Nadzór inwestorski-Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR

UIR.271.1.15.2011.EW                                                                                                                           Gdynia, dnia 29.12.2011r

                                                                                      OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 193 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.12.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 17.11.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 193 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: ,,Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 1 965 920,07 PLN brutto (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 07/100), firmy Grontmij Polska Sp. z o.o., 60-164 Poznań , ul. Ziębicka 35, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Wykonawcy złożyli oferty:
1. SAFEGE SA, Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja
( adres do korespondencji: SAFEGE Oddział w Polsce , 00-410 Warszawa, ul. Solec 22)
cena brutto 2 622 975,00 zł

2. Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO INWEST SA-Lider konsorcjum
71-281 Szczecin, ul. Lucjana Szenwalda 20
2. International Management Services sp. z o.o. - Partner konsorcjum
31-041 Kraków , ul. Felicjanek 4/10 cena brutto 2 792 100,00 zł

3. Konsorcjum firm:
1. ECM Group Polska sp. z o.o. -Lider konsorcjum
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53
2. Ingenieia IDOM Internacional SA -Partner konsorcjum
28049 Madrit , Avenida Monasterio de El Escorial 4 cena brutto 3 361 590,00 zł

4. firmy wspólnie występujące
1. Nizielski & Borys Consulting sp. z o.o. - Pełnomocnik, 40-045 Katowice ul. Astrów 10
2. Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Bojkowskiej 37/3
3. Kancelaria Prawna NBC -LEX Zdzisław Glimos Spółka Komandytowa
40-045 Katowice ul. Astrów 10 cena brutto 2 247 937,81 zł

5. Grontmij Polska sp. z o.o.
60-164 Poznań ul. Ziębicka 35 cena brutto 1 965 920,07 zł

6. Biuro Obsługi Inwestycji ,,Inwest Wybrzeże'' sp. z o.o. ,
81-537 Gdynia ul. Łużycka 3b cena brutto 1 771 200,00 zł

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1. firmę Biuro Obsługi Inwestycji ,,Inwest Wybrzeże" sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3b- nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku z pkt.9.1.1)b) SIWZ- ,,w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia w zakresie budowy, dostawy i uruchomienia systemu zarządzania ruchem drogowym, obsługującym co najmniej 20 skrzyżowań, którego realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że nadzór ten został wykonany należycie" oraz nie wykazała spełnienia warunku z pkt.9.1.3)a) SIWZ - ,,dysponują również osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie doświadczenie i wykształcenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże się osobami, które posiadają następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: a) 1 osoba z wykształceniem wyższym technicznym, posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu wykonaniem co najmniej jednego pomyślnie wdrożonego systemu zarządzania ruchem drogowym lub sterowania ruchem drogowym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. firmy wspólnie występujące:
1. Nizielski & Borys Consulting sp. z o.o. - Pełnomocnik, 40-045 Katowice, ul.Astrów10
2. Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Bojkowskiej 37/3
3. Kancelaria Prawna NBC -LEX Zdzisław Glimos Spółka Komandytowa, 40-045, Katowice ul.Astrów 10
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku z pkt.9.1.1)b) SIWZ - ,,w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia w zakresie budowy, dostawy i uruchomienia systemu zarządzania ruchem drogowym, obsługującym co najmniej 20 skrzyżowań, którego realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że nadzór ten został wykonany należycie" .

Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3015/11/VI/U z dnia 09.08.2011r - cena oferty brutto - 100 % oraz wg warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.

Najkorzystniejszą jest oferta nr 05 złożona przez firmę Grontmij Polska sp. z o.o. , 60-164 Poznań , ul. Ziębicka 35, która zaoferowała najniższą cenę brutto.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Ogłoszenie o wyniku z dnia 29.12.2011r - NI TRISTAR

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


stopka TRISTAR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.12.2011
Data udostępnienia informacji: 29.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2016 14:06 link do ogł. o zamówieniu Dominika Wojtunik
29.12.2011 13:48 Korekta Elżbieta _Wójcicka
29.12.2011 13:43 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka