Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia (rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek

UIR.271.1.17.2011.AS        Gdynia, dnia 22.09.2011r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania: ,,Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia (rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek)"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.09.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.09.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia (rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek)" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 3 167 892,99 zł złożonej przez firmę EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Kobierzycach, wpisaną do KRS nr 0000069487, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3091/11/VI/U z dnia 23.08.2011r.: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 2 %, okres wykonania 3 %.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

Oferta nr 01 - POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk

1. cena brutto - 3 212 648,91 zł (9,37 pkt)
2. okres wykonania - 150 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,2 pkt)
RAZEM 9,57 pkt

Oferta nr 02 - Firma Budowlano-Drogowa „MTM" S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

1. cena brutto - 3 201 040,38 zł (9,41 pkt)
2. okres wykonania - 180 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 9,47 pkt


Oferta nr 03 - EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

1. cena brutto - 3 167 892,99 zł (9,5 pkt)
2. okres wykonania - 81 dni kalendarzowych (0,3 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 9,86 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 03 złożona przez firmę EUROVIA POLSKA S.A., z siedzibą w Kobierzycach, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 22.09.2011
Data udostępnienia informacji: 22.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2011 15:16 zamieszczenie informacji o wyn Anna Stankiewicz