XIII Sesja Rady Miasta z dnia 26.10.2011 r.

PORZĄDEK OBRAD
XIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 października 2011 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM


 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

  4.1     stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015, zobacz projekt,
4.2     zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.3     zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 - 2022, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.4     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, zobacz projekt,
4.5     ustalenia stawek podatku od środków transportowych, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.6     określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości, zobacz projekt, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2, zobacz uzasadnienie
4.7     zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości., zobacz projekt, zobacz załącznik
4.8     przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.9     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana, zobacz projekt, zobacz uzasadnienie, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2, zobacz załącznik 3
4.10  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego, zobacz projekt, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2, zobacz załącznik 3, zobacz uzasadnienie
4.11  wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na ich sprzedaż wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Orłowskiej 17, zobacz projekt
4.12  zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta z dnia 28 listopada 2001 roku nr XXXV/1135/01 w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym gminy Gdynia lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w placówkach oświatowych, zobacz projekt
4.13  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych przy ul. Młyńskiej, zobacz projekt
4.14  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, zobacz projekt

4.15  .zmiany uchwały nr XLV/1037/10 Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 28 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej przy ul. Gedymina, zobacz projekt

4.16  wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia, zobacz projekt
4.17  wyrażenia zgody na udział w projekcie systemowym pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, zobacz projekt
4.18  przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2010/2011
, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.19  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Gdynia, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,, zobacz projekt
4.20  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia, zobacz projekt

4.21  porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami, zobacz projekt


5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Kamienna Góra,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XIII sesji Rady Miasta Gdyni
26 października 2011 r.
Projekty uchwał w sprawach:
 
  1. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni; zobacz projekt
PROTOKÓŁ NR 13/11XIII SESJI RADY MIASTA GDYNIGdynia, 26 października 2011 r.  Porządek obrad: 1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta,4.                           Projekty uchwał w sprawach: 4.1  stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015,4.2  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 20114.3  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 - 20224.4  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni4.5  ustalenia stawek podatku od środków transportowych.4.6  określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości4.7  zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.4.8  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej4.9  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana4.10          uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Gó®a i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego,4.11          wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na ich sprzedaż wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Orłowskiej 17.4.12          zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta z dnia 28 listopada 2001 roku nr XXXV/1135/01 w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym gminy Gdynia lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w placówkach oświatowych4.13          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych przy ul. Młyńskiej4.14          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej4.15          .zmiany uchwały nr XLV/1037/10 Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 28 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej przy ul. Gedymina4.16          wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia4.17          wyrażenia zgody na udział w projekcie systemowym pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”4.18          przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2010/20114.19          określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Gdynia, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,4.20          zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Miasta Gdynia,4.21          porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,4.22          wytypowania przedstawicieli RMG do komisji konkursowych konkursów dla rad dzielnic „Piękna dzielnica” i „Kultura w dzielnicy”,4.23          zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i zieleni 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej,6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Kamienna Góra,7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,8.                           Interpelacje.9.                           Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.  Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.   Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG. radny Stanisław Szwabski.

 

Przewodniczący powitał gości RM, uczniów X LO oraz posła Janusza Śniadka, laureata Medalu im. E. Kwiatkowskiego.

 

Wystąpienie posła J. Śniadka: - Jako tytuł do swojego wystąpienia przyjąłem to wyjątkowe wyróżnienie, jakim jest Medal im. E. Kwiatkowskiego, za który jeszcze raz bardzo dziękuję. To dla mnie wielkie wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie.

Chcę złożyć na ręce przedstawicieli wszystkich gdynian wielkie podziękowanie za zaufanie, którym obdarzono mnie także w czasie ostatnich wyborów.

Dziękuję Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi za życzliwość.

Składam bardzo mocną deklarację, że we wszystkich sprawach, w których nasza współpraca będzie służyła dobru mieszkańców Gdyni, będę do dyspozycji i o taką współpracę gorąco  proszę.

 Ad 2.

Do porządku obrad zgłoszono następujący wniosek:

 

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. wytypowania przedstawicieli RMG do komisji konkursowych w celu przeprowadzenia kolejnych edycji konkursów „Piękna dzielnica” i „Kultura dzielnicy”.

Jako uzasadnienie trybu wniesienia projektu radny podał termin zgłaszania wniosków konkursowych, który upływa w połowie listopada.

 Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Zmodyfikowany w wyniku przyjęcia powyższego wniosku porządek obrad, z aneksem zawierającym projekt uchwały w spr. statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni, przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za. Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 12. sesji RMG za przyjęty.

 Ad 4.1.O procedurze wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015 poinformowała Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska.

Radna przypomniała o powołaniu na pierwszej sesji bieżącej kadencji rady Komisji Skrutacyjnej, której Przewodniczącym został radny Marek Łucyk. Wobec wygaśnięcia mandatu radnego Łucyka, a także w związku z potrzebą poszerzenia składu komisji celem sprawnego liczenia głosów, r. Zielińska poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu komisji.

 

Swoje kandydatury zgłosili radni: Maja Wagner, Andrzej Denis i Beata Łęgowska.

 Za powołaniem komisji w składzie: Andrzej Denis, Joanna Chacuk. Andrzej Kieszek, Jarosław Kłodziński, Beata Łęgowska, Tadeusz Szemiot,  Maja Wagner i Joanna Zielińska radni opowiedzieli się jednogłośnie: 28 gł. za. 

Radna J. Zielińska wyraziła przekonanie, iż z racji zasiadania w komisji przedstawicieli wszystkich klubów radnych, wszelkie informacje dotyczące wyboru ławników były przekazywane na bieżąco.

 

Zasady głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek.

 Protokoły z przeprowadzonych głosowań, odczytane przez r. A. Kieszka, zarchiwizowane są w Biurze Rady Miasta.  UCHWAŁA NR XIII/238/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015 została podjęta jednogłośnie /wyniki głosowań jak w zarchiwizowanych materiałach/ Ad 4.2.Zmiany budżetowe omówił – zgodnie z treścią załącznika – Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  Opinie komisji:Komisja Budżetowa- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywnaKomisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii0- pozytywnaKomisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna DEBATA: 

Tadeusz Szemiot- przy okazji takich projektów opozycji często się zdarza zabieranie głosu. Sądzę, że nikogo nie cieszy, że rezygnujemy z wydatków, które w olbrzymiej części dotyczą inwestycji. Niejednokrotnie na tej sali i w czasie posiedzeń komisji zwracano nam uwagę, że duży wysiłek inwestycyjny  ma stanowić pewną poduszkę w obecnych, nie lekkich czasach, a więc ma łagodzić efekty spowolnienia gospodarczegp, czy kryzysu. Z jednej strony pocieszamy się, że część tych zmniejszeń wynika z oszczędności, część inwestycji przesuwana jest na czas przyszły i że to wszystko generalnie nie jest istotnym kłopotem. Z drugiej jednak strony w tym roku ta poduszka w jakimś stopniu została z części pierza ograbiona, a więc nie jest już tak puchata. Cały ten wolumen wydatków, z których rezygnujemy mógłby przecież trafić gdzie indziej, np. mogłyby być z tych środków zrealizowane jakieś inne inwestycje. Szkoda.

Przy okazji zwracam się z prośbą, aby przy okazji pracy nad budżetem 2012 roku przedstawiono nam informację jaka część wydatków będzie nieuchronna (takie opracowania na pewno są wykonywane, choćby pod kątem zapewniania płynności). Ta prośba szczególnie dotyczy wydatków inwestycyjnych. Chodzi tu m. in. o informację jaki zakres wydatków zależy od czynników zewnętrznych. Takie zestawienia mogą wpłynąć na nasze decyzje, bo będziemy znali strukturę wydatków pewnych i niepewnych. Oczywiście jasne jest, że i takie zestawienie będzie obarczone jakimś ryzykiem niedokładności, ale przynajmniej możliwe będzie wyodrębnienie ‘twardej’ części wydatków. Może tym samym uda się stworzyć jakiś mechanizm, który w pewnym stopniu pozytywnie wpłynie na realizację budżetu w obszarze inwestycji. Będziemy mogli nałożyć na suche liczby wiedzę co do gwarancji wykonania zadań i być może inaczej skonstruujemy listę inwestycji do realizacji.

Nawiązując do pierwszej części swojego wystąpienia radny oświadczył: - Klub radnych PO będzie głosował przeciw podjęciu uchwały.

 

Marcin Horała- jak słusznie zauważył mój przedmówca mamy do czynienia z dyskusją powtarzalną. Zgadzając się zasadniczo z tym, co zostało powiedziane, chcę zwrócić uwagę na 3 ciekawe cechy, które wyróżniają tę nowelizację. Jest ona bardzo bogata, dużo wartościowych inwestycji przechodzi na kolejne lata. Jest też zróżnicowana jakościowo – mamy takie inwestycje, na które czekamy od wielu lat i takie, do których dopiero przystępujemy. Mamy inwestycje większe i mniejsze (choćby sprawa bramownicy przy wyjeździe z TESCO, na którą mieszkańcy ul. Kcyńskiej czekają z utęsknieniem).

Nie sposób zauważyć kolejnego już przesunięcia przebudowy skrzyżowania Chylońskiej  z Północną. Nie wiem, czy nie powinienem przynieść tortu dla uczczenia 5. rocznicy urodzin tej inwestycji, oczywiście na papierze. Swego czasu Jan Lityński sformułował myśl zwaną potem ‘paradoksem Lityńskiego’ – że nie należy przesadzać z ironią w publikacjach, bo władza może to przeczytać i wprowadzić w życie. Tradycyjnie tej nowelizacji nie poprę, a w tym roku szczególnie jej nie popieram.

 

Marcin Wołek- to normalne, że budżet ulega zmianom, że jest cały czas dostosowywany. Wszystkie samorządy to robią. Nie twórzmy wrażenia, że zmieniamy, dostosowujemy budżet tylko w Gdyni. Z części wydatków inwestycyjnych nie rezygnujemy, np. z wydatków na rozwój komunikacji rowerowej. Nastąpiło już rozstrzygnięcie przetargowe i zasadnicza część w sensie realizacyjnym przypadnie na rok 2012. Część wydatków przesuwa się z uwagi na problemy własnościowe. Jest to zadanie współfinansowane w ramach realizacji regionalnego programu operacyjnego i w tym sensie jest to wydatek sztywny.  Przesunięcie wynika chociażby z faktu, iż chciano – słusznie zresztą – skupić 3 inwestycje rowerowe i słuszność tego zamiaru rynek, na etapie składania ofert, w pełni potwierdził. Nie twórzmy więc wrażenia, że nowelizacja budżetu jest czymś nienaturalnym. Tak się dzieje i będzie działo i jest to normalne.

 

K. Szałucki- zgodzę się z większością argumentów, szczególnie tych, że budżet ma swoje prawa. Chcę podkreślić, że nie rezygnuje się z realizacji żadnego z zadań, a tylko przechodzą one na następny okres płatności. Praprzyczyną przesuwania wydatków jest wadliwość polskiego prawa gospodarczego i jeśli Państwo pomożecie nam w jego rewitalizacji, będę bardzo wdzięczny.

Ostatecznie dziękuję Panu Szemiotowi i przyrzekam, że wezmę jego postulaty do serca przy konstruowaniu kolejnych budżetów.

 UCHWAŁA NR XIII/239/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011 została podjęta: 20/6/1 Ad 4.3.

Skarbnik K. Szałucki poprosił o przyjęcie charakterystyk budżetowych składających się na wieloletnią prognozę.

 Opinie komisji pozytywne (jak w punkcie 4.2.) UCHWAŁA NR XIII/240/11 RADY MIASTA GYDNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022 została podjęta: 21/5/1 Ad 4.4.

Skarbnik K. Szałucki zapowiedział na wstępie, iż jego wystąpienie będzie odnosiło się do wszystkich projektów dotyczących podatków. – Strategia Gdyni w zakresie kształtowania podatków i opłat od lat jest wynikiem przyjmowania wzrostu stawek o poziom inflacji. Wysokość współczynnika inflacji za 2. półrocze 2011 wyniosła 4,21 % i była ona wyznacznikiem do działań mających na celu rewaloryzację stawek. Ta generalna zasada dotyczy wszystkich projektów.

Wysokości stawek odnoszące się do poszczególnych podatków są zgodne z treścią załączników.  Opinie komisji:Komisja Budżetowa- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywna UCHWAŁA NR XIII/241/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni została podjęta: 22/2/2 Ad 4.5.

Pan K. Szałucki zwrócił uwagę, iż w przypadku pojazdów nie spełniających warunków, tj. nie oczyszczających spalin w czasie jazdy, przyjęto wyższe stawki. Jest to wyraz chęci projektodawców uczynienia z podatku narzędzia do oddziaływania na przewoźników w zakresie jakości pojazdów.

Reszta informacji jak w zał.  Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XIII/242/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych została podjęta: 23/1/2 Ad 4.6.Przedstawił – zgodnie z treścią zał. – p. K. Szałucki. Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XIII/243/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości została podjęta: 21/0/4 Ad 4.7.Informacje przedstawione przez Skarbnika zgodne z treścią załącznika.  UCHWAŁA NR XIII/244/11 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.8.

Projekt omówił Wiceprezydent Marek Stępa: - O przystąpieniu do sporządzania planu Rada zdecydowała w czerwcu tego roku. W toku prac i w wyniku zapoznawania się z uwagami natknęliśmy się na problem ulicy Wielkopolskiej leżącej w obrębie planu- do Al. Zwycięstwa. Granica planu biegła po osi tej ulicy. W swojej gestii ma tu tereny wydział polityki gospodarczej i nieruchomości – występują wzdłuż A. Zwycięstwa i są to tereny będące własnością gminy. Wydział otrzymywał wnioski od zainteresowanych wykupem, od nas zaś sygnały, że należy wykazać ostrożność, ponieważ ulica Wielkopolska będzie wymagała poszerzenia przynajmniej o jeden pas prawoskrętu w rejonie skrzyżowania z Aleją Zwycięstwa, a także będzie potrzebny pas terenu na kontynuację ścieżki rowerowej. Pogodzenie tego wszystkiego nie jest zadaniem łatwym, dlatego proponujemy rozszerzenie terenu, który byłby objęty planem.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 UCHWAŁA NR XIII/245/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.9

M. Stępa- rada podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzaniu planu we wrześniu  2009 r. Projekt przeszedł całą procedurę w zakresie wymaganym ustawowo. Wszystkie wymagane prawem instytucje wydały uzgodnienia i opinie. Plan był wyłożony do publicznego wglądu, a 30 czerwca odbyła się publiczna dyskusja. Wpłynęło 30 uwag, z czego 5 uwzględniono całkowicie, 11 w części, a 14 odrzucono. Położenie terenu w sąsiedztwie z jednej strony lotniska, z drugiej klifowego brzegu morskiego, a także w sąsiedztwie urządzeń wojskowych spowodowało, że plan ten jest jednym z najbardziej zielonych planów jakie dotąd przedstawialiśmy. Jest w nim przewidzianych wiele terenów zieleni ekologicznej, terenów produkcji rolniczej, zieleni rekreacyjnej urządzonej i nieurządzonej. Wynika to z ograniczeń, które instytucje nakładają na organ planistyczny. Głównym priorytetem było nieplanowanie czegokolwiek, co zakłóciłoby uruchomienie cywilnego lotniska. Jeśli chodzi o sąsiedztwo z wybrzeżem, musieliśmy się liczyć z decyzjami Urzędu Morskiego. W północnej części jest usytuowane osiedle lotników, gdzie naturalnie adaptujemy funkcję mieszkaniową.
Jest też trochę zabudowy jednorodzinnej. Wprowadziliśmy zapisy pozwalające na przywrócenie historycznego kształtu ośrodkowi gospodarczemu jakim był folwark Obłuże (jest to historyczna nazwa). Obecnie można tam lokować funkcję mieszkalną – bardzo limitowaną, a przede wszystkim  funkcje turystyczną i rekreacyjną.

Na południe od tego ośrodka znajdzie się mało intensywna zabudowa mieszkaniowa, usługi sportu, rekreacji i tereny zielone, niezabudowane, a także oś pasa startowego lotniska.

Oczywiście te wszystkie ustalenia są zgodne z generalnymi dyspozycjami zawartymi w studium.

 

Opinie komisji j.w.

 

A. Bień- na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej rozmawialiśmy o planie w czasie wyłożenia i złożyliśmy wnioski, m.in. dot. zmiany kategorii ulicy Zielonej, dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej na niektórych terenach. Uwzględnione zostały wnioski o wprowadzenie usług turystycznych na terenach o numerach 33 i 34. Pozostałe wnioski nie zostały uwzględnione, o czym rozmawialiśmy na ostatnim posiedzeniu. Niemniej jednak komisja rekomenduje uchwalenie planu.

  UCHWAŁA NR XIII/246/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.10

M. Stępa- rada podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzania planu w lutym 2008 r. Długi czas sporządzania planu mówi już o licznych trudnościach, które trzeba było pokonać. Powierzchnia terenu objętego planem nie jest duża, ale jest to strefa śródmiejska, wpisana w dużej części do rejestru zabytków, w której ma miejsce duża liczba sytuacji konfliktowych na styku różnych własności. Wiele do powiedzenia miał Wojewódzki Konserwator Zabytków .

Po licznych perypetiach udało się doprowadzić do końca postępowania. Projekt uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia, został wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się dyskusja publiczna. Do planu wpłynęło 13 uwag. Trzy z nich uwzględniono, siedem uwzględniono w części, a trzy odrzucono. Projekt jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie funkcje przewidziane w studium znalazły się w planie.

 

Opinie komisji j.w.

 

A. Bień- część śródmiejska Gdyni będzie już w całości objęta planem, a więc ta część, którą chcemy szczególnie chronić. Zapewnimy nie tylko ochronę, ale i stworzymy warunki służące poprawianiu zagospodarowania poszczególnych działek. Uwagi złożyła Rada Dzielnicy Kamienna Góra i choć nie zostały one uwzględnione, to jednak nie pozostały bez echa. Zapisy dotyczące willi ‘Szczęść Boże’ – a tego uwagi głównie dotyczyły – pozwolą na wyeksponowanie tego wyjątkowego budynku i zagospodarowanie tego terenu. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej rekomenduje przyjęcie planu.

 UCHWAŁA NR XIII/247/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i Al. Marszałka Piłsudskiego została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.11

B. Stasiak- merytoryczna treść projektu była już przedmiotem procedowania, ale w związku z nieścisłościami, szczególnie dotyczącymi udziału użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej, konieczne jest zmodyfikowanie zapisów.

 

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR XIII/248/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na ich sprzedaż wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego przy ul. Orłowskiej 17 została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.12

Prezentujący projekt Wiceprezydent Bogusław Stasiak poinformował o potrzebie dokonania korekty w załączniku wcześniej podjętej uchwały w związku z koniecznością uaktualnienia wykazu placówek, których projekt dotyczy.

 

Opinie 3 komisji j.w.

Komisja Oświaty-  pozytywna

 UCHWAŁA NR XIII/249/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta z dnia 28 listopada 2001 roku Nr XXXV/1135/01 w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Gdynia lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w placówkach oświatowych została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.13

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie 3. komisji j.w.

 UCHWAŁA NR XIII/250/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych przy ul. Młyńskiej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.14

Projekt przedstawił zgodnie z treścią zał. Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie 3. komisji j.w.

 UCHWAŁA NR XIII/251/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.15

Projekt przedstawił (zgodnie z treścią zał.) p. B. Stasiak

 UCHWAŁA NR XIII/252/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/1037/10 RMG  z 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 28 na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej przy ul. Gedymina 39 została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.16

Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel zaznaczyła, że chociaż rodzice nie korzystają z opieki ponad 10-godzinnej nad dzieckiem w żłobku, to jednak kwestia ta musi być uregulowana w formie uchwały. Wzrost opłaty wynika ze wzrostu kosztów utrzymania. Obecny koszt funkcjonowania żłobka stanowi zobowiązanie Miasta w wysokości 618 zł. (na dziecko). Pełny koszt z opłatą rodzica wynosi 858 zł., a więc rodzic nadal będzie pokrywał 1/3 rzeczywistych kosztów. W porównaniu z innymi Miastami Gdynia kształtuje stawki na niższym poziomie.

- Proponowana opłata w wysokości 300 zł. za 10-godzinną opiekę jest do zaakceptowania. Jest to oferta adresowana do pracujących rodziców. Mniej zarabiający mogą skorzystać z obowiązującego systemu dodatków (świadczeń socjalnych).

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 DEBATA: 

Bogdan Krzyżankowski- truizmem będzie stwierdzenie, że dzieci to przyszłość naszego kraju, także naszego Miasta, że od przyszłych pokoleń zależeć będą nasze emerytury. Truizmem jest też, że polityka prorodzinna to jeden z podstawowych obowiązków gminy. Powinno to wynikać nie tylko ze stawiania sobie wyższych celów, ale i z czystego pragmatyzmu. Dlatego nie mogę się zgodzić, że wzrost kosztów utrzymania dziecka w żłobku musi się wiązać z podniesieniem stawek. Żłobki mają do wypełnienia bardzo ważną funkcję społeczną, umożliwiając rodzicom rozwój zawodowy, zapobiegając sytuacjom, w których rodzice decydujący się na posiadanie dzieci skazują się tym samym na pauperyzację. Żłobek nie jest przedsięwzięciem dochodowym. To, czy dzieci będą miały opiekę, zależy od przyjętych przez nas priorytetów. Według nas najważniejszy z nich to prowadzenie polityki prorodzinnej. Cały świat pogrążony jest w kryzysie i  powinniśmy się zastanowić,  jakie podjąć działania, aby szczególnie rodziny zostały objęte opieką. Jest jeszcze kwestia wysłania sygnału do mieszkańców, że prowadzona przez nas polityka prorodzinna jest postawiona na najwyższym szczeblu hierarchii wartości i że młodzi ludzie mogą liczyć na bardzo silne i stabilne wsparcie Miasta.

Uważam, że nie powinniśmy podnosić opłat także z tego powodu, iż patrząc na kwotę, którą możemy z tego tytułu uzyskać widzimy, że nie możemy nią sfinansować równie atrakcyjnych działań.

 

Marcin Horała- zgadzając się niemal w całości z częścią ogólną wypowiedzi radnego Krzyżankowskiego poczyniłbym jednak wyjątek dla żłobków. Uważam, że dziecko jest na etapie żłobka na tyle małe, że najbardziej pożądanym dla niego środowiskiem jest rodzina. Oczywiście różne są okoliczności życiowe, więc opcja awaryjna w postaci żłobka powinna być dostępna, natomiast nie naciskałbym w tej kwestii na prowadzenie polityki prorodzinnej. Są sytuacje, w których matki biorą urlopy wychowawcze, żeby zapewnić dzieciom naturalne środowisko i wobec takich rodzin oferty wsparcia nie mamy, natomiast kierujemy ją w stronę mniej tu pożądanej opieki zinstytucjonalizowanej.

 

E. Łowkiel- truizmem natomiast nie jest ustawa o finansach publicznych, która ograniczyła w tym zakresie dodatki. De facto nie podnieśliśmy opłat, bo jest to utrzymanie rzeczywistych kosztów na tym samym poziomie. Rygorem dla nas jest ustawa, która ograniczyła gminom możliwość wydatkowania środków na zadania bieżące, w tym też na żłobki. W miastach, w których rządzi Pana (r. Krzyżankowskiego) opcja polityczna, znacząco podniosła opłaty w żłobkach już w minionym roku.

 

Bartosz Bartoszewicz-z jednym trzeba się zgodzić – dzieci są faktycznie przyszłością narodu. Najważniejsze jest tu kształtowanie polityki Miasta na rzecz edukacji. Pamiętam wypowiedzi Pana Giertycha na temat becikowego, które miało spowodować lawinę urodzin. Tak się nie stało. Dlatego nie do końca wierzę, że niezwiększanie opłaty o 50 zł. miałoby charakter posunięcia prorodzinnego. Brałem udział w dyskusji, jaka miała miejsce w gronie wspólnoty mieszkaniowej i część rodziców, którzy mieli dzieci, chciała placu zabaw, inna część nie mająca dzieci nie chciała placu. W mojej ocenie udział mieszkańca w finansowaniu 1/3 kosztów jest tu bardzo dobrym udziałem.

 

W ramach repliki głos zabrał ponownie radny B. Krzyżankowski: - Nie jestem oczywiście fanem żłobków, natomiast jest to alternatywna opieka, którą powinniśmy rodzicom zapewnić. Sami rodzice też nie przepadają za tą formą opieki. Pani Prezydent powiedziała, że koszty ponoszone przez rodziców dalej będą stanowiły 1/3 i pewnie jest to prawda, ale dla rodzica  jest to wzrost kosztów o 20 %, a więc dla niego bardzo znaczący.

Zwracając się do radnego Bartoszewicza radny Krzyżankowski mówił: - Nie można porównywać jednorazowego zastrzyku finansowego w postaci becikowego do systemu wsparcia. To system może zachęcić do założenia rodziny. Rzeczywiście gmina musi się rozwijać bardzo równomiernie. Są ścieżki rowerowe, stadiony, z których nie każdy korzysta. Nie każdy też korzysta z kultury. Mamy dzieci, które są pewną inwestycją w przyszłość, a więc dotyczy to wszystkich. Jest to pokolenie, które będzie zabezpieczało rozwój naszego Miasta i nasze emerytury, a więc wszyscy będą korzystali z profitów wynikających z pracy następnego pokolenia. Dzisiaj główny ciężar jego utrzymania  ponoszą rodziny i wydaje się, że trzeba im pomóc.

 

Radny B. Bartoszewicz  ponownie podkreślił, iż wzrost stawki odpowiada kwocie 50 zł. miesięcznie.

 UCHWAŁA NR XIII/253/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku została podjęta: 20/3//1 Ad 4.17

Prezentująca projekt, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent E. Łowkiel, podkreśliła, iż uczestniczenie w projekcie systemowym, który będzie przedmiotem uchwały, podniesie standard nauczania.

Reszta informacji jak w zał. Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XIII/254/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie systemowym pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.18

E. Łowkiel- po raz trzeci, zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty prezentujemy informację o wynikach sprawdzianów i egzaminów. Cele i zadania pozostały te same. Chciałabym skupić się na tym, co wyróżnia rok objęty informacją od poprzedniego.

Mówiąc o 6-latkach w szkołach, w latach 2010/2011 Wiceprezydent podkreśliła, iż w szkołach uczyło  się 30 % tego rocznika w roku 2010, a więc był  to najwyższy wskaźnik w Polsce jeśli chodzi o miasta. W roku bieżącym jest to już 50 %. Żadne z polskich miast nie osiągnęło takiego wyniku. Zaowocował standard nauki oferowany przez gdyńskie szkoły i procedury stworzone przez gminę. – Nie wiemy, co będzie dalej z 6-latkami. Problem dotyczy 5-latków, które zostały objęte opieką przedszkolną bez złotówki wsparcia ze strony państwa. Część 5-latków podjęła naukę w szkolnych ‘zerówkach’. Taką ofertę budowaliśmy jednak przede wszystkim  w przedszkolach.

46 % gdyńskich nauczycieli ma stopień nauczyciela dyplomowanego. Trwają dyskusje jak ten system budować w przyszłości jeśli chodzi o awans zawodowy nauczycieli.

W Gdyni prawie 93 % uczniów nadal wybiera szkoły ponadgimnazjalne kończące się maturą. 34 % uczniów tych szkół nie są mieszkańcami Gdyni, co świadczy o atrakcyjności oferty naszych szkół.

Rozpoczęliśmy realizację systemu elektronicznego dziennika. Kończą się prace w tym zakresie w ośmiu pilotażowych szkołach. Trwa procedura zakupu sprzętu.

Szkoły bardzo aktywnie uczestniczą w projektach unijnych dzięki czemu uzyskują środki na wymianę międzynarodową. Są to z reguły programy tematyczne.

W naszym mieście odbył się finał konkursu ‘Ośmiu wspaniałych’. Zaoferowaliśmy gościom korzystanie z wielu atrakcji (m. in. przejazd tramwajem wodnym).

Na remonty szkół w latach 2010/2011przeznaczono przeszło 42 mln. zł. W 66. budynkach została wymieniona stolarka okienna, w 90. wyremontowaliśmy sanitariaty.

Nasze starania bardzo wyraźnie przekładają się na wyniki egzaminów zewnętrznych, bo należą one do najwyższych w Polsce. Porównujemy się z dużymi miastami, w których sieć szkół jest porównywalna do naszej. Porównując gdyńskie wyniki ze średnimi jakie osiąga się w województwie widać jak one są dobre. Rewelacyjny był wynik matury, szczególnie w zakresie zdawalności (83 % uczniów zdało maturę). Był to wynik najwyższy w Polsce jeśli chodzi o duże miasta. Tylko w dużych miastach jest rozbudowana sieć szkół dla dorosłych jak w Gdyni. W tych szkołach wyniki są znacząco niższe. Rewelacyjny jest wynik z matematyki – nie ma Miasta, które miałoby lepszy wynik od Gdyni. Jest to m. in. wynik naszych samorządowych decyzji, dotyczących zwiększenia liczby godzin matematyki. Potwierdzają to rankingi ‘Perspektyw’ i ‘Rzeczypospolitej’. 15 gdyńskich szkół znalazło się w rankingu (mamy 21 szkół), a już samo znalezienie się w rankingu jest wyróżnieniem. Oczywiście te świetne wyniki wypracowali przede wszystkim rodzice i nauczyciele. Oczywiście, wyniki to nie jedyne kryterium, przy pomocy którego należy oceniać jakość edukacji. Najważniejsza jest dbałość o rozwój ucznia. Świetnie, jeśli te dwa elementy są realizowane bardzo dobrze.

 

Opinia komisji j.w.

 

Wiceprzewodnicząca RMG Joanna Zielińska- w październiku składane są nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Myślę, że z tej okazji słowa podziękowań należą się Pani Prezydent i Panu Prezydentowi, a także Wydziałowi Edukacji. W naszym mieście rzeczywiście zwiększono liczbę godzin matematyki. To jest też Państwa wkład na etapie tworzenia budżetu.

 UCHWAŁA NR XIII/255/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2010/2011 została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.19

E. Łowkiel- nauczyciel ma określone w Karcie Nauczyciela pensum dydaktyczne. Coraz więcej jest sytuacji, w których nauczyciel łączy pracę w szkole na 2. stanowiskach i dla takich nauczycieli musieliśmy obliczyć pensum, będące podstawą przy obliczaniu liczby nadgodzin. Proponujemy proporcjonalne liczenie pensum. Są to tzw. godziny bieżących zastępstw, ponieważ w szkole nie może nie być zastępstwa na lekcji nieobecnego nauczyciela.

 

Opinia komisji j.w.

 UCHWAŁA NR XIII/256/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Gdynia, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.20

E. Łowkiel- proponuję podniesienie stawki godzinowej opłaty do 2,70 zł. Dotyczy to umów, które dyrektorzy będą podpisywać od 1 stycznia 2012 r. Od bieżącego roku obowiązkiem przedszkolnym zostały objęte wszystkie 5-latki, a więc tym dzieciom należało zapewnić miejsca w „zerówkach” albo w przedszkolu albo w szkole. Oczywiście jest to koszt leżący po stronie gminy. Przedszkola nie są subwencjonowane przez państwo. Koszt utrzymania przedszkola i kuchni w przedszkolu leży po stronie Miasta i wyniesie w tym roku 36 600 000 zł. łącznie z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych, których liczba też rośnie. Rodzice ponoszą opłaty za te godziny, które przekraczają limit bezpłatnej opieki, tak więc Miasto ponosi koszt 5-godzinnej opieki. Rzeczywisty koszt jednej godziny wynosi w bieżącym roku 3,87 zł. i Miasto mogłoby podnieść opłaty do tej kwoty, my zaś proponujemy 2,70 zł. Jakie kwoty są uchwalane przez inne Miasta? Bardzo różne. Od 3 zł. do 3,50 zł. Są też mniejsze Miasta, w których te kwoty są niższe. W kwestii tej występują też ograniczenia budżetowe. Wzrost kosztów będzie jeszcze większy. Dlaczego? Od września nauczyciele otrzymali podwyżki w związku z rozporządzeniem ministra edukacji, wzrosła liczba pracowników  w przedszkolach. Przyrosła liczba dzieci 3-letnich korzystających z przedszkoli, co było naszym celem, bo – w moim przekonaniu – oferta powinna być budowana przede wszystkim pod kątem dostępu do przedszkoli (podzielam tu opinię Pana Horały). Ustawa dopuszcza już korzystanie z przedszkoli przez dzieci 2,5- letnie. W Gdyni jest ich 100. Zatrudniana  jest w przedszkolach tzw. niania do opieki nad dziećmi 3-letnimi (poza nauczycielem), co też przyniosło wzrost kosztów.  

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 DEBATA: 

B. Krzyżankowski- co do kwestii polityki prorodzinnej mógłbym powiedzieć to samo, co już mówiłem, tyle że tym razem radny Horała będzie mógł – myślę - mnie poprzeć. Nie powinniśmy podnosić opłat za przedszkole. Jest to też istotne z dydaktycznego punktu widzenia. Pieniądze włożone w oświatę procentują. Zajęcia dla dzieci, także te powyżej 5. godzin, mają wydźwięk edukacyjny. Niedawno miała już miejsce regulacja cenowa w przedszkolach dla rodziców później odbierających dzieci. Dla nich będzie to kolejna podwyżka. Apeluję o niepodnoszenie opłat.

 

M. Horała- faktycznie mogę się tym razem zgodzić z moim przedmówcą. Zabrakło mi tutaj informacji, o jakim koszcie dla budżetu mówimy.

 

E. Łowkiel- w latach 20010 – 2011 w przedszkolach nie było żadnych zmian w zakresie wysokości opłat (stawka wynosiła 2,30 zł. za godzinę). Opłaty rodziców kształtują się na różnych poziomach, w zależności od liczby godzin.  Jest to ok. 9 mln. zł. w skali roku przy dotychczasowej stawce. Kwota podwyżki przyniesie nam ok. 2 mln. zł., jeśli rodzice podtrzymają decyzje, co do czasu pobytu dzieci w przedszkolach. Kiedy po raz pierwszy podnieśliśmy opłatę za godzinę, większość rodziców znacząco skróciła pobyt dzieci. Wcześniej bywało, że dzieci przebywały w placówce po 12 godzin. Rząd nakłada  na gminę obowiązki i nie idą za tym żadne środki. Jeśli chodzi o 5-latki nie ma złotówki subwencji. Wszystkie koszty obciążają gminy. Naszym wielkim wysiłkiem było budowanie takiej oferty, aby 5-latki nie zabrały 600. miejsc w przedszkolach.

 

B. Bartoszewicz- straszne jest, że 26 % środków miasto dopłaca do edukacji, a powinna to pokrywać subwencja oświatowa. Będę pierwszym, który będzie się domagał bezpłatnych przedszkoli, jeśli miasto będzie otrzymywało subwencję. Zobowiązuję się do tego.

 UCHWAŁA NR XIII/257/11 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia została podjęta: 20/6/0 Ad 4.21

B. Stasiak- gmina Szemud wyraziła zainteresowanie zawarciem porozumieniem (w spr. przejęcia przez gminę Gdynia od gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi). Kapitał zakładowy spółki wynosi ok. 20 mln. zł., natomiast aktywa ok. 70 mln. zł., czyli każdej złotówce kapitału można przypisać 3 zł. majątku. Jeśli przyjmiemy algorytm liczby mieszkańców, to oznacza to, iż udział gminy Szemud wyniesie 2,5 mln. zł. (podzielone na okres 9. lat).

Reszta informacji jak w zał. 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 UCHWAŁA NR XIII/258/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.22Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił radny A. Kieszek. UCHWAŁA NR XIII/259/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do komisji konkursowych konkursów dla rad dzielnic „Piękna dzielnica” i „Kultura w dzielnicy” została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.23

Przedstawiający projekt Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iż celem wprowadzenia zmian do statutu ZDiZ jest przeniesienie do tej jednostki budżetowej zadań i obowiązków  Biura Inżynierii Transportu w związku z likwidacją biura. – Jestem przekonany, że to rozwiązanie uprości funkcjonowanie w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań.

 

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

 UCHWAŁA NR XIII/260/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.

W imieniu Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego, sprawozdanie przedstawił z-ca przewodniczącego, radny Kamil Góral.

W okresie sprawozdawczym komisja zajmowała się nast. kwestiami:

- opiniowaniem projektów uchwał (80 % kierowanych na sesje projektów odpowiada obszarowi kompetencji komisji);

- problemy związane z funkcjonowaniem EKO DOLINY – sprawie poświęcono kilka posiedzeń, w tym jedno wyjazdowe; spotkano się z grupami protestujących przeciwko działaniom zakładu; sporządzono raport przekazany członkom Rady Nadzorczej spółki, władzom spółki i władzom Miasta, w którym zawarto rekomendacje rozwiązań, które – zdaniem komisji – winny być wdrożone;

- zimowe utrzymanie dróg; inwestycje (opracowanie kolejnej listy rankingowej); zasady przejęcia przez rady dzielnic działań inwestycyjnych; regulamin czystości i porządku w gminie;

- wnioski i pisma mieszkańców dot. przede wszystkim spraw inwestycyjnych

Komisja była adresatem 2. skarg, z których jedna przyjęła postać uchwały RMG

Pełna treść sprawozdania – patrz zał. Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Kamienna Góra przedstawił przewodniczący rady, pan Michał Bodziński.

Prezentacja działalności Rady Dzielnicy Kamienna Góra: Ogólne informacje o dzielnicy: granice dzielnicy, ilość mieszkańców 4 136, budżet 32 261, środki inwestycyjne 261 939Przedstawienie radnych dzielnicyInformacja o realizacji budżetu: Współpraca z następującymi jednostkami: Przedszkole Samorządowe nr 25, Przedszkole Samorządowe nr 52, Szkoła Podstawowa nr 18, Gimnazjum nr 11, Zespół Opiekuńczy ul. Fredry 3, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 15 i Ośrodek Kultury Kaszubsko- Pomorskiej, WOPR - Akcja Profilaktyczna „Bezpieczństwo nad wodą”  Gimnazjum nr 11 i Szkoła Podstawowa nr 18, Broszura - Przewodnik po Kamiennej Górze – przekazano egzemplarze 

WYGRANE PROJEKTY

Kultura w Dzielnicy: 

•         „Na szlaku historii i architektury”- cykl pięciu spacerów otwartych dla mieszkańców z przewodnikiem

•         „Kamienna Góra – dzielnica Gdyni w słowie, obrazie,muzyce” – projekt zorganizowany z Gdyńskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.

 Piękna Dzielnica:

•         „Psi pakiet” – instalacja dystrybutorów z torebkami dla psów. W dzielnicy Kamienna Góra znajduje się ich największa ilość w Mieście. Obecnie funkcjonuje w ramach projektu „Pies w wielkim mieście”

 Gdynia po Godzinach:

•         „Warsztaty po godzinach” – szereg warsztatów dla młodzieży prowadzonych przez stowarzyszenie „Vitava”

INNE DZIAŁANIA

•         zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy w dzielnicy•         poprawa oznakowania ulic•          kontakt z mieszkańcami:

                        - radni pełnią dyżury w siedzibie Rady

                        - co roku uczestniczymy w „Sobota z 18”

•         opinia w sprawie płatnej strefy parkowania

 

Przewodniczący podziękował radym miasta: Pawłowi Stolarczykowi i Tadeuszowi Szemiotowi że jako jedyni z radnych miasta w ciągu ostatnich 6 lat osobiście odwiedzili Radę Dzielnicy Kamienna Góra

 

Na zakończenie prezentacji - galeria zdjęć przedstawiających działania Rady Dzielnicy w zakresie remontów, inwestycji, zieleni.

 Ad 7.

Sprawozdanie przygotowane przez Przewodniczącego RMG St. Szwabskiego odczytała Wiceprzewodnicząca RM, radna J. Zielińska.

W sprawozdaniu zawarte były punkty dot. następujących kwestii:

- Zarząd związku przedstawił prezydentom, wójtom i burmistrzom gmin członkowskich założenia do budżetu 2012, które zostały zaakceptowane przez Zgromadzenie;

- w oparciu o założenia Zarząd przygotowuje projekt budżetu, który zostanie przedstawiony Delegatom do 15 listopada b.r.;

- Zarząd przygotowuje zmiany taryfowe za wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2012;

- Zarząd, w porozumieniu z gminami członkowskimi, podjął prace nad wdrożeniem nowej ustawy o gospodarce odpadami i utrzymaniu czystości – w przedmiotowym zakresie nawiązano współpracę z ekspertem Związku Miast Polskich jako konsultantem

 Ad  8.

Do Prezydium RMG interpelacje nie wpłynęły.

 Ad 9.

Radna J. Zielińska przypomniała o dostarczeniu wszystkim radnym informacji dot. oświadczeń majątkowych dot. ubiegłego roku.

 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem informację nt. złożonych oświadczeń majątkowych za 2010 rok przedstawił, w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni, Dyrektor UMG, pan Jerzy Zając: - Oświadczenia oceniała komisja pod moim kierownictwem. Moje oświadczenie, zgodnie z ustawą, analizuje Prezydent. Na podstawie art. 24 ustawy obowiązkiem złożenia oświadczeń są Wiceprezydenci, Sekretarz gminy, Skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające, członkowie organów zarządzających i osoby wydające decyzje administracyjne. Oświadczenia złożyli też Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni i jego zastępca. Tych osób było 290. Oświadczenia złożyły wszystkie, zobowiązane do tego, osoby. W ustawowym terminie wpłynęło 289 oświadczeń – jedna osoba spóźniła się dwa dni. W niektórych oświadczeniach wykryto drobne pomyłki, które zostały poprawione. Zespół oceniający nie dopatrzył się istotnych nieprawidłowości. Wszystko odbyło się zgodnie z ustawą. Oświadczenia zostały podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej poza oświadczeniami inspektorów sanitarnych, którzy mogą odmówić upublicznienia ich oświadczeń i z tego prawa skorzystali.

 

Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke, poinformował o terminie uroczystości nadania rondu w Gdyni imienia posłanki RP, Pani Izabeli Jaruga
Nowackiej.

Wiceprzewodniczący zaprosił radnych do wzięcia udziału w uroczystości.

 

Radny J. Miotke poinformował o tradycyjnej  w dniu 1 listopada zbiórce pieniędzy na rzecz pacjentów Hospicjum im. Św. Wawrzyńca: - W ubiegłym roku udało się zebrać na ten cel ponad 86 tys. zł. Jest to warte wsparcia przedsięwzięcie. Środki otrzymywane przez hospicjum od NFZ są niewystarczające.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, r. A. Bień, poinformował o terminie posiedzenia, na którym odbędzie się prezentacja planów  Kaczego Dołu oraz ulic Wielkopolskiej i Strzelców.

 Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 11. Termin kolejnej sesji RMG: 23 listopada 2011 r.; godz. 12 Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosiła Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska.

   Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska        

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.10.2011
Data udostępnienia informacji: 13.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2011 09:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.10.2011 10:13 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.10.2011 09:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.10.2011 09:12 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.10.2011 14:53 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.10.2011 13:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.10.2011 10:24 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.10.2011 09:49 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.10.2011 12:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.10.2011 11:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.10.2011 10:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.10.2011 10:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.10.2011 08:45 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska