Wykonawca roboty budowlanej:Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni.

stopka_www_201105

UIR.271.1.13.2011.EW Gdynia, dnia 05.10.2011r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 4 845 000 € na roboty budowlane: ,,Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.10.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 20.09.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 4 845 000 € na roboty budowlane: ,,Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 14 499 237,12 zł złożonej przez Firmę Budowlano Drogową MTM SA z Gdyni, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców pod nr 0000023405, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.

Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2714/11/VI/U z dnia 12.07.2011r:
- cena oferty brutto - 92 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %
- okres wykonania - 5 %


Wykonawcy uzyskali :

01. Konsorcjum :
1. MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE SA-Lider 30-415 Kraków ul. Wadowicka 8W
2. ELTOR SA, 83-110 Tczew ul.30 Stycznia 50
1. cena brutto - 14 492 759,89 zł ( 9,19 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy ( 0,30 pkt)
3. okres wykonania - 44 tygodnie ( 0,00 pkt)
RAZEM 9,49 pkt

02. Firma Budowlano Drogowa MTM SA
81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 14 499 237,12 zł ( 9,08 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 32 tygodnie (0,50 pkt)
RAZEM 9,67 pkt

03. Konsorcjum:
1. POL DRÓG Gdańsk sp. z o.o., 80-051 Gdańsk ul. Sandomierska 35 -Lider
2. Firma GOTOWSKI Budownictwo komunikacyjne I Przemysłowe sp. z o.o., 85-880 Bydgoszcz ul.Toruńska 300
1. cena brutto - 15 954 579,90 zł ( 8,14 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy ( 0,00 pkt)
3. okres wykonania - 48 tygodni ( 0,00 pkt)
RAZEM 8,14 pkt

04. STRABAG sp. z o.o., 05-800 Pruszków ul.Parzniewska 10
1. cena brutto - 14 883 220,20 zł ( 8,83 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy ( 0,30 pkt)
3. okres wykonania - 39 tygodni ( 0,15 pkt)
RAZEM 9,28 pkt

05. WPRD GRAVEL sp. z o.o. 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 2
1. cena brutto - 14 314 554,14 zł ( 9,20 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy ( 0,09 pkt)
3. okres wykonania - 44 tygodnie ( 0,00 pkt)
RAZEM 9,29 pkt

06. VISTAL GDYNIA SA , 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40
1. cena brutto - 19 087 406,36 zł ( 6,13 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy ( 0,00 pkt)
3. okres wykonania - 44 tygodnie ( 0,00 pkt)
RAZEM 6,13 pkt

07. Skanska SA, 01-518 Warszawa ul.Gen. .J.Zajączka 9
1. cena brutto - 15 169 165,28 zł ( 8,65 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy ( 0,09 pkt)
3. okres wykonania - 49 tygodni ( 0,00 pkt)
RAZEM 8,74 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Firmę Budowlano Drogowa MTM SA, 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35, która otrzymała łącznie liczbę punktów 9,67.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011
Data udostępnienia informacji: 07.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2011 13:58 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka