
4.5     ustalenie przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zobacz projekt
4.6     zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, zobacz projekt
4.7     zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, zobacz projekt
4.8     ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, zobacz projekt
4.9     udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt
4.10  utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.11   kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania, zobacz projekt
4.12   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2012, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.13   ustanowienia pomnika przyrody „Jesion Króla Jana”, zobacz projekt
4.14   pozbawienie statusu pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Miodowej w Gdyni, zobacz projekt
4.15   zniesienie formy ochrony przyrody z pomnika przyrody buka pospolitego rosnącego przy ul. Ejsmonda w Gdyni, zobacz projekt
4.16   likwidacji placówek opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni i Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni, zobacz projekt
4.17   przyjęcie raportu z realizacji w 2011 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zobacz projekt
4.18  zmiany uchwały nr XVI/374/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci – mieszkańców ww. gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych gmin, zobacz projekt
4.19   upoważnienia do reprezentowania Rady Miasta Gdyni przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, zobacz projekt
4.20   wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Alei Zwycięstwa, zobacz projekt
4.21   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łabędziej, zobacz projekt
4.22   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łabędziej – Kormorana, zobacz projekt
4.23   nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 821/158, km 58 obręb Gdynia, o pow. 288 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00036630/04, zobacz projekt
4.24   nadania nazw nowym ulicom w Gdyni. zobacz projekt
 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Sportu,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Obłuże,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.  

Aneks do porządku obrad
XVIII sesji Rady Miasta Gdyni

28 marca 2012 r.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1.     wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, zobacz projekt
2.     wzoru informacji na podatek od nieruchomości, zobacz projekt
3.     zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni, zobacz projekt
4.     podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej, zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, zobacz projekt
5.     przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) z siedzibą w Gdańsku – Polska, zobacz projekt


PROTOKÓŁ NR 18/12XVIII SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 28 marca 2012 r.Porządek obrad:1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta,4.                           Projekty uchwał w sprawach: 4.1  zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012;4.2  zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022;4.3  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców,4.4  wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Andrzeja Sosenko,4.5  ustalenie przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,4.6  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,4.7  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,4.8  ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,4.9  udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,4.10          utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni,4.11           kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania,4.12           programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2012,4.13           ustanowienia pomnika przyrody „Jesion Króla Jana”,4.14           pozbawienie statusu pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Miodowej w Gdyni,4.15           zniesienie formy ochrony przyrody z pomnika przyrody buka pospolitego rosnącego przy ul. Ejsmonda w Gdyni,4.16           likwidacji placówek opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni i Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni,4.17           przyjęcie raportu z realizacji w 2011 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,4.18          zmiany uchwały nr XVI/374/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci – mieszkańców ww. gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych gmin,4.19           upoważnienia do reprezentowania Rady Miasta Gdyni przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,4.20           wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Alei Zwycięstwa,4.21           wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łabędziej,4.22           wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łabędziej – Kormorana,4.23           nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 821/158, km 58 obręb Gdynia, o pow. 288 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00036630/04,4.24           nadania nazw nowym ulicom w Gdyni.4.25          wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,4.26          wzoru informacji na podatek od nieruchomości,4.27          zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni,4.28          podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej, zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,4.29          przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) z siedzibą w Gdańsku – Polska.  5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Sportu,6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Obłuże,7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,8.                           Interpelacje.9.                           Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.   Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”. Ad 1. Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.  Ad 2.

Do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono wniosków ani uwag.

 

W związku z powyższym Przewodniczący uznał porządek obrad za przyjęty.

 Ad 3.Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XVII sesji za przyjęty.  Ad 4.1.Proponowane zmiany omówił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie (szczegóły, w tym pełne nazwy komisji – patrz biuletyn rady) UCHWAŁA NR XVIII/333/12  RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.2.Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy przedstawił (jak w załączonym druku) Skarbnik K. Szałucki.  Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XVIII/334/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/279/11 RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.3.

Prezentujący plan Wiceprezydent Marek Stępa przypomniał, iż decyzja o przystąpieniu do sporządzaniu planu zapadła 28 października 2009 roku. Czas opracowywania planu wynikał ze złożonej problematyki występującej w granicach planu. Główną kwestią była potrzeba znalezienia właściwej oprawy dla węzła integracyjnego znajdującego się w sąsiedztwie przystanka planowanej kolei metropolitarnej. Praca urzędników musiała być skoordynowana z pracami zespołów projektujących to przedsięwzięcie. Wskazano miejsce na obsługę funkcji kolejowej i to jest najważniejsza, z punktu widzenia metropolii jak i Miasta,  decyzja planu.

Dla właścicieli bardzo ważne są decyzje zawarte w kartach 0.1 i 0.2. Było tu trochę problemów z pogodzeniem interesów właścicieli z interesami sąsiadów tych terenów, którzy starali się wpływać na przebieg procesu projektowania zabiegając o to, aby rozwiązania planistyczne nie ujmowały im praw. Czasami osoby te widziały zagrożenia, których – w moim przekonaniu – plan nie zawiera.

Wymagane ustawowo opinie i uzgodnienia są pozytywne.

Po pierwszym wyłożeniu planu odbyła się publiczna dyskusja, po której wpłynęło 65 uwag, z czego 64 wpłynęły w ustawowym czasie. Były to uwagi powielane, podpisane przez różne osoby i stąd ich duża liczba. Uwagi te zostały rozpatrzone przez Prezydenta i aż 58 zostało uwzględnionych w części, a jedna w całości. Sześciu uwag w całości nie uwzględniono. Uwzględnienie uwag pociągnęło za sobą korekty rysunków i zapisów, a to spowodowało konieczność ponownego wyłożenia planu do wglądu. Odbyła się po raz kolejny dyskusja publiczna, po której wpłynęło 30 uwag, znowu w większości powielonych. Treść części z nich nie odnosi się do zapisów umieszczonych po korektach. 17 uwag uwzględniono w części, a 13 odrzucono.

W karcie 0.1. planowana jest zabudowa analogiczna do zabudowy sąsiedniego osiedla

W karcie 0.2. zabudowa jest analogiczna do zabudowy osiedla po przeciwnej stronie torów kolejowych i tam też przewidziane są usługi z racji sąsiedztwa przystanku kolei (będzie możliwość zrealizowania funkcji parkingowej – przewiduje się budowę wielopoziomowego parkingu).

Plan jest zgodny z ustaleniami zawartymi  w Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

Autopoprawka zgodna jest z treścią dokumentu stanowiącego załącznik.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/335/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.4.

M. Stępa- wezwanie związane jest z zapisem planu dotyczącym nadmorskiej części dzielnicy Orłowo. Są w nim zawarte kwestie związane z przyjętymi w planie definicjami, które są inne niż te, które autor wezwania znalazł w przepisach. Projekt był sprawdzony co do zgodności z prawem przez Wojewodę, który uchybień w tym zakresie nie znalazł. Przede wszystkim jednak Pan Sosenko nie wykazał, które z jego praw zostało naruszone, a to należy do meritum tego typu postępowań, stąd propozycja nieuwzględnienia, co otworzy Panu Sosence drogę do złożenia skargi w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XVIII/336/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Andrzeja Sosenko została podjęta: 21/1/4 Ad 4.5.Autopoprawki do projektu (stanowią załączniki) omówił Dyrektor ZKM, pan Olgierd Wyszomirski.

W/w autopoprawki dotyczą kwestii przewożenia bagażu podręcznego i uprawnień kontrolerów dotyczących bagażu (nie ma już podstaw do kontroli dokumentów przewozu),  doprecyzowania zasad korzystania z usług komunikacji miejskiej przez osoby niepełnosprawne, w celu zapewnienia im większego bezpieczeństwa (wynik posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych), tj. wprowadzenia w ustępie 2. paragrafu 9. zapisu dotyczącego sposobu podróżowania przez psa asystującego i  uchylenia w przywołanym wyżej paragrafie ustępów 3. i 4., jako nie spełniających już obowiązujących wymogów prawnych, dotyczących kategorii pasażerów niepełnosprawnych.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/337/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.6.

O. Wyszomirski- projekt jest propozycją podwyżki cen biletów i dotyczy tylko segmentu opłat jednorazowych.

Mówiąc o powodach przedłożenia projektu p. Wyszomirski wskazał na czynnik wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej - przede wszystkim wzrost cen paliw (w relacji do 2010 r. koszty te wzrosły przeciętnie o 21 %, czyli o 4 350 000 zł). – Jesteśmy w stanie zapewnić w ciągu 12. miesięcy dochód w wysokości 2 200 000 zł. Chcę dodać, że po przygotowaniu projektu i po napisaniu do niego uzasadnienia, przedsiębiorstwa komunalne wykonujące 80 % przewozów na rzecz gdyńskiej komunikacji miejskiej, wystosowały do władz Miasta i do ZKM pismo w sprawie podwyżek stawek przewozowych w związku z dalszym wzrostem kosztów  o 47 gr. za wozokilometr, co skutkowało wzrostem dopłat o 5 mln. zł. w skali roku. Jest to skutek dalszego wzrostu cen paliwa, wzrostu składki rentowej, wzrostu płacy minimalnej, wprowadzenia opłat za korzystanie z obwodnicy.

Wszystkie związki zawodowe pracowników komunikacji miejskiej zwróciły się do władz Miasta i ZKM , ale przede wszystkim do zarządów spółek przewozowych, z wnioskiem o podwyżki płac (o 1 zł. za godzinę pracy). To skutkowałoby kolejnymi kosztami. Proponowana podwyżka cen biletów tylko w niewielkim stopniu wychodziłaby temu na przeciw. Oczywiście sprawa podwyżki stawek dla przewoźników nie jest jeszcze przesądzona. To są tylko wnioski, o których czuję się w obowiązku Państwa poinformować.

Przychody ze sprzedaży biletów pokryły w 44 % koszty funkcjonowania komunikacji. Mimo że Państwo radni wskazywali, iż winny one pokryć koszty w 50 %, nie udało się tego osiągnąć, ponieważ w międzyczasie wzrosły koszty pod wpływem czynników zewnętrznych  (regulacja płac w tym czasie nie miała miejsca).

Są też przewidziane podwyżki opłat za korzystanie z usług minibusów – tu od 10. lat  nie odbyła się żadna regulacja. Koszty w 96,5 % pokrywa dotacja. Większość przewozów odbywa się bezpłatnie, na podstawie uregulowań formalno – prawnych.

W projekcie zaproponowano szereg zmian dotyczących zasad stosowania taryfy. Część zmian została przygotowana pod wpływem sugestii ze strony Państwa radnych, jak choćby wprowadzenie kart elektronicznych. Zmienione zostały przepisy dotyczące dokumentowania stopnia niepełnosprawności (tu też wprowadzono autopoprawkę). Chodzi o ułatwienia w zakresie dokumentowania niepełnosprawności.

Doprecyzowano reguły dotyczące Europejskiego Dnia bez Samochodu w zakresie bezpłatnych przejazdów.

Doprecyzowano sposób postępowania w przypadku złożenia wniosku o bilet elektroniczny i nie odebranie tego biletu (wiele jest takich przypadków).

Dyrektor Wyszomirski odczytał opinie związków zawodowych nt. projektowanych stawek:

Forum Związków Zawodowych – opinia pozytywna (dotyczy także kolejnego projektu).

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – opinia negatywna.

Pan Wyszomirski odniósł się do fragmentu przywołanej wyżej opinii negatywnej: - Postulat dotyczący częstotliwości przejazdów jest nietypowy, bo do ZKM wpływają na ogół postulaty o zwiększenie częstotliwości i tworzenie nowych linii. Oczywiście wszędzie, gdzie jest to możliwe, dokonujemy racjonalizacji w tym względzie, ale nie możemy tego robić kosztem obniżenia standardu obsługi komunikacyjnej. Oby nie było takiej konieczności.

 Opinie komisji j.w.Komisja Zdrowia- opinia pozytywna DEBATA: 

W imieniu PO wystąpił radny Łukasz Cichowski: - Część dodatkowych kosztów postanowiliśmy przerzucić na pasażerów i mamy co do tego spore wątpliwości. Na komunikację miejską musimy patrzeć szerzej niż tylko pod kątem ekonomicznym. Gminy zawsze dokładały i będą dokładać do komunikacji. Kwestią do rozstrzygnięcia jest tylko czy robić to w większym, czy mniejszym zakresie. To zależy od polityki Miasta. Wydawało się nam, że polityka Gdyni zmierza do uczynienia transportu publicznego główną formą komunikacji. Komunikacja ta musi być jednak nowoczesna i tu nie mamy większych zastrzeżeń (Pan Wyszomirski jest bardzo otwarty na współpracę), natomiast musi też być tania i dla wszystkich dostępna. W różnych miastach w Polsce poziom dotacji w tym zakresie jest różny. Są takie gminy, gdzie dopłaca się na poziomie 30 czy 50 %, ale np. w Częstochowie dotuje się komunikację na poziomie 70 %. Skrajne przykłady (nie proponuję ich naśladowania) to Talin, gdzie proponuje się bezpłatną komunikację miejską. Uważamy, że pokrycia kosztów można szukać gdzie indziej, czy nawet dążyć do tego w ramach reorganizacji przychodów. Trzeba się zastanowić np., czy konieczne jest utrzymywanie aż 3. spółek komunalnych.

- Klub PO będzie głosował przeciw projektowi uchwały – oświadczył radny Cichowski.

 

Marcin Horała- przy różnych okazjach słyszę, że w Gdyni chcemy rozwijać komunikację miejską i zachęcać mieszkańców do korzystania z niej. Nawet przedstawiciele Kolegium Prezydenta podają się tu za przykład mówiąc, że można sobie poczytać i porozmawiać. Nawet tego zazdroszczę, bo ostatnio też korzystam z miejskiej komunikacji i stoję ściśnięty w tłoku.  Jak to się może stać, że mieszkańcy zaczną korzystać z miejskiej komunikacji? Tylko tak, że raz, drugi, trzeci ktoś stwierdzi, że jest to forma tania, szybka, wygodna. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną osobę, która pójdzie na autobus, poprosi o 4 bilety normalne, powrotne i usłyszy, że płaci za nie 16, 20 czy 24 zł. Powie, że dziękuje i wróci po kluczyki, bo jest to bez sensu, że za podróż mniej komfortową płaci więcej niż za benzynę. Musimy zachować pewną elementarną konsekwencję. Pytanie, czy nas na to stać. Jak usłyszeliśmy, w skali roku ta podwyżka ma dać 2 mln. zł., a więc w naszej nowej skali wydatków publicznych jest to 0,33 infoboxu, a więc nie jest to taki straszny pieniądz. Akurat w tym przypadku jeszcze nas na to stać. Radni PiS będą głosowali przeciw.

 

Marcin Wołek- padło wiele sformułowań dotyczących nie tylko finansowania komunikacji, ale i polityki transportowej. Pan Cichowski sugeruje, że przerzuca się część kosztów na pasażerów, ale 56 % tych kosztów pokrywa Miasto ze środków pochodzących w ¾ z podatków. To nie jest tak, że znajduje się mechanicznie pieniądze. Trudno połączyć postulat względnej taniości z utrzymaniem czy podnoszeniem jakości komunikacji miejskiej. Podnoszenie tej jakości jest stałym i widocznym na ulicach Gdyni trendem. Jest to też kwestia spełnienia pewnych wymogów ekologicznych, które mają wpływ na standard życia. Radny Cichowski jako przedsiębiorca doskonale wie, że element amortyzacji gdzieś się odbija. Podano przykład Częstochowy. Ponad 10 lat temu w Gdyni  ten wskaźnik pokrycia kosztów przychodami przekroczył 75 %, ale w komunikacji miejskiej obowiązują obecnie dwie grupy ulg – stanowionych przez  Radę i wynikających z ustawy. W związku z tymi drugimi Miasto nie otrzymuje rekompensaty od państwa.

Radny Marcin Horała mówiąc o hipotetycznej rodzinie mówił o kupnie biletów jednorazowych, jednogodzinnych. Takiej rodzinie sugerowałbym zakup jednogodzinnego biletu czasowego.

Jednym z argumentów przemawiających za przyjęciem projektu jest to, że połowa pasażerów korzysta z biletów ulgowych. Nikt nie lubi podwyżek, ale dążąc do podnoszenia jakości usług uważam, że należy uznać projekt za zasadny i zachęcam do jego poparcia.

 

W ramach repliki głos zabrał ponownie radny M. Horała: - Opisałem przykład osoby, która nie analizuje takiej decyzji. Taka osoba nie będzie się zastanawiała nad taryfikatorem. Dodam jeszcze, że ciężko taki taryfikator dostać w kiosku. Sprawdziłem to.

Zwracam uwagę, że w dyskutowanym zakresie rada pozbyła się swojej kompetencji, ponieważ najpierw zbiera się Związek Metropolitarny i to on podejmuje decyzje. I tu apel, aby związek skonsultował najpierw taką decyzję z Radą Miasta. Na razie jest tak, że niby mamy podjąć decyzję, ale tak naprawdę możemy podjąć decyzję jedynie słuszną, aby nie narażać związku na komplikacje.

 

W trybie ad vocem (w nawiązaniu do wypowiedzi radnego M. Wołka) głos zabrał r. Ł. Cichowski: - Gdynianie i tak będą PIT-y płacili, ale to my decydujemy na co wydajemy pieniądze – czy na tańszą komunikację, czy na infobox, czy na kładkę rowerową. Miasto nie może traktować komunikacji jak przedsiębiorstwa, bo takie przedsiębiorstwo już dawno byłoby deficytowe.

 

Bogdan Krzyżankowski- Miasto wyraźnie postawiło na transport zbiorowy i jak widać, nawet nie powstają w nim nowe parkingi. Na Świętojańskiej ogranicza się miejsca parkingowe. Podczas uchwalania planów zaniża się wskaźniki parkingowe (przypomnę Aleję Waszyngtona i Skwer Kościuszki). Samochody w ograniczonym stopniu mogą poruszać się w mieście. Również temu służy strefa płatnego parkowania, która też jest pewną restrykcją i uciążliwością. Jest też restrykcją konieczność uiszczania dość sporych opłat. Wiem, że przynosi to Miastu spory dochód (ok. 7 mln. zł.) i dlatego ta sfera jakkolwiek ograniczająca, jest także dochodowa. Mamy drugą sferę, którą niby chcemy rozwijać jednocześnie uchylając się przed zwiększonym dotowaniem. Stawiamy na transport zbiorowy, ograniczamy transport indywidualny, a jednocześnie nie chcemy bardziej dotować transportu zbiorowego, mimo że mamy spore dochody z transportu indywidualnego. Oczywiście, że koszty wzrosły, ale one powinny być rekompensowane z budżetu Miasta.

 UCHWAŁA NR XVIII/338/12 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej została podjęta: 21/7/0 Ad 4.7. 

Dyrektor ZKM O. Wyszomirski- proponujemy zróżnicowanie cen dla obu relacji – do Jastarni poziom cen zostałby utrzymany na dotychczasowym poziomie, a w przypadku Helu proponujemy do 20 zł. wzrost w przypadku biletu normalnego oraz z 3 do 5. zł. dla roweru. Wynika to z kłopotów budżetowych Helu. Przeprowadziliśmy w ZKM symulację, która wykazała, iż proponowane ceny biletów zapewnią operatorowi określony poziom wynagrodzenia, z drugiej zaś strony nie będzie konieczności zwiększenia dofinansowania ze strony Gdyni i WFOŚ. Jastarnia będzie w większym stopniu dofinansowywać funkcjonowanie tramwaju wodnego. Sezon kursowania tramwaju do Jastarni zacznie się z chwilą rozpoczęcia weekendu majowego, natomiast od 23 czerwca tramwaje będą kursowały do Jastarni i Helu, przy czym ceny kursów na Hel będą wyższe.

Reszta informacji jak w załączniku. UCHWAŁA NR XVIII/339/12 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za  Ad 4.8.

M. Stępa- wszyscy przyzwyczaili się już, przyjeżdżając do Śródmieścia, że nie ma obecnie problemów z parkowaniem. Liczba osób pracujących w Śródmieściu jest coraz większa – kolejne mieszkania są przekształcane na biura czy kancelarie. Zależy nam, aby Śródmieście było dostępne dla wszystkich grup użytkowników i aby to osiągnąć, niezbędna jest rotacja. W roku 2008 ustaliliśmy jednolitą stawkę za godzinę postoju i było to 2 zł. Od tego czasu transport publiczny drożał 3-krotnie. W dzisiejszej dyskusji nt. cen biletów abstrahowano od faktu, że pomimo „zielonej wyspy” mamy kryzys, który odbija się na kondycji finansowej Miasta i oczekiwanie, że transport publiczny będzie w takim czasie bezpłatny jest przedwczesne (wiem, że Pan radny Cichowski tego nie proponował) – byłbym takim rozwiązaniem zainteresowany, ale wtedy, gdy będzie nas na to stać. Przyjmuję jako konieczność wzrost kosztów transportu publicznego i w konsekwencji uważam, ze wzrost kosztów parkowania jest zasadny. Są jednak obywatele, którzy kalkulują, zwłaszcza ubodzy. Rzecz w tym, żeby dokonując kalkulacji dochodzili do wniosku, że korzystniejsze jest  przyjechanie do Śródmieścia transportem publicznym. Są też różne kategorie podróży. Chodzi o to, aby te decyzje były podejmowane świadomie i mamy nadzieję, że proponowany system opłat będzie skłaniał do wyciągania racjonalnych wniosków. Proponuje się podwyżkę do poziomu 3 zł. za godzinny bilet jednorazowy. W Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł, w którym mowa o tym, że Gdynia podnosi ceny, a Gdańsk i Sopot nie. Nie, bo Gdańsk doszedł już do granicy ustawowej i ma ceny maksymalne, my natomiast, mimo podwyżki, jesteśmy jeszcze daleko od maksimum. W przypadku pierwszej godziny proponujemy preferencyjną stawkę za pierwsze pół godziny, tj. 1 zł. Mam nadzieję, że polityka Miasta zachęcająca do korzystania z usług transportu publicznego, poprzez tę uchwałę nadal będzie realizowana.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej – stanowisko nie rozstrzygnięte w głosowaniuKomisja Strategii- pozytywna DEBATA: 

Ireneusz Bekisz- kiedy decydowaliśmy się na strefę płatnego parkowania zdecydowana większość radnych była „za”. Nie byliśmy zainteresowani dodatkowymi wpływami z tego tytułu. Dzisiaj wiemy, że te dochody wynoszą 7 mln. zł. Jaka jest więc dzisiaj idea? Rozumiem, że nie tylko rotacyjność, ale i dochody.

 

M. Stępa- czy ja o tym mówiłem?

 

I. Bekisz- ja mówię tylko, jaka była idea. Wtedy wszyscy się zgodziliśmy, że ma to mieć jeden, podstawowy cel. Wszyscy wiemy, że dzisiaj zdecydowanie łatwiej jest zaparkować. Byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy budowali dodatkowe miejsca parkingowe. Ba, rozszerzamy tą strefę. Z tego co wiemy, mieszkańcy ulicy Partyzantów już wnioskują o rozszerzenie o ich ulicę. Nie bardzo rozumiem, dlaczego chcemy dzisiaj dodatkowo podnieść opłatę, chociaż obecna i tak nie jest mała. Chwała nam za to, że jesteśmy poniżej tych miast, które wprowadziły wyższe stawki, ale naszą główną ideą było uzyskanie rotacyjności i Miasto było za to chwalone, że za niską stawkę jest rotacyjność. Dla mnie  uzasadnienie jest całkowicie nietrafne.

Radny Bekisz oświadczył: - Klub PO będzie głosował przeciw uchwale.

 

M. Horała- argumenty są różne. W przypadku uzasadnienia wzrostu kosztu biletów mówi się o wzroście cen paliwa. Jak rozumiem, w przypadku samochodów osobowych koszty paliwa nie wzrosły, więc trzeba te koszty sztucznie podwyższyć, więc podwyższamy opłatę parkingową. Z drugiej strony mamy takie przykłady jak nieszczęsny infobox, czy szkoła na Chwarznie kosztująca miliony, czy też bilboardy z tytułu przyznawania nagrody literackiej. Kiedy wprowadzaliśmy strefę płatnego parkowania, była mowa o tym, że nie chodzi o wpływy. Jeśli jednak droższe jest paliwo, to dla wszystkich i koszt podróży samochodem też jest wyższy. Można powiedzieć, że samorząd gdyński patrzy na każdą złotówkę pod warunkiem, że są to pieniądze obywateli. Jestem dziwnie przekonany, że gdy ceny paliw spadną nikt nie przyjdzie na sesję z projektem mówiącym o obniżce cen biletów i stawek za parkowanie. Niestety jest to taka filozofia, że każda złotówka, której do budżetu nie zgarniemy, jest złotówką straconą i że urzędnik wie lepiej od mieszkańca jak te złotówki wydać. Jest to filozofia, z którą przy różnych okazjach walczę, a ponieważ koledzy z  PiS podzielają moje zdanie, będą głosowali przeciw projektowi.

 

W imieniu radnych klubu PO głos zabrał radny B. Krzyżankowski: - Uważamy, że podwyżka nie ma uzasadnienia. Strefa płatnego parkowania przynosi wysokie dochody, rzędu 7 mln. zł. Nie ma powodu, żeby tę kwotę zwiększać. Argument rotacyjności też uważam za nietrafiony, bo ten efekt można uzyskać innymi sposobami. Z gorzką satysfakcją powiem, że spełniają się wszystkie przewidywania związane z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania. Wtedy mówiliśmy, że strefa powinna się składać z parkingów przesiadkowych i licznych parkingów wewnątrz strefy. Inaczej dojdzie do patologii, czyli do wypierania samochodów poza strefę i to ma już miejsce na ulicy Partyzantów, a niedawno miało miejsce na Kamiennej Górze. Mówiliśmy też o tym, że jeśli nie będzie przybywało parkingów wewnątrz strefy, to jedynym sposobem będą podwyżki i to się właśnie dokonuje. Jeśli chodzi o rotację, to można ją uzyskać dużo prościej, niekoniecznie zwiększając koszty parkowania. Można uzyskać rotację wydając abonament typu „o”, czyli 1 grosz, który pozwalałby na parkowanie w całej strefie i drugi, tańszy, który by wyłączył pewne ulice jak Świętojańska czy 10 Lutego. Jest to proste i właściwie bezkosztowe rozwiązanie. Z naszych informacji wynika, że miejsca blokują głównie właściciele abonamentów. Uważamy projekt uchwały za „skok na kasę”.

 

Łukasz Cichowski- sami stworzyliśmy sobie ciąg przyczynowo – skutkowy (podwyżka biletów i wzrost stawek w strefie płatnego parkowania), a tym samym rykoszetem obrywają kierowcy. Te podwyżki są bardzo znaczące. 50 %-owy wzrost to nie jest tak mało.

 

T. Szemiot- skoro Gdynia nie jest „zieloną wyspą”, to dlaczego tego rodzaju argumenty, jakie tu przytoczono, nie padają przy różnych decyzjach wskazujących na to, że stać nas na różne rzeczy, jak chociażby na Infobox, czy Muzeum Emigracji? Dlaczego wówczas nie używa się argumentu, że nie jest tak różowo, natomiast gdy uruchamiamy podwyżki, to tak lekko sięgamy po argument, że nie jest tak lekko, że podwyżki są konieczne?

 

M. Stępa- nie wiem, czy zauważyli Państwo, że dzisiaj na tą salę wkroczyła Historia – otworzył się nowy rozdział w dziejach gdyńskiego samorządu. Do tej pory opozycja zarzucała rządzącym czynienie wydatków. Od dzisiaj mają za złe czynienie dochodów. Otóż dochód w przypadku strefy płatnego parkowania jest dochodem ubocznym, natomiast nigdy nie sięgaliśmy po argument, że będą z tego jakieś dochody. Jednak dochody są i te środki są dzielone na różne cele. Celem naczelnym utworzenia strefy było osiągnięcie rotacji. Jednak aby nie uzyskiwać dochodów stawka musiałaby wynosić około 30 gr. za godzinę, a czy taka stawka spowodowałaby rotację? Jeśli zmieniają się koszty przejazdów transportem publicznym, co jest efektem splotu różnych okoliczności, to cena parkowania musi na to zareagować, bo inaczej przestanie oddziaływać. Pan Krzyżankowski mówi, że dla niego 20 gr. nie ma znaczenia, ale są ludzie, dla których te 20 gr. coś znaczy, bo wydawane przez setki dni dają dla nich istotną kwotę. Oby takich ludzi, podejmujących racjonalne decyzje, było jak najwięcej. Wszystko zależy od odległości, z której dojeżdża się do Śródmieścia, proszę więc nie lekceważyć znaczenia nawet tak małych kwot przy podejmowaniu decyzji. Po drugie proszę nie wierzyć, że rotację wywoła jakaś mała, groszowa suma.

Ktoś mówił, że przydałyby się nowe parkingi. W czasie od kiedy rada podjęła uchwałę o utworzeniu strefy płatnego parkowania, wielokrotnie mieliśmy okazję gościć potencjalnych inwestorów, gotowych budować parkingi. My ciągle nie mamy na to odpowiednich środków. Te podziemne parkingi nie powstały, ponieważ u nas są za niskie stawki opłat za parkowanie i kalkulacje tych potencjalnych inwestorów wykazują nieopłacalność takiego przedsięwzięcia. Zrobiliśmy w tej kwestii, co mogliśmy zrobić w okresie tych 4. lat. W każdym planie dla Śródmieścia wskazujemy miejsca na budowę takich parkingów. Niestety, w większości są to tereny prywatne, ale dotyczy to też gruntów gminnych. Może kiedyś inwestor publiczny, nastawiony na uzyskiwanie konkretnych efektów, będzie mógł budowy takich parkingów się podjąć.

Wiceprezydent oświadczył: - Biorąc pod uwagę wszystkie zastrzeżenia i głęboko się nad nimi pochylając, bo przecież poznałem je na posiedzeniach komisji,  proszę o poparcie projektu.

 

A. Bień- mamy już dowody na to, że strefa parkowania jest skuteczna i projekt jest po to, aby była ona nadal skuteczna. Zadziwia mnie wprowadzanie pojęć z innego obszaru takich jak muzeum czy infobox. Miasto rozwija się wielowymiarowo. Tak muzeum jak i infobox są ważnymi przedsięwzięciami. Tu nie będą zaangażowane pieniądze Miasta. Argumenty o wysokościach stawek brzmią populistycznie, bo 50 % to dużo, ale kwotowo wygląda to już inaczej. Tego typu argumenty będą bardzo dobrze przyjęte w „Fakcie”.

 

M. Horała- zgadzam się, że 30 gr. za pierwsze pół godziny to stawka, która może być nieracjonalna, proponuję więc racjonalną, czyli 50 gr. Zgadzam się, że ludzie liczą każdy grosz, ale szkoda, że wnioskiem z tego jest myślenie, że wszędzie trzeba dokręcać śrubę, żeby przypadkiem ci ludzie nie mieli możliwości jakiejś ucieczki od rosnących kosztów. W kryzysie należałoby ludziom trochę poluzować. To jest właśnie kwestia tej filozofii. Dochód do budżetu to strata dla mieszkańców Gdyni.

Kolega Bień zauważył, że strefa działa. Rzeczywiście, było już kilka podwyżek biletów i nadal funkcjonuje. Może więc zostawmy stawki na dotychczasowym poziomie i wprowadźmy podwyżki kiedy będzie to faktycznie niezbędne.

Co do infoboxu, to buduje go spółka miejska, która nie ma innych pieniędzy niż te, które wyciągnie od Miasta – albo poprzez kapitał zakładowy albo poprzez świadczenie różnych usług, np. wynajmowanie powierzchni miejskim spółkom.

 

B. Krzyżankowski- Pan Prezydent był uprzejmy przekręcić moje słowa. Twierdziłem, że 20 gr. nikogo nie skłoni do jazdy czy nie samochodem.

Patrząc np. na Plac Kaszubski ubolewam, że jest tak pięknie zagospodarowany i nie zrobiono tam żadnych miejsc parkingowych. Skoro strefa nie miała przynosić dochodów, a przynosi i to ok. 7 mln. zł. to moglibyśmy sobie pozwolić na dofinansowanie budowy strategicznych parkingów, które odciążyłyby Śródmieście i polepszyły rotację.

Pan Prezydent nie odniósł się też do mojej propozycji odnośnie dwóch rodzajów abonamentu typu „O”.

 

Marcin Wołek- ta wysoka dynamika podwyżek wynika z faktu, że za pierwsze pół godziny płaciliśmy 50 gr. Oczywiście jest to wysoka dynamika procentowo. Zmuszenie do rotacji cały czas pozostaje kluczowym argumentem. Przecież ustawa dopuszcza możliwość pobierania takich opłat w soboty, a w Gdyni nie ma to miejsca. Gdyby uznać za prawdziwy zarzut, że za wszelką cenę chce się uzyskać przychody, to opłaty pobieranoby też w soboty. Zwracam uwagę, że ulica Partyzantów nie występuje w płatnej strefie, a jeśli nawet, to nie powiększy znacząco całej strefy. Mieścimy się wciąż w granicach wyznaczonych przez ustawodawcę. Nie jest to tak, że swobodnie kształtuje się opłaty. Jesteśmy w obszarze niezwykle wrażliwym i wymuszanie rotacji jest sprawą nadrzędną i dlatego te podwyżki są, w mojej opinii, niezbędne.

 

W ramach repliki głos zabrał radny I. Bekisz: - Nikt nie chce likwidacji strefy, ale rotacja wciąż ma miejsce. Zostawmy więc stawki na tym samym poziomie, a jeśli okaże się, że jest to konieczne, będziemy dyskutować o podwyżce. Nie rozumiem argumentu, że utrzyma się rotacyjność jeśli podwyższymy stawki.

 

Mirosława Król-  podwyżki, o których mówimy, obejmują nie tylko transport indywidualny, ale też transport związany z działalnością przedsiębiorstw. Wczorajsza argumentacja Panie Prezydencie, jaka padła na posiedzeniu Komisji Strategii, mówiąca o tym, czym się różni przedsiębiorca  od nauczyciela, przedszkolanki czy prostytutki jest dla mnie nie do przyjęcia. To jest jednak duża różnica.

 

Przewodniczący St. Szwabski odnosząc się do ostatniego stwierdzenia przedmówczyni wyraził opinię, iż kwestia parkowania dotyczy wszystkich, przywołanych zawodów.

 UCHWAŁA NR XVIII/340/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej została podjęta: 20/7/0 Ad 4.9

Wiceprezydent M. Stępa przedstawił projekt zgodnie z treścią załącznika.

 Opinie komisji:Komisja Kultury- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna 

Podjęcie projektu rekomendowała Wiceprzewodnicząca RM J. Zielińska.

 UCHWAŁA NR XVIII/341/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.10

Wiceprezydent Michał Guć- ze względu na uwarunkowania dotyczące współfinansowania przez europejski fundusz musieliśmy zapewnić, już na etapie składania wniosków, że środki pozostaną w Centrum Nauki EKSPERYMENT. Zapewniał to rachunek dochodów własnych, ale przy okazji zmian w ustawie o finansach publicznych zlikwidowany został ten rachunek, w związku z czym zaistniała potrzeba stworzenia takiej konstrukcji prawnej, która zapewni zatrzymanie przez instytucję pieniędzy pochodzących ze sprzedaży biletów. Okazało się, że jedyną możliwą do zastosowania formułą będzie stworzenie instytucji kultury dotowanej z budżetu Miasta na podstawie uchwały, natomiast przychody z biletów będą mogły pozostać w budżecie tejżesz instytucji. Dzięki uchwale możliwe będzie postępowanie zgodne z wymogami UE. Skala eksperymentu uzasadnia utworzenie odrębnej jednostki.  

Wiceprezydent poinformował o autopoprawce zgodnie z treścią załącznika do protokołu.

 Opinia Komisji Strategii-  pozytywna 

M. Wołek- z dużym zadowoleniem witam powołanie tej instytucji. Czy jednak nie zapomnimy o funkcji edukacyjnej, która zaczęła się rozwijać i wydaje się cennym doświadczeniem, ponieważ rozwija u dzieci zainteresowanie nauką. Niepokoi mnie tylko, że funkcja edukacyjna będzie jedną z wielu przypisanych tej instytucji.

 

M. Guć- zapewniam, że formuła, sposób działania, jak i cele EKSPERYMENTU nie zmienią się. Całokształt działań to właśnie przede wszystkim funkcja edukacyjna. Nadal tak będzie. Dotychczasowe działania będą kontynuowane, w tym działania Akademii Eksperymentu. Będziemy też egzekwowali wprowadzanie nowych form, przyciągających do obiektu większe rzesze nie tylko gdynian.

 UCHWAŁA NR XVIII/342/12 RADY M IASTA GDYNI w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki EKSPERYMENT w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.11

Projekt przedstawił Wiceprezydent M. Guć.

Program jest przyjęty przez Radę Ministrów, natomiast wdrażany będzie na wszystkich szczeblach administracji, w tym samorządowej. Podmioty, instytucje, czy osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem dotacji muszą aplikować nie bezpośrednio do WFOŚ, ale w przypadku Gdyni do urzędu Miasta. Dopiero złożenie wniosku umożliwi uzyskanie dofinansowania na likwidację azbestu ze środków WFOŚ.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/343/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.12

M. Guć- ustawa wymaga podjęcia przedmiotowej uchwały, która nie konstytuuje nowych rozwiązań. Mamy podpisaną umowę i w razie pojawienia się zwierzęcia gospodarskiego, a co za tym idzie  potrzeby przechowania go, Miasto będzie przygotowane.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/344/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2012 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.13

M. Guć- ustanowienie pomnika przyrody leży w gestii Rady Miasta, jak i pozbawienie obiektu tego statusu. Kwestie te wymagają świadomego podjęcia decyzji, dlatego posłużę się w prezentacji materiałem audiowizualnym (dotyczy także 2. kolejnych projektów).

Jesion będący przedmiotem projektu liczy już 300 lat.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna (dot. 2. kolejnych projektów)Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna (j.w.) UCHWAŁA NR XVIII/345/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Jesion Króla Jana” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.14Przedstawił p. M. Guć.  UCHWAŁA NR XVIII/346/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Miodowej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.15UCHWAŁA NR XVIII/347/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody - buka pospolitego, rosnącego przy ul. Ejsmonda w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.16Projekt – zgodnie z treścią załącznika – omówił Wiceprezydent M. Guć.  Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/348/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji placówek opiekuńczo – wychowawczych: Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni i Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 4.17

Strukturę i treść dokumentu (stanowi zał.) przedstawiła Wiceprezydent E.Łowkiel.

Wiceprezydent zwróciła uwagę na zmiany w zakresie danych statystycznych wynikające z uwzględniania obecnie jedynie tych przestępstw, które zostały udowodnione. – Jednak na rzeczywiste rozmiary zjawiska wskazuje liczba sprawców.

 Opinie komisji:Komisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywna 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Miotke- cieszę się z tego dokumentu i rezultatów wdrożenia programu. Z roku na rok widoczne jest coraz większe zaangażowanie w walce z uzależnieniami, środki są coraz większe i bogatsze metody. Szczególne podziękowania dla podmiotów, które bezpośrednio i profesjonalnie się tym zajmują oraz wszystkim jednostkom i placówkom edukacyjnym oraz sportowym. Warto wydawać środki na tego typu przedsięwzięcia w myśl prawdy, że lepiej wydawać na profilaktykę niż na leczenie. Dziękuję Pani Prezydent, dziękuję wszystkim, którzy na co dzień w tym obszarze pracują.

 UCHWAŁA NR XVIII/349/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2011 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.18

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.

 Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/350/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr XVI/374/08 RMG z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci – mieszkańców w.w. gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych, prowadzonych na terenach tych gmin została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.19

Przedstawiający projekt Wiceprezydent Bogusław Stasiak rozpoczął prezentację od informacji nt. autopoprawek stanowiących załącznik do protokołu.

 Opinia Komisji Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/351/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miasta Gdyni przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.20Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent B. Stasiak.

Wiceprezydent poinformował, iż znajdujący się na przedmiotowym terenie ogród działkowy „Stokrotka” będzie przeniesiony w okolice ulicy Zielonej.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/352/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Alei Zwycięstwa została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.21

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XVIII/353/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej   własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łabędziej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.22

Przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

Autopoprawka: w tytule i w treści projektu w miejsce myślnika wstawienie spójnika „i” (Łabędziej i Kormorana).

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XVIII/354/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łabędziej i Kormorana została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.23Przedstawił p. B. Stasiak. Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XVIII/355/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości oznaczonej jako działka nr 821/158, km 58, obręb Gdynia, o pow. 288 m kw., zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00036630/04 została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.24

Projekt omówiła radna Małgorzata Balsewicz: -  Ulice są opisane na miejskim planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, tzw. Kaczych Buków.

Radna poinformowała o wpłynięciu do Biura Rady Miasta (w dniu poprzedzającym sesję) negatywnej opinii Rady Dzielnicy nt. projektu, w której podnosi się, iż proponowane nazwy nie korespondują ze stosowaną w dzielnicy zasadą nadawania nazw odmiejscowych.

Odnosząc się do powyższego radna stwierdziła: - Zwracam uwagę, że Kacze Buki staną się wkrótce nowym osiedlem mieszkaniowym o swoistym klimacie i myślę, że argument Rady Dzielnicy nie jest zasadny. Zaproponowane przez komisję nazwy ulic przyjmują nazwy lesistych, polskich pasm górskich  i nie koliduje to z nazwami odmiejscowymi, a wręcz doskonale wpisuje się w otoczenie przyszłego osiedla, okolonego lasami.

Radna poinformowała też o fakcie wskazania przez Radę Dzielnicy na błędy pisarskie i związanej z tym, wniesionej przez komisję autopoprawce (p. zał.) – Zaznaczam, że nie wszystkie błędy wytknięte w opinii Rady Dzielnicy, błędami w istocie były. Dziękujemy Radzie Dzielnicy za czujność.

Reszta informacji – jak w zał.  UCHWAŁA NR XVIII/356/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.25

Jak poinformował prezentujący projekt prof. K. Szałucki, większość proponowanych zmian (dotyczy też kolejnego projektu) wiąże się z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dwie zmiany dotyczą deklaracji, tj. terminu ich składania (31 stycznia, a nie jak dotąd: 15 stycznia) oraz punktu 4., w którym poszerzony jest zapis dotyczący powierzchni, co jest związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/357/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.26Przedstawił p. K. Szałucki.  UCHWAŁA NR XVIII/358/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.27Beata Szadziul- głównym motywem dokonania zmian jest trwająca już od dłuższego czasu realizacja projektu o nazwie „Pies w wielkim mieście”. W punkcie 1. paragrafu 27 proponujemy uczynienie odstępstwa od całkowitego zakazu wyprowadzania psów na plażę.  Znajdziemy przestrzeń dla użytkowników posiadających psy, co nie zwolni ich jednak z obowiązku dbania o estetykę. Przeciwnie, warunkiem wdrożenia postanowień uchwały jest obowiązywanie regulaminu, a więc osoby te będą musiały same zadbać o czystość takiego wybiegu. Projekt jest więc ukłonem w stronę właścicieli psów. Inne zmiany dot. paragrafów 16. i 30. są  efektem stwierdzenia przez NIK drobnych uchybień występujących w przywołanych przepisach (jak w zał.).  Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna 

Maja Wagner- zmiany umożliwią podejmowanie kolejnych działań – odnosi się to szczególnie do paragrafu 27. Umożliwienie psom wejścia na plażę w wytyczonych miejscach wychodzi na przeciw oczekiwaniom ich właścicieli. Cieszę się, że właściciele psów będą mogli korzystać z plaży ze swoimi podopiecznymi (oczywiście pod warunkiem, że rada zechce przyjąć projekt).

 

W imieniu klubu PO wystąpił radny B. Krzyżanowski: - Jest to zaledwie drobny kroczek, ale w dobrym kierunku. Jest to jednocześnie wielka sprawa, ponieważ udało się Paniom zmienić myślenie władz Miasta o tym problemie. W roku 2007 po raz pierwszy wnioskowaliśmy o wprowadzenie takich rozwiązań i wówczas Pani Prezydent Łowkiel wypowiedziała się w wywiadzie, iż jest to pomysł nierealny, że Miasto będzie optować za utworzeniem placów zabaw dla dzieci, bo ludzie są ważniejsi niż zwierzęta. Jest to typowa filozofia „czy lepiej myć zęby, czy nogi”. Panie to zmieniły. Kiełkuje świadomość, że trzeba myć jedno i drugie. Zmiana w regulaminie spowoduje, że będą tam mogły wchodzić psy, szczególnie te kochające wodę. Jednak paragraf 23 mówi o kagańcu, a 24 o zwalnianiu ze smyczy. Jak z tych zapisów wynika pies będzie mógł sobie podreptać po piasku, ale na smyczy. Powinny nastąpić zmiany przepisów nie tylko w paragrafie 27, ale i 23.

W roku 2008, w imieniu klubu PO, próbowaliśmy  przedstawić wizję takich wybiegów, na terenie których obowiązywałyby znacznie mniej restrykcyjne przepisy. Od tego czasu minęło 5 lat i na dobrą sprawę nie zmieniło się nic. Dalej są ludzie, którzy nie lubią psów, są też ludzie, którzy puszczają psy luzem. Te dwie skrajne opcje trzeba rozdzielić, a w tym celu należy stworzyć wybiegi, na których powinny panować inne przepisy. Wnioskuję o powołanie zespołu, który zajmie się sprawami związanymi z psami. Panie wykazały się dużą skutecznością i medialnością, dlatego ruch jest po Pań stronie. Deklarujemy, że bardzo chętnie włączymy się w takie prace.

 

Radna Beata Szadziul podziękowała przedmówcy za miłe słowa, po czym stwierdziła: - To jest pierwszy krok. Musimy przyjrzeć się, jak to będzie funkcjonowało. Zupełna zmiana regulacji spowodowałaby, że nie miałybyśmy nad tym kontroli. Zapraszamy na konferencję prasową grupy, która już działa i ma wiele planów. Mamy plan organizowania kolejnych wybiegów. Nie jest to takie łatwe z uwagi na bardzo surowe przepisy (nie tylko miejskie), ale pierwszy krok za nami.

 

W ramach repliki głos ponownie zabrał radny B. Krzyżankowski: - Na razie udostępnia się tylko część plaży. Te psy nie mogą tam biegać, bo póki co obowiązuje przepis zakazujący spuszczania psa ze smyczy, chyba że jest w kagańcu, a nie wyobrażam sobie kąpiącego się psa w kagańcu, bo taki pies niechybnie się utopi. Rozumiem, że Panie nie chcą współpracy. My swoją deklarację złożyliśmy. Konferencja prasowa nas nie interesuje, bo nie zależy nam na medialnym rozgłosie, tylko na rzetelnej pracy. Większość członków naszego klubu posiada psy i ma z tego tytułu niemałe doświadczenie i być może sporo przemyśleń na ten temat.

 UCHWAŁA NR XVIII/359/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.28

M. Guć- w ślad za uchwałą przekształcającą dotychczasowe domy rodzinne zaistniała konieczność określenia wysokości świadczeń pieniężnych. Tę wysokość określa ustawa, natomiast w przypadku wprowadzania wyższych stawek konieczne jest podjęcie uchwały. Chodzi o ustanowienie wynagrodzeń na takim poziomie, aby nie uległy obniżeniu w wyniku przyjęcia nowych regulacji.

 Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna  UCHWAŁA NR XVIII/360/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej, zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.29

M. Stępa- z inicjatywy samorządu gdańskiego powstała Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). Celem jest angażowanie nowych podmiotów do współdziałania na rzecz popularyzacji i rozwoju różnych form mobilności aktywnej, czyli podróżowania rowerem, na piechotę, itd.  

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej-  pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XVIII/361/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) z siedzibą w Gdańsku – Polska została podjęta: 18/0/2 Ad 5.

W sprawozdaniu nt. działalności Komisji Sportu, przedstawionym przez r. Joannę Zielińską, zawarte były następujące informacje:

Odbyło się 9 spotkań, w tym 2 wyjazdowe, na których poruszano nast. kwestie:

- działalność klubów sportowych;

- boiska sportowe;

- działalność hali widowiskowo- sportowej;

- przygotowania do Euro 2012;

- działalność i funkcjonowanie GOSiR;

- kandydatury do tytułu Sportowca Roku 2011;

- sportowe lato w Gdyni;

- sprawozdanie z Igrzysk Miast Bliźniaczych w Aalborgu;

- Gdynia Saling Days i zlot żaglowców;

- Międzynarodowy Samochodowy Rajd Kobiet do Murmańska;

- polityka rowerowa Miasta

Komisja zajmowała się standardowym opiniowaniem projektów uchwał.

W posiedzeniach komisji gościli: Wiceprezydent M. Stępa, dyrektor GOSiR M. Łucyk, dyrektor Hali Widowiskowo – Sportowej w Gdyni M. Machnikowski, Skarbnik Miasta K. Szałucki, przedstawiciele Wydziału Inwestycji i ZDiZ, przedstawiciele gdyńskich klubów sportowych.

 Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Obłuże przedstawił pan Wojciech Lipiński: - Plan budżetu w ubiegłym roku (148 tys. zł.) wykonaliśmy w 100 %. Gros środków przeznaczyliśmy na remonty ciągów pieszych. Nie zapominamy o placówkach oświatowych, a także ośrodku szkolno – wychowawczym czy klubie Seniora. Urządzamy wycieczki i spotkania okolicznościowe, a także festyny rodzinne

Pan Lipiński poinformował o 2. projektach, na które rada uzyskała środki w ramach konkursów „Piękna dzielnica” i „Kultura w dzielnicy”.

W ubiegłym roku miały miejsce dwie interwencje zakończone sukcesem. Na wniosek mieszkańców zorganizowano spotkanie z Policją i przedstawicielami UM. Pan Lipiński podziękował dyrekcji ZDiZ za wykonanie w krótkim czasie lewoskrętów i dodatkowego przejścia na ulicy Kwiatkowskiego. Druga sprawa dotyczyła ul. Płk. Dąbka i związana była z newralgicznym skrzyżowaniem na tej ulicy. Po przygotowaniu dokumentacji rozpoczęto już stosowne prace.

Rada Dzielnicy jest inicjatorem spotkań rodziców z Policją i Strażą Miejską, których tematyka dotyczy bezpieczeństwa.

Na koniec Przewodniczący RD W. Lipiński podziękował za umożliwienie przedstawicielom Rad Dzielnic przedstawiania Radzie Miasta sprawozdań i podziękował radnym RM reprezentującym Obłuże za bardzo dobrą współpracę.

 Ad 7.

St. Szwabski- po sesji absolutoryjnej włączone zostały do budżetu nadwyżki z roku 2011. Zwołano drugie zgromadzenie w celu dokonania zmiany Statutu związku celem dostosowania go do nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku w gminach. Odbyły się już spotkania z burmistrzami i prezydentami gmin członkowskich, na których proponowane zmiany zostały przedstawione.

Związek Komunalny jest udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów EKO DOLINA. (związek posiada niewiele ponad 1 % udziałów). W ostatnim okresie nastąpiły w zakładzie zmiany personalne. Prezesem został Pan Cezary Jakubowski, który ma duże doświadczenie menadżerskie i samorządowe (był Wiceprezydentem Sopotu w poprzednich kadencjach).

- Mamy nadzieję, że ta zmiana pozytywnie zaowocuje i rozwiązane zostaną najważniejsze problemy, których wyrazem była dzisiejsza petycja złożona na moje ręce, związana z funkcjonowaniem zakładu w Łężycach.

 Ad 8.

Do Prezydium RM wpłynęły 3 interpelacje radnego M. Horały.

Treść interpelacji jak na stronie: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 Ad 9.

St. Szwabski- zbliża się termin złożenia oświadczeń majątkowych. Należy to zrobić do końca kwietnia.  Bardzo proszę o niezwlekanie. Przekroczenie terminu grozi konsekwencjami.

 

J. Miotke- Pan radny Łukasz Cichowski złożył prośbę o umożliwienie mu podjęcia pracy w Komisji Rewizyjnej. Jesteśmy w trakcie opiniowania i przygotowywania stanowiska w tej sprawie. Na razie jest możliwy udział Pana radnego w posiedzeniach tej komisji bez prawa udziału w głosowaniach.

Wiceprzewodniczący poinformował o uroczystościach związanych z Gdyńską Drogą Krzyżową.

 

Ł. Cichowski- złożyliśmy do Komisji Statutowej wniosek o uhonorowanie środowiska gdyńskich krwiodawców. Z tą prośbą zwrócił się Gdyński Klub Honorowych Dawców Krwi. Nie złożyliśmy projektu, ponieważ nie chcieliśmy, aby się to odbyło bez uprzedniej zgody na lokalizację ulicy, która miałaby być nazwana imieniem dawców. We wniosku wskazaliśmy dwie lokalizacje. Jesteśmy otwarci na inne propozycje. Wnoszę o przyjęcie tego wniosku. 14 czerwca jest dniem Honorowego Krwiodawcy i byłby on dobrą okazją do nadania nazwy.

 Ad 10.

Paweł Stolarczyk- przypominam, że na dzień dzisiejszy przypada 67 rocznica zakończenia okupacji niemieckiej w Gdyni. Wnoszę o uczczenie  minutą ciszy pamięci pomordowanych gdynian.

 

Powyższą  informację uściślił radny J. Kłodzki: - Rzeczywiście 28 marca 1945 roku została wyzwolona Gdynia, ale tylko w obszarze centrum. Pozostałe dzielnice zostały wyzwolone 5 kwietnia.

 

Odnośnie poruszonej wyżej kwestii Przewodniczący St. Szwabski poinformował o planach uczestniczenia reprezentacji Miasta w obchodach, które odbędą się na Skwerze Kościuszki.

 Ad 11. Termin kolejnej sesji: 25 kwietnia b.r.; godz. 12

Zgodnie z wnioskiem r. P. Stolarczyka (patrz pkt 10) radni uczcili minutą ciszy pamięć pomordowanych mieszkańców Gdyni.

 Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2012
Data udostępnienia informacji: 15.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2012 10:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
27.03.2012 12:44 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
26.03.2012 13:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2012 12:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2012 11:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.03.2012 11:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2012 12:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2012 10:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.03.2012 09:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.03.2012 13:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.03.2012 13:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.03.2012 12:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.03.2012 09:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.03.2012 07:57 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska