Ogłoszenie o zamówieniu-zakup i dostawa fabrycznie nowych programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego

logo
Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 391854-2011 z dnia 2011-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych programów komputerowychi oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy dydaktycznych i naukowych (książki drukowane, zeszyty ćwiczeń, gry i zabawy, sprzęt sportowy, materiały...
Termin składania ofert: 2011-12-02
Gdynia: Dostawa programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach realizowanego projektu Odkryj moje możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 431974 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 391854 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI.
1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. , faks.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa programów komputerowych   i oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach realizowanego projektu Odkryj moje możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..II.
2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.II.
3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy dydaktycznych i naukowych (książki drukowane, zeszyty ćwiczeń, gry i zabawy, sprzęt sportowy, materiały plastyczne, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt logopedyczny, pomoce do ćwiczeń dużej i małej motoryki, inne pomoce rozwijające zainteresowania) szczegółowo określonych w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ w ramach projektu systemowego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pod nazwą „Odkryj moje możliwości” wraz z wszelkimi kosztami dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancją jakości na dostarczony towar..II.
4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.19.00.00-6, 30.24.10.00-0, 39.16.20.00-5, 39.16.21.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURAIII.
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..   
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
 Nazwa: Pakiety oprogramowania edukacyjnego i komputerowegoIV.
1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.12.2011.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·       Young Digital Planet S.A., ul. Słowackiego 175, 80-298 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128743,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 107679,49
·           Oferta z najniższą ceną: 107679,49 / Oferta z najwyższą ceną: 122858,55
·           Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pomoce naukowe i dydaktyczneIV.
1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.12.2011.IV.
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.IV.
3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.IV.
4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·     Young Digital Planet S.A., ul. Słowackiego 175, 80-298 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 360462,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 292336,28
·           Oferta z najniższą ceną: 292336,28 / Oferta z najwyższą ceną: 292336,28
·           Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Mariola Majkowska
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Majkowska
Data wytworzenia informacji: 20.12.2011
Data udostępnienia informacji: 20.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2011 15:06 Korekta Mariola Majkowska
20.12.2011 13:08 Dodanie informacji Mariola Majkowska