Dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSiN w ramach projektu pilotażowego

MK.271.6.2011                                      Gdynia, dnia 2011-09-08
OOGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                                                                                                                                        
o wartości poniżej 193 000 euro na wybór wykonawcy na usługę informatyczną: „Dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN) w ramach projektu pilotażowego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2011 r. pod nr 222659-2011.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759. z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3314/11/VI/M z dnia 07 września 2011 r., w którym Zamawiający zatwierdził wynik postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, zarejestrowanego w ewidencji zamówień publicznych pod nr MN.271.94.2011, przeprowadzonego w dniu 26.08.2011 r., na wybór wykonawcy na usługi informatyczne: „Dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN) w ramach projektu pilotażowego”, zawiadamiam, że: 


najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z ceną brutto w wysokości: 393.600,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma BMT Argoss Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kościerskiej 7, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Mikołajczyk
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 08.09.2011
Data udostępnienia informacji: 08.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2011 12:45 Korekta Aleksandra Drozdowska
08.09.2011 12:43 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska