Wykonawca roboty budowlanej-budowa kanalizacji deszczowej w Al.Kukowskiego w Gdyni

UIR.271.1.16.2011.EW Gdynia, dnia 21.09.2011r


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania: Budowa
kanalizacji deszczowej w Al.Kukowskiego w Gdyni.


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.09.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.09.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Kukowskiego w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 1 219 108,35 zł złożonej przez Pana Mariana Mielewczyka właściciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ELGRUNT z siedzibą w Gdyni, ul. Starochwaszczyńska 64 , działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewid. 12843, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1263/11/VI/U z dnia 15.03.2011r i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3012/11/VI/U z dnia 09.08.2011r
- cena oferty brutto - 97 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.4 i art.90 ust.3 odrzuca się ofertę firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane ,,SKIBIŃSKI'', 83-340 Sierakowice ul. Mickiewicza 43 - oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Cena oferty Wykonawcy stanowi 56,68 % wartości brutto kosztorysu inwestorskiego oraz jest tańsza o 302 896,90 zł brutto tj. o 24,85 % od ceny następnej w kolejności oferty.
Dokonana ocena odpowiedzi na zadane przez Zamawiającego pytania wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Pozostali wykonawcy uzyskali :
01. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-Kan-Grzenkowicz Sp. z o.o. 83-300 Kartuzy
ul. Chmieleńska 17
1. cena brutto - 1 570 710,00 zł (6,91 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
RAZEM 7,00 pkt

02. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 1 219 108,35 zł (9,70 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
RAZEM 9,79 pkt

03. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 1 652 544,86 zł (6,25 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
RAZEM 6,34 pkt

W budżecie miasta na lata 2011/2012 zabezpieczono środki w Dziale 900 Rozdział 90001 § 6050 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska/regulacja cieków i kanalizacje burzowe.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 21.09.2011
Data udostępnienia informacji: 22.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2011 10:49 Korekta Elżbieta _Wójcicka
22.09.2011 10:46 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka