XI Sesja Rady Miasta z dnia 24.08.2011 r.

PORZĄDEK OBRAD
XI SESJI RADY MIASTA GDYNI
 24 sierpnia 2011 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM 
 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

 4.1   zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.2   zmiany Uchwały Rady Miasta nr IV/61/11 z 2 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011-2022, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.3   zmiany Uchwały Nr XLII/959/10 Rady miasta Gdyni z dnia 28.04.2010 r. w sprawie zmiany w podziale miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.4   aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni, zobacz projekt
4.5   skargi z dnia 08.06.2011 roku, złożonej przez adwokata Janusza Masiaka, w imieniu Janiny Pranczke i Marii Hupka, na uchwałę nr VII/120/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.04.2011 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, zobacz projekt,
4.6   skargi z dnia 12 lipca 2011 roku, złożonej przez adwokata Łukasza Labudę, w imieniu Gizeli Nowakowskiej i Józefa Tutkowskiego, na uchwałę nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni rejon ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej,
 zobacz projekt,
4.7   przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2012-2016”, zobacz projekt
4.8   zmiany Uchwały Nr XXXIX/866/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zobacz projekt
4.9   wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Lipowej, zobacz projekt
4.10           wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Źródło Marii, zobacz projekt
4.11           nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej zapisanej w KW nr GD1Y/00086102/9 położonej w pasie drogowym ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, zobacz projekt
4.12           nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek położonych przy Alei Marszałka Piłsudskiego, zobacz projekt
4.13           nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Borowikowej, zobacz projekt
4.14           nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Kowieńskiej, zobacz projekt
4.15           nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych położonych w pasie ulicy Nowowiczlińskiej, zobacz projekt
4.16           nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność  Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych położonych w pasie ulicy Janka Wiśniewskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego, zobacz projekt
4.17           nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ulicy Chabrowej, zobacz projekt
4.18           nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ulicy Warszawskiej, zobacz projekt
4.19           wyrażenie zgody na nabycie użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Śląskiej, zobacz projekt
4.20           wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Halickiej, zobacz projekt
4.21           wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Wiosny Ludów 59 w trybie bezprzetargowym, zobacz projekt
4.22           wyrażenie zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem niepieniężnym (aport) w postaci prawa własności nieruchomości, zobacz projekt
4.23           nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Rondo Tomasza Łączewnego), zobacz projekt
4.24           powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu, zobacz projekt;
zobacz projekt statutu
.
5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XI sesji Rady Miasta Gdyni
24 sierpnia 2011 r.    

 Projekty uchwał w sprawach:    
  1. utworzenia na obszarze Miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.; zobacz projekt
  2. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki drogowej leżącej w pasie ul. Białowieskiej; zobacz projekt
  3. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – Miasta na prawach powiatu działek drogowych położonych w pasie ulicy Lotników; zobacz projekt
  4. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 38 na rzecz użytkownika wieczystego; zobacz projekt
  5. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych dla projektu „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni”; zobacz projekt
  6. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego; zobacz projekt
  7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki w trakcie dowozu dziecka niepełnosprawnego – Anny Lieske do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie; zobacz projekt
  8. zatwierdzenia projektu „Odkryj moje możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach naboru projektów systemowych dotyczących indywidualizacji procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych; zobacz projekt; zobacz załącznik
  9. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLV/1024/10 z dnia 25.08.2010 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy. zobacz projekt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.08.2011
Data udostępnienia informacji: 11.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2011 13:08 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
18.08.2011 09:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
18.08.2011 09:06 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.08.2011 13:54 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.08.2011 13:31 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.08.2011 09:46 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.08.2011 15:02 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.08.2011 13:46 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.08.2011 13:17 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.08.2011 09:56 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.08.2011 09:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.08.2011 08:49 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska