XV Sesja Rady Miasta z dnia 21.12.2011 r.

PORZĄDEK OBRAD
XV SESJI RADY MIASTA GDYNI
21 grudnia 2011 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM 

 1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
  4.1    uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012 (projekt uchwały wraz z załącznikami przekazano Państwu w terminie wcześniejszym).
4.2    Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2023 (projekt uchwały wraz z załącznikami przekazano Państwu w terminie wcześniejszym),
4.3     wyboru IPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2011 rok, zobacz projekt
4.4     przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zobacz projekt,
4.5     pomnika Józefa Piłsudskiego, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.6     przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.7     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J.Unruga, Płka S.Dąbka i E.Kwiatkowskiego, zobacz projekt, zobacz załącznik 1, zobacz uzasadnienie, zobacz załącznik 2, zobacz załącznik 3
4.8     wezwania do usunięcia naruszenia  prawa złożonego przez Annę Priss, Marię Priss, Andrzeja Pinno, Krystynę Dąbską, Jolantę Roszczynialską, Jana Radtke, Izabelę Tomaszewską, Marię Szczepańską, Rogera Roszczynialskiego, Zofię Ruszkiewicz, Hipolita Kurowskiego, Beatę Ruszkiewicz, Michała Olkiewicza, Jolantę Osińską, Barbarę Kurowską, Elżbietę Kurowską, Joannę Kozłowską, Andrzeja Kurowskiego, Hannę Porzuczek, Macieja Kurowskiego, Urszulę Kurowską, Bogdana Kurowskiego, Janusza Kurowskiego, Halinę Marczak, Stanisława Nogę, Agnieszkę Baran dotyczącego uchwały nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej, zobacz projekt,
4.9     przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2012-2016, zobacz projekt
4.10  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ledóchowskiego 6, zobacz projekt
4.11  wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Strażackiej oraz nieruchomości przy ul. Benisławskiego, zobacz projekt
4.12  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, zobacz projekt
4.13  wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy miasta Gdyni we współwłasności nieruchomości – ul. Wodna 26 w Chełmnie, zobacz projekt
4.14  przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015, zobacz projekt
4.15  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2012 r.,zobacz projekt, zobacz załącznik
4.16  szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania, zobacz projekt,
4.17  przyjęcia dokumentu „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)”, oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM, zobacz projekt, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2
4.18  przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni, zobacz projekt
  5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Cisowa,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XV sesji Rady Miasta Gdyni

21 grudnia 2011 r.

 Projekty uchwał w sprawach:  
  1. zmiany statutu jednostki budżetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, zobacz projekt
  2. skargi z dnia 17 listopada 2011 roku złożonej przez Krystynę Pomorską na uchwałę nr XIII/246/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 roku w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana, zobacz projekt
PROTOKÓŁ nr 15/11XV SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 21 grudnia 2011 r. Porządek obrad: 1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta,4.                           Projekty uchwał w sprawach:  4.1           uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012 (projekt uchwały wraz z załącznikami przekazano Państwu w terminie wcześniejszym).4.2           Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2023 (projekt uchwały wraz z załącznikami przekazano Państwu w terminie wcześniejszym),4.3           wyboru IPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2011 rok,4.4           przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,4.5           pomnika Józefa Piłsudskiego,4.6           przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego,4.7           uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J.Unruga, Płka S.Dąbka i E.Kwiatkowskiego,4.8           wezwania do usunięcia naruszenia  prawa złożonego przez Annę Priss, Marię Priss, Andrzeja Pinno, Krystynę Dąbską, Jolantę Roszczynialską, Jana Radtke, Izabelę Tomaszewską, Marię Szczepańską, Rogera Roszczynialskiego, Zofię Ruszkiewicz, Hipolita Kurowskiego, Beatę Ruszkiewicz, Michała Olkiewicza, Jolantę Osińską, Barbarę Kurowską, Elżbietę Kurowską, Joannę Kozłowską, Andrzeja Kurowskiego, Hannę Porzuczek, Macieja Kurowskiego, Urszulę Kurowską, Bogdana Kurowskiego, Janusza Kurowskiego, Halinę Marczak, Stanisława Nogę, Agnieszkę Baran dotyczącego uchwały nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej,4.9           przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2012-2016,4.10      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ledóchowskiego 6,4.11      wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Strażackiej oraz nieruchomości przy ul. Benisławskiego,4.12      nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Janka Wiśniewskiego 24,4.13      wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy miasta Gdyni we współwłasności nieruchomości – ul. Wodna 26 w Chełmnie,4.14      przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015,4.15      przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2012 r.,4.16      szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania,4.17      przyjęcia dokumentu „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)”, oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM,4.18      przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,4.19      zmiany uchwały RM nr IV/60/11 w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011; 4.20      zmiany statutu jednostki budżetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji4.21      skargi z dnia 17 listopada 2011 roku złożonej przez Krystynę Pomorską na uchwałę nr XIII/246/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 roku w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana    5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej,6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Cisowa,7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,8.                           Interpelacje.9.                           Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.   Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.  Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 Ad 2.

Do przedłożonego porządku obrad wniosek zgłosił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki: - Proszę o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu dotyczącego zmiany budżetu 2011 r., w części załącznika nr 5. Dotyczy to rachunków dochodów własnych prowadzonych przez jednostki edukacji. W wyniku dynamicznych zmian konieczne jest dokonanie stosownych zwiększeń.

 Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjęcia powyższej zmiany oraz uzupełniony o aneks (pukty 4.20 i 4.21 przegłosowanego porządku obrad) przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XIV sesji za przyjęty.

 Ad 4.1.

Na wstępie prezentacji projektu Skarbnik K. Szałucki podziękował radnym za pracę nad projektem budżetu na rok 2012.

- Mamy do czynienia z budżetem niezwykłym jak na dzisiejsze warunki makroekonomiczne. Zwracam uwagę, że na proponowany budżet składa się zrównoważona kwota, która wynosi 1 340 641 083 zł. W tej kwocie widzimy 10 % dynamiki w stosunku do roku 2011. Jest to o tyle niezwykłe, że zarówno polska jak i europejska gospodarka ledwo się równoważą.

Z jakich powodów proponowany budżet tak wygląda? Zanim przejdę do wyjaśnień, podam parę liczb. Tak więc 1 340 641 083 zł. i tu proszę o wprowadzenie autopoprawki (stanowi załącznik), co daje w całości kwotę 1 340 119 149 zł. Nasza polityka w postaci nie odstępowania od bardzo aktywnych zachowań na rynku spowodowała, że przełom lat 2010/2011 to wzrost parametrów, które w skali całej Polski nie charakteryzują się istotną dynamiką, a mianowicie są to podatki. Jest to skutek zachowania w Gdyni intensywności działań gospodarczych.

Dochody Miasta szacowane są na poziomie kwoty 1 174 551 000 zł. i stanowią prawie 88 % budżetu, co sytuuje nas na rzadkim dzisiaj poziomie samodzielności. Kwoty przychodowe to   1 065 512 000 (12 %) co powoduje, że jesteśmy jeszcze bardziej niezależni niż w poprzednich okresach. Jeśli przyjąć, że zaciągnięty ewentualnie kredyt będzie wynosił 90 mln. zł., to będzie on znacznie mniejszy niż kredyty, którymi posiłkowaliśmy się w latach poprzednich. Mam jednak nadzieję, że nie będziemy musieli z tego kredytu korzystać, a jeśli tak, to z przyczyn wyłącznie rachunkowych.

W części wydatkowej suma wydatków wynosi 1 306 564 000 zł.  i stanowi 97,5 % całości budżetu, a zatem i tu ma miejsce bardzo dynamiczny wzrost. Związane są z tym środki europejskie - co dziesiąta złotówka w budżecie pochodzi z UE. Tego wcześniej nie spodziewaliśmy się.

Rozchody wynoszą 33 500 000 zł. (są to środki na obsługę zadłużenia) i stanowią zaledwie 2,5 % w strukturze budżetu.

Zwracam też uwagę, że w strukturze dochodów dochody bieżące stanowią 82,9 %, a  dochody majątkowe stanowią 19,1 %. Gdybym sobie lepiej życzył, to  dochody majątkowe powinny być wyższe o jakieś 5 % czy 6 %.

Wydatki: bardzo satysfakcjonującą dla mnie informacją jest to, że w wydatkach bieżących mamy ujemną dynamikę wzrostową, a zatem udało się zatrzymać w tym zakresie przyrost, który wynosi 2 %. Dla budżetu jest to bardzo cenna informacja. Udział wydatków majątkowych to 26,12 % całości budżetu.

Dlaczego dynamika budżetu jest niespotykana w Polsce, a mianowicie wynosi 171 % budżetu? Zawdzięczamy to intensyfikacji wydatków finansowanych ze środków europejskich. Tak duża kwota tych środków to powód kumulacji zadań na rok 2012. Wiąże się z tym także przesunięcie środków, które miały być wydane w roku 2011.

Skarbnik szczegółowo omówił zmiany składające się na treść załączonej autopoprawki.

- Pan Prezydent – informował dalej p. Szałucki – wnikliwie rozpatrzył wnioski poszczególnych komisji. Komisja Gospodarki Komunalnej złożyła dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczy realizacji parkingu przy ul. Raduńskiej (koszt oszacowany to 50 tys. zł.). Zadanie to zostanie włączone do harmonogramu realizacji inwestycji. Drugi wniosek dotyczy wpisania do kalendarza imprez obchodów ulicy Chylońskiej. Wniosek ten będzie zrealizowany. Naczelnik wydziału kultury otrzymał polecenie uwzględnienia tego przedsięwzięcia w kalendarzu imprez. Późniejszą kwestią będzie wskazanie źródła sfinansowania. Nastąpi to wówczas, gdy rozliczony będzie stary rok.

Pan Prezydent przyjął do wiadomości wniosek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, aby dochowano szczególnej staranności w realizacji zaplanowanych remontów dróg i aby współczynnik wykonania tych remontów był wysoki. Wydaje się, że tak będzie, ponieważ mamy dopracowane plany realizacyjne, a środki też są jednoznacznie wskazane.

- Chcę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jeśli przyjmiecie Państwo proponowany budżet, poziom zadłużenia będzie następujący: zadłużenie krótkookresowe (roczne)  na poziomie 5,02 % wobec dopuszczalnej ustawowo wysokości, tj. 15 %. W przypadku długookresowego zadłużenia osiągniemy pułap 44,95 % przy dopuszczalnym ustawowo maksymalnym poziomie 60 %.

Zapewniam, że budżet tak w części realizacyjnej, jak i w zakresie obsługi ewentualnych zobowiązań jest budżetem stabilnym.

Jest to budżet bardzo silnie zdeterminowany pewnością dochodów i planów wydatkowych. Część zadań będzie realizowana z perspektywy lat 2010 i 2011 i na to są wskazane środki.

- Mój jedyny niepokój budzi fakt dość odważnego wpisania przez ministra finansów wysokości PIT dla Gdyni – o naście milionów wyższego niż w poprzednim roku. Tu jednak jestem optymistą – jeśli nie nastąpi nic niespodziewanego, taka realizacja wydaje się możliwa.

Jest to budżet bardzo silnie zrównoważony, budżet proinwestycyjny. W moim odczuciu jego największą zaletą jest to, że na jego 10 % dynamikę przyrostu złoży się zbiór faktów, które będą miały miejsce w 2012 roku. Budżet ten jest historycznie niepowtarzalny. Do takiej kwoty już nie sięgniemy w najbliższych latach, bo wielkim znakiem zapytania będą środki pozyskiwane z Unii Europejskiej.

Profesor K. Szałucki poinformował o pozytywnej opinii RIO. – Opinia ta zawiera jedną uwagę o charakterze polemicznym. Dotyczy ona zapisu dotacyjnego dla hali widowiskowo – sportowej. Doszukano się w dokumentach, że na etapie planowania mieliśmy zapisane 3 200 000 zł. dotacji. Zwrócono nam uwagę na tę nieścisłość. Wynika ona z różnych okresów planowania. Ostatecznie przeznaczamy na ten cel 2 mln. zł.

 Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie (szczegóły – patrz biuletyn rady) DEBATA: 

Opinię klubu radnych PO przedstawił radny Tadeusz Semiot: - Pan Skarbnik wspomniał o niezwykłości budżetu. My, Polacy, w ogóle jesteśmy co jakiś czas zaskakiwani niezwykłym stanem polskiej gospodarki. Generalnie wydaje się, że w niezwykłym kraju żyjemy. I dobrze. Cieszy, że Gdynia tę niezwykłość współtworzy.

Chcę skupić się na tym, co zostało już zauważone przez media, a mianowicie na wielkości dochodów bieżących względem wysokości wydatków bieżących. Przy skali ok. 970 mln. zł. różnica pomiędzy tymi dwiema wielkościami wynosi 8 mln. zł. I to powinno być przedmiotem szczególnej troski Prezydenta i Rady. To świadczy o tym, jaki potencjał wydatkowy drzemie w Gdyni. Ta niewielka różnica może nas w przyszłości hamować, a więc szukajmy dodatkowych dochodów bieżących albo tnijmy wydatki.

Druga sprawa to niesamowita dynamika dochodów majątkowych, które w sporej części zależą od środków UE. Tak więc budżet 2012 to budżet nadganiania tego, czego nie udało się zrealizować w latach poprzednich. Trzymamy kciuki. Musi się udać, szczególnie w zakresie wydatków dotowanych przez UE.

Sprzedaż mienia komunalnego: kiedyś był zakładany bardziej optymistyczny wariant. Należałem do tych, którzy byli sceptyczni co do jego wykonania, a jednak okazało się, że udało się. Mam nadzieję, że i w tym roku się uda, jednak muszę zwrócić uwagę, że wciąż jest to wariant optymistyczny.

Cieszę się, że poziom wydatków bieżących jest niższy jeśli chodzi o zadania własne. Szkoda, że w poprzednich latach tak mocno nie pilnowaliśmy poziomu tych wydatków. Bardzo dobrze, że jest to już robione.

Generalnie sytuacja gospodarcza Gdyni jest pochodną sytuacji gospodarczej Polski.

Klub PO będzie głosował za projektem budżetu. Będziemy z całych sił trzymać kciuki za to, aby ten ambitny plan udało się zrealizować.

 

Marcin Horała- projekt określiłbym na wysokim poziomie ogólności jako oszczędny i bezpieczny. Określenie „oszczędny” odnosi się do wydatków bieżących z wartym odnotowania niższym poziomem wydatków na promocję. I to bardzo dobrze, bo już w organizacjach gospodarczych jest tak samo – oczekuje się coraz większej efektywności przy j jednoczesnym zmniejszaniu kosztów.

Wracając pamięcią do debaty z 2010 roku, kiedy wydatki bieżące miały ponad 100 % dynamiki, w tym w zakresie wydatków na promocję wynosiła ponad 140 %. Byłem sceptyczny wobec takiej sytuacji. Mówiono, że inaczej się nie da, że miasto musi się rozwijać. Teraz okazuje się, że jednak da się i bardzo się cieszę, że tą wiedzę nabywamy. Teraz widzimy, że jednak da się nieco oszczędniej planować wydatki. Mam nadzieję, że w roku wyborczym 2014 o tej możliwości będziemy pamiętać.

Jest to budżet bezpieczny. Pomimo dużych wydatków inwestycyjnych nadal mamy duży oddech w zakresie zadłużenia dzięki temu, że finansujemy tą dynamikę w znacznym stopniu ze środków europejskich. Rok 2012 będzie, moim zdaniem, rokiem wysokiego ryzyka związanego z niepewnością, jak się zachowa gospodarka wobec przewidywanej drugiej fali kryzysu, w jakim stopniu Polska zostanie dotknięta tym kryzysem. Tego nigdy do końca nie da się przewidzieć.

Drugim czynnikiem, nad którym ubolewam i który jest ryzykiem nie tylko do Gdyni, jest działalność polskiego rządu, który mnoży przeszkody na drodze finansów samorządów lokalnych. Najpierw założenia finansowe dla samorządów były oparte na prognozie 4 % wzrostu, obecnie jest to już 2,5 %. Jak się okaże, że będzie 1,5 %, to też się nie zdziwię, a ma to swoje przełożenie na sprawy podatkowe, a przecież na podatkach m. in. opieramy nasz budżet. Drugą wilczą jamą jest planowana podwyżka o 2 % składki po stronie pracodawcy. Gdynia jest dużym pracodawcą i to na pewno odbije się na jej budżecie. Nadal nie wiemy, do jakiego stopnia ta ustawa jest procedowana, ale niewątpliwie wygeneruje to koszty dla gdyńskiego samorządu.

Trzeci wilczy dół, który się szykuje, to proponowane sztywne nałożenie czapki na deficyty samorządów. Myśli się o 10 mld. zł., a w kolejnych latach o jeszcze niższych pułapach. Całe zadłużenie sektora samorządowego to jest 55 mld. zł., a sektora rządowego 731 mld. zł. Samorządy muszą funkcjonować przy zadłużeniu poniżej poziomu 60 % dochodów budżetowych, rząd ma to zadłużenie na poziomie 266 % (są to dane pochodzące z połowy roku). Do tego: 45 mld. zł. ukrytych w funduszu drogowym, 12 mld. zł. na rachunku środków europejskich, ponad 5 mld. zł. zadłużenia ZOZ-ów, 25 mld. zł. zadłużenia w funduszu ubezpieczeń społecznych. I taką politykę prowadzący chcą nałożyć czapkę na deficyty samorządów.

Bardzo dobrze, że ten budżet jest bezpieczny i pozostawia nam pewną rezerwę finansową, dlatego także radni PiS będą głosowali „za”.

 

Marcin Wołek- z zadowoleniem przyjmuję projekt budżetu na 2012 rok. Wszyscy go chwalą, cieszą się z jego podstawowych parametrów. Co czwarta złotówka zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe,  a więc inwestycje. Właściwie każdy budżet Gdyni nosi stempel  co najmniej jednej, dużej inwestycji, np. Trasy Kwiatkowskiego czy rozwoju infrastruktury rowerowej. W roku 2012 będą to środki na kolejne etapy rozwoju Parku Naukowo – Technologicznego. To tu podjęto 10 lata temu decyzję, że obszar parku będzie rozwijany. Przypomnę, że były propozycje przeznaczenia tego obszaru na obiekty handlowe. Tę pokusę odrzuciliśmy, ponieważ uznaliśmy, że powinien to być obszar służący transformacji gospodarki miejskiej w kierunku innowacyjnym.

Kolejnym obszarem są bardzo duże wydatki inwestycyjne na transport, w tym system Tree Star, na rozwój infrastruktury rowerowej. Będą to również wydatki na gospodarkę komunalną, przede wszystkim na uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej. Są też środki na oświatę, spore środki na kulturę, rozwój Przystani Rybackiej. Spółki miejskie intensywnie się rozwijają, w tym spółki komunikacji miejskiej. Nadal będzie rozwijany ekologiczny transport miejski. Na konferencji, która odbyła się w Gdyni, wiele zachodnich miast patrzyło z podziwem na to, co się w tym zakresie w Gdyni dzieje, zwłaszcza w zakresie komunikacji trolejbusowej. Weszliśmy tu już do grona liderów Europy. Dalej też będzie kontynuowany proces gazyfikacji pojazdów komunikacji miejskiej.  

Rzeczywiście zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie (45 %), natomiast do listy wilczych dołów, które wymienił Pan Horała, należy dodać jeszcze jeden –  po to, aby zbić deficyt planuje się ponowne przywrócenie wskaźników zadłużenia, które od 2014 roku nie miały już obejmować samorządów terytorialnych. Jest to zmiana reguł w trakcie gry. Zdajemy sobie sprawę z niełatwej sytuacji, ale nie powinno być tak, że samorządy takie jak Gdynia są zaskakiwane. Dźwigają ciężar realizacji zadań odmieniających polską przestrzeń.

Liczę jednak  na to, że przynajmniej jeszcze jeden taki budżet sobie ułożymy.

Odnosząc się do kolejnego fragmentu wystąpienia radnego M. Horały, radny Wołek mówił: - Dla Pana rok 2010 był rokiem wyborczym, dla nas był to rok ponownego goszczenia największych żaglowców i trudno było nie skorzystać z tego w zakresie promocji, co zresztą bardzo dobrze nam się udało. Doskonale wiemy, że promocja jest mechanizmem, dzięki któremu znajdujemy środki chociażby na wsparcie sportu. Gdyby spojrzeć na strukturę budżetu promocyjnego, to widzimy, że sama promocja bezpośrednia ma niewielkie – kwotowo – znaczenie.

Jest to projekt budżetu niezwykle dynamicznego, proinwestycyjnego i rozwojowego, a także budżetu bezpiecznego w tak burzliwych czasach, w jakich obecnie żyjemy. Oczywiście jest wiele starych inwestycji, ale jest już realny kres ich realizacji.

W imieniu klubu „Samorządność” zachęcam do poparcia tego projektu. Mamy dzisiaj szansę na jednogłośne poparcie  budżetu na kolejny rok, a to dobry sygnał dla rynków kapitałowych.

 

Bartosz Bartoszewicz- jak każdy gdynianin słucham rano wiadomości ze świata, Europy i Polski i zastanawiam się, co czeka mnie w Gdyni w roku 2012. W Gdyni mamy możliwość decydowania i realny wpływ na budżet. Moim zdaniem jest to budżet progdyński. Bardzo się cieszę szczególnie ze środków na edukację, bo to spowoduje, że za 10, 15 lat gdynianie będą dobrze wykształceni, a poziom wykształcenia generuje dochody i wysokości podatków. Jest to budżet progdyński, bo daje mieszkańcom poczucie stabilizacji i możliwości działania. W obecnej sytuacji gdynianie mogą się czuć bezpiecznie. W nowym kalendarzu gdyńskim jest takie stwierdzenie: „to będzie naprawdę dobry rok!”. Wierzę, że tak rzeczywiście będzie.

 

Łukasz Cichowski- jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że do kalendarza imprez zostało wpisane święto ulicy Chylońskiej. Z tego miejsca bardzo za to dziękuję Panu Prezydentowi.

Radny zgłosił poprawkę do projektu, zgodnie z którą zmniejszeniu uległyby wydatki – dotacja celowa na zakup kotary rozdzielającej w hali widowiskowo – sportowej, w wysokości 1 200 000 zł., a uzyskane w ten sposób środki przeznaczono by na budowę kompleksu sportowego, w ramach realizacji programu rządowego „Moje boisko ‘orlik’ 2012” .

Uzasadniając powyższe radny argumentował: - Przyjęcie poprawki nie spowoduje zmian w wydatkach, w dziale sportu. Nie kwestionuję ogromnego wkładu gminy w budowę obiektów – jest to zdecydowanie 1. liga jeśli chodzi o standard tego typu obiektów w Polsce, jednak chcę rozróżnić obiekty sportowe realizowane w celu wsparcia sportu zawodowego i obiekty służące sportom rekreacyjnym w dzielnicach, w których dzieci mogłyby spędzać wolny czas. Pod tym względem jest już dużo gorzej. Dzięki temu programowi można będzie zrobić znacznie więcej. Można stworzyć sieć nowoczesnych obiektów. Koszt „orlika” wg danych ministerstwa sportu z 2010 r. to 1 100 000 zł., a po odjęciu dotacji wkład własny gminy wynosi ok. 600 tys. zł. Wielka szkoda, że Gdynia z tego programu zrezygnowała po wybudowaniu jednego boiska. . Rzeczywiście koszt jego budowy okazał się bardzo wysoki, ale uważam, że należało to przeanalizować, znaleźć przyczyny i zbudować kilka następnych za mniejsze pieniądze. Doświadczenie innych gmin wskazuje, że jest to możliwe. Myślę, że w obecnych czasach zakup kotary możemy sobie darować.

Reasumując, radny Cichowski zaznaczył, iż bez względu na losy zgłoszonej przez siebie poprawki, będzie głosował za przyjęciem projektu budżetu.

 

Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska- Gdynia cały czas buduje boiska. „Orlik” rzeczywiście był bardzo drogi, bo kosztował prawie 2 mln. zł., przy czym jego budowa to nie jedyny koszt. Trzeba zatrudnić animatora, który będzie prowadził 7 dni w tygodniu zajęcia dla chętnych, trzeba to boisko odpowiednio oświetlić. To nie jedyne boisko jakie powstało w Gdyni. Parę tygodni temu rozpoczęło się użytkowanie obiektów przy ul. Nauczycielskiej, przy Liceum Akademickim czy przy SP nr 34 – to są obiekty oddane w ostatnich tygodniach. W ciągu ostatnich paru miesięcy oddano do użytku boiska przy ul. Nauczycielskiej przy Sportowej SP nr 43, przy 4 LO, SP nr 47, SP nr 29, czy też ogromny kompleks sportowy przy SP nr 48. Przymierzamy się do budowy sali gimnastycznej przy SP nr 6 i do budowy sali przy 6 LO. Tak więc nie trzeba budować „orlików”, bo Gdynia i tak buduje obiekty sportowe.

 

W ramach repliki głos ponownie zabrał radny Ł. Cichowski: - Nie powiedziałem, że w ogóle w Gdyni nie buduje się boisk. Powiedziałem, że można by budować więcej wzorem polskich miast, które w tym samym czasie funkcjonowania programu wybudowały wiele boisk, np. Szczecin 21, Łódź 36. Podniosłem tą kwestię w kontekście zakupu kotary. Gdyby nie to, być może nie zgłosiłbym poprawki. Zakup kotary jest, naszym zdaniem, zbędny. Nasz „orlik” rzeczywiście był droższy niż „orliki”, które powstają w całym kraju, natomiast boisko przy ul. Nauczycielskiej, które oczywiście jest większe i wyposażone w zaplecze, kosztowało 3,5 mln. zł., a więc też było drogie i  jest w o wiele mniejszym stopniu dostępne dla mieszkańców. Koszt jego wynajęcia to kwota 250 zł., podczas gdy z „orlików” można skorzystać bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.  

 

Radny Paweł Brutel polemizował ze swoim przedmówcą: - Jeśli nasza hala ma być konkurencyjna, to zakup kotary jest niezbędny. Kotara pozwoli na przeprowadzanie większej liczby mniejszych imprez z racjonalnym wykorzystywaniem części widowni.

Radny poprosił  p. Cichowskiego o wskazanie, z jakiego źródła mają pochodzić środki niezbędne do zakupu kotary.

 

Mirosława Król- hala widowiskowo - sportowa jest zakładem, który też zarabia. Odbywa się tam już wiele imprez i to ona powinna, moim zdaniem,  na zakup tej kotary zarobić. Dla mnie nie ma sensownego argumentu przekonującego o celowości zakupu kotary. Bez kotary możemy sobie poradzić. To są niemałe pieniądze, bo aż 1 200 000 zł. i lepiej je przeznaczyć na „orliki” albo na inny sport dla dzieci, czy też sport masowy.

 

T. Szemiot- zrozumiałem z tej wymiany zdań, że nowy „orlik” przegrywa w Gdyni  z wydatkiem na jakąś tam kotarę, która ma zasłaniać część widowni. To tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że bardziej jest Gdyni potrzebny „orlik” niż jakaś kotara.

 

Do kwestii zgłoszonej poprawki odniósł się Wiceprezydent M. Stępa: - Chcielibyśmy, żeby hala zarabiała na siebie, a to będzie możliwe po jej pełnym doposażeniu. Główną funkcją hali nie będzie zasłanianie części widowni lecz stworzenie warunków do organizowania widowisk w sensie dźwiękowym, oświetleniowym i logistycznym. Kotara będzie też m. in. dzieliła widownię na części, bo ma ona różne zastosowania. W przypadkach wielu widowisk sportowych pozwoli na wydzielenie pewnej części widowni, która nie będzie wymagała oświetlenia, nadzoru, itp., a więc tym samym produkcja imprez będzie tańsza. Nie wiem, czy możemy obiecywać, że hala w pełni na siebie zarobi, ale ten zakup ma właśnie służyć zmniejszeniu przyszłych, koniecznych dotacji. Nie można więc przeciwstawiać kotary boisku (bo tak sformułowano wniosek). Boiska budujemy, natomiast dlaczego nie lubimy budować w formule „orlika”? Nie z powodu politycznej proweniencji tego pomysłu. Ta formuła nie jest dobrze skonstruowana dla naszych, miejskich potrzeb. Jest to projekt wymyślony pod kątem terenów wiejskich, dlatego „orlik” musi być wyposażony w zaplecze. Jest to bardzo dobry cywilizacyjnie projekt, ale jego realizacja nie jest celowa w mieście, bo większość potencjalnych „orlików” byłaby usytuowana przy szkołach, które takie zaplecza już mają. Wypróbowaliśmy ten program, ale błąd można popełnić raz. Chcemy natomiast i świadczą o tym dane, dalej budować boiska.

 

M. Król- Pan Prezydent stwierdził, że nie jest to formuła dla Gdyni. Gmina miejska Rzeszów zbudowała 5 „orlików”, gminy miejskie Bydgoszcz , Poznań, Kraków po 11, gmina miejska Szczecin 21, gmina miejska Łódź 36.

 

Przewodniczący RM St. Szwabski przerwał wymianę zdań nt. jednej pozycji budżetowej  jako zbyt szczegółową i nie odnoszącą się do całego projektu.

 Poprawka r. Ł. Cichowskiego dot. wykreślenia kwoty 200 000 zł. przeznaczonej dla GOSiR-u na zakup kotary i przeznaczenia przedmiotowych środków na budowę boiska „orlik” nie została przyjęta: 7/21/0 UCHWAŁA NR XV/278/2011 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2012 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.2.

Skarbnik K. Szałucki poinformował o pozytywnej opinii RIO, zawierającej jednak, jak zaznaczył mówca, 4 uwagi szczegółowe: - Istota zastrzeżeń bierze się z faktu, iż stworzyliśmy ten dokument kierując się inną filozofią niż RIO. Chodzi o jedną charakterystykę – nadwyżkę operacyjną w poszczególnych latach. Do tej pory pokazywaliśmy tylko jej wysokość. Obecnie RIO skłania się do tego, aby nadwyżka była ukierunkowywana na wydatki jakie będą sfinansowane ze środków nadwyżki. Do tej pory uważaliśmy, iż sposób jej przeznaczenia jest kwestią naszej wewnętrznej decyzji, obecnie uszczegółowiliśmy zapisy tam, gdzie to było możliwe. Będę bronił poglądu, że większość nadwyżki operacyjnej należy zapisać w ogólny sposób, ponieważ cele pojawią się w trakcie gospodarowania gminy.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/279/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2012 – 2023 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.3.

Prezentujący projekt K. Szałucki stwierdził, iż wybór biura PROMAR do wykonania audytu sprawozdania finansowego jest satysfakcjonujący – spółka wykonała doskonale analogiczną pracę w poprzednim roku.

 Opinie komisji:Komisja Budżetowa- pozytywnaKomisja Samorządności-  pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XV/280/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru IPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Władysława IV 43 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2011 rok została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.4.

Wiceprezydent Michał Guć- podczas dyskusji nad budżetem mowa była o dużych środkach z funduszy UE. Udało się pozyskać 1 500 000 zł. na budowę infrastruktury na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska. Dodatkowo wystąpiliśmy do NFOŚ o dofinansowanie przedsięwzięcia na poziomie 10 %. Tak więc 85 % kosztów pokryją środki unijne, 10 % NFOŚ i 5 % budżet Miasta. Wydaje się to niezwykle korzystne.

 UCHWAŁA NR XV/281/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.5.

Projekt z autopoprawką (dopisanie w tytule słów: wyrażenia zgody na lokalizację) przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek.

 Opinie komisji:Komisja Kultury- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna UCHWAŁA NR XV/282/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika Józefa Piłsudskiego została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.6.

Wiceprezydent M. Stępa poinformował o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek zgodnie z treścią załączonego projektu.

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna UCHWAŁA NR XV/283/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.7.

Wiceprezydent M. Stępa stwierdził na wstępie, iż przyczyną przystąpienia do prac planistycznych był fakt, iż w dotychczas obowiązującym planie nie wszystkie zapisy zostały poddane dogłębnej analizie – stąd decyzja o wprowadzeniu zmian. Taką decyzję Rada  podjęła rok temu. Wszystkie procedury planistyczne zostały, zgodnie z wymogami, zrealizowane.

Wiceprezydent odniósł się do kilku uwag i postulatów, które wpłynęły do planu, o charakterze – jak stwierdził – systemowym (pozostałe miały charakter partykularny – patrz zał.):

- wniosek dot. terenu przy ul. Unruga i Kwiatkowskiego, zmierzający do wybudowania zespołu usługowo – mieszkaniowego o podstawie 4-kondygnacyjnej i 17. kondygnacjach części mieszkaniowej: z racji znaczącego przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu niewskazane jest wpisywanie funkcji mieszkaniowej. Ponadto wzrost liczby mieszkań spowodowałby trudności w korzystaniu szczególnie z infrastruktury drogowej;

- połączenie ul. Szklarskiej z ul. Rębaczy – ten postulat poddano analizie, która wykazała, iż występuje tam na tyle duża różnica poziomów, iż budowa drogi nie byłaby celowe. Ponadto budowa drogi naruszyłaby własność prywatną osoby, która takim ruchem nie byłaby zainteresowana. Jednak decydujący był argument o zbyt dużych  różnicach poziomów i dużych spadkach;

- postulat zrealizowania połączenia drogowego między ul. Jantarową a Płk. Dąbka – takie rozwiązanie uszczupliłoby nadające się do zabudowy tereny, ponadto stanowiłoby pokusę do korzystania ze skrótów tranzytowych, a taki stan rzeczy byłby bardzo dotkliwy dla mieszkańców – bardziej niż brak połączenia;

- zjazd z ulicy Kwiatkowskiego na ulicę Perłową – z przedmiotową kwestią – informował p. Stępa – wiąże się autopoprawka dot. pkt-u 9. (uwagi Komisji Gospodarki Mieszkaniowej) załącznika nr 2, tj. dodanie zapisu, iż projekt planu nie wyklucza powiązania ulicy Perłowej z ul. Kwiatkowskiego  na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi

Wiceprezydent poinformował, iż projekt planu nie narusza ustaleń studium zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

 Opinie komisji j.w. DEBATA: 

Andrzej Bień- przedstawiony projekt planu bardziej porządkuje obecną sytuację niż wprowadza nowe rozwiązania. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej zgłosiła kilka uwag. Cieszę się bardzo, że jeden z istotnych elementów, czyli wykluczenie budowy wysokiego budynku na terenie 54 został uwzględniony. Cieszę się też z autopoprawki, która wychodzi naprzeciw postulatom, szczególnie radnego Jerzego Miotke, chociaż rozumiem, że sprawa ta nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta.

Radny rekomendował przyjęcie planu.

 

Radny Jarosław Kłodziński podkreślił, iż plan jest bardzo ważny dla dzielnic, ponieważ rozwiązuje problemy w zakresie przebudowy dróg, dróg dojazdowych i ciągów dla pieszych. Inną korzyścią wynikającą z planu będzie rozwiązanie problemu reklam na budynkach i reklam wolnostojących. Z uwagi na wzrost natężenia ruchu kołowego na ulicach Kwiatkowskiego, Unruga i Płk-a Dąbka w niektórych miejscach występuje znaczna dokuczliwość w postaci hałasu. Plan nakłada na inwestorów obowiązek stosowania właściwej stolarki, klimatyzacji,  instalowania ekranów i nasadzania roślin. Rozwiązuje też problem ochrony przed szkodliwym wpływem czynników elektromagnetycznych.

Wreszcie plan zapewnia ochronę dóbr kultury – jest tu kilka obiektów o wartości kulturowej, w tym jeden o wysokiej wartości.

 

Jerzy Miotke- odnośnie terenu nr 54 powiem jeszcze o jednym zagadnieniu, które w ocenie członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i mojej własnej winno być odzwierciedlone w planie: dominantą na tym obszarze, od zjazdu z obwodnicy, jest kościół Św. Andrzeja Boboli i ta dominanta musi pozostać. Dobrze się więc stało, że Pan Prezydent ograniczył wysokość zabudowy do 4. kondygnacji.

Odnosząc się do kwestii połączenia ul. Jantarowej z Płk. Dąbka mówca przyznał, że argumenty autorów planu, jakie padały na posiedzeniach komisji, mają sens. – Zamysłem było jego udrożnienie, ale rzeczywiście skutkowałoby to jeszcze większym natężeniem ruchu przy Zespole Szkół Specjalnych.

Radny wyraził radość, iż kwestia zjazdu z ul. Kwiatkowskiego do ulicy Perłowej będzie po raz kolejny przedmiotem analiz.

- Wszystkim tym, którzy opracowywali i opiniowali zapisy w planie dziękuję, ponieważ teren jest rzeczywiście bardzo trudny. Różnice w wysokościach sięgają 54 metrów, a to sprawia, że jest to teren niezwykle trudny do zaprojektowania. Zabudowa z początku ub. wieku sprawia, że większość ulic została już ukształtowana i ich szerokość jest ograniczona. Mam nadzieję, że tak, jak stanowi załącznik nr 3, doprowadzimy do utwardzenia co najmniej kilku ulic (Szklarska, Piekarska, Ciesielska). Mam też nadzieję, że zostanie zakończona ulica Cechowa (tzw. 2. etap) wraz z podejściem do budynków TBS.

- Moja aktywność przy opiniowaniu projektu mogła Państwu sprawić przykrość. Proszę to uznać za styl mojej determinacji. Dziękuję za zaakceptowanie moich uwag.

 UCHWAŁA NR XV/284/11 RADY MIASTA GDYNI w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk-a Dąbka i E. Kwiatkowskiego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za  Ad 4.8

Do przedmiotu wezwania (pełna treść dokumentu – patrz załącznik) odniósł się Wiceprezydent Marek Stępa informując na wstępie, iż wezwanie zostało złożone przez współwłaścicieli kilku działek objętych planem, który Rada Miasta przyjęła w marcu b.r. Są to działki położone między ulicą Władysława IV a torami kolejowymi, a wśród nich znajdują się działki, na terenie których funkcjonuje przedszkole.

- W ramach wezwania strona podniosła w szczególności rozbieżność pomiędzy zapisem planu a decyzją o warunkach i dotyczy to zwłaszcza działki przedszkolnej. Decyzja, którą współwłaściciele uzyskali kilka lat wcześniej, dawała możliwość zbudowania wysokiego budynku o parametrach zbliżonych do parametrów sąsiedniej zabudowy, natomiast plan ustala przeznaczenie działki na funkcje oświatowe. Zaznaczam, że plan uwzględnia znacznie szerszy kontekst terenowy i funkcjonalny niż ma to miejsce w przypadku wydawania decyzji. Nie sugeruję tym samym, że oto urzędnicy mają takie szerokie horyzonty i biorą pod uwagę szerszy kontekst, a współwłaściciele zawężony. Decydują o tym inne przepisy. Przepisy regulujące sporządzanie planów dają delegację do przeprowadzania głębszych analiz, do czego nie mają upoważnienia pracownicy wydający decyzje o warunkach. Decyzja nie mogła być inna z formalnego punktu widzenia, wobec czego taką decyzję należało wydać i tak też się stało. Państwo dysponowali decyzją, którą mogli zrealizować przed przystąpieniem do procedury planistycznej. Wystarczyłoby, że uzyskaliby pozwolenie na budowę przed uchwaleniem planu. Z punktu widzenia Miasta tak się - na szczęście - nie stało, ponieważ zaproponowana funkcja przedszkola jest niezbędna w śródmieściu Miasta, w którym jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, do którego ściągają osoby z różnych dzielnic, a ponadto sami mieszkańcy Śródmieścia też korzystają z usług przedszkola. Zarzut niekonsekwencji jest więc nietrafny. Decyzja musiała być wydana, ale plan mógł to naprawić i naprawił.

Jest też w wezwaniu stwierdzenie, że plan przewiduje, iż funkcja oświatowa ma być funkcją tymczasową, na co dowodem ma być zaliczenie budynku przedszkola do grupy „C”, a więc do grupy obiektów o kulturowych walorach, ale możliwych do przekształcenia. Trudno nawet pojąć logikę, z której wysnuwa się wniosek, że funkcja przedszkolna jest tymczasowa. Z zapisu można wywnioskować tylko to, że taki budynek może być przebudowany w sposób, który ma poprawić warunki funkcjonowania obiektu przy równoczesnym zadbaniu o zachowanie wartości historycznych.

Pojawia się też zarzut łamania zasady równości. Wskazuje się, że grupa inwestycyjna HOSSA na terenie 28 w tym planie ma przypisane funkcje zgodnie z jej życzeniem. Można by było tu mówić o łamaniu zasady równości, gdyby dotyczyło to takich samych warunków, natomiast warunki są zupełnie inne. Obszar należący do grupy HOSSA jest obszarem, na którym nie ma żadnych obiektów, natomiast w przypadku wzywających mamy do czynienia z obiektem pełniącym istotne funkcje publiczne. Ten zarzut też więc wydaje się nietrafiony, ale oczywiście najlepiej to zbada Sąd Administracyjny.

Proszę   o przyjęcie uchwały nie uwzględniającej przedmiotowe wezwanie.

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna  DEBATA:    

Paweł Stolarczyk- jak powiedział Pan Prezydent, mamy tu do czynienia z grupą kilkudziesięciu współwłaścicieli, którzy od lat płacą podatek od nieruchomości, jednak nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw z tytułu współwłasności. Przypomnę, że w 2002 roku Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uchylił ważność decyzji uwłaszczeniowej (w 91 roku Wojewoda podjął decyzję komunalizacyjną). Przed uchwaleniem planu (byłem jedynym radnym głosującym przeciw jego uchwaleniu) zabrakło wystąpienia przez gminę do Wojewody o podjęcie decyzji dekomunalizacyjnej w trybie art. 155 kpa. Skutkiem braku decyzji o dekomunalizacji jest to, że brakuje wpisu do księgi wieczystej, odzwierciedlającego rzeczywisty stan prawny. Brak dekomunalizacji spowodował, że gmina zatwierdziła podział działki nr 709/306, po czym dokonało się scalenie tej działki z innymi, trzema działkami, w wyniku czego wydzielono nowe 3 działki bez zgody, bez wniosku i bez wiedzy współwłaścicieli działki nr 709/306. Sprawa znalazła się u Wojewody.

 

W imieniu klubu radnych PO wystąpił radny Bogdan Krzyżankowski: - Wbrew temu co mówił Wiceprezydent, nas najbardziej zadziwia brak konsekwencji i wizji w zagospodarowywaniu Miasta. Wydane zostały dwie skrajnie sprzeczne ze sobą decyzje. Jedna z nich umożliwiła wyburzenie przedszkola i wybudowanie domu wielorodzinnego z usługami, a druga to wykluczyła. Wydaje się, że najkorzystniejsze byłoby połączenie tych 2. funkcji. Powstałby obiekt wielokondygnacyjny z usługami, w tym – być może - przedszkolnymi. Oczywiście o ile  jest to dobre miejsce dla przedszkola i to pytanie należy sobie zadać. Norma hałasu dla obszarów wielkomiejskich, wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, wynosi 55 decybeli. Na ten teren oddziaływuje sama ulica Władysława IV hałasem o natężeniu ponad 65 decybeli. Z drugiej strony jest kolejka elektryczna, która generuje podobny poziom hałasu. Na dobrą więc sprawę na tym terenie przedszkola być nie powinno i błędem jest zapisanie w karcie terenu, że ma to być teren przeznaczony na funkcje oświatowe, skoro nie spełnia norm hałasu. Musimy sobie też uświadomić, że będzie to najdroższe przedszkole w mieście, bo po pierwsze właściciele wystąpią z roszczeniem, bo plan obniżył wartość ich działek, po drugie trzeba będzie płacić za dzierżawę, a do tego trzeba dodać utratę ewentualnych dochodów, których uzyskiwanie gwarantowałby dom wielorodzinny z usługami. Realizacja takiej inwestycji byłaby też realizacją celu o charakterze społecznym, bo generowałaby nowe miejsca pracy, większą liczbę mieszkań i niebagatelne wpływy do miejskiej kasy. Poza tym taka zabudowa zmieniłaby charakter

obecnej, barakowej zabudowy na zabudowę wielkomiejską. Czy to przedszkole jest aż tak bardzo ważne? Śródmieście jest dzielnicą bardzo starą i jest w nim stosunkowo mało dzieci, a jeśli chodzi o przedszkola jest już w centrum stosunkowo dobra infrastruktura. Demografia i reforma oświaty sprawią, że najstarsze dzieci z przedszkoli odejdą, a sam Pan Prezydent napisał w uzasadnieniu, że większość dzieci korzystających z przedszkola to dzieci rodziców mieszkających w innych dzielnicach. Nie jest to też dobra koncepcja dla samych dzieci, wożonych do centrum. Generuje to znaczny ruch w centrum Miasta i w konsekwencji wywoła zjawisko pełzania płatnej strefy parkowania. Zmieniły się warunki na rynku pracy. Dzisiaj rodzice pracują w centrum Gdyni, a jutro w Sopocie. Taka zmiana może generować małe dziecięce tragedie w postaci rozstania z kolegami czy ukochanymi przedszkolankami. Optymalnym rozwiązaniem byłoby sytuowanie przedszkoli w dzielnicach. Zdaję sobie sprawę, że w tym zakresie mamy duże zaniedbania, ale już są zwiastuny, że zaczyna się to zmieniać. Poza tym to, co uchwaliła rada o dopłatach do przedszkolaków w prywatnych przedszkolach, też sprawia, że ta forma opieki przedszkolnej rozwija się i ma dobre perspektywy. Ta usługa jest jeszcze dość istotna, natomiast w stosunkowo niedługiej perspektywie należy przypuszczać, że nie będzie już tak istotna, a plan nie powinien być budowany w oparciu o bieżące potrzeby. Plan powinien kreślić pewną strategię.

 Celowo pominąłem kwestie własności i praw własności z tym związanych. Jeśli jesteśmy rzeczywiście zdeterminowani i po przeprowadzeniu stosownych analiz zostanie udowodnione, że interes społeczny jest ważniejszy niż negatywne oddziaływanie środowiska na nasze dzieci, to powinniśmy dążyć do takiego rozwiązania, które będzie wychodziło na przeciw zarówno właścicielom jak i Miastu. Można te dwie funkcje połączyć. Uważam, że zarzut skarżących jest słuszny. Proponuję odrzucenie projektu uchwały.

 

Marcin Horała- zgadzając się zasadniczo z przedmówcami chciałbym skierować dyskusję na inną płaszczyznę, ponieważ nie chodzi tu o merytoryczne dyskutowanie ustaleń planu, bo on jest już uchwalony, tylko o to, czy w trakcie jego uchwalania nie doszło do naruszenia prawa. Prawo własności jest dobrem konstytucyjnie chronionym, ale możliwym do naruszenia w procesie planistycznym, w imię interesu publicznego, a zatem czy taki interes publiczny istnieje i czy skala naruszenia interesu prywatnego do skali interesu publicznego nie pozostaje w rażącej dysproporcji? Interes publiczny w postaci przedszkola jest co najmniej lekko wątpliwy. Nie jest to szczęśliwe miejsce dla usadawiania przedszkola. W naszej kulturze i w systemie przedszkolnym w Gdyni nie jest premiowane odwożenie dziecka do przedszkola w pobliżu miejsca pracy. Wymagamy, aby rodzice dokładnie deklarowali, w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w przedszkolu, do tego są kary finansowe za przedłużanie tego czasu. Tak naprawdę nikt dzisiaj nie jest w stanie określić precyzyjnie ile godzin będzie w pracy. Sam jestem rodzicem i wiem, że rodzice kombinują, żeby umieszczać dzieci blisko miejsca gdzie ktoś z rodziny może dziecko odebrać. Rzeczywistość to potwierdza. Co roku po zamknięciu cyklu rekrutacji, w „Ratuszu” pojawiają się ogłoszenia o wolnych miejscach w śródmiejskich przedszkolach. Interes publiczny działa w kierunku przeciwnym, a mianowicie takim, żeby uniknąć wypłaty na rzecz właścicieli x milionów odszkodowań. W tej sytuacji ten interes publiczny wcale nie jest tak jednoznaczny. Co więcej w czasie procesu planistycznego nie rozważano opcji pogodzenia tych interesów. Nie przeprowadzono takiej analizy, abyśmy mogli stwierdzić, że zrobiono wszystko, aby prawo własności nie zostało naruszone, dlatego uważam za bardzo prawdopodobne, że wniosek mieszkańców jest słuszny i wnioskuję tak, jak mój przedmówca.

 

Andrzej Bień- mam inne poczucie. Po pierwsze sprawa hałasu dotyczy też funkcji mieszkaniowej, oczywiście w innych parametrach. Wiemy, że dla niej jest to niekorzystne i dlatego ten argument do mnie nie przemawia. Bardziej narażony na hałas byłby właśnie wysoki budynek, szczególnie ze strony linii kolejowej. Druga sprawa: decyzja o warunkach zabudowy oparta była na zasadzie tzw. dobrego sąsiedztwa. Jeśli zgadzaliśmy się z założeniami innych planów dla śródmieścia, które zakładają jego ochronę, to zgodzimy się też, że  proponowany budynek nie powinien w śródmieściu funkcjonować. To, że przedszkola są sytuowane w pobliżu miejsc pracy jest naturalne. Zdecydowanie łatwiej jest dotrzeć rodzicom do przedszkola, które jest blisko miejsca pracy, a więc i ten argument jest, moim zdaniem, chybiony. Oczywiście nie znaczy to, że nie ma być przedszkoli w pobliżu miejsc zamieszkania. Sieć przedszkoli musi być rozwijana. W Skandynawii np. przedszkola są usytuowane w różnych miejscach. Nie zgadzam się z tezą, że ta funkcja będzie coraz mniej potrzebna. Kiedyś połączono funkcję przedszkolną z mieszkaniową w śródmieściu (ul. 3 Maja), po czym zrezygnowano z tego, ponieważ trudno było zapewnić dzieciom otwartą przestrzeń. Uważam, że plan słusznie zakłada usytuowanie tu funkcji oświatowych

 

B. Krzyżankowski- oczywiście, że przedszkola będą potrzebne, natomiast korzystać z nich będzie coraz mniej osób. Prywatna oferta jest coraz dostępniejsza i atrakcyjniejsza i wpłynie to automatycznie na liczbę dzieci korzystających z państwowych przedszkoli. Pan Bień powiedział, że możemy poddawać dzieci wpływowi niekorzystnego środowiska, ponieważ będzie ono także niekorzystnie oddziaływało na mieszkańców, tyle że normy dla domów mieszkalnych są zdecydowanie inne niż dla placówek oświatowych, dla których normy są znacznie surowsze. Nieodzowną częścią przedszkola jest ogródek, bo dzieci powinny spędzać czas na świeżym powietrzu i tu ekspozycja na hałas i spaliny jest większa. W tym miejscu postuluję, aby i pod kątem spalin tę sprawę przeanalizowano. Można w karcie terenu zaznaczyć, że muszą być zastosowane materiały, które zwiększą możliwość ograniczenia hałasu. Przepraszam, że nie zostałem dobrze zrozumiany.

 

Tadeusz Szemiot- dla mnie najważniejszym argumentem była ekspozycja dzieci na hałas i spaliny. Mam też wrażenie, że nie dość dobrze wybrzmiał argument dotyczący zjawiska kongestii w śródmieściu. Rodzice na pewno będą odwozić dzieci do przedszkola samochodami osobowymi. Pytanie więc, czy rodzice nie powinni zostawiać dzieci w pobliżu miejsc zamieszkania, bo może to zachęci ich do korzystania z miejskiej komunikacji.

 

Do powyższych głosów odniósł się Wiceprezydent M. Stępa: - Radny Krzyżankowski przeciwstawiał przedszkola państwowe i prywatne. Państwowych przedszkoli  już nie ma od kilkunastu lat. Jaki ma sens takie przeciwstawianie przedszkoli? Prywatnym przedszkolom też musimy przydzielać lokalizację.

Ktoś mówił o ograniczeniu prawa własności i to Pan Horała przypomniał, że Rada ma prawo do jego ograniczenia w imię wyższych interesów publicznych. Z palety tych funkcji została wybrana jedna i to nie znaczy, że tej funkcji nie mogą realizować właściciele.

Rozmawiamy o planie, a nie o tym, jakie tam ma być przedszkole.

Padła propozycja umiejscowienia przedszkola na parterze budynku wielorodzinnego. Jest to pozornie dobry pomysł, bo przestrzeń spacerowa nie będzie izolowana od części mieszkaniowej. Uważam, że zdecydowanie lepiej robimy planując przedszkole na terenie, gdzie jest jeden gospodarz.

Państwo pochyliliście się nad zagrożeniem w postaci hałasu. Proszę wziąć pod uwagę, że parterowy budynek przedszkola łatwiej osłonić ekranem. A jak miałby wyglądać ekran chroniący mieszkańców 8. czy 11. piętra?

Kwestia kongestii: nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że rodzice 100. dzieci wywołają problem w dzielnicy, w której pracuje 40 tysięcy osób. Oczywiście wdrażamy programy zachęcające do korzystania z transportu publicznego, ale nigdy nie zakładaliśmy, że wszystkich do tego skłonimy. Mówimy tak: ten kto nie musi, niech jedzie środkiem transportu publicznego.

Parę osób mówiło o decyzji o warunkach – że niekonsekwencja, że była wydana decyzja, a teraz plan mówi co innego. To nie jest argument. Gdyby się znalazł amator, który wystąpiłby z wnioskiem o decyzję o warunkach na budowę przedszkola, to również by ją otrzymał na zasadzie dobrego sąsiedztwa. Jaka to ma być dla nas wskazówka przy realizacji opracowań planistycznych?

 

Głos w trybie ad vocem zabrał radny M. Horała: - Pan Prezydent raczył nie zauważyć w mojej wypowiedzi słonia w menażerii. Oczywiście, że funkcję przedszkolną lepiej pełni budynek wolnostojący niż pomieszczenie na którejś kondygnacji. Ale to jest jeden interes publiczny. Mamy tu do czynienia jeszcze z innym interesem publicznym – nienarażaniem Miasta na wydawanie x milionów złotych. I wreszcie trzecia sprawa, którą jest konstytucyjnie chronione prawo własności. To był jedynie pomysł jak różne interesy zrównoważyć (mowa o połączeniu funkcji mieszkaniowej z przedszkolną – przyp. prot.), oczywiście z lekkim naruszeniem jednego, ale być może na tyle lekkim, że znacznie lepiej zaspakajającym czyjś interes czy prawo.

 

Głos ad vocem radnego T. Szemiota: - Pan Prezydent Stępa często sprowadza wypowiedź innej osoby do absurdu, lubi stosować taką figurę retoryczną. Nie mówiłem, że 100. rodziców będzie dowozić dzieci do przedszkola i tym samym wywołają zjawisko kongestii. Chodziło mi o to, że jeśli decydujemy się na jakąś politykę, to może warto rozważyć inne rozwiązanie, a nie o to, że ten argument jest kluczowy i że tym samym rozwiążemy wszystkie problemy transportowe.

 

B. Krzyżankowski- o figurach retorycznych Pana Prezydenta mój kolega już powiedział. Ja nie przeciwstawiałem przedszkoli gminnych czy państwowych przedszkolom prywatnym. Przeciwstawiałem koncepcje budowy przedszkoli w centrum i w dzielnicach. Nie mogę się też zgodzić z tym, że w warunkach zabudowy musiano uwzględnić sąsiedztwo. Jest jeszcze coś takiego jak inwestycja celu publicznego.

  UCHWAŁA NR XV/285/11 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Annę Priss, Marię Priss, Andrzeja Pinno, Krystynę Dąbską, Jolantę Roszczynialską, Jana Radtke, Izabelę Tomaszewską, Marię Szczepańską, Rogera Roszczynialskiego, Zofię Ruszkiewicz, Hipolita Kurowskiego, Beatę Ruszkiewicz, Michała Olkiewicza, Jolantę Osińską, Barbarę Kurowską, Elżbietę Kurowską, Joannę Kozłowską, Andrzeja Kurowskiego, Hannę Porzuczek, Macieja Kurowskiego, Urszulę Kurowską, Bogdana Kurowskiego, Janusza Kurowskiego, Halinę Marczak, Stanisława Nogę, Agnieszkę Baran, dotyczącego uchwały nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście i Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej  została podjęta: 19/7/0  Ad 4.9.

Projekt omówił Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, radny Andrzej Bień, który przypomniał na wstępie, iż program przyjęty w sierpniu przez Radę Miasta program dot. gospodarowania zasobem mieszkaniowym został uchylony przez Wojewodę, który wskazał kilka elementów, o które należy poszerzyć dokument. Przedmiotowy projekt uwzględnia te uwagi (patrz załącznik).

Radny zwrócił uwagę na dołączoną autopoprawkę (zał.) korygującą błąd jaki wystąpił w tabeli opisującej prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego gminy Gdynia w kolejnych latach.

Omawiając strukturę i treść programu radny Bień zwrócił uwagę na zapisy dotyczące kształtowania polityki czynszowej, w tym kwestię przyszłych obniżek czynszowych: - Uznaliśmy, że będziemy dążyli do tego, aby te obniżki były wprowadzane, ale na razie sytuacja jest taka, iż w Gdyni stawka procentowa wartości odtworzeniowej jest znacznie niższa od dopuszczalnej. Taki stan rzeczy sprawia, że dopiero z chwilą osiągnięcia wyższej wartości niż 2,5 % obniżki będą stosowane.

Radny wskazał też na źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej: - Zakładamy, że podstawowym źródłem finansowania będą wpływy z czynszów. Liczymy, że będą też wpływy z funduszy centralnych, jako wsparcie dla samorządów realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

- Wprowadzamy zapisy o dotacjach na prace konserwatorskie. Inny, istotny zapis, o który uzupełniono program, mówi o planach dołączania do wspólnot terenów znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie, co powinno sprowokować lepsze zagospodarowywanie tych terenów.

- Wprowadzono też element dotyczący pomieszczeń tymczasowych, które będą rezerwowane dla ekstremalnych przypadków. Liczymy, że pojawienie się tych lokali polepszy ściągalność płatności czynszowych.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna UCHWAŁA NR XV/286/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2012 – 2016 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.10

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

Powodem uchylenia poprzedniej uchwały jest doprecyzowanie powierzchni przedmiotowej nieruchomości.

 Opinie komisji j.w. (dotyczy wszystkich projektów prezentowanych przez Wiceprezydenta B. Stasiaka) UCHWAŁA NR XV/287/12 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ledóchowskiego 6 została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.11

Przedstawił – zgodnie z treścią załącznika - p. B. Stasiak.

 UCHWAŁA NR XV/288/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Strażackiej oraz nieruchomości przy ul. Bonisławskiego została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za Ad 4.12

B. Stasiak- jest to miejsce gdzie funkcjonują noclegownia i punkt pomocy MOPS-u. Obiekt posadowiony jest na gruncie Skarbu Państwa. Projekt umożliwia skomunalizowanie nieruchomości.

Reszta informacji jak w zał.  UCHWAŁA NR XV/289/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 4.13

B. Stasiak- projekt stanowi rekomendację sprzedaży udziału gminy we współwłasności nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli. W projekcie dokonano korekty i doprecyzowania powierzchni nieruchomości – stąd uchylenie poprzedniej uchwały.

Pozostałe informacje – p. zał. UCHWAŁA NR XV/290/12 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miasta Gdyni we współwłasności nieruchomości  - ul. Wodna 26 w Chełmnie została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.14

Projekt przedstawił radny Andrzej Denis informując na wstępie o autopoprawce (stanowi zał.) do punktu 7. programu ochrony zdrowia psychicznego (dot. podpunktów 7. i 8. o treści jak w załączniku).

Radny odczytał treść punktu 5. rozporządzenia, zgodnie z którym do dnia 15 maja 2012 roku wszyscy radni otrzymają sprawozdanie  z realizacji programu.

Radny Denis omówił zasadnicze problemy, rozwiązaniu których służyć ma realizacja odpowiednich zapisów, m. in. kwestię zjawisk demograficznych i związanych z nią  takich problemów jak starzenie się społeczeństw, a w efekcie - m. in. - zwiększoną liczbą chorób psychicznych.

Przyrost zachorowań w regionie jest większy niż na terenie reszty kraju, co nie ma przełożenia na wysokość środków jakie otrzymuje województwo pomorskie na leczenie psychiatryczne.

Nie ma na terenie Gdyni szpitala psychiatrycznego. Funkcjonuje jedynie dzienny oddział opieki psychiatrycznej, który nie jest w stanie spełnić wymogów Centrum Zdrowia Psychicznego, ogłoszonych w narodowym planie.

Reszta informacji jak w zał.  Przewodniczący RM poinformował o pozytywnej opinii Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna 

Ocenę programu przez klub PO przedstawił radny B. Krzyżankowski: - Jest to program opracowany po raz pierwszy, dlatego należy mu się pewna doza wyrozumiałości. Dokument powinien obejmować okres od 2011 r. do 2015 r. Program stworzono w ostatniej chwili. Jest to dokument powierzchowny, sporządzony hasłowo, brakuje terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, a także informacji nt. już realizowanych programów.

Na uwagę zasługuje wykaz potrzeb w zestawieniu z wymaganiami NFOZ. Zwracam uwagę na te obszary, gdzie Gdynia mogłaby wykazać pewną aktywność – brakuje psychologów klinicznych, pracowników socjalnych, terapeutów z certyfikatami.

 Niestety, nie jest to dobry dokument, ale ponieważ został utworzony po raz pierwszy, a Pani Prezydent uwzględniła część naszych uwag dotyczących priorytetów w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zadeklarowała chęć bieżącego modyfikowania dokumentu, wstrzymamy się od głosu. Głosować „za” nie możemy.

 

B. Bartoszewicz- program uważam za dobry. Bardzo dziękuję organizacjom pozarządowym za duże zaangażowanie w pracę nad programem i dziękuję za włączenie organizacji w tę pracę. Dotyczy to także kolejnego punktu porządku obrad. Cieszę się, że niemalże na każdej sesji dostrzegamy wagę wkładu pracy organizacji.

 UCHWAŁA NR XV/291/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 została podjęta: 20/0/4 Ad 4.15

Program dot. rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel: - Jest to program uchwalany co roku i realizujemy go w najważniejszych obszarach, m. in. w profilaktyce. Monitorujemy realizację programu i dokonujemy ewaluacji działań realizowanych na terenie Miasta. Cele, które sobie wyznaczamy, to przede wszystkim dbałość o dobrą współpracę wszystkich podmiotów w mieście uczestniczących w realizacji tego programu oraz doskonalenie instrumentów monitorujących realizację programu, jednak poza kwitami jest jeszcze życie i ono jest najważniejsze. Na razie koncentrujemy się na kwitach, natomiast w moim przekonaniu ważniejsze są same działania, bo to one faktycznie służą mieszkańcom.

 Opinie komisji:Komisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywna DEBATA: 

B. Krzyżankowski- dobre rozwiązywanie problemów alkoholowych to najlepsza profilaktyka, także w obszarze innych problemów (ubóstwo, bezrobocie, itd.). Program jest z roku na rok coraz lepszy, ale ciągle brakuje pewnych działań i będę to powtarzał jak mantrę. Niepełna jest diagnoza, brakuje gdyńskich badań, dlatego ocena jest intuicyjna. Brakuje metod oceny realizacji poszczególnych etapów programu, jak i kryteriów w ocenianiu skuteczności działań. Jest to niezły dokument, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jeszcze jest kwestia rozłożenia akcentów co do środków przeznaczanych na realizację programu.

W budżecie jest zapis o dożywianiu dzieci w szkołach. Dzieci nie powinny być głodne, ale środki na ten cel powinny iść z pomocy społecznej.

Sprawa realizacji gminnego programu poprzez sport i rekreację przez GOSiR: Na realizację tego programu przeznaczamy ponad 1/3 budżetu zawartego w rozdziale dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi i generalnie mam wątpliwości czy to, co jest zadaniem własnym gminy, a więc sport i rekreacja, powinno składać się na  program rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeraża mnie dysproporcja w lokowaniu tych środków. Ogromne środki przeznaczamy na profilaktykę pierwszorzędową.

Rangę dokumentu możemy ocenić jeśli zestawimy go z realizacją programu. Radni PO złożyli projekt obligujący Pana Prezydenta do przygotowywania sprawozdania z realizacji tego programu (jest ono zresztą składane Panu Prezydentowi) i prezentowania go raz w roku na forum RM. Otrzymałem taki dokument drogą elektroniczną, ale nie był od przedmiotem procedowania jakiejkolwiek komisji. Sygnalizuję w tym miejscu, że na kolejnej sesji taki projekt zostanie złożony przez radnych PO ponownie. Mamy nadzieję, że rada w nowym składzie okaże się bardziej wrażliwa na te problemy.

Reasumując radny oświadczył: - Dokument wydaje się niezły, dlatego radni PO będą głosowali „za”.

 UCHWAŁA NR XV/292/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2012 rok została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.16

Wiceprezydent Michał Guć- ustalanie zasad odpłatności i przyznawania usług w zakresie pomocy społecznej należy do kompetencji Rady. Propozycja zmiany zasad zawiera dwa elementy:

- poszerzeniu ulega grupa osób mających uprawnienie do bezpłatnych usług opiekuńczych poprzez modyfikację wskaźnika dochodowego;

- zasada, dzięki której osoby o wyższych dochodach będą mogły ubiegać się o usługi za pośrednictwem MOPS, jeśli mimo posiadania środków nie potrafią, z racji wieku, poradzić sobie z problemem zapewnienia sobie opieki

 Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR XV/293/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.17

M. Guć- projekt dotyczy instrumentu pomocy zwrotnej, finansowanej ze środków strukturalnych UE. Inicjatywa została uruchomiona w ramach regionalnego programu województwa pomorskiego. Warunkiem skorzystania z pomocy jest zgodność przedsięwzięcia ze zintegrowanym programem rozwoju obszarów miejskich. Przystąpiliśmy do przygotowania takiego programu, który obejmuje zarówno przedsięwzięcia miejskie, jak i przedsięwzięcia inwestorów niepublicznych, którzy zgłosili zainteresowanie programem, a planowane przez nich przedsięwzięcia są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Gdyni. Program nie jest katalogiem wszystkich przedsięwzięć, które powinny być zrealizowane na terenie Gdyni celem zrealizowania idei zrównoważonego rozwoju. Sporządzono listę tych podmiotów, które są gotowe  ubiegać się o środki z programu, oczywiście po spełnieniu określonych wymogów.

Autopoprawki korygują błąd w pisowni nazwy jachtklubu oraz korygują podstawę prawną (stanowią załączniki).

 Opinie komisji:Komisja Kultury- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna DEBATA: 

Mirosława Król- w kontekście przedstawionego dokumentu wydaje się, że najwłaściwszym sposobem realizacji strategicznych celów, prowadzących do rozwoju tkanki miejskiej jest spojrzenie na zagadnienie szerzej, czyli objęcie programem przestrzeni wszystkich dzielnic, a nie tylko katalogu odpowiednich dzielnic. Wszystkie dzielnice powinny być punktem odniesienia bogatej oferty inwestycyjnej, adresowanej do potencjalnych inwestorów. Drzemiący w naszych dzielnicach kapitał społeczny, warunki socjalne, warunki bytowe, popyt mieszkańców na usługi, na rynek mieszkaniowy stanowić powinny integralną całość, analizę będącą podstawą do opracowania planu zrównoważonego rozwoju obszaru Gdyni.  Powtarzam: zrównoważonego rozwoju. Obecnie mamy obraz zawężonego adresata opracowania, czyli inwestora. Jest to zniekształcony obraz. Trzeba zwrócić większą uwagę inwestorów na wszystkie oferty, aby program stanowił jedną całość, gdzie poszczególne elementy stanowią zdrowy krwioobieg tkanki miejskiej, czyli terenów całego Miasta. Możemy sami stworzyć nową lokalną markę, skorelowaną z pozytywną energią mieszkańców. Tym samym stworzono by ekonomiczną podstawę dla rozwoju Gdyni jutra. Gdynia oczywiście dla inwestorów w tym programie, ale nie konkretnych i nie dla konkretnych dzielnic lecz dla wszystkich.

 

M. Horała- niepokój budzi już tytuł, który sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z dokumentem diagnozującym sytuację Miasta i próbującym na to odpowiedzieć. Ten, kto czytał to opracowanie, będzie przekonany, że są to główne problemy Gdyni, a one nie są w dokumencie opisane. Jeśli przyjmujemy, że w określonych dzielnicach nie występują dane problemy, to nie sposób się z tym zgodzić. Sposób powstawania tego projektu wskazuje, że najpierw pojawiły się pomysły skorzystania ze środków, określono, co z miejskich projektów będzie pasowało i pod to został napisany program. Moim zdaniem powinno być tak, że najpierw szacujemy te potrzeby, analizujemy, badamy i tworzymy część analityczną, całościową, następnie wyszukujemy te programy miejskie, które odpowiadają części analitycznej, ale też pewnej hierarchii celów do osiągnięcia i działamy aktywnie w kierunku, być może, wykreowania jakichś podmiotów miejskich, tak jak wykreowaliśmy Centrum Kultury. Dopiero wtedy poszukujemy aktywnie prywatnych inwestorów, którzy wpisaliby się w ten program.  

Kiedy spytałem na posiedzeniu jednej z komisji, że jeśli np. ja jestem takim inwestorem, to gdzie mógłbym dowiedzieć się, że mam taką szansę, odpowiedziano, że z wystąpień urzędu marszałkowskiego, z mediów. Tak nie powinno być. Zabrakło aktywnego poszukiwania tych partnerów i to pod kątem, że to najpierw my, jako władza, hierarchizujemy potrzeby, a następnie pod tym kątem poszukujemy prywatnych inwestorów. Jest to program bardzo mylący i budzący wątpliwości z punktu widzenia konkurencyjności, czy zachowania równości pomiędzy podmiotami, no chyba że taka analiza została przeprowadzona i to jest jej efekt, czyli że np. największym problemem mieszkańca jest to, że nie może pójść do mediateki w Centrum Kultury. Z czymś takim nie zgadzam się i dlatego nie mogę głosować za przyjęciem tego programu.

 

M. Wołek- namawiam do poparcia projektu. Część zarzutów mogłaby zostać uznana, gdyby nie istniał jeden, najważniejszy dokument – Strategia Rozwoju Miasta Gdyni. To jest nadrzędny dokument, gdzie przeprowadzona została dogłębna analiza, gdzie pokazano mocne i słabe strony Gdyni, szanse i zagrożenia, gdzie wszystkie cele rozwojowe są pogrupowane w trzy zasadnicze bloki. Ten dokument jest konsekwentnie aktualizowany. Powstał w latach 90., a jego aktualizacji dokonano w roku 2003 i trzeba będzie po raz kolejny go zaktualizować pod kątem kolejnej perspektywy finansowej - 2013-2020.

Pomimo napuszonej nazwy dokumentu będącego przedmiotem projektu, ma on znaczenie znacznie mniejsze i obejmuje wycinkowo pewne obszary, dla których można zdefiniować pewne działania. To, co Pani Król określiła jako wadę, czyli zbytnie zorientowanie na inwestora, ja widzę jako zaletę. Poprzez takie dokumenty jest możliwość realizowania współpracy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, które w Polsce jest instrumentem niezwykle rzadko wykorzystywanym, ponieważ prywatne pieniądze są wypychane przez pieniądze unijne, które są znacznie bardziej dostępne. Samorząd będzie potrzebował tych pieniędzy, zwłaszcza w kontekście dyskusji na temat projektu budżetu na rok 2012. Szczególnie cieszy mnie uwzględnienie w dokumencie kwestii zagospodarowania terenów postoczniowych.

 UCHWAŁA NR XV/294/ RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przyjęcia dokumentu „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM) oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM została podjęta: 19/0/6 Ad 4.18

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik K. Szałucki.

 Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna UCHWAŁA NR XV/295/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.19

K. Szałucki- załącznik nr 5 opierał się na wartościach, które zostały przekroczone przez jednostki oświatowe. Proszę o przyjęcie załącznika w nowej, proponowanej formie, ponieważ dzięki temu szkoły nie będą musiały zwracać tych środków.

 Opinia Komisji Budżetowej- pozytywna UCHWAŁA NR XV/298/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011 została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.20

Joanna Zielińska- statut GOSiR-u powstał w 1999 roku, a zmieniony został po raz pierwszy w roku 2006. Ponieważ zmieniły się ustawy, na podstawie których działa GOSiR, konieczne jest dokonanie kolejnej zmiany (ustępy 1, 2 i 3). W ustępach 4, 5 i 6. uporządkowano zapisy dot. działań GOSiR-u, co przede wszystkim wynika z tego, że od 1 stycznia  nie istnieją gospodarstwa pomocnicze i dlatego trzeba wykreślić Ośrodek Hipoterapii.

 Opinia Komisji Sportu- pozytywna UCHWAŁA NR XV/296/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.21

Prezentujący projekt Wiceprezydent Marek Stępa przypomniał, iż uchwała podjęta przez Radę Miasta Gdyni w dniu 26 października b.r., zawiera m. in. regulacje chroniące teren otaczający dawne lotnisko wojskowe przed zabudową, która mogłaby unicestwić możliwość zorganizowania lotniska cywilnego.

- Skarga Pani Pomorskiej sprowadza się do wniesienia o stwierdzenie nieważności przywołanej uchwały w całości, a nie jej poszczególnych zapisów, a to w oczywisty sposób mogłoby spowodować takie zagospodarowanie terenów przyległych, które na dobre uniemożliwiłoby zorganizowanie lotniska cywilnego w sposób właściwy.  Skarżąca powołuje się na prawo własności, ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, na prawo budowlane, prawo lotnicze. Żaden z argumentów mówiący o naruszeniu prawa nie jest w stanie się ostać, a instytucją, która może to stwierdzić w sposób najbardziej wiarygodny jest Sąd Administracyjny.

Reasumując Wiceprezydent M. Stępa oświadczył: - Chcielibyśmy, żeby przedmiotowa skarga została rozstrzygnięta przez sąd, dlatego proszę o podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu skargi Pani Krystyny Pomorskiej.

 Opinie komisji:Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej – pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna UCHWAŁA NR XV/297/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 17 listopada 2011 roku, złożonej przez Krystynę Pomorską na Uchwałę Nr XIII/246/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej przedstawił przewodniczący komisji, radny Andrzej Kieszek.

W okresie sprawozdawczym komisja opiniowała projekty uchwał, w tym budżetowe, rozpatrywała wnioski o nadanie medali im. E. Kwiatkowskiego.

Komisja wnosiła pod obrady projekty dot. nazw ulic, regulaminu i statutu Rady Miasta.

Na posiedzeniach goszczono Skarbnika Miasta Gdyni K. Szałuckiego, Z-cę Skarbnika A. Helbin, naczelnika Wydziału Organizacyjnego M. Spaczyńskiego, naczelnika Wydziału Kadr H. Lipińską, Prezesa i Z-cę Prezesa Związku Piłsudczyków RP, Oddziału w Gdyni.

Obecnie komisja kończy pracę nad nazwami ulic dla dzielnicy Kacze Buki.

 Ad 6.

Przewodniczący RD Cisowa, pan Jerzy Drela, poinformował na wstępie o składzie rady i działających w jej ramach komisjach.

Za największy sukces rady p. Drela uznał wpisanie do kalendarza imprez święta ulicy Chylońskiej.

Mówiąc o działaniach w zakresie sportu pan Drela poinformował o nast. przedsięwzięciach:

- wyposażenie boisk sportowych na terenie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

- organizowanie rajdów na terenie Kaszub;

- organizowanie turnieji piłkarskich;

- biegi przełajowe wzdłuż Cisowej Strugi;

Rada pracuje obecnie nad planem zagospodarowania parku przy Cisowej Strudze. Realizuje budowę mostku na Cisowej Strudze, którego pomysłodawczynią była radna Jadwiga Stefaniszyn. W planach jest budowa na tym terenie placu zabaw.

Mówiąc o pomocy udzielanej najuboższym mieszkańcom pan Drela poinformował o tegorocznych problemach z paczkami świątecznymi: - Paczki zostały rozesłane do Rad Dzielnic dopiero w zeszłym tygodniu. Paczki nie były zapakowane, a w biurze RD pracuje na niepełnym etacie tylko jedna osoba. Prosimy na przyszłość o interwencję w tej sprawie.

Mówiąc o współfinansowaniu wydatków w poszczególnych działach pan Drela wymienił nast. przedsięwzięcia:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska: popularyzowanie postaw proekologicznych (m. in. zakup torebek na odpady i  zakup koszy);

- sport i rekreacja: zakup sprzętu sportowego dla szkół, konserwacja placów zabaw i boisk, dofinansowywanie pływalni na terenie Chylonii, z której korzystają szkoły z dzielnicy Cisowa;

- kultura: dofinansowywanie przeglądu piosenki popularnej, święto ulicy Chylońskiej, festyny

Zamierzenia inwestycyjne:

- realizacja remontu ulic Kcyńskiej, 3. uliczek dojazdowych przy ul. Chmielnej, budowa ulicy Żwirowej (od lat zabiegają o to mieszkańcy dzielnicy), remont ulicy Handlowej, budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Owsianej z Chylońską (duży ruch dzieci)

Mówiąc o problemach Przewodniczący RD wskazał na obawy, iż przekazane środki na zadania inwestycyjne mogą być zbyt małe wobec ogromu potrzeb (RD liczy na pomoc RM).

- Uwaga dot. konkursów dla Rad Dzielnic: proszę o rozważenie wprowadzenia pewnych zmian w regulaminie, dzięki którym rady dzielnic będą miały szanse na usunięcie błędów formalnych bez odrzucania projektów. Projekty są często odrzucane z przyczyn formalnych bez rozpatrywania ich pod kątem merytorycznym. Jesteśmy społecznikami i przygotowujemy te projekty w porozumieniu z poszczególnymi wydziałami, a mimo to projekt nie zawsze jest dobrze przygotowany.

Pan J. Drela wyraził satysfakcję z tytułu dobrej współpracy z RM i poszczególnymi wydziałami urzędu.

 Ad 7.

St. Szwabski- Zgromadzenie związku podjęło uchwałę budżetową. Podjęto też uchwały dotyczące planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PWiK oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia, który również posiada wodociągi dla niedużej, ale jednak, części mieszkańców. Taryfy za wodę i odbiór ścieków zostały podniesione średnio o ok. 7 %, co jest uzasadnione potrzebami rozwojowymi przedstawionymi w projektach przez przywołane wyżej firmy, które to projekty zostały zatwierdzone przez związek.

Związek funkcjonuje normalnie, co obejmuje głównie gospodarkę odpadami, w tym odpadami szkodliwymi. Związek zawiaduje 10. punktami zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz pojazdem, który uzupełnia tę sieć odbierając od szkół baterie i zużyte lekarstwa od aptek.  .

 Ad 8.

Treść interpelacji złożonych przez radnego M. Horałę i Ł. Cichowskiego – patrz strona www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 Ad 9.

B. Bartoszewicz- na ostatnim posiedzeniu Komisji Samorządności, na wniosek radnego Cichowskiego, mówiliśmy o problemie spraw formalnych dotyczących konkursów dla rad dzielnic. Komisja podjęła się opracowania sposobu rozwiązania tego problemu.

Mamy obowiązek powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta. W tym celu zostanie powołana komisja. Zachęcam do zgłaszania kandydatów na opiekuna. Termin mija 16 stycznia. Kandydatury należy zgłaszać w biurze rady. Uprawnionymi do zgłaszania są dyrektorzy szkół i radni RM.

 

Wiceprzewodniczący J. Miotke poinformował o uroczystościach pogrzebowych związanych ze śmiercią księdza Edwarda Ryby: - To kapłan szczególny dla Gdyni nie tylko z racji jego działalności w okresie „Solidarności” i stanu wojennego, ale także z racji jego działalności przed, jak i po tym okresie.

Ponadto radny poinformował o uroczystościach związanych z rocznicą urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 11. Termin kolejnej sesji: 25 stycznia 2012 r.  Ad 12.Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG dr Stanisław Szwabski.      Na podstawie stenogramu opracowała:insp. Zofia Kostrzewska    

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 08.12.2011
Data udostępnienia informacji: 08.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2012 12:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.12.2011 09:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.12.2011 11:57 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.12.2011 10:48 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.12.2011 09:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.12.2011 09:14 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
09.12.2011 10:33 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
09.12.2011 10:12 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
09.12.2011 09:56 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
08.12.2011 10:10 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
08.12.2011 09:36 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
08.12.2011 08:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.12.2011 08:26 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska