Wynik przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji i organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011

Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, MN 271.43.2011, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro  na opracowanie koncepcji i organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer   2038/11/VI/M z dnia 24 maja 2011 r. postanowiono: 1. Zaakceptować wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MN 271.43.2011 przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej 193 000 euro, na opracowanie koncepcji i organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011.  2. Odrzucić ofertę Pana Rafała Gizdra prowadzącego działalność pod nazwą Agencja Create Event Rafał Gizdra, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Dobra o numerze 5291/2010,  pod adresem 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 22A. Podstawą do odrzucenia oferty jest art. 89, ust.1, pkt 2 ustawy UZP. Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zatwierdzić wybór Wykonawcy i udzielić zamówienia na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011 Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 141, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000323812, NIP  586-223-12-14, za wynagrodzeniem brutto 270 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych. 

W terminie składania ofert, do dnia 28 kwietnia 2011, godz.10,  do siedziby Zamawiającego  wpłynęły 4, wymienione w poniższej tabeli oferty:

 

lp

wykonawca

cena oferty brutto w zł

1.

Actia Forum sp z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

270 tys. .zł

2.

Agencja Create Event Rafał Gizdra, ul. Chmielewskiego 22A, 70-028 Szczecin

294 tys. zł

3.

 

Kombinat Artystyczny Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252

268 tys. zł

4.

Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391Gdynia

270 tys. zł

Wraz z formularzem oferty wykonawcy złożyli koncepcję organizacji MFG Gdynia 2011.

 

Oferta Pana Rafała Gizdry prowadzącego działalność pod nazwą Agencja Create Event Rafał Gizdra została odrzucona na podstawie art. 89, ust.1, pkt 2 ustawy UZP. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,  z uwagi na niespełnienie wymogu SIWZ w zakresie sposobu przygotowania oferty. Rozdział 12, pkt.5 SIWZ wskazywał, aby koncepcja forum odpowiadającą zakresowi rzeczowemu przedmiotu zamówienia określonemu w rozdziale 3, pkt. 3.1. SIWZ była złożona  w formie drukowanej w ilości 5 egzemplarzy oraz na  jednym nośniku elektronicznym. Oferent Agencja Create Event Rafał Gizdra złożył koncepcję w 1 egzemplarzu drukowanym, co zdecydowało o odrzuceniu oferty.

Pozostałe 3 oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ:

1. Cena – waga kryterium 80%

2. Innowacyjność koncepcji i kompleksowe ujęcie tematyki Forum – waga kryterium 20%.

 

Punktację przyznaną poszczególnym Wykonawcom przestawia poniższa tabela:

 
Agencja Rozwoju Gdyni

9,82

Kombinat Artystyczny

8,5

Actia Forum

8,24

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Agencji Rozwoju Gdyni, której udzielono zamówienia na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011.  

Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego nr MN 271.43.2011 z Agencją Rozwoju Gdyni w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 24.05.2011
Data udostępnienia informacji: 10.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:24 Korekta Magdalena _Kubicka
10.06.2011 10:17 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska