XIX Sesja Rady Miasta z dn. 25 kwietnia 2012 r.

PORZĄDEK OBRAD
XIX SESJI RADY MIASTA GDYNI
 25 kwietnia 2012 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM

 1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
 4.1     zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.2     Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2024, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.3     przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni, zobacz projekt,
4.4     przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.5     zmiany Uchwały Nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 02.02.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni, zobacz projekt,
4.6     wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2012, zobacz projekt,
4.7     wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, zobacz projekt,
4.8     utworzenia przez Gminę Gdynia spółki pod firmą „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zobacz projekt,
4.9     zmieniający Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, zobacz projekt,
4.10  wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 11, zobacz projekt,
4.11  wyrażenia zgody na pokrycie i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni aportem w postaci wierzytelności wynikającej z ustanowienia służebności – ul. Widna 10, zobacz projekt,
4.12  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Płka Dąbka 295, zobacz projekt,
4.13  zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 162A, zobacz projekt,
4.14  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jemiołowej 31, zobacz projekt,
 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Oksywie,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.  

Aneks do porządku obrad
XIX sesji Rady Miasta Gdyni
25 kwietnia 2012 r.
     
Projekty uchwał w sprawach: 

  1.     określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zobacz projekt

PROTOKÓŁ NR 19/12XIX SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 25 kwietnia 2012 r.  Porządek obrad: 1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta,4.                           Projekty uchwał w sprawach: 4.1  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012,4.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2024,4.3  przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,4.4  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana,4.5  zmiany Uchwały Nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 02.02.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni,4.6  wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2012,4.7  wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”,4.8  utworzenia przez Gminę Gdynia spółki pod firmą „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,4.9  zmieniający Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,4.10          wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 11,4.11          wyrażenia zgody na pokrycie i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni aportem w postaci wierzytelności wynikającej z ustanowienia służebności – ul. Widna 10,4.12          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Płka Dąbka 295,4.13          zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 162A,4.14          wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jemiołowej 31,4.15          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ulic Leśna Polana;4.16          określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny,6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Oksywie,7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,8.                           Interpelacje.9.                           Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.   Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne nazwy komisji- patrz załączony materiał  zawierający opinie poszczególnych komisji. Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.    

Radni uczcili minutą ciszy pamięć biskupa Jana Bernarda Szlagi.

  Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny St. Szwabski.

 Ad 2.

Do przedłożonego porządku zgłoszono następujące wnioski:

 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Leśna Polana.

Plan dla przedmiotowego terenu wytycza przebieg połączenia komunikacyjnego ulicy Leśna Polana z osiedlem mieszkaniowym. Dotychczasowe przebieg nie pokrywa się z planem miejscowym i rozwiązaniem docelowym. Rozpoczęto już negocjacje z właścicielami, stąd konieczność przyśpieszenia czynności proceduralnych. Projekt nie mógł być złożony w normalnym trybie z uwagi na dynamikę wydarzeń, ale udało się go przedstawić 24 kwietnia na posiedzeniu Komisji Strategii.

 

Wiceprzewodnicząca RMG, radna Beata Łęgowska, poinformowała o wpłynięciu do Prezydium pisma z Rady Dzielnicy Oksywia, w którym prosi się o usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego tej rady.

Radna Łęgowska wniosła w imieniu RD o przeniesienie sprawozdania na kolejną sesję (dot. pkt-u 6. zaplanowanego porządku obrad).  

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o wykreśleniu z porządku punktu 6.

 Wniosek Wiceprezydenta B. Stasiaka  o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w spr. nabycia nieruchomości przy ul. Leśna Polana został przyjęty jednogłośnie: 23 gł. za Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian i uzupełniony o aneks do porządku przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół XVIII sesji za przyjęty.

 Ad 4.1.

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki przedstawił charakterystyki budżetowe składające się na zmiany zgodnie z treścią uzasadnienia projektu stanowiącego załącznik.

 Wszystkie komisje RMG zaopiniowały projekt pozytywnie.  UCHWAŁA NR XIX/362/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012 została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.2.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik  K. Szałucki.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XIX/363/12 RADY MIASTA GDYNI w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012-2024 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.3.

Projekt przedstawił p. K. Szałucki.

 UCHWAŁA NR XIX/364/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.4.

Wiceprezydent M. Stępa- we wrześniu 2009 roku Rada przystąpiła do sporządzania planu dla części dzielnic Babie Doły. Oksywie i Obłuże, przede wszystkim z zamiarem określenia sposobu zagospodarowania strefy sąsiadującej z lotniskiem Kosakowo. Chodziło o to, aby nie powstawały w sposób spontaniczny inwestycje, które kolidowałyby z lotniskiem. Plan został przygotowany wg procedur przewidzianych planem, ale został uchylony przez Wojewodę, który dopatrzył się proceduralnego błędu polegającego na tym, iż zmiany poczynione po uwzględnieniu uwag nie skutkowały powtórnym wyłożeniem planu. Powtórzyliśmy więc czynności, m. in. ponownie wykładając skorygowany plan. W trakcie realizowania tych czynności uzyskaliśmy pewną wiedzę, która skłoniła nas do podjęcia decyzji o ponownym przystąpieniu do  sporządzania planu. Czego dotyczyła owa wiedza? Otóż w pobliżu ulicy Zielonej są wydzielone działki i na jednej z nich obywatel Gdyni wybudował dom, który nie był uwzględniony w materiałach geodezyjnych, wg których sporządzono plan. Nie był więc ten element przedłożony do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Agencji Żeglugi Powietrznej. Można więc było żywić obawę, że w ewentualnym postępowaniu sądowym mogłoby to być wykorzystane przez przeciwników lotniska – że instytucje lotnicze uzgodniły plan dla obszaru, na którym występuje obiekt budowlany w planie nieuwzględniony. Tak więc z ostrożności procesowej proponujemy ponowne przystąpienie do sporządzania planu. Ten plan jest już merytorycznie gotowy, a więc ponowiona zostanie jedynie procedura, a nie same prace planistyczne, tyle że plan będzie wykonany na podkładzie geodezyjnym, na którym ten budynek jest już ujęty.

Wiceprezydent poinformował ponadto o drugim elemencie dotyczącym przedmiotowego projektu: - Po kolejnym wyłożeniu ponownie wpłynęły uwagi od właścicieli działek przyległych do ul. Dickmana. Występuje tam układ komunikacyjny, którego nie zaakceptowali mieszkańcy. Myślę, że w dużej mierze przyczyna tkwi w niezrozumieniu zapisów, ponieważ jest to kawałek układu komunikacyjnego dla terenów 0.2 i 0.5. Jest to teren północnej części Oksywia. W związku z tym proponujemy, aby obszar objęty planem został ograniczony o tę sporną część, która zostałaby objęta planem dla terenów 0,2 i 0,5.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XIX/365/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.5.

Wiceprezydent M. Guć wskazał, iż zmiany nie mają wpływu na sposób funkcjonowania placówki – wynikają z konieczności dostosowania terminologii do nowej ustawy.

Wiceprezydent poinformował o wniesieniu autopoprawki zmieniającej podstawę prawną (jak w załączniku).

Reszta informacji zgodna z treścią załącznika.  Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR XIX/366/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/64/11 RMG z dnia 02.02.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.6.

Przedmiotowy projekt wiąże się – informował Wiceprezydent M. Guć -  z nowelizacją prawa wodnego, w wyniku której gminy uzyskały kompetencje w zakresie ustalania wykazu kąpielisk.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywna UCHWAŁA NR XIX/367/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2012 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.7.

Wiceprezydent Ewa Łowkiel- jest to projekt (nazwa projektu jak w tytule podjętej uchwały) realizowany przez wybrane powiaty i do tego grona chce też dołączyć Gdynia. Projekt jest adresowany tylko do zdolnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Program będzie realizowany w ciekawej formule. Dzieci muszą być laureatami olimpiad albo konkursów wojewódzkich, a jeśli nie, będą musiały być zbadane przez poradnie psychologiczne celem trafnego zakwalifikowania.

 Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XIX/368/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.8

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XIX/369/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie utworzenia przez Gminę Gdynia spółki pod firmą „Narodowe Centrum Badań Bałtyckich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” została podjęta: 24/0/2 Ad 4.9.

Prezentujący projekt Wiceprezydent B. Stasiak przypomniał na wstępie, iż Statut związku jest dokumentem liczącym sobie niemal dwie dekady (po raz pierwszy został przyjęty w maju 1991 roku).

Obecnie dokument wymaga modyfikacji, co wynika chociażby z nowych realiów w zakresie gospodarowania odpadami –  kwestii tej poświęcone są zapisy w paragrafie 5. (zgodnie z treścią załącznika – przyp. prot.).

Dokument był przedmiotem prac i konsultacji we wszystkich gminach członkowskich związku, a obecna treść (jak w projekcie) jest już ostatecznie uzgodniona i rekomendowana do przyjęcia. Wszystkie samorządy gmin członkowskich winny przyjąć jednobrzmiące zapisy Statutu.

 Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna UCHWAŁA NR XIX/370/12 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.10

B. Stasiak- pod wkładem niepieniężnym kryje się wprowadzenie nieruchomości do zasobów spółki OPEC i ekwiwalentne objęcie udziałów wynikające z wartości tychże nieruchomości.

Pozostałe informacje – patrz treść załącznika.  Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii-  pozytywna UCHWAŁA NR XIX/371/12 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 11 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.11

B. Stasiak- w obrębie przedmiotowej nieruchomości jest stacja, której nie udało się wyodrębnić geodezyjnie, stąd na naszym gruncie pojawiła się aktywność OPEC-u. W związku z tym wyznaczono kwotę służebności, którą gmina wnosi do spółki aportem obejmując tym samym ekwiwalentne udziały w wysokości odpowiadającej wycenie tych nieruchomości.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XIX/372/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, aportem w postaci wierzytelności wynikającej z ustanowienia służebności – ul. Widna 10 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.12

B. Stasiak- działka, co do części której proponuje się zbycie „zahacza” o różne obszary planistyczne. Rekomendujemy sprzedaż wyłącznie tej części działki, która znajduje się w obszarze 112.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu jednej z komisji padło pytanie dotyczące ewentualnego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, która w przyszłości ma powstać. Rozwiązanie komunikacyjne związane z tym, mającym ewentualnie powstać w przyszłości, przystankiem nie jest określone, ale bez wątpienia będzie on usytuowany poza wskazaną jednostką planistyczną. W dalszym postępowaniu będziemy zmierzali do ograniczenia przestrzeni o obszar znajdujący się na północy, poza górną linią zabudowy (objaśnienie odnosi się do mapki towarzyszącej prezentacji).  Pozwoli to na doprecyzowanie powierzchni bez potrzeby ponownego uruchamiania prac planistycznych dla terenów 0,1 i 0,4.

Podtrzymuję deklarację złożoną na posiedzeniu komisji, że do czasu zagospodarowania teren ten będzie uporządkowany.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XIX/373/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Płk-a Dąbka 295 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.13

B. Stasiak- pod koniec lat 90. Gdynia odzyskała przedmiotowe nieruchomości, na których znajdowały się substandardowe pawilony. Teren ten wyglądał dość ponuro. Równocześnie toczyły się postępowania w celu stwierdzenia prawidłowości zastosowania zapisów ustawy o reformie rolnej. To spowodowało, że ponad 10 lat temu Miasto ogłosiło przetarg na wydzierżawienie tych terenów na okres 10. lat. Nie było wówczas rozstrzygnięcia co do połączenia komunikacyjnego dla tych nieruchomości, co spowodowało, że część z nich – u zbiegu ulicy Kościelnej i Al. Zwycięstwa - została wyłączona z przetargu. Przetarg wygrała spółka Carter, która kapitałowo powiązana była z firmą Lexus. Spółka Carter wystąpiła o zgodę na poddzierżawienie nieruchomości firmie Lexus, w celu realizacji salonu samochodowego. W międzyczasie został rozwiązany problem połączenia komunikacyjnego. Wykonany został prawoskręt, przedłużono  trakcję trolejbusową. Spółka Carter wystąpiła o przedłużenie umowy dzierżawy, ponieważ dotychczasowa umowa kończy się za 1,5 roku. Tym razem nie miałoby miejsca poddzierżawianie. Dzierżawcą byłaby firma Lexus, a firma Carter nie uczestniczyłaby już w relacjach związanych z dzierżawą.

Ze strony radnych pojawiło się zastrzeżenie dotyczące ścieżki rowerowej, która miałaby prowadzić z Alei Zwycięstwa do Orłowa. W związku z tym zamierzamy zastrzec w umowie dzierżawy, iż w przypadku realizacji ścieżki, powierzchnia objęta dzierżawą będzie stosownie skorygowana.

 

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR XIX/374/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 162A została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.14

Projekt i autopoprawka (w paragrafie 1. zmiana numeru działki na 129/1) zostały przedstawione przez Wiceprezydenta B. Stasiaka zgodnie z treścią załączników.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XIX/375/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Jemiołowej 31 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.15

B. Stasiak- z osiedla Dąbrowa prowadzi ulica Leśna Polana, która właściwie jest drogą gruntową biegnącą poza wydzielonym geodezyjnie szlakiem. Na dołączonej mapce przedstawiony jest docelowy przebieg tej drogi, zgodny z planem miejscowym. Obecnie jeździ się przez nieruchomość, której właściciel rozpoczął proces inwestycyjny i stąd konieczność  przesunięcia Leśnej Polany na tereny gruntów będących własnością osób fizycznych. Czas nagli, ponieważ inwestor zamierza realizować inwestycję, natomiast właściciele gruntów proponowanych do kupna warunkują sprzedaż kupnem wszystkich działek.

 Opinia Komisji Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XIX/376/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Leśna Polana została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.16

M. Guć- jak co roku przedstawiamy propozycję zadań i kwot do nich przypisanych (dot. środków PFRON). Nowością jest kwota końcowa, większa o ponad 1 600 000 zł. w stosunku do ubiegłego roku. Powstała więc potrzeba zdecydowania, jak te środki ulokować. Projekt został przygotowany we współpracy ze Społeczną Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pozostałe informacje zgodne z treścią załącznika.  

A. Bień- w uzasadnieniu piszemy, że jednym z najważniejszych problemów jest kwestia barier architektonicznych, a na takie zadania nie zwiększamy wydatków. Czy to znaczy, że potrzeby są w miarę zaspakajane?

 

M. Guć- bariery trzeba podzielić na dwie grupy. Są to bariery w przestrzeni publicznej i na to te środki nie mogą być  przeznaczone oraz bariery w domach i w tym przypadku można by rozdysponować całą kwotę, ale problem byłby dalej równie głęboki jak obecnie. Skala tych potrzeb jest ogromna. Chcemy, żeby te środki trafiły do tych osób, które nie mogą tego problemu rozwiązać we własnym zakresie. Każdego roku jakąś grupę osób zaspakajamy. Bez względu na to jak dużo środków na to przeznaczymy, to i tak nie rozwiążemy tego problemu. Zwiększamy tam, gdzie beneficjentami może być większa grupa osób, czyli na sprzęt.

 UCHWAŁA NR XIX/377/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 5.

W sprawozdaniu przedstawionym przez Przewodniczącą Komisji Zdrowia, radną Danutę Reszczyńską, zawarte były nast. informacje:

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń, na których opiniowano projekty uchwał, spotykano się z pracownikami MOPS w celu omówienia działalności ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka.

Komisja opiniowała sprawozdanie finansowe za rok 2010 i omówiła raport z realizacji programów profilaktycznych.

Zajmowano się takimi problemami jak wspieranie osób bezdomnych, opieka instytucjonalna nad dziećmi do lat 3.

Opiniowano programy dot. ochrony zdrowia psychicznego i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozważaliśmy możliwości gminnych dopłat do prywatnych żłobków w świetle przepisów ustawowych.

 Ad 6.

St. Szwabski- Zarząd związku przygotował zespół działań mających na celu doprowadzenie do podjęcia przez gminy jednobrzmiącej uchwały dotyczącej Statutu.

Gdy powoływaliśmy Związek Komunalny przed ponad 20. laty opierając się na ówczesnym ustawodawstwie dotyczącym samorządów, bardzo szeroko potraktowaliśmy przekazane kompetencje uznając, że w późniejszych, bezpośrednich porozumieniach zawieranych między prezydentami, burmistrzami i wójtami gmin członkowskich, dopracowane zostaną szczegóły. Potem, na skutek licznych zmian w ustawach, okazało się, że  przekazano związkowi literalnie tak liczne zadania, iż spowodowałoby to, że gminy członkowskie, np. w przypadku gospodarki odpadami, nie miałyby nic do powiedzenia.

Gminy bardzo różnią się od siebie specyfiką. Znalezienie wspólnego mianownika w zakresie gospodarki odpadami i przekazanie związkowi zadań z tego zakresu następuje właśnie teraz, w drodze zmiany Statutu. Aby do tego doprowadzić, trzeba było wykonać dosyć dużą pracę. Wymagało to licznych spotkań w gronie prezydentów, wójtów i burmistrzów. Trzeba było zwołać Zgromadzenie, które jednogłośnie przyjęło projekt Statutu.

Mamy nadzieję, że wszystkie rady przyjmą ten projekt tak, jak przyjęła go dzisiaj nasza rada. To pozwoli na zarejestrowanie Statutu, co jest warunkiem wdrożenia przepisów ustawy o gospodarce odpadami.

 Ad 7.

Treść interpelacji złożonych przez r. M. Horałę jak na stronie:

 www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 

Treść jednej z interpelacji została odczytana przez autora:

 Dotyczy: Odpowiedzi na interpelację w sprawie zakupu elektronicznej aparatury do głosowań podczas sesji rady miasta  

Szanowny Panie Prezydencie,

 

            W mojej interpelacji z dnia 28 marca br. na temat – jak w tytule – m. in. zwracałem uwagę iż „Obecna metoda głosowań na sesji rady miasta powoduje iż głosowania teoretycznie jawne są w istocie pół-tajne (poza obserwacją optyczną w trakcie głosowania nie jest w żaden sposób utrwalany głos danego radnego)” oraz że „osłabia to kontrolę społeczną nad działaniami radnych (obywatele nie mają możliwości dokładnego sprawdzenia jak wybierani przez nich radni głosują w istotnych dla nich sprawach).” Prosząc o informację na temat dokonywanej wcześniej analizy zasadności zakupu i jego szacunkowym koszcie.

            W odpowiedzi z dnia 11 kwietnia br., której w imieniu Pana prezydenta udzielił Pan dyrektor Jerzy Zając, czytamy m. in. iż „Sala posiedzeń Rady jest wykorzystywana również na inne cele, co wymaga zmian w aranżacji np. przestawiania stołów. Takie przypadki indywidualnej aranżacji sali są coraz częstsze. Szczególnie w okresach wyborczych. Urządzenia do głosowania elektronicznego mają sens jedynie w salach, w których stoły, na których znajdują się takie urządzenia, są zamocowane na stałe.”

            Jednocześnie w wypowiedzi udzielnej „Dziennikowi Bałtyckiemu” (artykuł z dnia 24 kwietnia br.) dyrektor Zając dodaje m. in. iż „tego typu urządzenia są dość drogie. Nie ma więc sensu wydawać na nie publicznych pieniędzy”.

                        W związku z powyższym proszę o odpowiedź następujące pytania:

            1. Ponownie – gdyż nie otrzymałem odpowiedzi na to pytanie w mojej pierwszej interpelacji – ile wynosi szacunkowy koszt zakupu wzmiankowanej aparatury? (np. na podstawie oferty producenta lub kosztów realnie poniesionych przez inne miasta).

            2. Aby ułatwić zdefiniowanie pojęcia „dość drogie” występującego w natężeniu takim, iż „nie ma sensu wydawać na nie publicznych pieniędzy” proszę o podanie owego kosztu również formie procentu sumy 258 tysięcy złotych (koszt zakupu samochodu Mercedes na potrzeby urzędu) oraz procentu sumy 6 milionów złotych (koszt budowy tzw. „Infoboxu”).

            3. Proszę o ogólną informację nt. wykorzystania sali obrad rady miasta w bieżącej kadencji rady w postaci – ogólna liczba spotkań posiedzeń itp.; w tym liczba spotkań wymagający zmiany aranżacji stołów na sali; temat lub nazwa spotkań wymagających zmiany aranżacji.

            4. Proszę o szczegółową informację nt. wykorzystania sali obrad rady miasta w okresie od 1 stycznia do 25 kwietnia br. w postaci pełnej listy spotkań, posiedzeń itp. na sali z wyróżnieniem spotkań, posiedzeń itp. wymagających zmiany aranżacji Sali z uzasadnieniem czym wywołana była taka potrzeba i czy zasobach Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta nie znajduje się inna sala, na której spotkanie mogłoby się odbyć.

 

                                                          

Ad 8.

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o uroczystościach związanych ze Świętem Flagi, Świętem Konstytucji 3 Maja i świętem Marynarki Wojennej.

Wiceprzewodniczący podziękował tym radnym, którzy uczestniczą w uroczystościach i po raz kolejnych zwrócił się z prośbą o większą aktywność w reprezentowaniu Miasta na uroczystościach..

 

Marcin Horała- od dłuższego już czasu prowadzę rozmowy za pośrednictwem mediów z Panią rzecznik J. Grajter na temat zasadności zakupu dla urzędu mercedesa. Powiedzmy, że poczułem się przekonany argumentami, wobec czego chciałbym doposażyć tego mercedesa w złoty łańcuch. Gdyby potrzebny był dresik albo ciemne okulary …

 

St. Szwabski odnosząc się do powyższego stwierdził: - Myślę, że takiego szczerozłotego podarku Miasto nie może przyjąć.

 

Wiceprzewodnicząca Beata Łęgowska poinformowała o terminach posiedzeń poszczególnych komisji, poświęconych sprawie absolutorium:

4 czerwca; godz. 17 – komisje: Kultury, Oświaty, Samorządności, Sportu, Statutowa5 czerwca, godz. 17 – Komisja Gospodarki Mieszkaniowej6 czerwca, godz. 15:30- komisje: Gospodarki Komunalnej, Strategii, Zdrowia11 czerwca, godz. 17 – Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący St. Szwabski po raz kolejny przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia b.r. oświadczeń majątkowych.

 Ad 9.

Wystąpienie radnego Pawła Stolarczyka w sprawie upamiętnienia w Gdyni Księdza Stefana Wyszyńskiego – Kardynała, Prymasa Tysiąclecia:

W imieniu kilku gdyńskich organizacji i parafii, a mianowicie: - Związku „Solidarność” Polskich Kombatantów – Koło Gdynia- Związku Solidarność Polskich Kombatantów – Grudzień `70- Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Gdyni- Związku Sybiraków – Zarząd Koła w Gdyni- Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce – Oddział Pomorski- Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni- Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni mam  zaszczyt przedstawić prośbę wyżej wymienionych o upamiętnienie osoby Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego poprzez nazwanie Jego imieniem  skweru wypoczynkowego przy ulicy Władysława IV i Armii Krajowej (narożnika od strony południowo-wschodniej).  W Gdyni istnieje już ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale wnoszące prośbę organizacje pragną, aby w centrum miasta ten wybitny Polak został uhonorowany przez mieszkańców Gdyni. Wnioskodawcy przekazują wniosek z krótkim życiorysem                              i dokonaniami Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz ze swoimi podpisami.  Ja pokrótce chcę przypomnieć, że urodzony w 1901 roku Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński był nie tylko gorliwym kapłanem, ale także gorącym patriotą i mężem stanu. W czasie drugiej wojny światowej zmuszony był się ukrywać m.in. za krytykę nazizmu, o którym  negatywnie pisał przed wojną. W Warszawie wykładał na tajnych kompletach. Włączył się w walkę                z okupantem, złożył przysięgę wojskową, został kapelanem i porucznikiem Armii Krajowej, współorganizował szpital powstańczy w Laskach pod Warszawą w czasie Powstania Warszawskiego. W 1948 roku po śmierci Kardynała Augusta Hlonda został wybrany Arcybiskupem Gniezna  i Warszawy oraz Prymasem Polski. W 1953roku  został Kardynałem, przy czym nie mógł osobiście odebrać kapelusza kardynalskiego, ponieważ władze komunistyczne zabroniły mu wyjazdu do Rzymu.  W 1950 roku w dbałości o prawa ludzi wierzących, wobec braku  ustawy zasadniczej, podpisał z władzami „Porozumienie”, którego władze i tak nie zamierzały przestrzegać,              bo w 1953 roku wydały dekret uzurpując sobie prawo do obsady stanowisk kościelnych. Odpowiedzią Prymasa był słynny list do Bolesława Bieruta, kończący się słowami „Non Possumus” – „Nie możemy”. Za taką postawę spotkało go uwięzienie w latach 1953-1956, które miało na celu podporządkowanie Kościoła władzom państwowym. Po zwolnieniu z więzienia postawił władzom warunek przestrzegania „Porozumienia” z 1950 roku i przygotował Naród do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, które przypadły w 1966 roku. Rok wcześniej, wraz z polskimi biskupami wystosował list pojednawczy do biskupów niemieckich pisząc: „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”, który stał się inspiracją                 do normalizacji stosunków polsko-niemieckich.   W 1978 roku  polski Kościół święcił triumf wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Na tym konklawe, a także już w 1958 roku -  w pierwszych głosowaniach wskazywano Stefana Wyszyńskiego jako przyszłego Papieża, co świadczy o wielkości tej postaci. Kardynał Stefan Wyszyński był mentorem dla Jana Pawła II, a ich przyjaźń i działalność przygotowały grunt do przemian ustrojowych w Polsce. W trudnym okresie strajków swymi działaniami Ksiądz Kardynał jednał Polaków, w latach 1980-1981 był mediatorem między „Solidarnością”,                 a władzami państwowymi. Kardynał Wyszyński był autorem wielu książek, homilii i artykułów. Spośród wielu Jego myśli wybrałem jedną: „Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy.”  Zmarł 28 maja 1981 roku. W następnym  miesiącu będziemy obchodzić kolejną rocznicę Jego śmierci. W związku z tym proszę Pana Prezydenta i Wysoką Radę o szybką decyzję                     w sprawie uhonorowania Księdza Kardynała, tak aby to się stało przed rocznicą śmierci,             tzn. abyśmy mogli uchwalić nadanie nazwy na następnym posiedzeniu Rady w maju. Proponuję, w odróżnieniu od  ulicy która nosi nazwę „Kardynała StefanaWyszyńskiego”, nazwać wskazany zieleń jako „Skwer Prymasa Tysiąclecia”. Dodam jeszcze, że w młodości Ksiądz Stefan Wyszyński odwiedzał Gdynię, po uzyskaniu przez nią praw miejskich, w okresie kiedy biskupem chełmińskim był ksiądz dr Stanisław Okoniewski, zwany biskupem morskim. Wybrane w centrum miasta miejsce pomiędzy obydwoma parafiami przypominać będzie nam mieszkańcom i przechodniom historyczną już postać Prymasa Tysiąclecia. Zasługuje na to ten niezłomny i skromny człowiek o wielkim sercu dla Ojczyzny. Przekazuję na ręce Pana Przewodniczącego wniosek i dziękuję za uwagę.   Ad 10.Termin kolejnej sesji: 23 maja b.r.; godz. 12. Ad 11. Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.   Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.04.2012
Data udostępnienia informacji: 12.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2012 14:04 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
18.04.2012 11:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.04.2012 11:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.04.2012 09:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.04.2012 08:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.04.2012 08:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.04.2012 13:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.04.2012 11:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.04.2012 09:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.04.2012 09:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.04.2012 07:56 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska