XII Sesja Rady Miasta z dnia 28.09.2011 r.

PORZĄDEK OBRAD
XII SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 września 2011 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Gdyni; zobacz projekt,

4.2  zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2011; zobacz projekt, zobacz załącznik,

4.3  zmiany uchwały nr VI/90/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmienionej uchwałą nr IX/164/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2011 r.); zobacz projekt; zobacz załącznik

4.4  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni rejon ulic Śląskiej i Podolskiej; zobacz projekt; zobacz załącznik;

4.5  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej; zobacz projekt; zobacz załącznik;

4.6  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Białostockiej.; zobacz projekt

4.7  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Nowowiczlińskiej; zobacz projekt

4.8  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych leżących w pasie ul. Metalowej; zobacz projekt

4.9  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nowowiczlińskiej; zobacz projekt

4.10          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Adm. J. Unruga i Kuśnierskiej; zobacz projekt

4.11          powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu,; zobacz projekt; zobacz załącznik,

4.12          nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Gdyni,; zobacz projekt

4.13          nabycia prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę przez Prezydenta Miasta Gdyni.; zobacz projekt

  5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Kultury,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Grabówek,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XII sesji Rady Miasta Gdyni
28 września 2011 r.     

Projekty uchwał w sprawach:   
 1.                  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022; zobacz projekt, zobacz załącznik
2.                  zmiany uchwały nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/ placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” zmienionej: przez uchwałę nr XXXIII/743/09 Rady Miasta Gdyni z 24. 06. 2009 r. i uchwałę nr XXXVIII/850/09 Rady Miasta Gdyni z 16. 12. 2009 r.; zobacz projekt
3.                  wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej;; zobacz projekt
4.                  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej; ; zobacz projekt

PROTOKÓŁ NR 12/11XII SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 28 września 2011 r. Porządek obrad: 1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta,4.                           Projekty uchwał w sprawach: 4.1  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Gdyni4.2  zmiany uchwały Rady Miasta nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 20114.3  zmiany Uchwały Nr VI/90/11 w spr. określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON;4.4  powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu;4.5  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni rejon ulic Śląskiej i Podolskiej4.6  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej4.7  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Białostockiej.4.8  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Nowowiczlińskiej4.9  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych leżących w pasie ul. Metalowej4.10          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Adm. J. Unruga i Kuśnierskiej4.11          nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Gdyni,4.12          nabycia prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę przez Prezydenta Miasta Gdyni,4.13zmiany Statutu Miasta Gdyni,4.14 zmiany Regulaminu Rady Miasta Gdyni,4.15 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 20224.16 zmiany uchwały nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/ placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” zmienionej: przez uchwałę nr XXXIII/743/09 Rady Miasta Gdyni z 24. 06. 2009 r. i uchwałę nr XXXVIII/850/09 Rady Miasta Gdyni z 16. 12. 2009 r.4.17wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej;  4.18 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy            miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej; 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Kultury,6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Grabówek,7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.8.                           Interpelacje.9.                           Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.  Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Szczegółowe opinie poszczególnych komisji jak w biuletynie rady stanowiącym załącznik,Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”. Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 Ad 2.

W odniesieniu do  zaplanowanego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak, jako projektodawca, poinformował o wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Nowowiczlińskiej. Wiceprezydent wymieniając przyczyny przedmiotowej decyzji powołał się na przebieg dyskusji nad projektem, jaka miała miejsce na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i związane z nią przemyślenia oraz wnioski.

Wiceprezydent wyraził nadzieję, iż niedługo w miejscu, którego dotyczy wycofany projekt, powstanie teren rekreacyjny.

 

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek, wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym do porządku obrad 2. projektów dotyczących inicjatyw obywatelskich. - Projekty dotyczą związanych z tym zmian w Statucie i Regulaminie Rady Miasta Gdyni. Każdy z projektów ma przypisany inny tryb publikacji. Nad treścią projektów pracował radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski i Komisja Statutowa. W trakcie prac pojawiła się potrzeba wyjaśnienia kwestii zasadności dołączania do projektów obywatelskich opini prawnych  i ten fakt zaważył na trybie wniesienia projektów pod obrady.

Radny poprosił radnych o złożenie, w dowód poparcia, podpisów pod projektami.

 

Radny Jarosław Kłodziński wniósł o zmianę kolejności w porządku, tj. przeniesienie projektu w spr. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni na początek porządku obrad tak, aby dyskusji mogli się przysłuchiwać obecni na sali obrad uczniowie gdyńskich szkół.

 Wniosek r. A. Kieszek o wprowadzenie pod obrady 2. projektów uchwał przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za.  Wniosek o przesunięcie projektu w spr. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (w miejsce punktu 4.4.) przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Porządek obrad, zmodyfikowany w wyniku przyjęcia zmian (patrz wyżej) i uzupełniony o aneks (tytuły projektów – patrz porządek obrad stanowiący część niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół XI sesji za przyjęty.

 Ad 4.1.

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki- zgodnie z intencją ustaw o samorządzie terytorialnym i finansach publicznych proszę o przyjęcie proponowanego trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni.

Skarbnik poinformował o terminach wynikających z proponowanego trybu prac:

- dostarczenie radnym projektu uchwały do 15 listopada;

- zakończenie prac komisji nad projektem do 28 listopada;

- zgłaszanie wniosków i  uwag do 2 grudnia;

- przedłożenie ostatecznej wersji projektu budżetu na tydzień przed sesją budżetową (21 grudnia)

 Wszystkie komisje RMG zaopiniowały projekt pozytywnie. UCHWAŁA NR  XII/220/11 RADY MIASTA GDYNI w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.2.

Zmiany proponowane w projekcie uchwały dot. budżetu na rok 2011 przedstawił – zgodnie z treścią załącznika – Skarbnik Krzysztof Szałucki.

Przedstawiona przez p. K. Szałuckiego autopoprawka stanowi załącznik.

 Opinie komisji jak w punkcie 4.1. UCHWAŁA NR XII/221/11 RADY MIASTA GDYNI w spr. zmiany Uchwały Nr IV/60/11  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.3.

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak: - Przedmiotem projektu jest korekta niezbędna, aby możliwe było wydatkowanie środków funduszu do końca roku finansowego. Korekta dotyczy alokacji środków (jak w załączniku).

 Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna UCHWAŁA NR XII/222/11 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/90/11 RMG z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmienionej Uchwałą Nr IX/164/11 RMG z dnia 22 czerwca 2011 r.) została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.4.

Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zapowiedział na wstępie swojego wystąpienia, iż projekt będzie omawiany przez trzy osoby  (koreferenci to radni Łukasz Cichowski i Marcin Horała). – Moim zadaniem jest poinformowanie Państwa, co się zmieniło w ciągu ostatniego miesiąca. Tym razem jest to dokument złożony jako projekt grupy radnych. Treść też jest nieco zmieniona w niektórych obszarach, co sygnalizowaliśmy miesiąc temu, na poprzedniej sesji. Miesiąc temu sygnalizowano również przeprowadzenie konsultacji z dyrektorami miejskich szkół. Tak też się stało. Dało to poczucie szkołom, że proces związany z przedmiotem projektu nie toczy się poza nimi. Chcemy, aby byli w to włączeni także dyrektorzy szkół tak, aby w przypadku wątpliwości mogli je nam wyartykułować. Do dzisiaj żadne negatywne sygnały ze strony gdyńskich szkół nie wpłynęły. To pozwala sądzić, że proponowany tryb powoływania młodzieżowej rady będzie akceptowany.

Zmianę stanowi  wprowadzenie zapisu o współpracy z Prezydentem Miasta Gdyni. Zwłaszcza bowiem w obszarach wiążących się z władzą wykonawczą warto w uchwale wskazać Prezydenta.

Określiliśmy, na ile wiążące będą dla innych podmiotów decyzje i postanowienia młodzieżowej rady. Chcemy, aby pełniły one funkcję wyrażania opinii.

Zmieniony został maksymalny wiek uprawniający do pracy w radzie, tj. do 21 lat.

Nieco inaczej został zdefiniowany zakres szkół zaangażowanych w funkcjonowanie rady – młodzieżowe szkoły ponadgimnazjalne. Taka była sugestia Pani Prezydent Ewy Łowkiel.

Doprecyzowano zapisy mówiące, kto będzie wskazywał reprezentantów uczniów w komisji wyborczej działającej w obrębie szkoły – będzie to organ samorządu  uczniowskiego.

Określono dopuszczalny czas trwania i tryb kampanii wyborczych.

W ramach autopoprawek radny zgłosił nast. zmiany:

- paragraf 3. uzyskuje nast. brzmienie: „Uchwały wykonuje Prezydent Miasta Gdyni”;

- dołączenie do projektu załącznika stanowiącego wzór listy do zbierania podpisów (radny Trzebiatowski poinformował, iż załącznik jest efektem pracy radnego Łukasza Cichowskiego). 

Łukasz Cichowski- jest to drugie podejście do przyjęcia uchwały w spr. Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Na poprzedniej sesji przedstawiłem projekt bardzo obszernie, dlatego dzisiaj przedstawię go w skrócie. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cieszę się, że tryb wyborów bezpośrednich ocalał. Pierwsze wybory odbędą się w grudniu b.r. Kadencja będzie trwała rok.

Podstawowe cele powołania rady to upowszechnienie wiedzy o samorządzie, aktywizacja młodzieży i działalność konsultacyjna przy Radzie Miasta. Sesje będą się odbywały nie rzadziej niż raz na 6 tygodni. Powoływany będzie opiekun młodzieżowej rady na okres kadencji, w celu koordynacji pracy młodzieżowych radnych. Propozycje w tym zakresie zgłoszą Komisja Samorządności, dyrektorzy szkół. Proszę też wszystkich radnych o zgłaszanie swoich propozycji.

Z działalnością rady związany będzie odrębny budżet. Będzie to finansowanie celowe. Padła deklaracja, że na ciekawe projekty znajdą się  pieniądze.

- Dziękuję wszystkim, którzy na różnych etapach włączyli się w pracę nad projektem. Zaangażowało się w to wiele osób. Myślę, że w związku z tym projektem wytworzy się pozytywna energia.

 

Marcin Horała- jeśli zastanowimy się nad problemami związanymi z samorządnością, to dojdziemy do wniosku, że niewątpliwie jednym z nich jest zbyt niski poziom zainteresowania sprawami publicznymi. To bardzo źle, bo nawet najlepsze procedury czy instytucje nie będą dobrze działały, jeśli nie ożywi ich obywatelski, republikański ruch. Dlatego podjęcie uchwały byłoby bardzo dobrym krokiem. Apeluję do gdyńskiej młodzieży, aby chętnie korzystała z tego instrumentu jakim będzie młodzieżowa rada, bo daje ona realną możliwość przemówienia w swoich sprawach swoim językiem. Rada umożliwi też młodzieży zdobywanie doświadczenia w aktywności tego typu. Wierzę, że z wieloma osobami, które będą działały w młodzieżowej radzie spotkamy się na tej sali obrad, już w gronie tzw. dorosłej Rady Miasta.  

 Opinie komisji:Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywna UCHWAŁA NR XII/223/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.5.

Wiceprezydent Marek Stępa zaznaczył, iż prezentacja przedmiotowego planu odnosi się też do kolejnego punktu – 4.6: – W istocie plany  obejmują całość dzielnicy z wyjątkiem obszarów leśnych. Podział na dwa projekty jest podyktowany względami technicznymi. Pozwoliło to na zmieszczenie rysunków planów w odpowiedniej skali. Zdecydowały o tym także względy formalne. W przypadku ewentualnego przerwania procedury dla jednego planu, procedury dla drugiego planu będą mogły być dokończone do czasu wszczęcia pracy nad pierwszym.

Rada Dzielnicy kładła nacisk na konieczność zachowania relacji widokowych dzielnicy z morzem. Taki stan plany zapewniają. Przeznaczenie terenów jest zgodne ze studium. Ważnym zadaniem będzie zaprojektowanie sieci komunikacyjnej oraz zapewnienie ochrony konserwatorskiej licznym już na terenie dzielnicy obiektom.

Szczegółowy ustalenia – patrz zał.  Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna UCHWAŁA NR XII/224/11 RADY MIASTA GDYNI  w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.6.  Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XII/225/11 RADY MIASTA GDYNI  w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.7Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak (dotyczy projektów do nr-u 4.10 włącznie). Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna/w.w. komisje wszystkie projekty uchwał dot. nieruchomości zaopiniowały pozytywnie/ UCHWAŁA NR XII/226/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni  nieruchomości położonej przy ulicy Białostockiej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.8. UCHWAŁA NR XII/227/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu – działki drogowej położonej w pasie ulicy Nowowiczlińskiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.9. UCHWAŁA NR XII/228/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek drogowych leżących w pasie ul. Metalowej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.10 UCHWAŁA NR XII/229/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Adm. J. Unruga i Kuśnierskiej, będących w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za Ad 4.11

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił radny Andrzej Kieszek.

 UCHWAŁA NR XII/230/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za Ad 4.12Projekt przedstawił r. A. Kieszek.  UCHWAŁA NR XII/231/11 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nabycia prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę przez Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.13Zmianę w ust. 3 paragrafu 17a (p. zał.) przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Kieszek.  

Paweł Stolarczyk- to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Gdyni – zmiana procedury związanej z projektami uchwał obywatelskich. Obecnie proponowane przepisy są zrozumiałe i precyzyjne. Szkoda, że dzieje się to dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale.

 UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.14

Proponowaną zmianę w podpunkcie 4. punktu 5 przedstawił – zgodnie z treścią załącznika - r. A. Kieszek

 

M. Horała- problemy, jakie próbuje się rozwiązać tą nowelizacją, były problemami pojawiającymi się w praktyce. Jeden z nich stanowił zagrożenie dla wnioskodawców, którzy składając projekt bez oficjalnej opinii prawnej wpadali w pułapkę tego rodzaju, iż po złożeniu projektu nie mogli z tym już nic zrobić i zrobić nie mógł nikt inny. Uważam, że chociaż zmiana w tym zakresie jest zbyt zachowawcza, to jednak idzie w dobrym kierunku. Jak rozumiem komisja samorządności jeszcze się nad tą kwestią pochyli, bo obecny zapis stwarza wciąż konieczność ponoszenia przez obywateli dodatkowych kosztów.

Zwracam uwagę na przepis mówiący, że w dyskusji nad projektem bierze udział wnioskodawca na prawach radnego. Wg regulaminu sprawozdawcy projektów uchwał cieszą się z założenia większymi prawami niż inni radni. Można więc to odczytać dwojako: albo ograniczamy prawo wnioskodawcy do dyskusji albo obejmujemy wnioskodawcę prawami radnych, czyli je powielamy (ja tak bym to interpretował). A więc przyznajemy wnioskodawcy prawo do wystąpień w trybie „ad vocem” i prawo do repliki i tym samym nie byłby to wnioskodawca drugiej kategorii.

 UCHWAŁA NR XII/233/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za. Ad 4.15

Projekt omówił Skarbnik K. Szałucki.

Zmiany są następstwem zmian przyjętych w budżecie na rok 2011 (zgodnie z treścią załącznika). Wszystkie komisje RMG zaopiniowały  projekt pozytywnie. UCHWAŁA NR XII/234/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Uchwały RMG Nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 r. w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.16

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała na wstępie prezentacji, iż do projektu złożone zostały autopoprawki mające charakter formalno – prawny.

Projekt jest konsekwencją kompetencji samorządu do kształtowania wysokości dodatków nauczycieli – funkcjonalnego i motywacyjnego. Dodatek motywacyjny na etat podniesiony zostaje ze 105 zł. na 115 zł. Dodatek ma za zadanie motywowanie nauczycieli mających największe osiągnięcia. O wysokości dodatków winni decydować dyrektorzy placówek.

 Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XII/235/11 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.17

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

Nieruchomość będąca przedmiotem projektu oddana została w użytkowanie wieczyste zrzeszeniu budowy tanich domów. Prawo użytkowania zostało z kolei przekazane innej firmie, która inwestycji nie zrealizowała, a jedynie ją rozpoczęła, wobec czego umowa o  użytkowaniu wieczystym została rozwiązana. Pozwolenie na budowę straciło ważność. Zamiarem gminy jest pozyskanie nowego inwestora, który albo będzie kontynuował rozpoczętą już budowę albo wykona ją od początku.

 UCHWAŁA NR XII/236/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za.  Ad 4. 18.

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

Informacje jak w załączniku.  Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR XII/237/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Kultury przedstawiła jej Przewodnicząca, radna Joanna Chacuk. W okresie sprawozdawczym komisja spotkała się 12 razy. Komisja opiniowała projekty uchwał, w tym projekty dotyczące statutu Teatru Miejskiego, dotacje na prace konserwatorskie, czy projekt dot. nagrody literackiej. Odbyły się 2 posiedzenia wyjazdowe – na terenie Centrum Kultury i w filiach Biblioteki Miejskiej.

 Ad 6.

Sprawozdanie przedstawione przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grabówek, p. Z. Roda, stanowi załącznik.

 Ad 7.

Sprawozdanie z działalności Związku Komunalnego tradycyjnie przedstawił Przewodniczący St. Szwabski: -  Na ostatnim zgromadzeniu Zarząd związku przedstawił informację o realizacji budżetu w 1. półroczu b.r. Sprawozdanie z realizacji budżetu uzyskało pozytywną opinię RIO. Dokonano nowelizacji budżetu związku (drobne zmiany). Przeanalizowane zostały umowy związane z wywozem odpadów. Z analiz wynika, iż liczba zawieranych umów wzrasta. Oceniamy, że obecnie około 5 % właścicieli nieruchomości unika podpisywania umów z firmami wywozowymi. Liczymy na to, że nowe regulacje ustawowe doprowadzą do pełnej szczelności systemu gospodarki odpadami na terenach wszystkich gmin związkowych.

Na początku przyszłego tygodnia zostaną przedstawione burmistrzom, wójtom i prezydentom gmin założenia do budżetu na kolejny rok. Założenia zakładają wzrost nakładów na inwestycje, w szczególności na utrzymanie starego składowiska w Łężycach, które co prawda zostało zrekultywowane, ale mimo to wymaga ciągłych nakładów. W związku z dużymi opadami w ciągu ostatnich 2. lat czasza starego składowiska została uszkodzona i musi być odbudowana. Należy też odbudować rów opaskowy. Zamierzamy wymienić pojemniki na leki i baterie na takie, które będą odpowiadały obecnym wymogom.

W przygotowaniu jest plan modernizacji całego systemu odpadów niebezpiecznych. To, od czego niegdyś zaczynaliśmy, już wymaga modernizacji.

 Ad 8.

Do Prezydium RMG interpelacje nie wpłynęły.

 Ad 9.

Nikt z biorących udział w obradach nie przekazał informacji.

 Ad 10.

Wniosków nie zgłoszono.

 Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 26 października b.r.; godz. 12

 Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski

  Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2011
Data udostępnienia informacji: 15.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2011 09:50 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
22.09.2011 14:32 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.09.2011 16:25 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.09.2011 12:32 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.09.2011 12:20 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.09.2011 12:05 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.09.2011 10:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.09.2011 10:16 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.09.2011 13:50 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.09.2011 13:40 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.09.2011 08:57 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.09.2011 14:34 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.09.2011 08:26 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska