Wybór wykonawcy roboty budowlanej: Przebudowa skrzyżowania ul.Północnej z ul.Chylońską w Gdyni

UIR.271.1.22.2011.EW                                                                                                     Gdynia, dnia 16.11.2011r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie roboty budowlanej:
,,Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni''.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.11.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 03.11.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie roboty budowlanej: ,,Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni'' oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 1 344 556,82 zł złożonej przez Firmę Budowlano Drogową MTM SA z Gdyni, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców pod nr 0000023405, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3391/11/VI/U z dnia 13.09.2011r:
- cena oferty brutto - 93 %
- okres udzielonej gwarancji - 2 %
- okres wykonania - 5 %

Wykonawcy uzyskali :

01. Skanska SA, 01-518 Warszawa ul. Gen. .J. Zajączka 9
1. cena brutto - 1 621 497,43 zł ( 7,38 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy ( 0,06 pkt)
3. okres wykonania - 149 dni ( 0,32 pkt)
RAZEM 7,76 pkt

02. Firma Budowlano Drogowa MTM SA, 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 1 344 556,82 zł ( 9,30 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
3. okres wykonania - 140 dni (0,41 pkt)
RAZEM 9,77 pkt

03. POL DRÓG Gdańsk sp. z o.o., 80-051 Gdańsk ul. Sandomierska 35
1. cena brutto - 1 542 294,98 zł ( 7,93 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy ( 0,20 pkt)
3. okres wykonania - 160 dni ( 0,21 pkt)
RAZEM 8,34 pkt

04. STRABAG sp. z o.o., 05-800 Pruszków ul.Parzniewska 10
1. cena brutto - 1 514 492,43 zł ( 8,13 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy ( 0,20 pkt)
3. okres wykonania - 131 dni ( 0,50 pkt)
RAZEM 8,83 pkt

05. WPRD GRAVEL sp. z o.o. , 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 2
1. cena brutto - 1 578 291,93 zł ( 7,68 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy ( 0,06 pkt)
3. okres wykonania - 150 dni ( 0,31 pkt)
RAZEM 8,05 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Firmę Budowlano Drogowa MTM SA 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35, która otrzymała łącznie liczbę punktów 9,77.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 16.11.2011
Data udostępnienia informacji: 16.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2011 13:12 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka