Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni


UIR.271.1.26.2011.AS.1559                                                                       Gdynia, dnia 14.11.2011r. 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania pn:
                             „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.11.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 25.10.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto 6 384 137,28 zł złożonej przez firmę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie wpisana do KRS nr 0000054588., z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3484/11/VI/U z dnia 20.09.2011r.: cena oferty brutto 90 %, okres udzielonej gwarancji 2%, okres wykonania 8%.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert:

Oferta nr 01 - EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce:
1. cena brutto - 7 553 430,15 zł (7,35 pkt)
2. okres wykonania - 260 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 7,41 pkt

Oferta nr 02 - SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 7 150 347,93 zł (7,92 pkt)
2. okres wykonania - 226 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 7,98 pkt

Oferta nr 03 - Firma Budowlano-Drogowa „MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
1. cena brutto - 6 426 228,35 zł (8,94 pkt)
2. okres wykonania - 200 dni kalendarzowych (0,24 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 9,24 pkt

Oferta nr 04 - Konsorcjum: 1. POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk-lider, 2. POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła:
1. cena brutto - 7 016 757,62 zł (8,11 pkt)
2. okres wykonania - 240 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 8,31 pkt

Oferta nr 05 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:

1. cena brutto - 6 384 137,28 zł (9,00 pkt)
2. okres wykonania - 165 dni kalendarzowych (0,80 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 06 - Konsorcjum: 1. WPRD GRAVEL Sp. z o.o.-lider, ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT-partner, ul. Starochwaszczyńska 64 81-571 Gdynia:
1. cena brutto - 7 295 750,89 zł (7,71 pkt)
2. okres wykonania - 200 dni kalendarzowych (0,24 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,14 pkt)
RAZEM 8,09 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 05 złożona przez firmę STRABAG Sp. z o.o . z siedzibą w Pruszkowie, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.11.2011
Data udostępnienia informacji: 14.12.2011