Wybór wykonawcy roboty budowlanej-Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy u.Witomińskiej

UIR.271.1.8.2011.EW Gdynia, dnia 03.08.2011r


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy : przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie roboty budowlanej: Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni.

Zarządzeniem Nr 2932/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.08.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.07.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni'' oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 8 711 605,90 zł złożonej przez Pana Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo - Usługowego „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul. Morska 147, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdyni pod nr 4391 NIP 586-000-14-73, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2537/11/VI/U z dnia 28.06.2011r:
- cena oferty brutto - 92 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %
- okres wykonania - 5 %

Wykonawcy uzyskali :
01. PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia ul. Morska 147
1. cena brutto - 8 711 605,90 zł (9,20 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 50 tygodni (0,50 pkt)
RAZEM 9,79 pkt

02. Firma Usługowo-Handlowa ,,LEMAR'' W& M Hartuna S.j., 83-250 Skarszewy ul. Drogowców 2
1. cena brutto - 9 690 480,06 zł (8,17 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 60 tygodni (0,00 pkt)
RAZEM 8,17 pkt

W budżecie miasta na lata 2011/2012 zabezpieczono środki w :
Dział 710 Rozdz. 71035 § 6050 - działalność usługowa - cmentarze - rozbudowa cmentarzy.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 03.08.2011
Data udostępnienia informacji: 03.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2011 15:51 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka