VIII Sesja Rady Miasta z dn. 27.05.2011

PORZĄDEK OBRAD
VIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 maja 2011 roku
GODZ. 9.00, s. 105 UM 
  1.                   Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                   Przyjęcie porządku obrad,
3.                   Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta,

4.                   Projekty uchwał w sprawach:

4.1   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011. zobacz tekst,
4.2   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022. zobacz tekst
4.3   przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010, zobacz tekst, zobacz załącznik
4.4   przyjęcia zadań Wojewody Pomorskiego wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. zobacz tekst
4.5   zmiany treści uchwały nr VI/97/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. zobacz tekst
4.6   przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: GO SEAP w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa, zobacz tekst
4.7   odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych placówkach handlowych. zobacz tekst
4.8   wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kacze Buki, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz tekst
4.9   wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej – Spokojnej. zobacz tekst
4.10                       przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni. zobacz tekst
4.11                       skargi pana BL,
4.12                       zmiany Uchwały Nr VI/132/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. zobacz tekst
 5.       Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny,
6.       Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Dąbrowa,
7.       Informacja o pracach Związku Komunalnego.
8.       Interpelacje.
9.       Informacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Ustalenie terminu następnej sesji.
12.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
VIII sesji Rady Miasta Gdyni
27 maja 2011 r.

    Projekty uchwał w sprawach:
    

1.      sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Siedleckiej 4, zobacz tekst,

2.      zmiany uchwały Nr XLII/936/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2010 r., zobacz tekst,

3.      wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Lipowej, zobacz tekst,

PROTOKÓŁ NR 8/11VIII SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 27 maja 2011 r. Porządek posiedzenia:  1.                  Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                  Przyjęcie porządku obrad,3.                  Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta,4.                  Projekty uchwał w sprawach: 4.1  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2011. 4.2  zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/61/11 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022.4.3  przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010.4.4  przyjęcia zadań Wojewody Pomorskiego wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.4.5  zmiany treści uchwały nr VI/97/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.4.6  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: GO SEAP w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa 4.7  odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych placówkach handlowych.4.8  wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kacze Buki, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 4.9  wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej – Spokojnej.4.10                     przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.4.11                     skargi pana BL,4.12                     powołania zespołu do przygotowania przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 – 20154.13                     sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Siedleckiej 4;4.14                     zmiany uchwały nr XLII/936/10 RMG  z dnia 28.04.2010 r.,4.15                     wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ulicy Lipowej5.      Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny,6.      Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Dąbrowa,7.      Informacja o pracach Związku Komunalnego.8.      Interpelacje.9.      Informacje.10.  Wolne wnioski.11.  Ustalenie terminu następnej sesji.12.  Zakończenie obrad.    Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.   Ad 1. Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wiceprzewodniczącą, radną Joannę
Zielińską.

 

Joanna Zielińska- w dniu dzisiejszym, po tygodniowej chorobie, zmarła Małgorzata Dydek, Wszyscy doskonale pamiętamy Małgosię – bo dla nas była Małgosią, dla bliższych i dla kibiców była „Ptysiem”, a za oceanem Margot – tą wspaniałą koszykarkę, która była otwarta dla nas wszystkich – z chęcią rozmawiała, fotografowała się, bawiła z wszystkimi, podbiegającymi do niej dziećmi. Zarazem była wspaniałą matką dwojga dzieci (niestety trzecie zmarło razem z nią).

Małgosia będzie dla nas zawsze tą koszykarką, dzięki której reprezentacja Polski zdobywała mistrzostwo Europy, dzięki której reprezentacja Polski brała udział w olimpiadzie w Sydney. Małgosia przyczyniła się do zwycięstwa  „Lotosu”. Przez 7 lat była reprezentantką Gdyni, Polski, Europy. W Pucharze klubowym nasz gdyński klub zajmował pierwsze miejsce, dwukrotnie zdobywał wicemistrzostwo Euroligi.

  Radni Miasta Gdyni uczcili minutą ciszy pamięć Małgorzaty Dydek.  

Przewodniczący udzielił głosu trenerowi Małgorzaty Dydek.

 

Mieczysław Krawczyk- miałem przyjemność pracować z Małgosią w Gdyni 7 lat. Znałem ją też w czasie pracy w Polskim Związku Koszykówki, gdzie reprezentowała klub hiszpański i kiedy grała w reprezentacji Polski.

Osobiście poznałem ją, gdy miała 12 lat – rozmawiałem wówczas o przyszłości jej starszej siostry. Zobaczyłem wtedy Małgosię na trzepaku i już wtedy była od tego trzepaka wyższa. Staram się mówić o niej dzisiaj wesoło. Zostanie pochowana w Australii.

Świat koszykarski zrobi dużo dla jej pamięci, dla jej rodziny. W Gdyni była zawsze doceniana. Prezydent Wojciech Szczurek dawał temu wyraz na każdym kroku. Zrobimy przepiękną galerię  poświęconą Małgosi, Margot, „Ptysiowi”. Ptyś dlatego, że zjadała niesamowite ilości ciastek.

Małgosia urodziła się w Wołominie, mieszkała w Ząbkach, a potem w Gdyni, w której była zameldowana.

 Ad 2.

Wnioski zgłoszone do porządku obrad:

 

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek, wniósł w trybie nadzwyczajnym o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały dot. powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015.

– Wybory muszą być dokonane do końca października. Do końca czerwca upływa termin zgłaszania kandydatów – stąd tryb nadzwyczajny wniesienia projektu. Czekamy na pismo z sądu rejonowego w Gdyni, w spr. przedstawiciela sądowego (sąd ma na to czas do końca maja).

Radny zwrócił się z prośbą do radnych z klubu PO oraz Prawa i Sprawiedliwości o przedstawienie, do czasu referowania projektu, po jednym kandydacie do prac w zespole.

 

W imieniu klubu PO radny Łukasz Cichowski wniósł o zdjęcie z porządku projektu uchwały występującego pod nr-em 4.12, dot. zmiany uchwały w spr. ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych (pełny tytuł jak w załączonym projekcie porządku).

Uzasadniając powyższe radny wyjaśnił, iż projekt winien być zaopiniowany przez związki zawodowe. Opiniowanie jest w toku, ale na chwilę obecną takiej opinii jeszcze nie ma.

- Wrócimy do projektu w późniejszym terminie – zapowiedział radny Cichowski.

 Wniosek radnego A. Kieszek został przyjęty jednogłośnie: 28 gł. za (projekt wprowadzono w miejsce punktu 4.12). Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku wyżej zgłoszonych wniosków i uzupełniony o aneks do porządku (patrz porządek stanowiący część niniejszego protokołu) przyjęty został jednogłośnie: 28 gł. za.  Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół VII sesji za przyjęty.

 Ad 4.1.

Zmiany budżetowe – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywnaKomisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Kultury- pozytywnaKomisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna UCHWAŁA NR VIII/143/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG  NR IV/60/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta  Gdyni na rok 2011 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.2.Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Skarbnik K. Szałucki.  UCHWAŁA NR VIII/144/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG nr IV/61/11  z 2 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2011 – 2022 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.3.

Projekt przedstawił Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, radny Bartosz Bartoszewicz. – W ramach prezentacji przygotowanej wspólnie z GCOP chciałbym się skupić na 2. formach współpracy – finansowej i pozafinansowej, promocji integracji trzeciego sektora, a także ważnym przedsięwzięciu jakim było uczczenie 15. rocznicy przyjęcia pierwszego w Polsce programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chciałbym też krótko powiedzieć o  organizacjach pozarządowych, których działalność została dostrzeżona w całym kraju.

W roku sprawozdawczym gmina przekazała na rzecz organizacji 3,5 % środków składających się na wydatki bieżące, co odpowiada kwocie 31,6 mln. zł. Jest to w stosunku do roku poprzedniego wzrost o ponad 2 mln. zł.

Ogłoszono 33 otwartych konkursów ofert. Do realizacji przez 145 organizacji pozarządowych przekazano 188 zadań publicznych. W otwartych konkursach złożono prawie 1,5 tysiąca ofert, możemy więc powiedzieć o dużej aktywności sektora pozarządowego.

Od 2004 roku istnieje możliwość przekazywania 1 % m. in. organizacjom pożytku publicznego. Cieszy fakt, że co roku liczba gdynian chcących przekazywać organizacjom te środki wzrasta. W roku 2009 było to aż 54 % mieszkańców naszego Miasta.

Ważnym elementem jest współpraca pozafinansowa. Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę w roku 2005, głównym problemem były środki finansowe. Pole  współpracy wciąż się poszerza. Na skutek nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie powstała możliwość uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który zastąpił wcześniej uchwaloną kartę współpracy. Organizacje realizują coraz więcej zadań gminy w ramach przekazywanych im środków. 104 organizacje korzystały z kwoty powyżej 20 tys. zł. co świadczy o tym, że są to poważne zadania.

Organizacje wyłożyły na swoją działalność prawie 15 mln. zł. Źródła ich pozyskiwania były różne – były to środki unijne, środki konkursowe, a także środki pozyskiwane przez wolontariuszy.

W działania organizacji zaangażowanych było ponad 3 tysiące osób, a więc statystycznie działalność była prowadzona na rzecz każdego mieszkańca. Nawet więc gdy mieszkańcy nie są tego świadomi, prawie każdy z nich w jakiś sposób stykał się z efektami działalności organizacji.

Obszar działań organizacji jest bardzo szeroki, co świadczy o strategii samorządu. Największa aktywność miała miejsce w edukacji, ochronie środowiska, pomocy społecznej, kulturze, sztuce.

Obecnie konkursy będą ogłaszane już nie w trybie ustawy o pomocy społecznej, lecz w trybie ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

Nasz samorząd użycza nieodpłatnie organizacjom 34 nieruchomości, 3 lokale udostępnia za preferencyjne stawki czynszu.

We wrześniu gościliśmy samorządowców z całej Polski. Mogę tu po raz kolejny  podziękować organizacjom za pokazanie  wielkiej siły i potencjału.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych do dzisiaj jest innowacyjną placówką (powołaną w 1996 r.). W GCOP spotkało się ponad 22 tysiące osób, a więc możemy założyć, że co 10. gdynianin obcował z tym podmiotem. Oprócz spotkań odbywały się tam szkolenia, konkursy. Prowadzone były warsztaty „Szerokie horyzonty”, program aktywizacji wolontariuszy, innowacyjny program „Doki”. Staraliśmy się zachęcać młodych ludzi do zdobywania wiedzy nt. działań realizowanych metodą projektową w przedsięwzięciach współfinansowanych przez gminę.

Wśród nagrodzonych w roku 2010 organizacji zdecydowanie dominowało Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, które otrzymało nagrodę Bursztynowego Mieczyka, a także nagrodę za projekt „Halo, to my”. Nagrodę w ogólnopolskim konkursie dla animatorów społecznych otrzymała pani Elżbieta Gurska|, która została też doceniona na niedawnej gali „Gdynia bez barier”. Gdyński samorząd otrzymał wyróżnienie w konkursie „Samorządowy lider zarządzania” za projekt polegający na aktywizacji młodzieży.

 Komisja Samorządności- pozytywna UCHWAŁA NR VIII/145/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010 została podjęta: 25/0/1 Ad 4.4.

Projekt przedstawił Wiceprezydent Marek Stępa: - W projekcie mowa jest o zawarciu porozumienia z wojewodą pomorskim, w wyniku którego część zadań wykonywanych dotąd przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, odnoszących się do zabytków gdyńskich, mógłby wykonywać miejski konserwator zabytków. Potrzeba przyjęcia tej uchwały wynika m. in. z tego, iż w projekcie porozumienia zawarte jest odniesienie do szeregu aktów, które od czasu zawarcia analogicznego porozumienia w roku 2003 uległy nowelizacji, czasami nawet kilkakrotnej. Zależy nam też, aby funkcje ochrony zabytków były wykonywane na terenie Gdyni, sprawnie i kompetentnie.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna UCHWAŁA NR VIII/146/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia zadań Wojewody Pomorskiego wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.5.

M. Stępa- w ramach podjętej już uchwały podjęte były decyzje o przekazaniu dotacji m. in. Akademii Morskiej i wspólnocie mieszkaniowej przy ul. 3 Maja. W obu tych przypadkach nie mogliśmy przyznać dotacji na całość prac zamierzonych przez inwestorów. Beneficjenci dotacji z różnych powodów, merytorycznie uzasadnionych, woleliby wykonać inne prace w ramach przyznanych środków. Wiedzą, że środki dotacyjne zostały wyczerpane, a zatem zmiana dotyczyłaby jedynie zakresu rzeczowego. Inwestorzy zdecydowali się na wykonanie prac bardziej kosztownych, tak więc gminne środki będą stanowiły tylko pewien procent. Jest to ze względów konserwatorskich uzasadnione, stąd propozycja uwzględnienia wniosku podmiotów.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Kultury- pozytywna UCHWAŁA NR VIII/147/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr VI/97/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.6.

Na wstępie prezentacji Wiceprezydent M. Stępa przypomniał o podjęciu uchwały nt. przystąpienia gminy do porozumienia burmistrzów. Twardym obowiązkiem wiążącym się z porozumieniem jest opracowanie zrównoważonego planu zaopatrzenia w energię (SEAP). Analiza różnych programów europejskich pozwoliła na ustalenie, że istnieje możliwość wywiązania się z postanowień porozumienia przy korzystaniu ze środków europejskich w wysokości 75 % (o ile aplikacja skończy się sukcesem).

Wiceprezydent zapowiedział przedkładanie kolejnych projektów wiążących się z aplikacjami, aby szanse na uzyskanie środków europejskich były jeszcze większe (chętnych na tego typu wsparcie jest bardzo wielu).

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR VIII/148/11 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu p.n.: GO SEAP w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa została podjęta jednogłośnie: 26 gł. zas Ad 4.7.

Wiceprezydent Bogusław Stasiak- nieruchomości przywołane w projekcie to obiekty powszechnie zwane kioskami ruchu. Swego czasu przetoczyła się dyskusja, także na posiedzeniach komisji. Próbowano znaleźć kompromis między malejącym standardem tych obiektów, z drugiej zaś strony oczekiwaniem, że umowy będą na tyle długie, aby opłacalne było inwestowanie w poprawę wizerunku tych obiektów.

Kompetencją Prezydenta jest bezprzetargowe zawieranie umów do 3 lat. Wnosimy więc do Państwa o wyrażenie zgody na zawieranie w tych przypadkach umów 9. czy 10-letnich.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna 

Nawiązując do treści uzasadnienia radny Paweł Stolarczyk stwierdził: - Uważam, że projekt jest krokiem we właściwym kierunku i zarazem wyczerpuje część zapisów pierwszego obywatelskiego projektu uchwały dotyczącego wspierania mikroprzedsiębiorców, rzemiosła i drobnych kupców. Tym samym jest to sukces tych gdynian, którzy taki projekt złożyli.

 

Tadeusz Szemiot- ja również uważam, że jest to projekt idący we właściwym kierunku. Dyskusja dotycząca kiosków toczyła się już od pewnego czasu – co najmniej od roku. Jest to największy sukces środowiska kioskarzy, którzy – jak widać – trafili na podatny grunt.

 UCHWAŁA NR VIII/149/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych placówkach handlowych została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.8.

Projekt przedstawił – zgodnie z treścią załącznika – Wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR VIII/150/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gdyni, przy ul. Kacze Buki, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.9

B. Stasiak- rozstrzygnięcie merytoryczne zapadło w podjętej już uchwale nt. zgody na zbycie nieruchomości w rejonie Górki Bernadowo, ale odbyło się to pod rygorem ustawy, której przepisy uległy potem zmianie. Bardziej istotne jest to, że w międzyczasie zostały doprecyzowane podziały geodezyjne, a w ich następstwie zmienione zostały numery działek. Proponujemy więc uporządkowanie tej kwestii tak, aby potencjalni kupcy mieli jasność, że uchwała rady jest zgodna z zapisami, które znajdą w dokumentach geodezyjnych.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR VIII/151/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Parkowej- Spokojnej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  Ad 4.10Projekt uchwały przedstawił – zgodnie z treścią załącznika – Skarbnik Miasta Gdyni K. Szałucki.  UCHWAŁA NR VIII/152/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.11

Projekt przedstawił przewodniczący Komisji Strategii, która rozpatrzyła skargę, radny Marcin Wołek: - Pan BL złożył skargę na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w przedmiocie rozpoznania wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. Komisja, po dogłębnym zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy, uznała skargę za niezasadną. Jako komisja omówiliśmy ten temat dwukrotnie. Zapraszaliśmy obie strony, ale z możliwości przedstawienia swoich racji skorzystali tylko przedstawiciele urzędu. Pan BL dwukrotnie był zapraszany. Niestety, nie przyszedł. Po zbadaniu sprawy uznaliśmy, że należy wnieść projekt o proponowanej treści.

 UCHWAŁA NR VIII/153/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pana BL została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.12

Przewodniczący Komisji Statutowej A. Kieszek podziękował radnym z klubu PO oraz radnym  PiS o wytypowanie swoich przedstawicieli do prac zespołu.

Radny odczytał treść projektu (patrz załącznik) zgłaszając autopoprawkę – wykreślenie pozycji 7. dot. radcy prawnego (nie ma takiej potrzeby, ponieważ radca prawny jest zawsze w urzędzie dostępny).

Przewodniczący komisji przytoczył zapis artykułu z prawa ustrojowego o nast. treści: „Na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje rządowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25. obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji”.

 

St. Szwabski – informacje nt. procedury związanej z wyborem ławników będą dostępne w biurze rady.

 UCHWAŁA NR VIII/154/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania zespołu do przygotowania przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.13

B. Stasiak- projekt jest konsekwencją podjęcia przez radę w ubiegłym roku uchwały, na mocy której można było wydzierżawić  na okres 10. lat nieruchomość, na której od pokoleń funkcjonuje rodzina Państwa Sadowskich. Dzięki temu, a także dzięki legitymowaniu się przez zainteresowanych stosownymi pozwoleniami na budowę, dotyczącymi posadowionego tam obiektu, można zastosować art. 37 ustawy i sprzedać przedmiotową nieruchomość.

 Opinia Komisji Strategii- pozytywna UCHWAŁA NR VIII/155/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej w Gdyni, przy ul. Siedleckiej 4 została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.14

B. Stasiak- projekt uchwały jest wynikiem dążenia do rozszerzenia strefy stanowiącej obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przypomnę, że w roku 2010 rada podjęła uchwałę, która miała spowodować, że tereny postoczniowe będą objęte programem pozwalającym na ustanowienie strefy tak, aby podmioty tam funkcjonujące miały swojego koordynatora. Ówczesna uchwała dotyczyła obszaru będącego przedmiotem zainteresowania potencjalnych nabywców. Dzisiaj proponujemy rozszerzenie strefy o obszary, które naturalnie z tymi terenami sąsiadują. Wcześniej te obszary na nabrzeżach stoczniowych były wyłączone ze sprzedaży.

Autopoprawka: wyłączenie terenów wcześniej przewidzianych do objęcia strefą, przy ul. Hutniczej (na wniosek firmy Wistal).

Wiceprezydent poinformował o dalszej procedurze, która będzie realizowana po ewentualnym podjęciu uchwały – podjęcie decyzji terytorialnej przez Radę Ministrów na wniosek Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.

 Opinia komisji j.w. UCHWAŁA NR VIII/156/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/936/10 RMG  z dnia 28.04.2010 r. została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.15

Jak informował Wiceprezydent B. Stasiak, podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na potrzebę uporządkowania spraw związanych z własnością (czynności formalno – prawne).

Reszta informacji jak w zał.  Opinia komisji j.w. UCHWAŁA NR VIII/157/2011 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Lipowej została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.

Treść sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, przedstawionego przez przewodniczącą komisji, radną Danutę Reszczyńskąpatrz załącznik do protokołu.

 Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Dąbrowa, przedstawione przez Przewodniczącego rady Jarosława Kułakowskiego:  - Od momentu ukonstytuowania się rady odbyły się dwie sesje. Generalnie zajęto się zadaniami wiążącymi się z budżetem dzielnicy przyjętym na rok 2011. Głównym przedsięwzięciem są przygotowania do opracowania planu zagospodarowania polany leśnej, na której odbywają się imprezy organizowane m. in. przez radę. Takich cyklicznych imprez, odbywających się co roku, jest kilka: festyn rodzinny, wyścig rowerowy, bieg mikołajkowy, spotkanie wigilijne dla dzieci z rodzin nisko uposażonych. W ubiegłym roku udało się opracować projekt zagospodarowania polany. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, którego rada nie jest w stanie samodzielnie zrealizować, ponieważ wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi. Jest to teren leśny, wobec czego Dyrekcja Lasów Państwowych musi wyłączyć teren polany z produkcji leśnej.

Odnosząc się do budżetu rady Przewodniczący stwierdził: - Jest to kropla w morzu potrzeb Dąbrowy, która mając 16 tysięcy mieszkańców praktycznie jest pustynią kulturalną i dlatego tak duży nacisk kładziemy na zagospodarowanie polany, gdzie mieszkańcy będą mogli się spotykać i miło spędzać czas.

- Powołane komisje rady zostały zobowiązane do przygotowania na najbliższą sesję planów swojej pracy. Zarządowi rady zależy bowiem na stworzeniu mapy najpilniejszych potrzeb dzielnicy. Na przełomie października i listopada planujemy zorganizowanie spotkania, na które chcemy zaprosić władze Miasta i radnych związanych z naszym okręgiem.

 Ad 7.

St. Szwabski- Zarząd związku przygotowuje od kilku tygodni sesję absolutoryjną, która odbędzie się 30 maja. W tym samym czasie zorganizowaliśmy przetarg na audyt bilansu i sprawozdania finansowego. Przedstawiona opinia jest pozytywna. Uzyskaliśmy też pozytywną opinię RIO, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgromadzenie związku udzieliło zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2010. W ostatnim okresie gminy członkowskie zobowiązały związek do wykonania dodatkowego zadania, to jest dokonania analizy zagrożeń związanych z opadami. Chodzi oczywiście o zagrożenia powodziowe, o analizę stref zalewowych. Związek wykonując zadanie zebrał materiały dostępne w gminach i Dyrekcji Gospodarki Wodnej. Celem tego opracowania jest wykonanie mapy zagrożeń, a przede wszystkim określenie, które z gmin członkowskich są zagrożone powodziami. Dalszym elementem tej pracy będą rekomendacje dotyczące niezbędnych uzupełnień w badaniach związanych z zagrożeniami powodziowymi.

Jak już wielokrotnie informowałem, związek zorganizował 10 punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. Wszystkie dobrze funkcjonują. Informacja o czasie ich otwarcia dostępna jest na stronie internetowej związku.

Wszystkie agendy związkowe działają normalnie.

 Ad 8.

Treść złożonych interpelacji – patrz:  http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

Radny P. Stolarczyk odczytał złożoną przez siebie interpelację.

 Ad 9.

Bartosz Bartoszewicz- dziękuję radnym J. Zielińskiej i B. Łęgowskiej, które aktywnie uczestniczą w pozarządowych konsultacjach społecznych, które co roku organizują organizacje pozarządowe. Zachęcam pozostałych radnych do udziału w spotkaniach - jest to doskonała okazja, aby wysłuchać głosu organizacji. Tematy przyszłych spotkań dotyczyć będą nast. zagadnień:

- kultura, tradycja, sztuka;

- sport, turystyka, rekreacja;

- pomoc społeczna, aktywność zawodowa;

- seniorzy, kombatanci;

- dzieci, młodzież, edukacja, współpraca międzynarodowa i ochrona środowiska;

- zdrowie, niepełnosprawni, profilaktyka uzależnień

Radny poinformował  też o terminie Gdyńskiego Forum Samorządowego

 

Beata Szadziul- mam bardzo miłą wiadomość: 2 tygodnie temu Prezydent Miasta Gdyni wystawił swoją załogę do regat organizowanych przez ośrodek szkoleniowy Marynarki Wojennej i przez Stowarzyszenie gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Wystawiono 6 załóg o imionach każdego z miast, a więc: Gdyni, Rumi, Sopotu, Gdańska, Wejherowa, Redy.

Z wielką radością informuję, że gdyńska załoga zajęła drugie miejsce do końca goniąc Wejherowo. Byliśmy bardzo blisko. Nie udało się, doświadczenie zwyciężyło. Myślę jednak, że mimo wszystko jest to duży sukces. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej.

Dziękuję za udział w regatach Maji Wagner i Bartkowi Bartoszewiczowi. Ja również brałam udział w tych regatach. Oprócz nas było jeszcze 4. doświadczonych żeglarzy, gdynian, którzy nas wspierali.

 

Radna Mirosława Król poinformowała o inicjatywie obywatelskiej mieszkańców dzielnic północnych, mającej na celu nadanie terenowi na skrzyżowaniu ulic Płk-a Dąbka, Kmdr-a X. Czernickiego, Wiejskiej i Szkolnej nazwy: „Błogosławionego Jana Pawła II”. – Ta inicjatywa spotkała się z wielkim poparciem i zaangażowaniem całej społeczności dzielnicy Pogórze. Wszelkich informacji udzielam ja, jako pełnomocnik  tego projektu lub wiceprzewodniczący rady dzielnicy Pogórza.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o terminie uroczystości upamiętniających rocznicę zdobycia Narwiku. – Bardzo proszę radnych o obecność.

 Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 11. Termin kolejnej sesji: 22 czerwca b.r.; godz. 13 Ad 12.Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr St. Szwabski    Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska  

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.05.2011
Data udostępnienia informacji: 12.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2019 15:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.05.2011 13:01 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.05.2011 14:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.05.2011 15:10 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.05.2011 13:57 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.05.2011 10:00 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.05.2011 09:45 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.05.2011 10:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.05.2011 08:53 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska