Nadzór inwestorski: Kanały deszczowe Al.M.Piłsudskiego i przepompownia ścieków Bulwar Nadmorski


stopka.deszczówka

UIR.271.1.14.2011.EW Gdynia, dnia 07.09.2011r


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 193 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (realizowana w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni- Etap I) oraz Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.09.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 25.08.2011r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 193 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (realizowana w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni- Etap I) oraz Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 332 100,00 PLN brutto złożonej przez firmę Polski Rejestr Statków SA , 80-416 Gdańsk, Al. Gen. Józefa Hallera 126, działającej na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego pod nr KRS:0000019880, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy wykluczona została firma Biuro Obsługi Inwestycji ,,Inwest Wybrzeże" sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3b- nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie zamieścił w ofercie aktualnej na dzień składania ofert informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Pozostali wykonawcy złożyli oferty:
01. SAFEGE SA 482 160,00 zł brutto
Parc de I'Ile ; 15-27 rue du Port , 920000 Nanterre , Francja
SAFEGE Oddział w Polsce, ul.Solec 22 , 00-410 Warszawa
02. Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest SA - lider 590 400,00 zł brutto
71-281 Szczecin ul. Lucjana Szenwalda 20
2. Dionizy Polikowski ,,POLDEK'', 72-006 Mierzyn , ul. Krzemienna 4

03. Polski Rejestr Statków SA 332 100,00 zł brutto
80-416 Gdańsk, Al. Gen. Józefa Hallera 126

04. Grontmij Polska sp. z o.o. 364 829,07 zł brutto
60-164 Poznań ul. Ziebicka 35

05. ECM Group Polska Sp. z o.o. 810 570,00 zł brutto
00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

06. Konsorcjum firm:
1. B-Act sp. z o.o. - lider 85-075 Bydgoszcz ul. Paderewskiego 24 426 810,00 zł brutto
2. WYG International Sp. z o.o. , 02-674 Warszawa ul. Marynarska 15
3. WYG Ireland Limited , RH McCarthy Mouse, Nutgrove Office Park
Nutgrove Avenue Rathfarnham Dublin 14

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2715/11/VI/U z dnia 12.07.2011r - cena oferty brutto - 100 % oraz wg warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 12.09.2011
Data udostępnienia informacji: 12.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2011 09:36 dodanie logo Elżbieta _Wójcicka
12.09.2011 10:59 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka