„Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3”


UIR.271.1.20.2011.AS.1418                                                 Gdynia, dnia 28.09.2011r. 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania: „Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.09.2011r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 20.09.2011r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3"
oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 920 565,16 zł złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DACHBUD, Marian Formella z siedzibą przy ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3208/11/VI/U z dnia 30.08.2011r.: cena oferty brutto 95 %, okres udzielonej gwarancji 2 %, okres wykonania 3 %.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert:

Oferta nr 01 - MAKO Sp. z o.o., ul: Olimpijska 2, 81-538 Gdynia:
1. cena brutto - 1 229 863,10 zł (6,31 pkt)
2. okres wykonania - 210 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0 pkt)
RAZEM 6,31 pkt

Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, DACHBUD, Marian Formella, ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia:
1. cena brutto - 920 565,16 zł (9,50 pkt)
2. okres wykonania - 151 dni kalendarzowych (0,17 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 9,87 pkt

Oferta nr 03 - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TB INVEST Tomasz Brzeziński
ul. Harfowa 34,80-298 Gdańsk:
1. cena brutto - 977 888,27 zł (8,91 pkt)
2. okres wykonania - 185 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 8,97 pkt

Oferta nr 04 - Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD, Jarosław Kaniszewski
ul. Marynarki Polskiej 71, 80-557 Gdańsk:
1. cena brutto - 934 222,70 zł (9,36 pkt)
2. okres wykonania - 182 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 9,56 pkt

Oferta nr 05 - PPHU MARBUD , Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia:
1. cena brutto - 999 977,79 zł (8,68 pkt)
2. okres wykonania - 130 dni kalendarzowych (0,30 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,20 pkt)
RAZEM 9,18 pkt

Oferta nr 06 - PORTOWY ZAKŁAD TECHNICZNY S.A., ul. Warsztatowa 4, 81-34 Gdynia

1. cena brutto - 998 816,79 zł (8,69 pkt)
2. okres wykonania - 196 dni kalendarzowych (0 pkt)
3. okres udzielonej gwarancji - 38 miesięcy (0,06 pkt)
RAZEM 8,75 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 02 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, DACHBUD, Marian Formella, ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia , która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 28.09.2011
Data udostępnienia informacji: 28.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2011 13:39 edycja ogłoszenia Anna Stankiewicz
28.09.2011 13:36 ogłoszenie wyniku Anna Stankiewicz