XIV Sesja Rady Miasta z dn. 23.11.2011 r.

PORZĄDEK OBRAD
XIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 listopada 2011 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM 
 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:


4.1   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.2   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.3   wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na okres 4 lat, zobacz projekt,
4.4   określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich, zobacz projekt,
4.5   przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejon ul. Nowej Kielnieńskiej, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.6   przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.7   zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania, zobacz projekt,
4.8   zmiany Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015, zobacz projekt,
4.9   uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. zobacz projekt,
4.10           przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2011-2014”. zobacz projekt, zobacz załącznik
4.11           wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej, zobacz projekt,
4.12           wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości, zobacz projekt,
4.13           ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, zobacz projekt,
4.14           przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni, zobacz projekt,

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Karwiny,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
XIV sesji Rady Miasta Gdyni
23 listopada 2011 r.

     Projekty uchwał w sprawach:    
  1. zmiany Regulaminu Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt,
  2. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn. Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals) w ramach Projektu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, zobacz projekt,
  3. zmiany Uchwały Nr VI/90/11 Rady Miasta Gdyni z 23 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zobacz projekt, zobacz załącznik,
  4. świadczenia przez Gminę Miasta Gdyni usług bezprzewodowego dostępu do Internetu, zobacz projekt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.11.2011
Data udostępnienia informacji: 10.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2011 09:25 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.11.2011 09:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.11.2011 09:03 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.11.2011 14:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.11.2011 09:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.11.2011 08:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.11.2011 07:47 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska