Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: MN.271.11.2011.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni - znak MN.271.11.2011 wybrane zostały następujące oferty złożone przez Wykonawców:
oferta nr 2
PLATAN
Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
81-601 Gdynia
CZĘŚC I: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
CZĘŚC III: 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)
CZĘŚC IV: 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)
Uzasadnienie:
Jedyna złożona oferta nie podlegająca odrzuceniu.
oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych "Malwa" Sp. z o.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 28
81-383 Gdynia
CZĘŚC II: 46 980,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięcset osiemdziesiąt złotych)
Uzasadnienie:
Jedyna złożona oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Streszczenie i porównania złożonych ofert:
CZĘŚC I:
 Numer ofertyNazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena Ilośc pkt. za kryterium cena 
 2 PLATAN
Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
81-601 Gdynia
 200 000,00 zł 100

CZĘŚC II:
Numer oferty  Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena Ilośc pkt. za kryterium cena 
 1 Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych
 "Malwa" Sp. z o.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 28
81-383 Gdynia
 46 980,00 zł 100

CZĘŚC III:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy  CenaIlośc pkt. za kryterium cena 
 2 PLATAN
Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
81-601 Gdynia
 44 000,00 zł 100

CZĘŚC IV:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena Ilośc pkt. za kryterium cena 
 2 PLATAN
Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
81-601 Gdynia
 84 000,00 zł 100
Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może by zawarta:
22.02.2011 roku (art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a i pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Ewa _Wencka
Ostatnio zmodyfikował: Ewa _Wencka
Data wytworzenia informacji: 15.02.2011
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2011 12:37 Dodanie informacji Ewa _Wencka