XVII Sesja Rady Miasta z dn. 22 lutego 2012 r.

PORZĄDEK OBRAD
XVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 lutego 2012 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
 
4.1     zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012; zobacz projekt
4.2     zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022; zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.3     wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji, zobacz projekt
4.4     (wycofano)
4.5     (wycofano)
4.6     ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zobacz projekt
4.7     zmiany uchwały Nr XII/300/07 Rady Miasta Gdyni z 26 września 2007 roku w sprawie ustanowienia Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu, zobacz projekt,
4.8     wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt,
4.9     zmiany Uchwały Nr X/205/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni, zobacz projekt,
4.10  zmiany Uchwały Nr XXXIII/803/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Gdyni, zobacz projekt,
4.11  zmiany Uchwały Nr XXXIV/873/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Gdyni, zobacz projekt,
4.12  zmiany Uchwały Nr XLI/969/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6 w Gdyni, zobacz projekt,
4.13  zmiany Uchwały Nr IV/82/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7 w Gdyni, zobacz projekt,
4.14  zmiany Uchwały Nr XXXIX/867/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdyni, zobacz projekt,
4.15  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 65/3 położoną w Gdyni – Oksywie, zobacz projekt
4.16  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowodworskiego, zobacz projekt
4.17  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej, zobacz projekt
4.18  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 1, zobacz projekt
4.19  wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Chylońska 178 B-C, zobacz projekt
4.20  przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni, zobacz projekt
4.21  nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (rondo komandora Bogumiła Nowotnego), zobacz projekt
4.22  nadania nazwy ulicy w Gdyni (ul. admirała Romualda Wagi), zobacz projekt
4.23  poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicach: Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie – Demptowo, zobacz projekt
4.24  zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do corocznego przygotowywania sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni, zobacz projekt
 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Mały Kack,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad. 


Aneks do porządku obrad
XVII sesji Rady Miasta Gdyni

22 lutego 2012 r.

 Projekty uchwał w sprawach: 
1.     skargi z dnia 20 stycznia 2012 roku złożonej przez xxxxx dotyczącego uchwały nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej, zobacz projekt
2.     utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Emigracji w Gdyni,  zobacz projekt, zobacz załącznik
3.     zmiany Uchwały Nr XXXIX/867/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdyni

PROTOKÓŁ NR 17/2012

XVII SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 22 lutego 2012 r.

 

Porządek obrad:

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

4.1. nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (rondo komandora Bogumiła Nowotnego),

 4.2.nadania nazwy ulicy w Gdyni (ul. admirała Romualda Wagi),

4.3.zmiany uchwały Nr XV/278/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012;

4.4. zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2022;

4.5. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji,

   4.6.ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za    usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

   4.7. zmiany uchwały Nr XII/300/07 Rady Miasta Gdyni z 26 września 2007 roku w sprawie ustanowienia Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu,

  4.8. wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,

  4.9. zmiany Uchwały Nr X/205/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni,

4.10. zmiany Uchwały Nr XXXIII/803/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Gdyni,

4.11.zmiany Uchwały Nr XXXIV/873/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Gdyni,

4.12 zmiany Uchwały Nr XLI/969/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6 w Gdyni,

4.13. zmiany Uchwały Nr IV/82/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7 w Gdyni,

4.14. zmiany Uchwały Nr XXXIX/867/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdyni,

4.15. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 65/3 położoną w Gdyni – Oksywie,

4.16. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowodworskiego,

4.17. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej,

4.18.wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 1,

4.19.wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Chylońska 178 B-C,

4.20. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,

4.21. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicach: Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie – Demptowo,

4.22.zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do corocznego przygotowywania sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni

4.23.skargi z dnia 20 stycznia 2012 roku złożonej przez xxxx dotyczącego uchwały nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej,

4.24.utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Emigracji w Gdyni,

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Mały Kack,

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                       Wolne wnioski.

11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                       Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski witając goszczących na sesji przedstawicieli Dowództwa Marynarki Wojennej.

 

Ad 2.

Do zaplanowanego porządku obrad zgłoszono nast. wnioski:

 

Wiceprezydent  Bogusław Stasiak wniósł o zdjęcie z porządku 2. projektów uchwał, występujących pod numerami 4.4. i 4.5 – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych ulgowych oraz przepisów taryfowych … (pełne tytuły jak w zaplanowanym porządku obrad – p. zał.).

Uzasadniając powyższe Wiceprezydent poinformował, iż trwa oczekiwanie na opinie, niezbędne do uzyskania w przypadkach jak przedmiotowe projekty.

 

Wiceprezydent Michał Guć wniósł o zdjęcie z aneksu do porządku obrad (stanowi zał.) projektu występującego w punkcie 3., w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdyni.

 

Wiceprzewodniczący RM, radny Jerzy Miotke wniósł o zmianę w chronologii punktów porządku, tj. przeniesienie projektów występujących pod numerami 4.21 i 4.22 (dot. nadania nazw ulicom imionami komandora Bogumiła Nowotnego i admirała Romualda Wagi) i umieszczenie w punktach 4.1. i 4.2. Wniosek został zgłoszony – jak wyjaśniał Wiceprzewodniczący – ze względu na obecność przedstawicieli Dowództwa Marynarki Wojennej.

 

Wniosek r. J. Miotke (o treści j.w.) przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Zmodyfikowany,  w wyniku przyjęcia zgłoszonych wyżej zmian, porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XVI sesji za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek (przytoczone uzasadnienie stanowi załącznik).

Autopoprawka zgłoszono przez r. A. Kieszka – w miejsce słów „komandor” i „admirał” użycie stosownych skrótów (kmdra i adm.).

 

UCHWAŁA NR XVII/311/12  RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (rondo kmdr-a Bogumiła Nowotnego) została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.2.

Przewodniczący Komisji Statutowej oddał głos radnemu Jarosławowi Kłodzińskiemu, który – jak poinformował – wniósł bardzo duży wkład w pracę nad projektem.

 

Po odczytaniu uzasadnienia do projektu radny J. Kłodziński mówił: - Chciałbym też przedstawić alter ego adm. R. Wagi. Wielkie osobistości mają estymę i szacunek, ale mają też swoje pasje. Jedną z pasji Pana admirała był sport. Drugą pasją było łowiectwo. Był członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego „Sokół” i – jak wspominają jego koledzy – nie przenosił szarż wojskowych do życia cywilnego. Był też inicjatorem szeregu prac społecznych. Był empatyczny – potrafił się wczuć w trudne położenie innych osób.

 

UCHWAŁA NR XVII/312/12  RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy ulicy w Gdyni (ul. Adm. Romualda Wagi) została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Adm. Tomasz Mathea – w imieniu całej społeczności Marynarki Wojennej bardzo serdecznie dziękuję za tak wysokie uhonorowanie i upamiętnienie tych dwóch, bardzo ważnych dla historii Marynarki Wojennej, postaci. Nadanie nazw ich imieniem plasuje te postaci w trwały sposób w historii naszego Miasta. Decyzja, którą przed chwilą Państwo podjęliście, jest dla mnie kolejnym dowodem, że Marynarka Wojenna RP jest trwałym elementem, wpisanym w pejzaż Miasta Gdyni.

 

Ad 4.3.

Charakterystyki budżetowe składające się na zmiany omówił – zgodnie z treścią załącznika – Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

Tekst przedstawionej autopoprawki jak w załączniku.

 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie (szczegóły – patrz biuletyn rady)

 

Radny Bartosz Bartoszewicz przypomniał, iż  w zeszłym roku Komisja Samorządności złożyła wizytę w Komendzie Państwowej Straży Miejskiej. W jej następstwie komisja wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego (obecny podnośnik liczy już 20 lat).

Radny wyraził radość z tytułu uwzględnienia w przedmiotowych zmianach środków na podnośnik, co z pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Swoje zadowolenie radny wyraził także z racji dofinansowania Policji oraz Szpitala Morskiego (nawiązanie do kolejnych projektów) jednocześnie ubolewając, że administracja państwowa nie jest w stanie zapewnić odpowiednich środków na działalność wymienionych podmiotów.

 

UCHWAŁA NR XVII/313/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr XV/278/11  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za.

 

Ad 4.4.

Zmiany w wieloletniej prognozie przedstawił – zgodnie z treścią zał. – Skarbnik K. Szałucki.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XVII/314/12  RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/279/2011 RMG w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2022 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.5.

Przedstawiający projekt p. K. Szałucki wyjaśnił, iż dokument jest wynikiem zawarcia porozumienia o wspomaganiu bieżących działań Policji w zakresie wzmocnienia dyżurów w mieście.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XVII/315/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.6.

Wiceprezydent Michał Guć- kompetencją rady gminy jest ustalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Rynek tych usług jest zagospodarowany przez prywatne firmy, natomiast władztwo Miasta utrzymane jest w zakresie określania wysokości stawek. Z roku na rok odnotowuje się wzrost składników wchodzących w skład opłaty. Na koszt wpływa fakt, iż firma zbierająca odpady musi uiszczać opłaty w zakładzie utylizacji, a tu stawka zmieniła się inaczej niż wskaźnik inflacji.. Innym istotnym elementem jest wzrost kosztów paliw (w ciągu roku o 20 %). Opracowano algorytm ilustrujący wagi składników kosztowych. Stosownie do tego przyjęto nowe stawki (patrz zał.). Niezmieniona i bardzo preferencyjna pozostaje stawka za odbiór odpadów posegregowanych.

- Jest to już ostatni tego typu projekt. Przyjęta ustawa przewiduje, że najpóźniej do połowy przyszłego roku władztwo w zakresie odpadów przejmą gminy. Z tą chwilą obecne stawki, przynajmniej jeśli chodzi o osoby fizyczne, przestaną obowiązywać.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej-  pozytywna

 

UCHWAŁA NR XVII/316/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.7.

O zmianach w regulaminie Gdyńskiej Nagrody Literackiej mówiła Wiceprzewodnicząca RM, radna Joanna Zielińska informując o wykreśleniu zakazu wcześniejszego publikowania i wystawiania dramatów zgłaszanych do nagrody. - Tak  naprawdę te najlepsze utwory, które pokazywano na deskach teatrów, nie mogły być oceniane przez komisję, a to ograniczało możliwości wyboru. Bardzo pozytywny jest dla nas fakt, że proponowane zmiany pozytywnie zaopiniowali członkowie kapituły.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XVII/317/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/300/07 RMG z 26 września 2007 r. w sprawie ustanowienia Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.8.

Radny B. Bartoszewicz przypomniał o przyjęciu przez radę we wrześniu ub. r. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, w którym zapisane jest zobowiązanie Komisji Samorządności do wyboru opiekuna młodzieżowej rady. Do komisji wpłynęło pięć aplikacji bardzo wysoko wykwalifikowanych osób, z już dużym dorobkiem w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w mieście. Wybrano Panią Beatę Uliską, nauczycielkę historii, osobę angażującą się w inicjatywy prowadzące do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Komisja Samorządności jednogłośnie wybrała p. B. Uliską na opiekuna rady.

Radny poinformował o terminie najbliższego posiedzenia młodzieżowej rady – 27 lutego b.r. zapraszając radnych do wzięcia udziału w tym posiedzeniu.

 

Opinia Komisji Statutowej- pozytywna

 

Łukasz Cichowski- uważam, że jako komisja dokonaliśmy bardzo dobrego wyboru spośród bardzo mocnych kandydatów. Oprócz przekonania o słuszności tej inicjatywy czuliśmy niepokój o losy projektu, ale teraz – po dokonaniu wyboru opiekuna – ja osobiście  będę już dużo spokojniejszy.

 

UCHWAŁA NR XVII/318/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.9

Wiceprezydent M. Guć odniósł się do całego bloku projektów dot. placówek opiekuńczych: - Projekty wynikają z nowej ustawy o pieczy zastępczej, a proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim nomenklatury. Do tej pory funkcjonowały w naszym systemie Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało od 6. do 10. dzieci. Placówki te były jednostkami budżetowymi gminy, wyposażonymi w regulaminy i statuty. Tych domów było 8. Nowa ustawa umożliwia kontynuowanie tego typu działalności w 2. formach – pierwsza to Rodzinny Dom Dziecka już nie jako jednostka budżetowa, ale na zasadach, na jakich funkcjonowały niegdyś specjalistyczne wielorodzinne domy zastępcze, obwarowane dużo mniejszą liczbą wymogów formalnych. Dotychczasowe Rodzinne Domy Dziecka będą się nazywały Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi typu rodzinnego. Placówki te będą funkcjonowały tak, jak dotychczas, do 31 grudnia. Domy będą musiały zadeklarować, w jakiej formie chcą w przyszłości funkcjonować. Dwa Rodzinne Domy Dziecka (nr 1 i 3) zdecydowały się już na formę wykluczającą posiadanie statusu jednostki budżetowej, zaś pozostałe chcą funkcjonować jako Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze typu rodzinnego i te placówki uzyskują nowe numery.

Wiceprezydent sygnalizując wniesienie autopoprawki (p. zał.) do przedmiotowego i kolejnych projektów poinformował, iż dotyczy ona zmiany tytułów projektów. Chodzi o to, aby były one spójne z treścią projektów.

 

Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna (dot. całego bloku projektów)

 

Wiceprzewodniczący J. Miotke zadał następujące pytania:

- czy zmieni się status pracowników ?;

- czy zmieni się sposób rozliczania środków przekazywanych przez gminę (przekazywanie, nadzór i rozliczanie)?;

 

M. Guć- dotychczasowe placówki typu rodzinnego będą tym samym, czym były do czasu wejścia w życie nowej ustawy. Drobne zmiany pojawią się w kwotach. Jedna ze zmian dotyczy obowiązku zatrudniania obojga małżonków na etatach. Tak więc status pracowniczy i kwestie finansowe nie zmienią się.

 

UCHWAŁA NR XVII/319/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr X/205/03 RMG z dnia 27 sierpnia 2003 r. w spr. utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.10

Autopoprawka – j.w.

 

UCHWAŁA NR XVII/320/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/803/05 RMG  z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad  4.11

Autopoprawka jak w punkcie 4.9.

 

UCHWAŁA NR XVII/321/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/873/05 RMG w spr. utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.12

Autopoprawka jak w punkcie 4.9.

 

UCHWAŁA NR XVII/322/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/969/06 RMG z dnia 12 kwietnia 2006 r. w spr. utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.13

Autopoprawka jak w punkcie 4.9.

 

UCHWAŁA NR XVII/323/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/82/07 RMG z dnia 24 stycznia 2007 r. w spr. utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.14

Autopoprawka – patrz pkt 4.9.

 

UCHWAŁA NR XVII/324/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/867/10 RMG z dnia 27 stycznia 2010 r. w spr. utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej  Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.15

Treść i uzasadnienie projektu przedstawił – zgodnie z treścią zał. – radny Kamil Góral.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii-  pozytywna

 

UCHWAŁA NR XVII/325/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę  nr 65/3, położonej w Gdyni – Oksywie została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.16

Projekt przedstawił – zgodnie z treścią zał. – Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XVII/326/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nowodworskiego została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.17

Wiceprezydent B. Stasiak poinformował, iż po podjęciu uchwały przez Radę, przygotowany zostanie projekt stosownego zarządzenia i przeprowadzony zostanie przetarg nieograniczony.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XVII/327/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poł. w Gdyni, przy ul. Skrzypowej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.18

Projekt przedstawił (jak w zał.) Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XVII/328/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poł. w Gdyni, przy ul. Inżynierskiej 1 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.19

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XVII/329/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poł. w Gdyni – ul. Chylońska 178 B-C została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.20

Projekt przedstawił – zgodnie z treścią załącznika – Skarbnik K. Szałucki.

 

UCHWAŁA NR XVII/330/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.21

W imieniu grupy radnych, inicjatorów wniesienia projektu pod obrady RM, wystąpił radny Marcin Horała: - Pierwotnie był to projekt obywatelski, który ze względów formalnych nie wszedł pod obrady. Obecnie projekt ten złożyła grupa radnych. Miałem przyjemność i zaszczyt już na etapie pierwszego projektu być proszonym przez mieszkańców o jego prezentowanie. Mogę więc poczuć się bardziej jako jego wnioskodawca w tym niż w innych przypadkach, w których będziemy występowali jako wnioskodawcy zastępczy. Projekt w istocie jest dość prosty w swojej konstrukcji. Przed jego złożeniem mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w różnych sprawach. Bez skutku. Niektóre z tych spraw były podobne pod względem merytorycznym i terytorialnym i dało się je zebrać w formie jednego projektu uchwały.

Pierwszą zaletą projektu jest jego spójność merytoryczna i formalna – mamy wyodrębniony zakres spraw na określonym terenie, co pozwoli w tym zakresie tematycznym osiągnąć realne zmiany. Drugą zaletą jest taniość w kosztach realizacji. Jest nowa miara wielkości wydatków publicznych w Gdyni, z której chciałbym skorzystać, a więc ten koszt stanowi 0,5 czy 0,8 kosztu realizacji Infoboxu. Trzecią zaletą jest jego elastyczność. Najprościej byłoby rozwiązać tego rodzaju postulat w formie poprawki do budżetu. Tu wnioskodawcy wykazali się zrozumieniem dla różnych realiów i zaproponowali formułę, aby to Pan Prezydent zakreślił  program realizacji tych postulatów, termin realizacji, a następnie informowałby Radę Miasta o poprawkach do budżetu po to, aby nie zagroziły one realizacji tych prac w przyjętym harmonogramie. W razie nie zrealizowania harmonogramu Pan Prezydent udzielałby informacji, dlaczego tak się stało. Nie jest to więc brutalne ingerowanie w politykę Miasta. Czwartą zaletą jest to, że projekt odpowiada na pewne niedomagania polityki strategicznej Miasta, czyli przesuwa nacisk z promocji na realne, drobne, ale istotne dla mieszkańców sprawy w dzielnicach, które są – w odczuciu mieszkańców – traktowane jako peryferyjne. Piątą zaletą jest to, że projekt nie zmienia niczego w polityce Miasta. Nawet przeciwnicy projektu nie zarzucają projektowi, że jest jakoś radykalnie szkodliwy, a skoro tak, to prośba do przeciwników o wykonanie gestu w stronę mieszkańców, mimo ich zastrzeżeń.

Wniesiono już 3 projekty obywatelskie i podjęto 8 prób złożenia takich projektów. Będzie to sygnał, że obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Gdyni nie jest fikcją i że warto projekty składać. Sygnalizowałem głęboką wolę wnioskodawców co do dyskutowania na temat spornych kwestii. Niestety, zastrzeżeniom co do poszczególnych przedsięwzięć wymienionych w projekcie, nie towarzyszyły konkretne poprawki. Nadal deklaruję, że jesteśmy otwarci na dyskusję. Wnioskodawcy nie  uważają, że procedowanie na sesji jest czymś niestosownym. Druga grupa zarzutów koncentruje się wokół kwestii, że tego rodzaju uchwał rada nie powinna podejmować. Tu faktycznie sprawa nie jest oczywista. Jest to kwestia koncepcji, czym jest rada i jakie uchwały powinna podejmować. Generalnym założeniem tego projektu jest to, że suwerenem są mieszkańcy i to oni wyznaczają cele i zadania oraz priorytety dla urzędu, który te zadania realizuje i składa z tego raport przed Radą Miasta. Jeśli ktoś podziela taki pogląd, to nie powinien mieć zastrzeżeń, chyba że wyznajemy filozofię, że urząd jest tak świetny i fachowy, że sam powinien wyznaczać sobie cele i priorytety, a rolą mieszkańca jest pójść i poprosić, natomiast nie mają oni moralnego i formalnego prawa do składania projektów uchwał. Ja tej filozofii nie wyznaję. Czując za sobą poparcie mieszkańców radny ma prawo wyznaczać urzędowi cele i zadania.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

DEBATA:

 

B. Stasiak- pobieżna lektura projektu może wytworzyć wrażenie, że zastosowano tu technologię „kopiuj – wklej”. Ktoś pozbierał kilka zagadnień z jednej dzielnicy i przedstawił je radzie w formie projektu uchwały.

Szczegółowa lektura wskazuje na 5 wad projektu. Proszę sobie wyobrazić jak wyglądałaby uchwała np. o zobowiązaniu Prezydenta do wykonania remontu 5. budynków, przy czym przy jednym z nich należałoby wykonać jakieś urządzenie techniczne. Projekt prezentuje pewien poziom szczegółowości niespotykany w uchwałach Rady Miasta.

Druga sprawa: Pan radny przedstawił pogląd, że ten projekt może być elementem korekty budżetu. Przypomnę, że projekt budżetu zawiera 41 stron i nie da się tu jeszcze podpiąć szczegółowych projektów w myśl koncepcji, że byłaby to modyfikacja budżetu.

Po trzecie chcę wyrazić pewne rozczarowanie w imieniu mieszkańców innych dzielnic, że oto Pan radny pochylił się nad zagadnieniami jednej dzielnicy na zasadzie „jakoś się uda”.

Zobowiązywanie prezydenta do wykonania określonych działań jest ignorowaniem szeregu przepisów i procedur obowiązujących w przypadku zadań drogowych, a więc choćby ustawy o ruchu drogowym, która reguluje kwestię fotoradarów. Pomijam obowiązki leżące po stronie zarządcy drogi, zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Oznacza to, że pomysłodawca z góry założył, że wie lepiej, iż te działania zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego i nie poprzedził tego wykonaniem stosownej analizy.

Opinia prawna dołączona do projektu zasadza się na jego ogólności i zderza się z negatywną opinią, którą ja dysponuję.

Tym niemniej każde zagadnienie tu wskazane posiada swoją historię – jest część inwestycyjna i część związana z programem Tristar. To są rzeczy, nad którymi trzeba się pochylić. Wszystkie służby miejskie są do Państwa dyspozycji. Trzeba się spierać, polemizować, szukać dobrych rozwiązań w pracy realizacyjnej projektu budżetu nie zaś tworzyć aktów dotyczących jednej dzielnicy i 7. zadań.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- od 37. lat mieszkam w Chylonii z przerwami na Cisową i Demptowo i otóż myślę: „jaki może być powód, że osoba tam mieszkająca zamierza głosować przeciwko projektowi?” Wytłumaczę, dlaczego. Odczytuję w działaniach Pana Marcina tylko chwalebne intencje, a nie chęć zyskania poklasku, jednak zastosowane narzędzie jest zupełnie nieadekwatne. Zgadzając się, że radni powinni wytyczać cele i priorytety nie zgadzam się, że powinni zajmować się na sesjach sprawami o charakterze interwencyjnym. Powinniśmy na nie reagować, natomiast nie powinniśmy obejmować ich projektami. Każda z osób mieszkających w tym okręgu mogłaby zaproponować alternatywną listę problemów, tylko czemu to ma służyć? Nie jest naszym zadaniem spisywanie postulatów o rozwiązanie takich kwestii,  a mam poczucie, że coś takiego próbujemy zrobić. Każda z tych spraw jest istotna, natomiast nie dostrzegam wpływu przyjęcia projektu na dynamizację rozwiązywania tych problemów. Wręcz przeciwnie, może to spowodować spowolnienie (np. data 2014 r. jest w przypadku  niektórych tematów niepotrzebna). Nie widzę tu priorytetów. Pan radny mówił, że projekt jest spójny. Ja go oceniam odwrotnie – jest wyrywkowy i przypadkowy. Jako bardziej doświadczony radny deklaruję swoją pomoc w załatwianiu realizacji takich tematów, podpowiedź jak takie sprawy skutecznie załatwiać, natomiast odradzam robienie z nich projektów uchwał. Jest i istotna zaleta. Warto o dzielnicach i problematyce bezpieczeństwa rozmawiać na sesjach, bo to dobre miejsce.

 

B. Bartoszewicz- wiemy, że projekt był złożony w ramach inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Z drugiej strony pod projektem podpisała się grupa radnych. Mój podziw dla mieszkańców, dla ich inicjatywy i chęci zmieniania dzielnicy. Jednocześnie krytyka dla osoby, która wiodła mieszkańców tą ścieżką. W mojej ocenie jest ona zła i niezgodna z prawem. Nie mamy czegoś takiego jak filozofia radnych. Mamy ustawę o samorządzie gminnym, która dokładnie określa, jakie są zadania radnych i Prezydenta. Nie ma jednoznacznie wskazanej inwestycji. Sformułowania „na ulicy”, „na przejściu”, „z drugiej strony”, a z drugiej strony przedsięwzięcia są szczegółowo opisane. Projekt jest pomieszaniem 2. funkcji – uchwałodawczej i wykonawczej. Za chwilę możemy mieć projekt w sprawie lokalizacji znaku drogowego. Inicjatywa uchwałodawcza jest bardzo podobna do ustawodawczej i co by było, gdybyśmy starali się zobowiązać Sejm RP do pochylenia się nad remontem jakiejś przestrzeni podlegającej ministerstwu? Jeśli o mnie chodzi, autorytet radców prawnych uległ osłabieniu. Byłbym wdzięczny, gdybyśmy zawsze mogli wiedzieć, który radca prawny podpisał się pod dokumentem.

 

Ł. Cichowski- możemy dyskutować, czy ten projekt pomoże rozwiązać te problemy, natomiast wprowadza coś groźnego do systemu prawnego – nie nakłada żadnych sankcji z tytułu ewentualnego unikania realizacji uchwały. Zobowiązanie do informowania nie jest sankcją. Czasami realizacja pewnych spraw toczy się stanowczo za długo. Podam przykład remontu skrzyżowania ulic Chylońskiej i Północnej, który planowano 6 lat i realizacja ma miejsce dopiero teraz, czy realizacji sygnalizacji świetlnej na ulicach Chylońskiej i Wiejskiej – już w 98 roku Rada Dzielnicy podjęła starania, aby to zrobić, a sprawa została zrealizowana dopiero w 2010 roku. Projekt zakłada realizację zadań w ciągu 3. lat. To może spowolnić tempo realizacji, bo urzędnik może sobie pomyśleć, że coś, co miało być zrealizowane w przeciągu pół roku może być opóźnione, bo nie trzeba się z tym śpieszyć. Trzeba by jednak założyć złą wolę urzędników, a takiej chyba nie zakładamy?  Plusem projektu jest nadanie wyższej rangi tego rodzaju problemom. Uważam, że słusznie, skoro w tej sprawie wypowiedzieli się mieszkańcy. Kwestia zgodności projektu z prawem: mamy sprzeczne opinie, ale od tego jest nadzór Wojewody, aby rozstrzygać sporne kwestie. Myślę, że projekt jest wart poparcia.

 

Radny M. Horała odniósł się do głosów przedmówców rozpoczynając od polemiki z Wiceprezydentem B. Stasiakiem: - Przytoczył Pan sytuacje, w których możemy sobie wyobrazić projekty wymagające dokonania modyfikacji budżetu. To nie jest modyfikacja budżetu. Mówił Pan o rozczarowaniu mieszkańców innych dzielnic, o tym, że Pan radny nie pochylił się także nad ich problemami. To nie Pan radny, tylko mieszkańcy się nad swoimi problemami pochylili. Jeśli mieszkańcy innych dzielnic się pochylą, to też deklaruję swoją pomoc.

Sprawa ignorowania priorytetów – absolutnie ich nie ignoruję. Jeśli danego punktu nie da się zrealizować, to w myśl tego projektu Pan Prezydent musi o tym poinformować radę i uzasadnić, dlaczego tak się stało.

Sprawa negatywnej opinii prawnej: mamy też opinie pozytywną i  gdyby się okazało, że Wojewoda uzna projekt za niezgodny z prawem, to nie będzie nas z tego powodu kołem łamał.

Zwracając się do radnego Trzebiatowskiego radny Horała stwierdził: - Radny Trzebiatowski wyraził wiarę, że nie chodzi mi o poklask, wobec czego pozostaje mi zrewanżowanie się wiarą, że jego sprzeciw nie wynika z tego, że należy do formacji politycznej organicznie splecionej z urzędem, tylko wynika z negatywnej, merytorycznej opinii. Twierdzenie, że są inne problemy – no są, ale akurat mieszkańcy zgłosili takie, a nie inne. To wobec tego stwórzmy też inne projekty. Na razie jest ten, który złożyliśmy.

Kolega Bartoszewicz ujawnił się w roli znawcy prawa. Wyjaśniam, że autorem pozytywnej opinii jest mecenas Sławomir Błaszak. Co do jego zdania na temat radców podzielam tą opinię, ale w odniesieniu do innych radców.

Nawet przy założeniu maksymalnie złej woli z mojej strony trzeba popatrzeć na mieszkańców, dla których są to realne problemy. Każdy wie, że nie jest łatwe zebranie kilkuset podpisów.    

Projekt został pozywanie zaopiniowany przez Rady Dzielnic Cisowej i Chylonii.

 

Przewodniczący St. Szwabski przypomniał, iż problemy zawarte w projekcie nie są jedynymi kwestiami, które Rada miałaby rozpatrzyć jako realizację przedsięwzięć związanych z wolą mieszkańców  – cały budżet jest pełen takich projektów.

 

Marcin Wołek- ja też jestem radnym reprezentującym okręg wyborczy, w którym występują wskazane problemy. Mam innego typu zastrzeżenia, bo o wielu tych problemach wiemy. Wskazane są bardzo różne przedsięwzięcia, których wspólnym mianownikiem jest mniejszy lub większy związek z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem komunikacyjnym. Przynajmniej jedno z nich będzie zrealizowane w ramach projektu Tristar. Z jednej więc strony mamy znaczące przedsięwzięcie, a z drugiej strony budowę progu zwalniającego. Jest to bardzo duża dysproporcja jakościowa - niektóre zadania są kluczowe, a niektóre o znaczeniu lokalnym i które mogą być zrealizowane niekoniecznie w formie projektu uchwały. Nie widzę w tym  projekcie żadnej strategii i stąd bierze się moje podstawowe zastrzeżenie. Nie trafia do mnie argumentacja o strategicznej wizji. Dla mnie jest to zestaw wybranych tematów, dokonany niekoniecznie wg przejrzystego kryterium, poza poprawą bezpieczeństwa.

 

Projekt uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicach Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie – Demptowo nie została podjęta w związku z następującymi wynikami głosowania: 7/19/0

 

Przewodniczący St. Szwabski wyraził przekonanie, iż odrzucenie projektu nie jest wyrazem braku troski Rady Miasta o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Ad 4.22

W imieniu projektodawców, klubu radnych PO, przesłanki wniesienia projektu pod obrady omówił radny Bogdan Krzyżankowski: - Złożony przez nas projekt spotkał się z pewnymi wątpliwościami ze strony mec. K. Czuprety. Te wątpliwości były zasadne, bo w podstawie zgubiono jeden z artykułów ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi o art. 15, ust. 1. o samorządzie gminnym. Wnieśliśmy więc stosowną poprawkę. Jest to artykuł dotyczący prawa Rady Miasta do sprawowania kontroli. Uznaliśmy, że najlepszą formą kontroli wymienioną w przywołanym artykule jest jej kolegialne sprawowanie. Jest w ustawie artykuł 4 prim ust. 2, nakładający na radę obowiązek corocznego uchwalania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a ponieważ radni muszą taki program uchwalić, to muszą posiadać minimum wiedzy, jaka była realizacja poprzednich programów. Mogą zadać pytania, zgłaszać wnioski czy uwagi. Jest to charakterystyczny sposób procedowania nad projektami, które przechodzą przez komisje, a na sali obrad rady nabierają końcowego kształtu. Jest to wiedza niezbędna i podstawowa, aby radni mogli realizować swój obowiązek, wynikający z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Tymczasem w roku 2011 rada w ogóle nie procedowała nad sprawozdaniem z realizacji programu. Żadna z komisji tym się nie zajęła, co jest ilustracją tego, jak konieczne było złożenie tego projektu. Jest też drugi aspekt zachęcający do sprawowania kontroli kolegialnej – procedowanie na forum rady sprawi, że problem będzie dużo bardziej widoczny i zainteresowanie mieszkańców tą tematyką, która jest mało zrozumiała dla mieszkańców, znacznie się zwiększy. Jest to pewien rodzaj profilaktyki pierwszorzędowej. Mieszkańcy m. in. mogą się dowiedzieć, gdzie szukać pomocy. Problem alkoholowy jest kluczowy jeśli chodzi o powstawanie wielu innych patologii społecznych typu ubóstwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie, bezdomność. Jest też źródłem osobistych tragedii. Kolejne pokolenia są dotknięte wadami takimi jak zespół DDA, który dotyka dzieci alkoholików. Dobre rozwiązywanie problemów alkoholowych to likwidowanie przyczyn tych patologii. Jest to najefektywniejsze działanie, bo uderza w przyczyny. Podjęcie  tej uchwały nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel- uznając racje Pana radnego przypomnę, że od początku istnienia samorządu gdyńskiego służby podlegające Prezydentowi taki raport przygotowują. Raport powstaje co roku. Jest to efekt wrażliwości na ten obszar problemów, ale i świadomości służb, które realizują program. Jako że jest to program gminny, w jego realizacji uczestniczą także Policja, Urząd Celny, MOPS, parafie, rady dzielnic, a więc wszystkie instytucje, które ustawowo (np. placówki oświatowe) czy statutowo wykonują te zadania.

Obligowanie Prezydenta do napisania raportu budzi niepokój. Nie dość, że raport powstaje każdego roku, to jest on przekazywany członkom Komisji Zdrowia i toczy się nad nim w gronie komisji debata lub nie – to już jest sprawa woli komisji. Uczestniczyłam w wielu dyskusjach na temat tego raportu.

Chcę dodać, że żaden przepis prawny nie obliguje Prezydenta do tworzenia tego, czy innych raportów. Powstaje też raport dotyczący realizacji programów profilaktycznych i on też jest przekazywany Komisji Zdrowia.

Raport jest wykonywany z właściwą starannością, dzięki czemu możemy pozyskiwać wiedzę na ten temat. Nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o dostęp do raportu – każdy radny zawsze może taki raport otrzymać.

Sprawa aspektu prawnego: w okresie 20. lat istnienia wolnej Polski i funkcjonowania samorządu kształtowana jest pragmatyka w zakresie  nie domniemywania kompetencji. W opinii przekazanej członkom Komisji Zdrowia jest wyraźnie powiedziane, że ustrój organów tak jest kształtowany, aby zapewnić ich suwerenność.

Jest jeszcze jeden raport, tworzony dla PAP, co wynika z ustawy. Takie raporty sporządzają wszystkie gminy. Pan mecenas słusznie zwraca uwagę, że ustawodawca kształtując obowiązek odnośnie przygotowywania raportu w zakresie przeciwdziałania narkomanii, obliguje do sporządzania go w formie uchwały (co czynimy), natomiast nie znajduje delegacji prawnej do procedowania rady nad raportem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formule uchwały. Miała miejsce kiedyś sytuacja, gdy Wojewoda uchylił uchwałę argumentując, że brakuje delegacji prawnej (chodziło o regulamin wynagradzania nauczycieli). Tego typu doświadczenie jest bardzo istotne i mówi, że należy przestrzegać delegacji wynikających z ustaw. Można je zmieniać, ale to jest już rola Sejmu RP.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- jestem członkiem Komisji Zdrowia. Przyjmuję do wiadomości kwestię niemożności domniemywania kompetencji, natomiast zgadzam się z radnym Krzyżankowskim, że warto rozmawiać i taka możliwość jest w ramach uchwalania gminnego programu. Taka debata może się odbywać na sesjach co roku. Nawet jeśli nie mamy sprawozdania zamykającego dany rok, to mamy doświadczenie z lat ubiegłych tym bardziej, że te raporty są raczej kontynuacją poprzednich. Przy uchwalaniu każdego programu rozmawiamy o tym, co się dzieje, co zostało zrobione. Nie jest tak, że gminne programy startują od zera.

 

Tadeusz Szemiot- warto zwrócić uwagę na wątek prawny. Ten projekt jest zgodny ze wszystkimi zasadami prawa i został pozytywnie zaopiniowany przez radcę prawnego, dysponującego odpowiednimi uprawnieniami do dokonywania takich czynności. Tu mówimy o innej opinii, której ja nie widziałem. Co do radców, to nie są oni w Polsce sędziami. Po to m. in. jest ustanowiony nadzór Wojewody. Projekt jest pod względem prawnym poprawny na obecną chwilę. Co ten projekt wnosi? Formalizuje pewne wydarzenia, czynności, które mają lub mogłyby mieć miejsce w gdyńskim samorządzie. Mogłyby, bo w roku 2011 nikt tego nie podniósł. Komisja Zdrowia nie zajęła się tym w roku 2011. Projekt spowoduje, że rada na pewno się tym zajmie. To są różne spojrzenia – przedstawiciela strony rządzącej w mieście i radnego opozycji, który będzie dążył do uzyskania narzędzi w celu wykonywania swojego mandatu. Zdolność przekonywania większości nie zawsze wystarczy tylko dlatego, że merytorycznie ma się rację. Będziemy więc zachęcać Was do tego, żebyście dali nam te narzędzia, co dla Was też może okazać się korzystne.

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Danuta Reszczyńska- rzeczywiście, w roku 2011 nie omawialiśmy realizacji tego programu, natomiast zawsze bardzo szeroko omawiamy sam program. Każdy radny, jeśli ma jakieś uwagi, może je do mnie zgłaszać. Myślę, że radni, którzy są zainteresowani realizacją  programu, mogą poprosić, żeby wszyscy radni otrzymali raport albo radni zainteresowani tymi  problemami. Zapraszam na posiedzenia Komisji Zdrowia, na których wszyscy zainteresowani będą mogli się wypowiedzieć, bo w roku 2012 będziemy go omawiać. Być może pojawią się ciekawe pomysły jak ten program realizować jeszcze lepiej.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- padły ważne uwagi dotyczące kwestii formalno – prawnych. Zgadzam się, że projekt spełnia wszystkie warunki, natomiast w sytuacji, kiedy mam poważne wątpliwości nie będę głosował za przyjęciem projektu po to tylko, żeby czekać na opinię Wojewody. Dalej uważam, że radni opozycji mają możliwości wypowiedzenia się i mogą podejmować próby przekonania nas do korygowania pewnych działań. Moim zdaniem ten projekt żadnych nowych narzędzi nie daje.

 

B. Krzyżankowski- Państwo mówicie o opinii prawnej mecenasa Czuprety, która była skądinąd słuszna, ale nie uwzględniała naszej poprawki, a w niej jest powołanie się na funkcję kontrolną rady gminy. Żeby rozmawiać, trzeba mieć minimum wiedzy. Dokument, jakim jest sprawozdanie, powinien odpowiedzieć na pytanie co robić, jak i jakie mamy środki i dopiero na bazie tej wiedzy można budować kolejny program.  Każdy radny musi w głosowaniu podnieść rękę, nie tylko Komisja Zdrowia, więc uważam, że każdy radny powinien się z tą tematyką zapoznać, żeby potem racjonalnie głosować. Nie rozumiem czemu jest opór, żeby upubliczniać pewne dane.

 

Przewodniczący RM dniósł się do ostatnich słów przedmówcy: - To była insynuacja.

 

B. Krzyżankowski- Pani Prezydent powiedziała, że jest ustawa o zwalczaniu narkomanii, w której jest zapisany obowiązek prezentowania radom raportów, a w przypadku przeciwdziałania alkoholizmowi takiego obowiązku nie ma. To prawda. Mamy dwie ustawy dotyczące bardzo podobnego problemu. Jest paradoksem, że ustawa dotycząca zjawiska o mniejszej skali jeśli chodzi o środki, jakie gmina angażuje, ma zapisany taki sposób procedowania, a druga nie. To jest paradoks. Jeśli chodzi o sprawozdanie z realizacji programu przeciwalkoholowego, kontrola na sesji RM w postaci przyjmowania sprawozdania jest jak najbardziej właściwa.

 

M. Horała- w tej dyskusji pogrywa nuta, która już wielokrotnie pogrywała w różnych dyskusjach, a mianowicie w największym skrócie: że właściwie nie wiadomo o co chodzi, bo przecież wszystko da się zrobić, załatwić, więc po co ten formalizm -  na zasadzie lelum polelum. Otóż nie. Tym sposobem budujmy procedury. Jesteśmy władzą publiczną i  poruszajmy się w obrębie jasno sformułowanych kryteriów działania. Chodzi o działania, które pozostawiają po sobie ślad, pozostawiają po sobie dokumenty, do których także obywatele mogą dotrzeć, chociażby w trybie dostępu do informacji publicznej. Jeśli mamy pewien program, który jest realizowany i na potrzeby wewnętrzne musi powstać (bo nie wyobrażam sobie, żeby nie powstawał) jakiś sposób ewaluacji sformalizowanej realizacji tego programu, to bardzo by było dobrze, gdyby i rada mogła się z tym zapoznać – żebyśmy wiedzieli, w jakiej procedurze się poruszamy.

 

E. Łowkiel- protestuję przeciwko insynuacjom. Raport powstaje, jest przyjmowany zarządzeniem Prezydenta. Jest to publikowany, jawny dokument. Otrzymują obywatele, którzy o to poproszą (były takie sytuacje). Otrzymali go wszyscy członkowie Komisji Zdrowia. Otrzyma go każdy radny, który o to poprosi. Jest to pełny dokument, pokazujący wszystkie działania różnych instytucji. Trudno się zgodzić z projektem, który zobowiązuje Prezydenta do napisania raportu. Raport  powstaje od 20. lat i jest przyjmowany w sposób sformalizowany. Jest jawnym dokumentem, do którego jest nieograniczony dostęp.

 

T. Szemiot- podnoszenie głosu na radnych nie wzmacnia siły argumentów (uwaga kierowana do Wiceprezydent E. Łowkiel – przyp. prot.). To świetnie, że powstaje ten dokument, ale sformalizujmy jego funkcjonowanie, zróbmy takie procedury, które nałożą na organy Miasta obowiązek sporządzania, opiniowania, dyskutowania nad tym dokumentem, a nie mówmy, że to wszystko się dzieje. Bardzo dobrze, ale może przestać się dziać. Mówię o tym (słowa kierowane w stronę Wiceprzewodniczących), że kiedyś może stać się tak, iż ktoś nie zobowiązany żadnym przepisem powie, że nie będzie raportu przekazywał.

 

Wiceprzewodniczący J. Miotke- przecież jest ustawowy obowiązek tworzenia tego dokumentu. O czym Wy mówicie?

 

T. Szemiot- z coraz większym zdumieniem reaguję na to, jak Pan Przewodniczący pozwala na przerywanie mi wypowiedzi. Po drugie – poruszamy się w zupełnie innych światach.

 

St. Szwabski- przepraszam. Proszę nie przerywać (słowa kierowane w stronę Wiceprzewodniczących).

 

T. Szemiot- dziękuję bardzo. Obowiązek sprawozdawczy istnieje, ale wobec innego organu i nie jest powiedziane, że wobec takiego organu jakim jest Rada Miasta. Takiego obowiązku nie ma. Projekt uchwały ten obowiązek wprowadza. A dlaczego? Bo my musimy ten program uchwalić, a jednocześnie nie jesteśmy uzbrojeni w kompetencje. Jest jedynie możliwość, że ktoś raczy nam coś dać. To jest bardzo istotna różnica i myślę, że osoba, która ma odrobinę wyczucia jak się buduje system prawa, rozumie na czym ta różnica polega. Czym innym jest możliwość zrobienia, a czym innym jest zapisana procedura, której trzeba przestrzegać, bo taki jest system.

 

Wiceprzewodnicząca RM Beata Łęgowska- zaczynamy wpadać w błędne koło tej dyskusji. Tu ma miejsce pewne niezrozumienie. Ustawa nakłada na Prezydenta obowiązek sporządzenia raportu, a na radnych obowiązek zapoznania się z jego treścią, jeśli chcą świadomie uchwalać program. Jeśli któryś z radnych nie zapoznaje się z treścią raportu, to jest to kwestia jego odpowiedzialności. Dyskusje są toczone na posiedzeniach merytorycznych komisji, a potem projekty są przez te komisje rekomendowane na sesji. Jest to kwestia odpowiedzialnego podejścia radnych do sprawowania swojej funkcji. Nakładanie na Prezydenta obowiązku prezentowania raportu na forum rady jest bezpodstawne. Taka debata powinna się toczyć na posiedzeniach komisji. Sesja nie jest miejscem na toczenie tak szczegółowych debat.

 

Chęć zabrania głosu w trybie ad vocem zgłosił radny B. Krzyżankowski.

 

Przewodniczący St. Szwabski stwierdził, iż nie ma już możliwości udzielenia głosu radnemu w trybie ad vocem.

Przewodniczący wyraził zgodę na sprostowanie (formuła zaproponowana przez radnego Krzyżankowskiego).

 

B. Krzyżankowski- w formie sprostowania: bardzo proszę Panią Przewodniczącą o podanie podstawy prawnej zobowiązującej  Prezydenta do składania takiego raportu.

 

Chęć zabrania głosu w kwestii formalnej zgłosił radny M. Horała: - Pan Przewodniczący był łaskaw po raz kolejny nie udzielić głosu w trybie ad vocem osobie, do której przedmówca w sposób oczywisty się odniósł.

 

St. Szwabski- proszę o zabranie głosu w kwestii formalnej.

 

M. Horała- głos ad vocem jest głosem w sprawie. Pan Przewodniczący narusza regulamin Rady Miasta.

 

Przewodniczący Prezydium przypomniał o złożeniu przez projektodawców autopoprawki, która nie wymaga głosowania.

Autopoprawka stanowi zał.

 

Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do corocznego      przygotowywania sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni nie został przyjęty: 7/19/0

 

Ad 4.23

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Paweł Stolarczyk- nieuwzględnienie przedmiotowej skargi może spowodować wszczęcie przez właścicieli postępowania cywilnego przeciwko gminie o wydanie terenu i ich roszczenie z tytułu bezumownego użytkowania terenu przez gminę  do 10. lat wstecz. Sprawa może się okazać dla gminy jeszcze bardziej niekorzystna, gdy właściciele, po wydaniu terenu, zaproponują gminie użytkowanie w formie dzierżawy po cenach rynkowych.

 

UCHWAŁA NR XVII/331/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 20 stycznia 2012 roku złożonej przez xxxx, dotyczącej Uchwały Nr VI/92/11 RMG z dnia 23 marca 2011 roku  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzg. Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej została podjęta: 17/6/0

 

Ad 4.24

Przyjęcie projektu rekomendowała Wiceprzewodnicząca RM Joanna Zielińska: - 2 lata temu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem portu a Miastem Gdynia w sprawie powołania Muzeum Emigracji. Od czasu rozpoczęcia budowy portu w Gdyni, to właśnie z niego odpływała ludność w ramach największej fali emigracji z II RP i po II Wojnie Swiatowej, to stąd wypływał Witold Gombrowicz czy Jan Kiepura. Projekt dotyczy emigracji jaka miała miejsce na przestrzeni poszczególnych etapów historii Polski. Zamiar utworzenia muzeum spotkał się z dużym odzewem. Muzeum będzie się mieścić w przeszklonym budynku, który jest jednym z klasycznych budynków gdyńskiego modernizmu. Proponowany statut ma być nadany na czas przejściowy – czas tworzenia muzeum.

Więcej informacji na stronie www.muzeumemigracji.pl.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XVII/332/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Emigracji w Gdyni została podjęta: 20/0/1

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił jej Przewodniczący, radny Andrzej Bień.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 posiedzeń komisji.

Oprócz prac związanych z sesjami komisja zajmowała się konkretnymi zagadnieniami, tj.:

- sprawą sprzedaży gruntów wspólnotom mieszkaniowym (komisja przygotuje stosowny projekt uchwały) – goszczono przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Nieruchomości w Gdańsku;

- kwestiami dotyczącymi planowania przestrzennego – komisja poznaje ustalenia planistyczne  na etapie wykładania planów do publicznego wglądu;

- kwestią pustostanów będących w gestii Miasta;

- sytuacją TBS

 

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Mały Kack przedstawiła Wiceprzewodnicząca rady, pani Teresa Bysewska: - W planie mamy realizację budżetu i udział w konkursach. Praca w radzie to przede wszystkim sprawy mieszkańców i radni, którzy są bardzo kompetentni i otwarci.

Rada podjęła inicjatywę, aby pieniądze z budżetu były przekazywane przede wszystkim na inwestycje. Powstało kilka placów zabaw, w tym sztandarowy kompleks sportowo – rekreacyjny przy ul. Wieluńskiej z orczykiem (jesteśmy chyba jedyną dzielnicą posiadającą orczyk).

Konkursy: 5 lat temu nasza rada brała udział we wszystkich konkursach i w pierwszej edycji wygraliśmy jako jedyna rada w 3. konkursach. Uczestniczyliśmy we wszystkich konkursach jakie dotąd organizowano. W ramach realizowanych projektów otrzymywaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta. W ramach tych projektów prowadzono mecze piłki nożnej, powstała pracownia ceramiczna, co do której zainteresowanie było tak duże, że poszerzono zakres jej działania o zajęcia dla dorosłych (w SP nr 11 powstała klasa artystyczna o profilu ceramicznym). Mamy ambicję, aby takimi zajęciami objęte zostały osoby niepełnosprawne. W ramach innych projektów prowadzona była nauka pływania, nurkowania, czy kursy dla młodych ratowników. Odbywają się też zajęcia dla niepełnosprawnych. Jesteśmy jedyną dzielnicą, która na dwa projekty otrzymała stałe już dotacje z urzędu.  

Dwa razy w roku odbywa się marsz na orientację na terenie leśnym, w którym biorą udział całe rodziny.

Dzielnica prowadzi też działalność charytatywną.

 

Ad 7.

St. Szwabski- Zarząd związku przygotowuje zgromadzenie absolutoryjne na 19 marca b.r. Sporządzone zostało sprawozdanie z realizacji budżetu. Okazało się, że związek zakończył rok 2011 nadwyżką w wysokości 210 tys. zł. Środki te posłużą do wsparcia realizacji zadań w roku bieżącym.

Przygotowywany jest projekt zmian statutu celem dostosowania go do nowej ustawy o utrzymaniu porządku w gminach. Ustawa narzuca gminom i związkom nowe zadania, które wymagają wprowadzenia nowych zapisów statutowych.

Związek pozyskał 50 tys. zł. z WFOŚ na modernizację systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym modernizację jednego z trzonów i 30 tys. zł. na program edukacyjny. Prowadzimy rozmowy z NFOŚ celem pozyskania środków na kolejny projekt edukacyjny. Chodzi o to, aby edukacja ekologiczna była coraz bardziej upowszechniana, szczególnie w zakresie gospodarowania odpadami. W ten sposób, w skromnym zakresie, chcemy się przyczynić do osiągnięcia takiego stanu, który wykluczy w przyszłości obciążanie Polski karami za prowadzenie niewłaściwej gospodarki odpadami.

 

Ad 8.

Treść interpelacji złożonych przez radnych M. Horałę i Ł. Cichowskiego patrz: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 

Ad 9.

Wiceprezydent E. Łowkiel- zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela organ prowadzący placówki oświatowe jest zobligowany do przygotowania sprawozdania z osiąganych wysokości średnich płac nauczycieli i przedłożenia go m. in. Radzie Miasta jako organowi stanowiącemu. Przedłożyliśmy sprawozdanie, z którego wynika, że nauczyciele nie osiągnęli średnich zarobków w 2. grupach awansu zawodowego (nauczyciele dyplomowani i mianowani), natomiast przekroczenie średnich miało miejsce w przypadkach nauczycieli kontraktowych. Wiąże się to z tym, iż ci ostatni nie mogą korzystać z urlopów zdrowotnych. Zabrakło jednej godziny do osiągnięcia średniej. W tym roku jest już w Gdyni  powyżej 180. nauczycieli dyplomowanych. Pogłębiona dyskusja na ten temat odbędzie się – myślę – na posiedzeniu Komisji Oświaty. Myślę, że Pani Przewodnicząca zaprosi na tą dyskusję wszystkich zainteresowanych radnych.

 

M. Horała- informacja w sprawie sytuacji jaka miała miejsce w trakcie dzisiejszych obrad: zgodnie z regulaminem RM radnemu przysługują dwa wystąpienia w trybie ad vocem. Regulamin nie precyzuje, co to jest tryb ad vocem. Zgodnie z doktryną prawną obowiązującą w Polsce, pierwszą, uprzywilejowaną  wykładnią jest wykładnia językowa i jeśli daje ona jednoznaczną odpowiedź, innych wykładni nie stosuje się. Słownik języka polskiego mówi wyraźnie, że głos ad vocem jest to głos w sprawie. Pan Przewodniczący przyjął inną wykładnię, w myśl której  głos w trybie ad vocem przysługuje tylko osobie wymienionej z nazwiska. Tu można, wykazując daleko idącą dobrą wolę, uznać to za różnicę w interpretacji, chociaż moim zdaniem jest to naruszenie regulaminu RM i naruszenie wykładni (kontra lege). W czerwcu zeszłego roku kolega Szemiot w trakcie debaty wymienił mnie z nazwiska jako osobę, której głos chciałby usłyszeć i tu Pan Przewodniczący tego głosu mi nie udzielił. Naciągając jeszcze bardziej tą dobrą wolę - tak, że zaraz pęknie - można uznać, iż Pan Przewodniczący zmienił swoją interpretację i wrócił do wykładni językowej. Niestety dzisiaj, w odniesieniu do radnego Krzyżankowskiego, który jest współautorem projektu, więc siłą rzeczy głos w sprawie mu przysługuje, Pan Przewodniczący znowu był łaskaw nie udzielić głosu w trybie ad vocem, czyli znowu powrócił do wykładni, którą nazwałbym doktryną magicznego słowa. Jest więc logiczne, że regulamin przynajmniej raz został złamany – albo w czerwcu albo teraz, a to powoduje, że konieczne staje się podjęcie czynności formalnych. Pierwszą z nich będzie pewnie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 

Wiceprzewodnicząca J. Zielińska poinformowała o odebraniu następującej wiadomości: radna Maja Wagner z rodziną zdobyła szczyt Kilimandżaro.

 

Do głosu radnego M. Horały odniósł się Przewodniczący St. Szwabski: - Na sesji radni wypowiadają się wyłącznie „w sprawie”. Prezydium, w tym ja, interpretujemy tryb ad vocem jako takie głosy, w których ktoś chce się odnieść do wypowiedzi bezpośrednio jego dotyczącej. Taka jest moja interpretacja.

 

Radny J. Kłodziński zaprosił radnych do wzięcia udziału w imprezach organizowanych w ramach „biegu urodzinowego” Miasta Gdyni.

 

Ad 10.

T. Szemiot- po wysłuchaniu już pewnego pakietu sprawozdań proponuję, aby Prezydium zapraszając przedstawicieli Rad Dzielnic uczuliło ich na to, aby przedstawiali bieżące sprawy i wyzwania, mam bowiem wrażenie pewnej powtarzalności tego, co słyszę w sprawozdaniach rad dzielnic. Wszystkie rady robią chodniki czy festyny, bo tak działają i odnoszą w tych działaniach sukcesy. Proponuję, aby były to sugestie, w czym Rada Miasta może pomóc, informacje, na jakie przeszkody rady trafiają, np. w zetknięciu z urzędem.

 

St. Szwabski- rozpatrzymy tę myśl.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke-  Pan radny zwrócił się już do mnie w tej sprawie. Nie ukrywam, że od chwili, gdy Pan radny przedstawił tą propozycję, proszę  przedstawicieli rad dzielnic, aby mówili o problemach ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i procedur dochodzenia do powstawania wykazów ulic, które będą realizowane ze środków im przydzielonych. Dziękuję radnemu Szemiotowi za przypomnienie. Najczęściej występującym problemem jest mizeria środków przydzielanym radom na realizację inwestycji.

 

Do powyższego głosu odniósł się radny Stanisław Borski: - Taki model istnieje. Rady Dzielnic od początku były proszone o przedstawianie wykonania zadań i planów co do kolejnych przedsięwzięć. Mamy 22 rady i są one na różnym etapie w chwili sporządzania sprawozdania. Niektóre już coś zrobiły, inne są w trakcie realizacji zadań.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 28 marca b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

na podstawie stenogramu opracowała: insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2012
Data udostępnienia informacji: 09.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 12:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.08.2014 13:58 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.02.2012 14:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.02.2012 11:20 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.02.2012 09:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.02.2012 09:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.02.2012 10:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.02.2012 09:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.02.2012 11:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.02.2012 10:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.02.2012 10:25 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.02.2012 08:52 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska