VII sesja Rady Miasta z dn. 27.04.2011

 

PORZĄDEK OBRAD
VII SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 kwietnia 2011 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM  

1.                   Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                   Przyjęcie porządku obrad,
3.                   Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta,
4.                   Projekty uchwał w sprawach: 

4.1   wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (następnie złożenie ślubowania), zobacz projekt,
4.2   zmiany Uchwały Nr II/23/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt,
4.3   zmiany Uchwały Nr II/25/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji Kultury Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt,
4.4   zmiany Uchwały Nr II/26/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Sportu rady Miasta Gdyni, zobacz projekt
4.5   zmiany Uchwały Nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt
4.6   zmiany Uchwały Nr II/19/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt
4.7   zmiany Uchwały nr II/22/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni, zobacz projekt
4.8   wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”, zobacz projekt
4.9   desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do prac w Związku Miast Bałtyckich, zobacz projekt
4.10  wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Janinę Pranczke i Marię Hupka dotyczącego Uchwały nr III/31/10 z 22.12.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego, zobacz projekt
4.11  wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2011, zobacz projekt, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2, zobacz załącznik 3, zobacz załącznik 4,
4.12  zmiany Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni przyjętego uchwałą nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.10.2008, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.13  zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2011 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zobacz projekt
4.14 zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich gimnazjów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2011 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zobacz projekt
4.15 założenie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Gdyni ul. inż. Jana Śmidowicza 49, zobacz projekt
4.16 zmiany uchwały nr XLII/941/10 rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/374/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci – mieszkańców ww. gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych gmin, zobacz projekt
4.17 wysokości i zasad ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, zobacz projekt
4.18 wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zobacz projekt
4.19 planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.20 uchylenia i przyjęcia nowego Statutu Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.21 powołanie Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14, zobacz projekt
4.22 powołanie Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, zobacz projekt
4.23 wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na ich sprzedaż wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Orłowskiej 17, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, zobacz projekt
4.24 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Suchej, zobacz projekt
4.25 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną – ulicę Strzelców, zobacz projekt
4.26 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Adm. J.Unruga, zobacz projekt
4.27 wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny, użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy, ul. Ignacego Paderewskiego, zobacz projekt
4.28 wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dworcowej 11A, zobacz projekt
4.29 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej 11, zobacz projekt
4.30 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, tzw. „Dolny Taras” Działek Leśnych, rejon ulic Śląskiej i Warszawskiej,  zobacz projekt, zobacz załącznik

5.       Sprawozdanie z prac Komisji Sportu,
6.       Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,
7.       Informacja o pracach Związku Komunalnego.
8.       Interpelacje.
9.       Informacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Ustalenie terminu następnej sesji.
12.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
VII sesji Rady Miasta Gdyni
27 kwietnia 2011 r.     

Projekty uchwał w sprawach:    

1.      przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do programu „Ryby dla Zatoki”, zobacz projekt,

2.      przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie”, dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, zobacz projekt,

PROTOKÓŁ NR 7/2011VII SESJI RADY MIASTA GDYNIGdynia, 27 kwietnia 2011 r. Porządek obrad:1.                 Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                 Przyjęcie porządku obrad,3.                 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta,4.                 Projekty uchwał w sprawach: 4.1                       wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (następnie złożenie ślubowania),4.2                       zmiany Uchwały Nr II/23/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta Gdyni,4.3                       zmiany Uchwały Nr II/25/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji Kultury Rady Miasta Gdyni,4.4                       zmiany Uchwały Nr II/26/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Sportu rady Miasta Gdyni,4.5                       zmiany Uchwały Nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni,4.6                       zmiany Uchwały Nr II/19/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni,4.7                       zmiany Uchwały nr II/22/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni,4.8                       wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”,4.9                       desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do prac w Związku Miast Bałtyckich,4.10                  wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Janinę Pranczke i Marię Hupka dotyczącego Uchwały nr III/31/10 z 22.12.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego,4.11                  wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2011,4.12                  zmiany Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni przyjętego uchwałą nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.10.2008,4.13                  zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2011 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,4.14                  zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich gimnazjów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2011 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,4.15                  założenie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Gdyni ul. inż. Jana Śmidowicza 494.16                  zmiany uchwały nr XLII/941/10 rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/374/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci – mieszkańców ww. gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych gmin,4.17                  wysokości i zasad ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku,4.18                  wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,4.19                  planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,4.20                  uchylenia i przyjęcia nowego Statutu Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23,4.21                  powołanie Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14,4.22                  powołanie Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni,4.23                  wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na ich sprzedaż wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Orłowskiej 17, w formie przetargu ustnego nieograniczonego,4.24                  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Suchej,4.25                  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną – ulicę Strzelców,4.26                  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Adm. J.Unruga,4.27                  wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny, użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy, ul. Ignacego Paderewskiego,4.28                  wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dworcowej 11A,4.29                  wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej 11,4.30 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, tzw. „Dolny Taras” Działek Leśnych, rejon ulic Śląskiej i Warszawskiej,4.31 zmiany Uchwały nr VI/132/07 RMG w spr. ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych, obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez ZKM,4.32 przystąpienia gminy Gdynia do programu „Ryby dla Zatoki”,4.33przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu sytemowego „Rodzina bliżej siebie”, dot. wsparcia klientów MOPS w Gdyni 5.a. złożenie sprawozdania ze współpracy z organizacjami               pozarządowymi      5.b. sprawozdanie z prac Komisji Sportu,      6. Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,7.     Informacja o pracach Związku Komunalnego.8.     Interpelacje.9.     Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.  Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.  Ad 1.Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.  Ad 2.

Wnioski zgłoszone do porządku obrad:

 

Bartosz Bartoszewicz- zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ wykonawczy gminy zobowiązany jest do przedłożenia radzie do dnia 30 kwietnia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Radny wnioskował o zmodyfikowanie porządku poprzez dodanie punktu 5.a w spr. złożenia sprawozdania.

Radny Bartoszewicz wyjaśnił, iż intencją projektodawców jest zapewnienie co najmniej miesiąca czasu na zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem do czasu kolejnej sesji, kiedy to zostanie przedstawiony projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

O wniesienie do porządku w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. zmiany uchwały z 28 marca b.r. dot. cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych (dot. tramwaju wodnego) wystąpił Wiceprezydent Marek Stępa.

Uzasadniając zastosowanie trybu nadzwyczajnego Wiceprezydent wyjaśnił, iż podjęta w przedmiotowej sprawie uchwała okazała się nieskuteczna, ponieważ w jej treści podano niewłaściwą, wcześniejszą uchwałę RM dot. tej samej kwestii.

 Wniosek Wiceprezydenta M. Stępy (j.w.) przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Wniosek radnego B. Bartoszewicza (j.w.) przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za Zmodyfikowany  w wyniku zmian (patrz wyżej) porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za. Ad 3.Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół VI sesji RMG za przyjęty.  Ad 4.1

Projekt przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek.

Wskutek wygaśnięcia mandatu radnego p. Marka Łucyka w jego miejsce wstępuje p. Andrzej Denis.

 UCHWAŁA NR VII/111/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego, w związku z wygaśnięciem mandatu została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Radny Andrzej Denis złożył ślubowanie.  Ad 4.2.Przyp. prot.: blok projektów dot. składów komisji prezentował, zgodnie z treścią załączników, radny A. Kieszek.  UCHWAŁA NR VII/112/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/23/10 z 6 grudnia 2010 r. w spr. powołania stałej Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.3. UCHWAŁA NR VII/113/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/25/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.4. UCHWAŁA NR VII/114/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/26/10  z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.5.

Radny A. Kieszek poinformował o wniesieniu przez Komisję Statutową autopoprawki, zgodnie z którą w paragr. 1. dopisuje się pkt 2 (powołanie do składu komisji radnych B. Szadziul i Andrzeja Denisa).

 UCHWAŁA NR VII/115/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w spr. powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.6. UCHWAŁA NR VII/116/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/10 z 6 grudnia 2010 r. w spr. powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za 4.7. UCHWAŁA NR VII/117/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.8.

Radny A. Kieszek wyjaśnił, iż delegowanie nowego delegata do Stowarzyszenia wiąże się z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego delegata.

 UCHWAŁA NR VII/118/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich” została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.9.

Prezentujący projekt radny Andrzej Kieszek  przypomniał, iż Gdynia jest członkiem Związku Miast Bałtyckich od chwili jego powstania w roku 1991. Przedstawiciele Miasta Gdynia przewodniczyli związkowej komisji sportu, potem też komisji transportu.

Radny Kieszek wyraził nadzieję, iż nowi członkowie przejmą przewodniczenie w/w komisjom.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- dziękuję za możliwość reprezentowania Gdyni na forum związku w czasie poprzedniej kadencji. Mam nadzieję, że fakt poszerzenia naszej delegacji z 2. do 4. osób zdynamizuje pracę i liczę, że Gdynia będzie należycie reprezentowana na forum międzynarodowym. Dziękuję za tę przygodę.

 

Beata Łęgowska- było dla mnie wielką satysfakcją i powodem do dumy reprezentowanie Gdyni w komisji sportu – jednej z najprężniej działających w związku. Życzę nowym przedstawicielom Gdyni, aby ich działalność przyniosła wiele korzyści tak dla związku, jak i samej Gdyni.

 UCHWAŁA NR VII/119/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do prac w Związku Miast Bałtyckich została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.10

Wiceprezydent Marek Stępa- w grudniu ub. roku rada podjęła uchwałę w sprawie planu dla części dzielnicy Chylonii, w którym to planie tereny będące własnością osób fizycznych zostały włączone do terenu oznaczonego jako zieleń parkowa (powszechnie określanego nazwą „park kiloński”). Taka decyzja była oczywista, ponieważ park ten pełni bardzo  istotną rolę w systemie zieleni dla dzielnic Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie i Demptowo. Rada powinna konsekwentnie bronić tego terenu. W razie odmowy uwzględnienia wezwania wzywające będą mogły wnieść skargę do sądu administracyjnego, który wydaje się właściwym miejscem do rozstrzygania tego typu sporów.

 Opinie komisji:Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna 

Radny Marcin Horała  stwierdził na wstępie, iż nie może sobie odmówić przyjemności poinformowania o jego pełnej zgodzie z argumentacją Wiceprezydenta. – Park kiloński stanowi dobro publiczne o trudnej do przecenienia wartości. Decyzja o zachowaniu tego terenu jako parku jest dla mnie niepodważalna. Kwestię bardzo ważną, bo właścicielską, należy rozwiązać w formie odszkodowania lub zamiany nieruchomości.

 UCHWAŁA NR VII/120/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Janinę Pranczke i Marię Hupka dotyczącego  Uchwały Nr III/31/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.12.2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.11

Wiceprezydent Michał Guć- w związku ze zmianą ustawy prawo wodne konieczne jest określenie w drodze uchwały wykazu kąpielisk przylegających do Miasta Gdyni. Kąpieliska te w części plażowej leżą w granicach Miasta, zaś w części wodnej poza jego granicami, niemniej jednak ustawodawca dał samorządowi kompetencje do określania granic kąpielisk także w części wodnej. Na temat projektu przeprowadzono konsultacje społeczne. Dokument został też skierowany do właściwych organów Urzędu Wojewódzkiego oraz innych właściwych instytucji. Część z nich złożyła uwagi, które zostały uwzględnione. Podjęcie uchwały jest konieczne po to, aby od 24 czerwca kąpieliska mogły legalnie funkcjonować.

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna UCHWAŁA NR VII/121/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2011 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.12

Michał Guć- w październiku 2008 r. rada przyjęła dokument pn. program ochrony środowiska przed hałasem. Przyjęcie takiego dokumentu jest wymogiem ustawowym. Pojawiła się ostatnio okoliczność wymagająca dokonania w programie zmiany w zakresie jednego z działań. Chodzi o konieczność ograniczenia hałasu generowanego przez drogę nr 6 (fragment obwodnicy na wysokości Demptowa). W programie jest przewidziane wybudowanie przez Generalną Dyrekcję ekranów po obu stronach drogi i ekranu rozdzielającego pomiędzy jezdniami oraz ograniczenie prędkości (zainstalowanie fotoradarów). Po wykonaniu ekspertyzy dyrekcja przesłała pismo, w którym argumentuje, że dla spełnienia norm wystarczy postawienie ekranów po obu stronach drogi, a zatem nie jest konieczne stawianie dodatkowo ekranu rozdzielającego. Prezydent uznał słuszność wniosku w tej części. Jednocześnie jednak Generalna Dyrekcja zwróciła się z prośbą o odsunięcie w czasie obowiązku wykonania ekranów. W tym zakresie Prezydent nie uznał za stosowne rekomendować radzie dokonania jakiejkolwiek zmiany, czyli odstąpienia od pierwotnie ustalonych terminów. Byłoby to niekorzystne dla mieszkańców i demoralizujące dla innych podmiotów.

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna 

Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski podziękował za to – jak określił – elastyczne rozwiązanie jeśli chodzi o odstępstwo technologiczne i cenowe.

Radny podkreślił jednocześnie, iż bardzo ważne jest wysłanie do mieszkańców czytelnego sygnału jeśli chodzi o konsekwencję co do przestrzegania terminów.

Przewodniczący komisji gospodarki komunalnej rekomendował wyrażenie poparcia dla projektu.

 UCHWAŁA NR VII/122/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni przyjętego Uchwałą Nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.10.2008 r. została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.13

Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel wyjaśniła, iż celem wniosków o dofinansowanie jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie określonych przedmiotów, zwiększenie dostępu do specjalistów, a także wykorzystanie środków na zakup sprzętu. Projekt przeszedł ocenę formalną, jest opracowany na trzy lata budżetowe, natomiast sam budżet jest zaplanowany na dwa lata szkolne.

Szczegółowe informacje – patrz zal.  Opinie komisji:Komisja Oświaty- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna UCHWAŁA NR VII/123/11 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2./2011 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.14

E. Łowkiel- projekt, analogiczny do poprzedniego, jest adresowany do gimnazjalistów. Ma m. in. przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu edukacji.

Wszystkie informacje jak w zał. Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR VII/124/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia projektu „Praktyka czyni mistrza – nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”, w ramach konkursu 6/PO KL/3.3.2/2009, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.15

E. Łowkiel- gimnazjum dla dorosłych działa w Gdyni od wielu lat. Doświadczenie pokazało, że jest też potrzeba utworzenia gimnazjum przysposabiającego do pracy. Proponujemy powołanie gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu. Szkoła działałaby w oparciu o współpracę z firmami rzemieślniczymi. Wraz z podjęciem uchwały nadalibyśmy szkole pierwszy statut, który jest statutem ramowym. Do wprowadzania zmian upoważniona będzie rada szkoły lub rada pedagogiczna.

Pozostałe informacje jak w uzasadnieniu do projektu. Opinia Komisji Oświaty-  pozytywna UCHWAŁA NR VII/125/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Gdyni, ul. Inż. Jana Śmidowicza 49 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.16

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.

 Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR VII/126/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/941/10 RMG z dn. 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/374/08 RMG z dn. 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci – mieszkańców w.w. gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych, prowadzonych na terenie tych gmin została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.17

E. Łowkiel- 4 kwietnia b.r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa uregulowała kwestie opłaty i czasu pobytu dziecka w żłobku. W projekcie uchwały rekomendujemy czas pobytu do 10. godzin – opłata będzie wynosić 250 zł. . Powyżej 10. godzin – 300 zł. Naszym obowiązkiem jest ustalenie maksymalnej stawki żywieniowej. Proponuję, aby była to kwota dzienna w wysokości 5,50 zł. Rodzic ponosić będzie  rzeczywiste koszty związane z żywieniem. Określamy też, co powinno być zawarte w umowie zawieranej przez żłobek z rodzicami.

 Opinie komisji: Komisji Oświaty- pozytywnaKomisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna UCHWAŁA NR VII/127/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.18

E. Łowkiel- ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3. mówi, że wpis do rejestru podlega opłacie, a jej wysokość nie może być wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia. Projektodawcy proponują, aby kwota ta odpowiadała 30. % minimalnego wynagrodzenia, co dzisiaj odpowiada kwocie ok. 300 zł.

 Opinie komisji:Komisja Oświaty- pozytywnaKomisja Zdrowia – pozytywna DEBATA: 

Bogdan Krzyżankowski- opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej wynosi 100 zł.  Chodzi o to, aby opłata nie była barierą dla inicjatywy gospodarczej. Prowadzenie żłobków czy klubów dziecięcych także jest działalnością gospodarczą i taka działalność, wydaje się, z punktu widzenia Miasta, powinna być bardzo pożądana, bo pozwoli na uaktywnienie zawodowe grupy kobiet, dla których rynek pracy był  dotąd zamknięty. Byłby to też element prowadzenia polityki prorodzinnej. Należałoby więc przypuszczać, że ta opłata będzie bardzo niska, a tymczasem jest 3-krotnie wyższa w stosunku do opłat wnoszonych przez innych przedsiębiorców. Jest to niedobre także z tego punktu widzenia, że na rynku istnieje pewna grupa podmiotów, które prowadzą tego typu działalność i które należy zachęcić do dokonania wpisu, ponieważ rejestr wiąże się z rygorami i kontrolami. Uważam, że Miasto powinno traktować preferencyjnie tego typu inicjatywy. Wystarczyłoby, gdyby ta opłata także wynosiła 100 zł.

Radny zgłosił poprawkę, zgodnie z którą opłata wyniosłaby 100 zł.

 

E. Łowkiel- jeśli chodzi o opłatę za wpis do rejestru działalności gospodarczej, to obecnie nie wnosi się żadnej opłaty, natomiast w tym przypadku ustawodawca nie zwalnia z tego obowiązku, a więc pokazuje tym samym swoje intencje. Wpis do rejestru nie wiąże się z działaniami, które zobowiązany jest podjąć urząd, tu natomiast tak. Prowadzenie tego typu placówek musi być zgodne z przepisami prawa. Tego typu działalność prowadzi przeszło 100 podmiotów, a więc jest to działalność dość dochodowa, ponieważ opłaty wnoszone przez rodziców są bardzo wysokie (około 1. tys. zł. i powyżej za jedno dziecko). Obowiązują też bardzo wysokie opłaty za wyżywienie – dwa razy wyższe niż w żłobkach samorządowych.

 

W ramach repliki głos ponownie zabrał radny B. Krzyżankowski: - Opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej wynosi 100 zł.  

 

E. Łowkiel- zero zł.  Sprawdziłam to.

 

B. Krzyżankowski- widocznie coś się zmieniło…

 

Przewodniczący RM zwrócił uwagę, iż dyskusja zaczyna dotyczyć tematu nie będącego przedmiotem debaty.

 

B. Krzyżankowski- zadaniem przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności i powinien on wszystkie swoje środki skierować właśnie na tę działalność, natomiast zadaniem gminy  jest sprawdzanie, czy działalność jest prowadzona prawidłowo. Koszty takich właśnie działań  powinny być pokrywane przez środki podatników, a nie obciążać bezpośrednio przedsiębiorcy. To, że ustawodawca określił widełki nie znaczy, że trzeba zaraz korzystać z górnych stawek czy środkowych. Każda gmina powinna to dostosowywać do swoich możliwości i preferencji. Gdynię stać na to, żeby te stawki były jak najmniejsze. Byłby to bardzo dobry sygnał, że polityka pro rodzinna jest prowadzona nie tylko werbalnie.

 

B. Łęgowska- dokonanie wpisu nie jest obowiązkowe. Z drugiej strony jest to taki zysk, że Miasto podejmując kontrolę w jakimś sensie może uwiarygodnić działalność danego podmiotu. 

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- ułatwianie przedsiębiorcy promowania swoich usług akurat nie jest elementem prowadzenia polityki pro rodzinnej, bo przecież wpis jest rodzajem certyfikatu, jest informacją, że podmiot spełnia wszystkie wymogi. Dla rodziców taki dodatkowy argument byłby ważny. W tym kontekście ta opłata ma dla przedsiębiorcy charakter symboliczny. Z ustawy o działalności gospodarczej wynika, że niektóre formy działalności wiążą się z podniesieniem rygorów i koniecznością spełniania określonych standardów, co jest ważne szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Nie zestawiałbym więc tego ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej.

 

M. Horała- nie sposób nie zgodzić się z wszystkimi przedmówcami jeśli chodzi o przedstawianie stanu faktycznego, natomiast nie sposób zgodzić się z wnioskami części przedmówców. Tak to jest, że w niektórych obszarach trzeba spełniać podwyższone standardy, że czasem to się wiąże z opłatami i że w tym przypadku taka opłata występuje, ale z tego nie wynika, że jej wysokość powinna być taka jak się proponuje. Kolejny raz chcę się sprzeciwić takiemu sposobowi myślenia, że jeśli gmina nie położy ręki na jakichś pieniądzach, to są to pieniądze zaprzepaszczone. Uważam odwrotnie – jeśli nie musimy, nie bierzmy, a pomożemy w ten sposób mieszkańcom naszego Miasta. Wobec powyższego jestem zwolennikiem obniżenia opłaty w takim stopniu jak to możliwe, jeśli nie ma wymogu jej podwyższania, a takiego ja nie widzę.

 Przewodniczący St. Szwabski- ciekawy punkt widzenia. Pan Skarbnik na pewno ucieszył się (głos odnoszący się do ostatniego akapitu wypowiedzi r. Horały).

 

Zwracając się do r. B. Krzyżankowskiego, zgłaszającego chęć zabrania głosu w trybie ad vocem, Przewodniczący stwierdził: - Nie było wobec Pana radnego żadnej słownej zaczepki, a zatem nie było „vocem”, więc nie ma powodu dla „ad”.

 

T. Szemiot- ciekawa definicja „ad vocem”. Pani Łęgowska polemizowała z radnym Krzyżankowskim.

 

Przewodniczący RM- radna Łęgowska zabrała głos w sprawie merytorycznej.

 Poprawka radnego B. Krzyżankowskiego, zgodnie z którą opłata za wpis do rejestru wynosiłaby 100 zł.,  nie została przyjęta. Wynik głosowania: 7/21/0 UCHWAŁA NR VII/128/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych została podjęta: 22/0/6 Ad 4.19

Prezentująca projekt Wiceprezydent E. Łowkiel wniosła autopoprawkę do tekstu planu (p. zał.) – skorygowanie błędu w postaci występującego dwukrotnie nr-u IV.

Projekt jest konsekwencją wprowadzenia przez ustawodawcę obowiązku przygotowywania planu nadzoru przez samorządy nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami. W ustawie określa się 4 formy opieki nad dziećmi (czwartą formą opieki to opieka niani).

Wiceprezydent dokładnie omówiła strukturę i treść dokumentu (zgodnie z treścią zał.).

- Doświadczenie pokaże – stwierdziła p. E. Łowkiel – w jakich przypadkach zapisy planu będą musiały ulec uszczegółowieniu.

 Opinie komisji:Komisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywna  UCHWAŁA NR VII/129/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.20Przedstawiła, zgodnie z treścią projektu, Wiceprezydent E. Łowkiel.

Autopoprawka: w  paragrafie 11, w zapisie dot. I grupy, wpisanie: od 20 tygodnia życia – 1 rok.

Wiceprezydent poinformowała, iż z mocy ustawy pracownicy żłobka stali się pracownikami samorządowymi.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR VII/130/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchylenia i przyjęcia nowego Statutu Żłobka NIEZAPOMINAJKA w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 23 została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.21Projekt, zgodnie z treścią zał., przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel. Opinie komisji:Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej Komisja Samorządności)- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR VII/131/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, przy ul. Żwirki i Wigury 14 została podjęta jednogłośnie: 25 gł.z a Ad 4.22Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel. Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR VII/132/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.23

Wiceprezydent B. Stasiak- teren będący przedmiotem projektu jest objęty planem, w którym przewidziane są odpowiednie służebności. Rekomenduję sprzedaż 3. nieruchomości lokalowych w drodze przetargu ustnego.

Wiceprezydent przedstawił blok projektów (do nr-u 4.29 włącznie) zgodnie z ich treścią i uzasadnieniami.

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej-pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna/Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej poinformowali o pozytywnych opiniach dot. bloku  projektów, do nr-u 4.29 włącznie/ UCHWAŁA NR VII/133/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności trzech lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na ich sprzedaż wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Orłowskiej 17, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została podjęta jednogłośnie 26 gł. za Ad 4.24 UCHWAŁA NR VII/134/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w Gdyni, przy ul. Suchej została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.25 UCHWAŁA NR VII/135/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną ulicę Strzelców została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.26 UCHWAŁA NR VII/136/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni – Miasta na prawach Powiatu, nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Adm. J. Unruga została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.27 UCHWAŁA NR VII/137/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy – ul. Ignacego Paderewskiego została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.28 UCHWAŁA NR VII/138/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Dworcowej 11A została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.29 UCHWAŁA NR VII/139/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kwiatowej 11 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.30

W imieniu projektodawców – radnych klubu PO, projekt rekomendował radny Tadeusz Szemiot informując na wstępie, iż o wystąpienie z inicjatywą w sprawie przystąpienia do opracowywania planu zaapelowali członkowie stowarzyszenia „Młodzi demokraci”. –

- Ci młodzi ludzie chcą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Podzieliliśmy ich pogląd, że należy taki projekt złożyć. Przemawiały za tym dwa argumenty. Pierwszym z nich jest potrzeba zapewnienia dla tego obszaru możliwości harmonijnego kształtowania przestrzeni (oczywiście jest to argument uniwersalny, który może dotyczyć dowolnego kawałka globu ziemskiego). To, co różni Działki Leśne od reszty świata, w tym i Gdynię,  to fakt, że teren ten spełnia wszelkie kryteria predystynujące go do pełnienia roli śródmieścia – i tu wchodzą w grę te same argumenty, co w przypadku innych terenów składających się na śródmieście. Na terenie objętym proponowanym planem miała miejsce w okresie międzywojennym dynamiczna rozbudowa. Obszar ten posiada cechy charakterystyczne dla śródmieścia miasta. Kiedy współistnieje kilka funkcji zawsze rodzi to konflikty na granicach między nimi. Przyjęcie planu wyciszyłoby te konflikty. Istotne jest też, że Biuro Planowania Przestrzennego ma bardzo świeże doświadczenia w tworzeniu planów dla tego typu terenów (miesiąc temu przyjęliśmy plan dla śródmieścia Gdyni). Warto to doświadczenie wykorzystać jak najszybciej. Przystąpienie do sporządzania planu jest także zasadne ze względu na zapisy w studium, w którym podziela się pogląd, że jest to teren priorytetowy ze względu na uwarunkowania historyczne, ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego, funkcjonalny charakter rejonu ulic Śląskiej i Warszawskiej. Po wojnie nastąpiło rozdzielenie tych obszarów, co stwarza problemy z przemieszczaniem się pomiędzy nimi. Brak jest też przeciwwskazań dla przyjęcia planu w programie prac planistycznych na lata 09 – 12. Program został przyjęty w roku 2008 i zresztą nie jest realizowany konsekwentnie, ponieważ  zdarzają się  odstąpienia od jego ustaleń w wyniku różnych, obiektywnych czynników. Tym samym rozumiem, że można też przystąpić do prac nad planem dla obszaru Działek Leśnych.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej – nie zajęła stanowiska Komisja Strategii- negatywna DEBATA: 

M. Stępa- zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada raz na kadencję jest adresatem raportu czy analizy stanu zagospodarowania przestrzennego. Przy okazji jest też sporządzany program prac planistycznych na kolejne lata. Taki program został przygotowany w roku 2008 i był realizowany bardzo konsekwentnie. Cieszę się więc, że projektodawcy nie mówią o niekonsekwencji w kontekście planów dla terenów stoczni GDYNIA i stoczni NAUTA. Dziwi natomiast i trochę boli, że jako przykład niekonsekwencji traktujecie Państwo przystąpienie do planu dla rejonu Niemotowa i ulicy Chwarznieńskiej. Miało to miejsce w związku z inicjatywą zarządu województwa, a więc ciała dość Wam bliskiego, jak sądzę. Było to związane z inicjatywą szukania lokalizacji dla Szpitala Miejskiego. Wszystkie pozostałe działania są konsekwencją realizowania programu.

Teren przez Państwa wskazany jest także przewidziany do objęcia planem, a zatem projekt jest merytorycznie słuszny. Gdybyśmy się z tym nie zgadzali, to rada poprzedniej kadencji nie wpisałaby tego obszaru do planu jaki będzie obowiązywał po roku 2011. Mamy rok 2011,  a więc zbliżamy się do momentu, w którym będziemy przedstawiali analizę sytuacji planistycznej Miasta i nowy program prac planistycznych. Oczywistym kandydatem będą m. in. przedmiotowe tereny. Gdyby nie te 3 przystąpienia, których nie dało się przewidzieć (dwie stocznie i teren w Chwarznie) mielibyśmy prawdopodobnie zrealizowany już cały program, przynajmniej co do przystąpień. Zostały nam jeszcze tylko dwa plany zawarte w programie, do których nie przystąpiliśmy, ale mamy dopiero kwiecień 2011 r. Tak więc zgadzamy się, że ten teren powinien być objęty planem, natomiast brakuje mi uzasadnienia, czy też wyjątkowych okoliczności przemawiających za koniecznością  przystępowania do niego już teraz. Zrobimy to prawdopodobnie do sesji sierpniowej (najpóźniej), tj. przedłożymy analizę i nowy program planistyczny. Proponuję, abyśmy tę sprawę włączyli do dyskusji nad programem. Gdy pochylaliśmy się nad tą propozycją, widzieliśmy już konieczność naniesienia dość istotnych poprawek, natomiast nie kwestionujemy tego, że teren ten trzeba objąć planem. Nasze poprawki zmierzałyby do poszerzenia tego terenu. Co do obszaru od strony wschodniej propozycje są – naszym zdaniem - bez zarzutu, natomiast propozycje dotyczące strony zachodniej zrodziły wiele wątpliwości. Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy nie musieli odrzucać projektu, tylko włączyli go do dyskusji nad całością programu prac planistycznych  na najbliższe 4 lata.

 

Joanna Zielińska- jestem jedyną osobą wśród radnych mieszkającą na Działkach Leśnych. Dostałam emaila od przewodniczącego rady dzielnicy, który pełni tę funkcję już kolejną kadencję. W mailu zwraca uwagę na bardzo istotne problemy, ale nie występujące dokładnie w tym miejscu, którego dotyczy projekt. Wdrożony został 1. etap realizacji dróg jednokierunkowych, ale niezbędne jest rozszerzenie tego etapu o inne miejsca i to mógłby zabezpieczyć plan. Dzielnica boryka się z problemami komunikacyjnymi. Te kwestie nie są uwzględnione w Państwa planie. Panuje bałagan jeśli chodzi o zabudowę działek po wyburzeniu małych domów. Pojawiają się domy maksymalnie wykorzystujące działki i tu pytanie: w jakim procencie powinny być zabudowywane działki w dzielnicy willowej? To też powinien określić plan. Na obszarze objętym Państwa planem już jakiś porządek mamy, są już główne, przelotowe drogi.  Chciałabym też podyskutować trochę o zmianie granic. Będę głosowała przeciwko przystępowaniu do opracowywania tego planu.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- element obywatelskiej inicjatywy przy projektach planistycznych pojawia się bardzo rzadko. Na ogół plany wiążą się z protestami czy skargami. Tym razem mamy do czynienia z wartościową sytuacją. Myślę, że to ważne, aby dyskusje, m.in. o planach, odbywały się z udziałem mieszkańców. Dlatego cenna to inicjatywa. Komisja Gospodarki Komunalnej uznała, że odstąpi od opiniowania projektu tym bardziej, że ze strony Pana Szemiota padła zapowiedź, iż w przypadku gdy radni podzielą pogląd, że jest to ważna sprawa, będzie istniała możliwość wycofania projektu. O to apeluję. Mam nadzieję, że potencjał mieszkańców uda się wykorzystać w trakcie prac. Mam nadzieję, że Pan Prezydent ten potencjał wykorzysta. Apeluję do Pana Szemiota, by zechciał rozważyć zadeklarowaną przez siebie możliwość.

 

Bartosz Bartoszewicz- rzadkie dotąd były przypadki, w których zgadzałem się z Panem Szemiotem. Zgadzam się też z wypowiedzią radnego Trzebiatowskiego. Zwracam uwagę na inicjatywę organizacji pozarządowej, jednak przyłączam się do apelu o wycofanie tego projektu. W czasie poprzedniej kadencji rozmawiałem z Panem Stępą, któremu zadałem pytanie o liczbę planów do przyjęcia. Była to liczba dość pokaźna. Cieszę się, że w czasie ostatniej kadencji ta liczba tak bardzo zmalała. Nie widzę powodu, dla którego akurat nad tym terenem powinniśmy się pochylić. Mnie bliższe jest miejsce, które reprezentuję jako radny.  Ja także proszę o wycofanie projektu.

 

M. Horała- witam z radością powszechną wolę pracy nad tym rozwiązaniem. Oczywiście to wnioskodawcy są dysponentami projektu i jest to sprawa ich decyzji, czy wycofają projekt, czy nie, natomiast apeluję o jedno: w imię jakości debaty nad różnymi projektami nie można przeciwko nim wytaczać argumentu, że są inne problemy, chyba że proponuje się alternatywny projekt lub poprawkę. Jeśli nie, to nie przeszkadzajmy wnioskodawcom. Kiedy w związku z tymi innymi problemami przedstawimy projekt czy poprawkę, to ja też bardzo chętnie poprę takie wnioski dotyczące innych dzielnic. Tylko najpierw one musiałyby być.

 

M. Wołek- gratuluję inicjatywy, natomiast wydaje mi się, że delimitacja (wyodrębnienie granic – p.p.)  dla tego obszaru została przeprowadzona niewłaściwie. Dla komisji strategii była to główna przesłanka dla wydania negatywnej opinii (ja przynajmniej głosowałem przeciw projektowi). Obszar, który Państwo wytyczyliście, jest już obszarem mocno zainwestowanym. Podzielam pogląd Pani Zielińskiej – niezwykle istotna dla tej dzielnicy jest aktywność inwestycyjna dotycząca budownictwa jednorodzinnego. Tego ten projekt nie obejmuje. To były główne przyczyny, dla których komisja zaopiniowała projekt negatywnie. Ten plan powinien obejmować całą dzielnicę albo granice należałoby trochę inaczej poprowadzić. Chodzi o to, aby obszar był spójny, a tu granice są poprowadzone w trochę sztuczny sposób.

 

T. Szemiot- zgadzam się, że ten plan nie obejmuje wielu rzeczy. Taka była intencja -  plan nie miał obejmować terenu całej Gdyni, a jedynie ten konkretny kawałek. Jest w części opisowej uzasadnienie, dlaczego ta granica tak przebiega – bo obszar ten ma śródmiejski charakter. Są tu te same przesłanki jakie występowały w przypadku prac planistycznych dla pozostałego terenu Śródmieścia. O to chodziło. Po prostu wnosimy projekt obejmujący te, a nie inne obszary. Projekt rzeczywiście nie obejmuje Górnego Tarasu, ale tak miało być.

Rzeczywiście jest to początek do dyskusji. Przystąpienie do planu jest pewnym początkiem, który trochę rozciągniemy (bo na koniec wypowiedzi zaskoczę Państwa). Zachęcam wszystkich do dyskusji.

Uwagi Pani Zielińskiej: ten projekt jest w jakimś stopniu także wynikiem pracy w radzie dzielnicy. Wnioskodawcy byli radnymi dzielnicy Działki Leśne. Mieszkańcy postrzegają różne priorytety. Miarą obiektywizmu radnych PO jest chyba to, że są to Działki Leśne, a nie tereny, na których mieszkamy.

W głosie Pana Prezydenta słychać było pewne oburzenie, że wskazaliśmy na odchylenie w realizacji programu. To nie było wytykanie, że zrobiliście ekstra plany.

 

M. Stępa- zrobiliśmy, bo głosowaliście za tym.

 

T. Szemiot- tak, ale takim odchyleniem mógłby być też plan dla Działek Leśnych. Przyjmując zapewnienie Pana Prezydenta i biorąc pod uwagę dzisiejszą dyskusję na sesji oraz dyskusje na posiedzeniach komisji sądzę, że najlepszym rozwiązaniem dla projektu będzie skierowanie go do pracy w komisjach, na podstawie paragr. 12, punktu 10. Regulaminu Rady Miasta.

Powyższy wniosek o skierowanie projektu do komisji jest – zgodnie z informacją radnego Szemiota – wnioskiem formalnym.

Radny dodał, iż wnioskuje też o wskazanie Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Strategii i Komisji Gospodarki Mieszkaniowej jako tych komisji, do których projekt winien być skierowany.  – Te 3 komisje w trybie jaki przedstawił Pan Prezydent (kiedy biuro planowania będzie gotowe do przedstawienia stosownych ustaleń) zdecydują o ostatecznym kształcie i losach projektu.

 Wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic Działki Leśne w Gdyni, tzw. „Dolny Taras” Działek Leśnych, rejon ulic Śląskiej i Warszawskiej do wskazanych przez radnego T. Szemiota 3. komisji (gospodarki komunalnej, strategii, gospodarki mieszkaniowej) został przyjęty jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.31

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.

P.p. – uzasadnienie jak w punkcie 2. niniejszego protokołu. UCHWAŁA NR VII/140/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały VI/132/07 w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych, obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.32

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent Michał Guć.

Wiceprezydent przypomniał powody przystąpienia do realizacji programu – w czasach zamierzchłych wprowadzono do wód zatoki obce gatunki ryb, które skutecznie zniszczyły miejscową florę i faunę. Realizacja programu ma na celu ich odtworzenie .

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna UCHWAŁA NR VII/141/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia gminy Gdynia do programu „Ryby dla Zatoki” została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.33

M. Guć- rada podjęła na początku okresu programowania uchwałę o przystąpieniu do projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie”. W uchwale budżetowej zagwarantowano środki na wkład własny. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wymaga podjęcia jeszcze jednej uchwały, która potwierdzi, że podjęliście Państwo świadomie wcześniejszą uchwałę.

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR VII/142/11 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie”, dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 5.a

Przewodniczący St. Szwabski zaapelował do radnych, aby zachowali egzemplarze sprawozdania dot. działalności organizacji pozarządowych w celu uniknięcia potrzeby ponownego drukowania i tym samym uniknięcia marnowania papieru.

 

Sprawozdający, radny i jednocześnie pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Bartosz Bartoszewicz, poinformował, iż sprawozdanie dostępne jest też w wersji elektronicznej. Dokument będzie poddany pod głosowanie na kolejnej sesji w maju. Sprawozdanie zostało już zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Gdyni.

- W dniu wczorajszym komisja konsultacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednogłośnie, przy 1. głosie wstrzymującym (radnego Bartoszewicza – p.p.) pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.

Radny przypomniał o swojej zapowiedzi sprzed roku dot. zwiększenia środków na współpracę z organizacjami. – Tak się też stało. Nastąpił wzrost środków o 2,2 mln. zł. Obecnie przeznacza się ok. 3,5 % środków budżetowych na współpracę z organizacjami. Ta kwota stale wzrasta począwszy od 1996 r.  Wynika to m.in. z realizowania przez organizacje zadań własnych gminy. Najczęściej stosowany jest ustawowy tryb otwartych konkursów ofert. Metoda oceniania wniosków wypracowana w Gdyni w roku 1995 do dzisiaj jest stosowana. Obecnie, dzięki regulacjom ustawowym, możliwe jest zlecanie małych zadań poza konkursem. Kontynuowana była w roku sprawozdawczym realizacja zadań wieloletnich. Zapewnia to organizacjom poczucie stabilizacji i ciągłości działań. 31 631 000 zł. przyznano na działania realizowane przez organizacje w ramach ustawy. 10,5 mln. zł. to środki pozyskane przez organizacje z innych źródeł. Wysokość dotacji to też coś, czym możemy się pochwalić. Zdecydowana większość organizacji otrzymuje dotacje w wysokości przekraczającej 20 tys. zł., co stawia gminę Gdynia w rankingu samorządów bardzo wysoko. Z działań organizacji skorzystało ok. 221 tys. osób. Niemal każdy mieszkaniec mniej lub bardziej świadomie korzystał z tych działań.

Szczegółowe informacje – patrz sprawozdanie.  Ad 5.b

Wiceprzewodnicząca RMG Joanna Zielińska poinformowała na wstępie: - W dniu wczorajszym  rezygnację z przewodniczenia Komisji Sportu złożył radny Stanisław Borski. Przewodniczenie pracom komisji mnie powierzono, dlatego to ja składam dzisiaj  Państwu sprawozdanie.

- W okresie sprawozdawczym komisja zorganizowała jedno posiedzenie wyjazdowe (wizytacja obiektów zarządzanych przez GOSiR). Na posiedzenia komisji zapraszani są przedstawiciele GOSiR-u, dyrekcja Hali Sportowo – Widowiskowej. Na posiedzeniach poświęconych budżetowi gościł Skarbnik K. Szałucki, który – mimo że bardzo kocha sport – nie uwzględnił prawie żadnych naszych wniosków dotyczących zwiększenia środków. W posiedzeniach uczestniczył też przedstawiciel wydziału inwestycji.

 Ad 6.

Sprawozdanie z działalności dzielnicy Chwarzno – Wiczlino przedstawiła p. Bogna Ćwiklińska – Przewodnicząca Rady Dzielnicy.

- Wszyscy na pewno zauważyliśmy, że tegoroczne wybory do rad dzielnic były wyjątkowe – aż 511 kandydatów na 336 mandatów. Frekwencja w naszej dzielnicy wyniosła ok. 15 %, a więc jest to drugi wynik (po Babich Dołach). Przyczyn takiego zainteresowania było wiele – dużo informacji w „Ratuszu”, plakaty w środkach komunikacji miejskiej, spoty w regionalnej telewizji, ulotki  samych radnych, ale najważniejsze było zwiększenie kompetencji rad dzielnic. Mieszkańcy mają nadzieję, że będą mieli realny wpływ na to, co się będzie działo w ich najbliższym otoczeniu. Nasz zarząd działa na razie w niepełnym składzie – przed nami wybór drugiego wiceprzewodniczącego. Zaczęliśmy od konkretnych działań - funkcjonuje w końcu strona internetowa naszej dzielnicy, jesteśmy w trakcie rozmów z Zarządem Dróg i Zieleni. Chcielibyśmy też w najbliższym czasie przeprowadzić akcję reklamową zachęcającą mieszkańców nowo zasiedlonych mieszkań do meldowania się. Okazuje się bowiem, że nie zdają sobie sprawy, iż w ślad za meldunkiem idą konkretne pieniądze (7,50 zł. na  każdego mieszkańca). Nie wiedzą nawet, że urząd funkcjonuje także w soboty. Głównym problemem naszej dzielnicy, z którym chcielibyśmy się zmierzyć, jest brak infrastruktury technicznej. Nasza dzielnica jest specyficzna. Jest to pierwsza dzielnica w Gdyni pod względem powierzchni. Dzielnica w większości przypomina wiejską gminę – pola uprawne, brak chodników, brak oświetlenia. Na pewno więc będziemy mieli co robić. Sukcesywnie ten obraz zmienia się. Rozbudowywana jest ulica Chwarznieńska, uchwalane są plany zagospodarowania przestrzennego. Realizowany jest duży projekt współfinansowany ze środków  unijnych, a związany z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej. Niestety nie obejmuje on terenów całej dzielnicy. Mieszkańcy wywierają tu ogromną presję. Wierzę w to, że przy Państwa przychylności i współpracy uda się ten problem rozwiązać.

 Ad 7.

St. Szwabski- związek powołał już audytora do przeprowadzenia audytu budżetu. Jest to niezbędne dla podjęcia uchwały o absolutorium za rok 2010. Sesja absolutoryjna związku odbędzie się w maju b.r.

Zarząd związku wyłonił w postępowaniu przetargowym wykonawcę naprawy skarpy na terenie dawnego składowiska odpadów. Skarpa, jak już informowałem, uległa uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczowych. Opracowana została technologia, która pozwoli na trwałe zabezpieczenie skarpy. Wykonanie będzie miało miejsce w miesiącach letnich.

 Ad 8.

Treść interpelacji złożonych przez radnych Łukasza Cichowskiego i Marcina Horałę (odczytał radny Horała) – patrz strona http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/7158 69685.html

 Ad 9.

Przewodniczący RM poinformował o niezłożeniu oświadczeń majątkowych przez 10. radnych. – Czasu pozostało niewiele. Bez wskazywania palcem informuję, że wśród osób, które tego nie dokonały 25 %  składu to członkowie klubu „Samorządność”, 60 % składu klubu PO i 100% radnych PiS.

 

Radny Ł. Cichowski poinformował o terminie spotkania grupy roboczej przygotowującej projekt statutu młodzieżowej rady miasta. – Zapraszam wszystkich, którzy chcą się w przygotowanie projektu zaangażować.

 

Pan St. Szwabski poinformował o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o imprezach organizowanych z okazji Święta Flagi RP i Święta Konstytucji 3 Maja.

Radny dołączył się do głosu Przewodniczącego St. Szwabskiego, dot oświadczeń majątkowych: - W piątek 30 kwietnia oświadczenia muszą być dostarczone, nawet wadliwe.

 Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 11. Termin kolejnej sesji RMG: 27 maja b.r.; godz. 9

Odnosząc się do  terminu niezgodnego ze zwyczajem RMG, Przewodniczący wyjaśnił, iż przyczyną zmiany jest organizowane przez Prezydenta RP spotkanie samorządowców, w którym część radnych powinna i chce wziąć udział.

Odnośnie pierwotnych planów zorganizowania sesji na pokładzie „Daru Młodzieży” r. Szwabski wyjaśnił, iż „Dar Młodzieży” jest zajęty.

 Ad 12. Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.  Na podstawie stenogramu opracowała:insp. Zofia Kostrzewska

 

    

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2011
Data udostępnienia informacji: 14.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2011 11:02 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.04.2011 14:06 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.04.2011 11:28 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.04.2011 11:15 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.04.2011 11:15 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.04.2011 14:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.04.2011 14:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.04.2011 13:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.04.2011 14:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.04.2011 08:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.04.2011 08:00 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska