Ogłoszenie o uchyleniu wyniku-adaptacja pomieszczeń szp nr 43 na bibliotekę publiczną

UIR.271.1.7.2011.EW Gdynia, dnia 14.06.2011r

OGŁOSZENIE O UCHYLENIU WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.06.2011r. Zamawiający uchylił wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.06.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto:1 014 641,27zł złożonej przez Pana Jarosława Piotra Kaniszewskiego, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 57521 w Gdańsku, właściciela Przedsiębiorstwa Budowlanego KANBUD Jarosław Kaniszewski 80-257 Gdańsk ul. Trawki 15/13.
Zamawiający dnia 07.06.2011r zatwierdził wynik postępowania przetargowego na wybór wykonawcy roboty budowlanej: ,,Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni", dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z ceną brutto 1 014 641,27 zł Pana Jarosława Piotra Kaniszewskiego właściciela Przedsiębiorstwa Budowlanego KANBUD Jarosław Kaniszewski 80-257 Gdańsk ul. Trawki 15/13 oraz odrzucił na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST Tomasz Brzeziński, 80-298 Gdańsk ul. Harfowa 34, której treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zamieścił w ofercie wymaganego Zał. nr 8 - Tabela elementów - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty.
Po ogłoszeniu wyniku o wyborze, do Zamawiającego wpłynęło pismo złożone przez Wykonawcę odrzuconej oferty o braku zgody na argumentację Zamawiającego uzasadnienia odrzucenia jego oferty.
Zamawiający postanowił uwzględnić wniosek, w efekcie czego konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny wszystkich ofert, w tym także ponowna ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Wobec powyższego uchylono Zarządzenie Nr 2280/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 czerwca 2011r w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4845000 € na wykonanie zadania: ,,Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni".Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 14.06.2011
Data udostępnienia informacji: 15.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2011 09:47 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka