Wykonawca roboty budowlanej:Budowa kanału odciążającego na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV

UIR.271.1.4.2011.EW Gdynia, dnia 05.10.2011r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane: ,,Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV w Gdyni."
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.10.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.09.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na roboty budowlane: ,,Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV w Gdyni'' oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 197 239,28 zł złożonej przez Firmę Budowlano Drogową MTM SA z Gdyni, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców pod nr 0000023405, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 827/11/VI/U z dnia 08.02.2011r
- cena oferty brutto - 95 %
- okres udzielonej gwarancji - 2 %
- okres wykonania - 3 %

Wykonawcy uzyskali :
01. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 197 239,28 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 60 dni (0,08 pkt)
RAZEM 9,64 pkt

02. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 295 200,00 zł (4,78 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 45 dni (0,30 pkt)
RAZEM 5,14 pkt


03. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., 81-587 Gdynia
ul. P. Gojawiczyńskiej 3c/7
1. cena brutto - 209 409,55 zł (8,91 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
3. okres wykonania - 59 dni (0,09 pkt)
RAZEM 9,20 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Firmę Budowlano Drogową MTM SA z Gdyni, która otrzymała łącznie liczbę punktów 9,64.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011
Data udostępnienia informacji: 07.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2011 14:17 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka