Oświetlenie ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni

UIR.271.1.28.2011.AS                                                                             Gdynia, dnia 30.11.2011r. 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.11.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Oświetlenie ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 116 616,50 zł złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, KRS nr 0000066530, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4006/11/VI/U z dnia 02.11.2011r.: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 3%, okres udzielonej gwarancji 2%.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert:

Oferta nr 1 - EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota, ul. Zielona 2, 84-242 Luzino, Kębłowo:
1. cena brutto - 147 833,87 zł (6,95 pkt)
2. okres wykonania - 125 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 7,01 pkt

Oferta nr 2 - Zakład Wykonawstwa Sieci elektrycznych TELMAX Edward Pastuła, ul. Ignacego Krasickiego 40, 84-120 Władysławowo: 1. cena brutto - 117 651,69 zł (9,41 pkt)
2. okres wykonania - 30 dni kalendarzowych (0,30 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 9,91 pkt

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia:
1. cena brutto - 116 616,50 zł (9,50 pkt)
2. okres wykonania - 30 dni kalendarzowych (0,30 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 4 - ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda ul. Zielona7, 84-242 Luzino:
4. cena brutto - 119 064,00 zł (9,30 pkt)
5. okres wykonania - 100 dni kalendarzowych (0 pkt)
6. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0 pkt)
RAZEM 9,30 pkt


Oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno-Budowlanych BUDREM, ul: Krótka 1, 84-242 Luzino:

1. cena brutto - 144 525,02 zł (7,23 pkt)
1. okres wykonania - 60 dni kalendarzowych (0,03 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 7,46 pkt

Oferta nr 6 - PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 135 300,00 zł (7,98 pkt)
2. okres wykonania - 90 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,14 pkt)
RAZEM 8,12 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia , która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z Art.92.ust.1.pkt.4) ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.12.2011
Data udostępnienia informacji: 01.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2011 14:39 ogłoszenie o wyniku Anna Stankiewicz