Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Gdynia, dnia 9 maja 2011 r.  

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na usługę nasadzenia na wybranych terenach Miasta Gdyni:  skarpa przy ul. Podjazd, rejon przejścia podziemnego przy ul. Śląskiej i ul. Podolskiej oraz rondo przy pomniku H. Sienkiewicza na Kamiennej Górze. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi nasadzeń roślinnych na wybranych terenach Miasta Gdyni: skarpa przy ul. Podjazd, rejon przejścia podziemnego przy ul. Śląskiej i ul. Podolskiej oraz rondo przy pomniku H. Sienkiewicza na Kamiennej Górze – znak: MN.271.40.2011 wybrana została następująca oferta złożona przez Wykonawcę:

oferta nr 2

Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie EKOLAS Wojciech Szufel
Czaple 38
80- 298 Gdańsk

CZĘŚĆ I:   59 832,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote),
CZĘŚĆ II: 31 536,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych)
,CZĘŚĆ III: 10 368,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych). 

Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty:1. oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych „Malwa” sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia,2. oferta nr 2 - Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie EKOLAS Wojciech Szufel, Czaple 38, 80-298 Gdańsk,3. oferta nr 3 – „Nordika” Jarosław Sobczak, ul. Stefczyka 41 B, 84-200 Wejherowo. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  CZĘŚĆ  I:
Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena(zł)Ilość pkt za kryterium cena
1Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych „Malwa” Sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia110 160,0054,31
2Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie EKOLAS Wojciech SzufelCzaple 3880-298 Gdańsk59 832,00100
3NORDIKA Jarosław Sobczakul. Stefczyka 41B84-200 Wejherowo191 801,90 31,19
 CZĘŚĆ  II:
Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena(zł)Ilość pkt za kryterium cena
Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie EKOLAS Wojciech SzufelCzaple 3880-298 Gdańsk31 536,00 100 
3NORDIKA Jarosław Sobczakul. Stefczyka 41B84-200 Wejherowo55 601,1056,72
 CZĘŚĆ  III:
Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena(zł)Ilość pkt za kryterium cena
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych „Malwa” Sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia11 340,00 91,43
2Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie EKOLAS Wojciech SzufelCzaple 3880-298 Gdańsk10 368,00100
3NORDIKA Jarosław Sobczakul. Stefczyka 41B84-200 Wejherowo16 463,6362,98
 Termin po upływie, którego umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta: 9.05.2011 roku (art. 94 ust.2 pkt.3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Ewa _Wencka
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 09.05.2011
Data udostępnienia informacji: 09.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:25 Korekta Magdalena _Kubicka
09.05.2011 15:00 Dodanie informacji Ewa _Wencka