Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni


Gdynia, dnia 15.11.2011 r.
UIR.271.1.27. 2011.AS.1569               

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej poniżej 193.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanyc pn: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.11.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 10.11.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto 96 924,00 zł złożonej przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, z siedzibą w Gdyni wpisana do wpisaną do KRS nr 0000156859, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3916/11/VI/U z dnia 25.10.2011r.: cena oferty brutto 100 %.

Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert:

Oferta nr 01 - DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa:
cena brutto: 97 925,22 zł

Oferta nr 02 - NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin:
cena brutto: 169 000,00 zł

Oferta nr 03 - Polski Rejestr Statków S.A., Al. Generała Józefa Hallera 126,80-416 Gdańsk:
cena brutto: 177 120,00 zł

Oferta nr 04 - Konsorcjum firm:
1. POI Sp. z o.o.-lider, ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław,
2. BUILDING SUPERVISION SERVICES POLSKA Sp. z o.o., ul. Plac Wiosny Ludów, 88-100 Inowrocław
cena brutto: 149 000,00 zł

Oferta nr 05 - BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań:
cena brutto: 199 998,00 zł

Oferta nr 06 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
cena brutto: 96 924,00 zł

Oferta nr 07 - DOM INŻYNIERSKI „PROMIS" S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin:
cena brutto: 182 040,00 zł


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 06 złożona przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, z siedzibą w Gdyni, która zaoferowała najniższa cenę.


Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.11.2011
Data udostępnienia informacji: 16.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2011 09:05 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
16.11.2011 09:01 ogłoszenie o wyniku Anna Stankiewicz