Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni.

UIR.271.1.7.2011.EW Gdynia, dnia 08.06.2011r

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.06.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.06.2011r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: ,,Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto:1 014 641,27zł złożonej przez Pana Jarosława Piotra Kaniszewskiego, działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 57521 w Gdańsku, właściciela Przedsiębiorstwa Budowlanego KANBUD Jarosław Kaniszewski 80-257 Gdańsk ul. Trawki 15/13, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16243/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 07.09.2010r , zarządzeniem nr 2010/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 17.05.2011r i zarządzeniem nr 2077/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 31.05.2011r.
- cena oferty brutto - 95 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy odrzuca się ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST Tomasz Brzeziński, 80-298 Gdańsk ul. Harfowa 34 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie zamieścił w ofercie wymaganego Zał. nr 8 - Tabela elementów - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty.

Pozostali wykonawcy uzyskali :
01. PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81- 206 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 1 258 187,56 zł (7,22 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,35 pkt)
RAZEM 7,57 pkt

03. Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD Jarosław Kaniszewski
80-257 Gdańsk ul. Trawki 15/13
1. cena brutto - 1 014 641,27 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
RAZEM 9,65 pkt


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 08.06.2011
Data udostępnienia informacji: 09.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2011 09:47 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka