Wynik postępowania na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2012 roku

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4762/11/VI/P z dnia 20 grudnia 2011 r. zatwierdza się wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 euro na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2012 roku.


W przetargu wzięły udział 2 firmy: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa oraz Labelpoland.com sp. z o.o. z Sopotu.


Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:
1. cena oferty brutto (waga 70 %)
2. ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" (waga 30 %).


Oferta nr 1 - Zakładów Graficznych im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z Tczewa, ul. Kwiatowa 11, 83-110 Tczew, została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na treść nie odpowiadającą specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta niezgodna z zapisem rozdz. 4 SIWZ - oferta nie zawierała określonej przez Zamawiającego liczby próbek wydruku proponowanych numerów „Ratusza". Tym samym komisja przetargowa nie mogła ocenić (zgodnie z podkryteriami zawartymi w SIWZ) wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza".


Oferta nr 2 - Labelpoland.com Sp. z o.o., ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot
1. Cena oferty brutto - 409.000,00 zł (70 pkt)
2. Ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza" - 25 pkt
Razem: 95 pkt


Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy labelpoland.com sp. z o.o. z Sopotu, która spełniła wszystkie warunki SIWZ. „Ratusze" wydrukowane przez tę firmę cechowała bardzo dobra ostrość druku, jakość odwzorowania kolorów i poprawna obróbka introligatorska.


Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) umowa może zostać zawarta w terminie od dnia 27.12.2011 r.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 22.12.2011
Data udostępnienia informacji: 22.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2011 10:52 Dodanie informacji Sylwia Szumielewicz - Tobiasz